Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

(in Polish) Historia kultury polskiej XIX w.

General data

Course ID: WH-MU-I-2-HistKulXIX
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: (unknown)
Name in Polish: Historia kultury polskiej XIX w.
Organizational unit: Faculty of Humanities
Course groups:
ECTS credit allocation (and other scores): 2.00 Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.
Language: Polish
Subject level:

elementary

Learning outcome code/codes:

enter learning outcome code/codes

Short description: (in Polish)

Celem zajęć jest zapoznanie studenta ze specyfiką polskiej kultury XIX w., czyli z prądami artystycznymi oraz ideowymi kształtującymi przestrzeń kulturowej tożsamości epoki zaborów. W ramach wykładu student zostaje wyposażony w narzędzia do interpretacji zjawisk z zakresu nauki, literatury, sztuki oraz techniki, tworzących fenomen tzw. dziewiętnastowieczności. Wszystkie zjawiska omawiane też są w porządku zarówno diachronicznym, jak i synchronicznym, aby można było pokazać dynamikę przemian kształtujących kulturę XIX w. oraz jego niepowtarzalność jako "wielkiego stulecia Polaków", jak o nim pisała Alina Kowalczykowa.

Full description: (in Polish)

Wykład ma na celu wprowadzenie studenta w zagadnienie tzw. dziewiętnastowieczności poprzez otwarcie różnych perspektyw myślenia o XIX w. i kształtujących go zjawiskach kulturowych. W jego ramach zarysowana zostaje chronologia epoki, omówione są wydarzenia militarne i społeczne, które kształtowały mapę polityczną Europy od Wielkiej Rewolucji Francuskiej po zakończenie I wojny światowej oraz mapę ziem polskich od ostatniego rozbioru w 1795 r. po odzyskanie niepodległości w 1918 r.W tym celu student zostaje wprowadzony w problematykę wojen Napoleńskich i zmian, które przynoszą one w życiu codziennym, polityce i kulturze Europy na progu XIX w. oraz kulturze polskiej, rozwijającej się w strukturach utworzonego wówczas Księstwa Warszawskiego. Zostaje zapoznany z rangą i znaczeniem takich wydarzeń historycznych, kształtujących oblicze XIX w., jak Wiosna Ludów, wojna francusko-pruska i Komuna Paryska, wreszcie I wojna światowa, a na ziemiach polskich powstanie listopadowe, powstanie styczniowe, rewolucja 1905 r. w Królestwie Kongresowym i oczywiście wydarzenia lat 1914-1918, a także te dokonujące się do roku 1924, kiedy to ostatecznie ukształtowane zostały granice II Rzeczypospolitej.

Na problematykę dynamiki i struktury zmian politycznych, określających specyfikę wieku XIX, nałożone zostają zagadnienia zmian i specyfiki kulturowej XIX w. Omawiane są wszystkie najważniejsze nurty myślowe XIX w. (romantyzm, scjentyzm, pozytywizm, dekadentyzm) wraz z projektowanymi przez nie prądami artystycznymi i stylami w sztuce (np. styl empire, historyzm, gotycyzm, mesjanizm, klasycyzm, parnasizm, impresjonizm, ekspresjonizm, groteska, secesja). Identyfikacja tychże prądów przebiega w korelacji z dziewiętnastowieczną myślą techniczną i jej odkryciami/wynalazkami (kolej, maszyna parowa, fotografia i film), a także z dziewiętnastowiecznym etosem nauki i wiedzy.

W ramach wykładu podejmowane są rozważania o tym, kiedy tak naprawdę kończy się wiek XIX i kiedy zamykają się ukształtowane w trakcie jego trwania projekty kulturowe, antropologiczne, kiedy zmienia się struktura zbiorowych wyobrażeń na temat świata, człowieka i historii. Rozważane będą kwestie związane z relacją między świadomością kulturową XIX w. a doświadczeniem nowoczesności jako doświadczeniem zmiany. Przestrzeń odwołań dla określonych wyżej rozważań tworzy zarówno szeroko rozumiana technika i sztuka, jak i literatura i publicystyka.

Efekty kształcenia i opis ECTS: (in Polish)

Muz1_W12 - student zna najważniejszą faktografię historii rozwoju kultury europejskiej (szczególnie polskiej) w XIX w.,, w tym w szczególności historii filozofii, literatury i sztuki XIX w.

Muz1_U02 - student potrafi samodzielnie formułować i analizować problemy badawcze z zakresu kultury XIX wieku.

