Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

BA Seminar

General data

Course ID: WH-MU-I-2-SemLic
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: BA Seminar
Name in Polish: Seminarium licencjackie
Organizational unit: Faculty of Humanities
Course groups:
ECTS credit allocation (and other scores): 3.00 Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.
Language: Polish
Subject level:

elementary

Learning outcome code/codes:

enter learning outcome code/codes

Short description: (in Polish)

Celem przedmiotu jest opanowanie podstaw warsztatu naukowego umożliwiające przygotowanie pracy licencjackiej i udział studentów w badaniach.

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3agJFFkbyRUgtErtoQLLyIs0O59exxGc9smR8EvV-WHDk1%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=72b3a52f-9893-4dcb-96b8-1f5a15c271ef&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3

Full description: (in Polish)

Cele przedmiotu:

opanowanie podstaw warsztatu naukowego umożliwiające przygotowanie pracy licencjackiej i udział studentów w badaniach.

opanowanie techniki przygotowywania pracy o charakterze naukowym, w tm: umiejętności prowadzenia kwerendy naukowej (bibliotecznej, archiwalnej, muzealnej), pozyskiwania materiału źródłowego (tekstowego i ikonograficznego), sporządzania stanu badań, bibliografii, odsyłaczy, katalogu.

A także poznanie i opanowanie zasad cytowania.

Nabycie umiejętności edytorskiego opracowania tekstu naukowego, wykorzystywania źródeł naukowych, samodzielnego studiowania materiałów źródłowych, ich selekcjonowania dla potrzeb pracy licencjackiej.

Nabycie podstawowych umiejętności dotyczących konstruowania wywodu naukowego: stawiania tezy, prowadzenia myśli, dowodzenia.

Umożliwia studentom udział w badaniach.

Treści merytoryczne:

Warsztat badawczy współczesnego humanisty.

Zasady przygotowywania i wykorzystywania opracowań naukowych.

Zasady konstruowania wywodu naukowego.

Zasady edytorskie humanistycznych prac naukowych.

Elementy stylistyki tekstu naukowego.

Kompozycja pracy licencjackiej.

Problematyka ochrony własności intelektualnej, praw autorski, plagiatu.

Bibliography: (in Polish)

Literatura podstawowa

Umberto Eco, Jak napisać pracę dyplomową. Poradnik dla humanistów, Warszawa 2007.

Jolanta Maćkiewicz, Jak pisać teksty naukowe?, Gdańsk 2001.

Elżbieta Wierzbicka, Adam Wolański, Dorota Zdunkiewicz-Jedynak. Podstawy stylistyki i retoryki Warszawa 2008.

Literatura związana z problematyką poszczególnych zagadnień podejmowanych w pracy przez studenta.

Efekty kształcenia i opis ECTS: (in Polish)

Przygotowanie pracy licencjackiej opartej na wiedzy z zakresu muzeologii i muzealnictwa oraz historii sztuki. Pogłębione poznanie metodologii badań charakterystycznych dla wymienianych dyscyplin.

Efekty Kształcenia:

Student, który ukończył seminarium:

- posiada wiedzę w zakresie metodologii badań nauk humanistycznych oraz ma świadomość specyfiki prowadzenia badań muzealniczych,

- sprawnie posługuje się terminologią z zakresu muzeologii, muzealnictwa, historii sztuki.

- ma wiedzę ogólną o powiązaniach dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla muzeologii z innymi dziedzinami nauki i dyscyplinami naukowymi obszaru nauk humanistycznych,

- posiada szczegółową wiedzę o głównych kierunkach rozwoju i najważniejszych osiągnięciach w zakresie nauki o sztuce oraz pokrewnych dyscyplin humanistycznych,

- potrafi korzystać z różnorodnych baz danych w celu samodzielnego wyszukiwania literatury przedmiotu jako źródła wiedzy w zakresie muzeologii, muzealnictwa, historii sztuki,

- Potrafi w sposób samodzielny pozyskiwać informacje z źródłowe, dokonać krytycznej oceny jakości źródła informacji oraz przeprowadzić analizę i ocenę pozyskanej informacji,

- samodzielnie selekcjonuje i wykorzystuje zdobyte informacje, potrafi korzystać z nich w odpowiednio dobranym kontekście,

- posiada umiejętność formułowania własnych opinii na temat badanego problemu

- ma świadomość znaczenia zachowania dorobku kulturowego ludzkości,

- ma świadomość własnej i wspólnej odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego jako znaków tożsamości człowieka we współczesnym zglobalizowanym świecie,

- jest aktywnym, świadomym i krytycznym uczestnikiem bieżącego życia kulturalnego.