Muz1_U11 - student potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną o kulturze XIX w. w pracy muzealnika, tzn. potrafi patrzeć na zjawiska oraz przedmioty materialne z tego czasu jako reprezentacje idei i zjawisk kształtujących tożsamość kulturową XIX wieku.

Muz1_K01 - student jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy o kulturze XIX w., rozumie konieczność ciągłego samokształcenia i konsultacji

specjalistycznych w działalności muzealnej, mając świadomość dynamiki narzędzi badawczych w odniesieniu do XIX wieku.

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Metody oceniania w przypadku prowadzenia zajęć metodą tutoringu: egzamin pisemny składający się z dwóch części: test na platformie Moodle (sprawdzający opanowanie materiałów opracowywanych przez studenta samodzielnie) oraz test z pytaniami z zakresu materiału realizowanego w trakcie przeprowadzonych wykładów. W obu testach sprawdza się znajomość chronologii i faktografii wieku XIX oraz rozumienie zjawisk i pojęć istotnych w opisie kultury wieku XIX.

Ocena z egzaminu jest średnią ocen uzyskanych z tych dwóch sprawdzianów.

Metody oceniania w przypadku prowadzenia zajęć tradycyjnych: egzamin pisemny składający się z dwóch części testu na Platformie Moodle

Kryteria oceny całości:

- ocena dostateczna - student posiada wiedzę faktograficzną, tzn. potrafi wymienić najważniejsze instytucje kultury, wydarzenia historyczne, kształtujące kulturę XIX w., potrafi nazwać najważniejsze prądy myślowe i artystyczne stulecia XIX wieku.

- ocena dostateczna plus - student potrafi wymienić i omówić najważniejsze wydarzenia historyczne, kształtujące kulturę XIX w., wskazując na ich konsekwencje dla kultury; student potrafi nazwać najważniejsze dokonania kulturowe, prądy myślowe i artystyczne stulecia, wskazując na ich chronologię, potrafi też wymienić i określić chronologię najważniejszych dzieł sztuki i literatury ukształtowanych w ramach prądów estetycznych, wymieniając ich twórców.

- ocena dobra - student potrafi wymienić i omówić najważniejsze wydarzenia historyczne, kształtujące kulturę XIX w., wskazując na ich konsekwencje dla kultury; student potrafi określić najważniejsze dyskusje światopoglądowe epoki, nazwać prądy myślowe i artystyczne stulecia, wskazać na ich chronologię oraz wykazać się ich rozumieniem, potrafi też wymienić, określić chronologię i scharakteryzować najważniejsze dzieła sztuki i literatury ukształtowane w ramach prądów estetycznych, wymieniając ich twórców.

- ocena dobra plus - student potrafi wymienić i omówić najważniejsze wydarzenia historyczne, kształtujące kulturę XIX w., wskazując na ich genezę i skutki; student potrafi nazwać najważniejsze prądy myślowe i artystyczne stulecia, wskazać na ich chronologię oraz wykazać się ich rozumieniem, a także zinterpretować je w odniesieniu do dynamiki historycznej XIX w., potrafi też wymienić, określić chronologię i scharakteryzować najważniejsze dzieła sztuki i literatury ukształtowane w ramach prądów estetycznych oraz zaprezentować ich twórców.

- ocena bardzo dobra - student potrafi wymienić i omówić najważniejsze wydarzenia historyczne, kształtujące kulturę XIX w., wskazując na ich genezę, przebieg i skutki; student potrafi nazwać najważniejsze prądy myślowe i artystyczne stulecia, wskazać na ich chronologię oraz wykazać się ich rozumieniem, a także zinterpretować je w odniesieniu do dynamiki historycznej XIX w., wymieniając ośrodki życia kulturalnego, w których rozwijały się one i logikę przekształceń, którym podlegały; potrafi też wymienić, określić chronologię i scharakteryzować najważniejsze dzieła sztuki i literatury ukształtowane w ramach prądów estetycznych oraz zaprezentować ich twórców, dokonując ogólnej charakterystyki ich dorobku.

Classes in period "Winter semester 2020/21" (past)

Time span: 2020-10-01 - 2021-01-31
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Lectures, 30 hours more information
Coordinators: Dorota Kielak, Beata Skrzydlewska
Group instructors: Dorota Kielak
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Lectures - examination
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Wymagania wstępne: (in Polish)

Podstawowa znajomość wydarzeń i zjawisk polityczno-społecznych dokonujących w granicach chronologicznych XIX wieku - zjawisk z zakresu myśli społecznej, sztuk wizualnych i literatury.

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)