OPIS ECTS - 13 pkt odpowiednio w 3 semestrach (sem 1 - 3 ects, sem 2 - 5 Ects, sem 3 - 5 ects)

Udział w seminarium - w pierwszym roku 30 godz. = 1 ects, w drugim roku 60 godz.= 2 ects

Przygotowanie do seminarium - w pierwszym roku 30 godz.= 1 ects, opracowanie planu pracy, wstępnego stanu badań, przygotowanie referatu 15 godz. 1 ects, w drugim roku przygotowanie referatów/wystąpień ustnych 30 godz. = 1 ects, lektura 30 godz. = 1 ects

Konsultacje - w drugim roku: 30 godz. = 1 ests

napisanie pracy licencjackiej: 5 ECTS

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

oceniania ciągłe na podstawie udziału w dyskusji podczas seminarium

ocena zal lub nie zal

student uzyskuje ocenę zal w pierwszym roku studiów (sem. letni 2 roku studiów) gdy:

sformułuje wstępny temat pracy, przedstawi jej wstępny plan oraz podejmie próbę formułowania problemu badawczego, przedstawi w formie pisemnej wstępny stan badań.

student uzyskuje ocenę zal w drugiem roku studiów (sem. letni 3 roku studiów) gdy:

przedstawi gotową pracę spełniającą wymogi pracy licencjackiej

Classes in period "Summer semester 2019/20" (past)

Time span: 2020-02-01 - 2020-09-20
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
BA Seminar, 30 hours more information
Coordinators: Beata Skrzydlewska
Group instructors: Beata Skrzydlewska
Students list: (inaccessible to you)
Examination: credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Classes in period "Summer semester 2020/21" (past)

Time span: 2021-02-01 - 2021-06-30
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
BA Seminar, 30 hours more information
Coordinators: Beata Skrzydlewska, Anna Wiśnicka
Group instructors: Anna Wiśnicka
Students list: (inaccessible to you)
Examination: credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Classes in period "Summer semester 2021/22" (past)

Time span: 2022-02-01 - 2022-06-30
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
BA Seminar, 30 hours more information
Coordinators: Beata Skrzydlewska, Joanna Zajkowska
Group instructors: Beata Skrzydlewska
Students list: (inaccessible to you)
Examination: credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Short description: (in Polish)

Celem przedmiotu jest opanowanie podstaw warsztatu naukowego umożliwiające przygotowanie pracy licencjackiej i udział studentów w badaniach.

Full description: (in Polish)

Cele przedmiotu:

opanowanie podstaw warsztatu naukowego umożliwiające przygotowanie pracy licencjackiej i udział studentów w badaniach.

opanowanie techniki przygotowywania pracy o charakterze naukowym, w tm: umiejętności prowadzenia kwerendy naukowej (bibliotecznej, archiwalnej, muzealnej), pozyskiwania materiału źródłowego (tekstowego i ikonograficznego), sporządzania stanu badań, bibliografii, odsyłaczy, katalogu.

A także poznanie i opanowanie zasad cytowania.

Nabycie umiejętności edytorskiego opracowania tekstu naukowego, wykorzystywania źródeł naukowych, samodzielnego studiowania materiałów źródłowych, ich selekcjonowania dla potrzeb pracy licencjackiej.

Nabycie podstawowych umiejętności dotyczących konstruowania wywodu naukowego: stawiania tezy, prowadzenia myśli, dowodzenia.

Umożliwia studentom udział w badaniach.

Treści merytoryczne:

Warsztat badawczy współczesnego humanisty.

Zasady przygotowywania i wykorzystywania opracowań naukowych.

Zasady konstruowania wywodu naukowego.

Zasady edytorskie humanistycznych prac naukowych.

Elementy stylistyki tekstu naukowego.

Kompozycja pracy licencjackiej.

Problematyka ochrony własności intelektualnej, praw autorski, plagiatu.

Classes in period "Summer semester 2022/23" (future)

Time span: 2023-02-01 - 2023-06-30
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
BA Seminar, 15 hours more information
Coordinators: Beata Skrzydlewska, Joanna Zajkowska
Group instructors: Beata Skrzydlewska
Students list: (inaccessible to you)
Examination: credit
Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)