Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

Sociology in the museum (introduction to research methodology)

General data

Course ID: WH-MU-I-2-SocMuz-Z
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: Sociology in the museum (introduction to research methodology)
Name in Polish: Socjologia w muzeum (wstęp do metodologii badań)
Organizational unit: Faculty of Humanities
Course groups:
Course homepage: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:OLHFAGTt5YnlrHpkQrmdcAWT9bR3SK1-X4EIZ9g2Jqk1@thread.tacv2/1639648143372?context=%7B%22Tid%22:%2212578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3%22,%22Oid%22:%228d5a646e-9da6-46f5-a222-29c4455ad87b%22%7D
ECTS credit allocation (and other scores): 2.00 Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.
Language: Polish
Subject level:

elementary

Learning outcome code/codes:

enter learning outcome code/codes

Preliminary Requirements:

(in Polish) Zaliczony pierwszy rok studiów

Short description: (in Polish)

Student zapoznaje się z historią rozwoju myśli społecznej i socjologii od starożytności do współczesnych teorii socjologicznych, zwłaszcza dotyczących koncepcji rozwoju kultury w tym kultury masowej. Przedstawione są mu zasady stawiania pytań (hipotezy) dotyczących udziału społeczeństwa w kulturze oraz ich weryfikacji przez możliwe do samodzielnego przeprowadzenia i interpretacji wyników badań publiczności muzealnej (ankieta, wywiad, obserwacja). Posiada ogólną wiedzę umożliwiającą prognozowanie efektów działalności muzeum oraz wytyczanie kierunków rozwoju optymalnej polityki w zakresie realizacji misji muzeum.

Full description: (in Polish)

1 Przedstawienie rozwoju refleksji nad państwem i społeczeństwem (Platon, Arystoteles, stoicy, św. Augustyn, św. Tomasz, Odrodzenie, Oświecenie, konserwatyzm, liberalizm, socjalizm i komunizm utopijny, Saint-Simon, Marks. 2. Początki socjologii jako nauki: Comte , Mill, Spencer.

3. Psychologizm - Pareto.

4. Socjologia - Durkheim.

5. Socjologia humanistyczna, materializm po Marksie, pragmatyzm społeczny, amerykańska socjologia opisowa - Szkoła Chicagowska.

6. Znaniecki.

7. Antropologia a socjologia.

8. Funkcjonalizm - Malinowski, Radcliffe-Brown, Merton

9. Kultura - definicja i jej struktura. Kłoskowska, Golka.

10. Miejsce muzeum w kulturze.

11. Metodologia socjologii - teoria a empiria, techniki badawcze.

12. Samodzielne przygotowanie badań (wywiad kwestionariuszowy, ankieta, obserwacja); hipotezy robocze, ich weryfikacja.

13. Ogólne wiadomości o zastosowaniu statystyki w badaniach.

14. Interpretacja danych.

UWAGA: Numeracja tematów nie jest numeracją kolejnych zajęć.

Bibliography: (in Polish)

Literatura podstawowa:

B. Szacka. Wprowadzenie do socjologii.

Literatura dodatkowa:

1. Szacki J., Historia myśli socjologicznej, różne wydania;

2. Becker H., Barnes H., Rozwój myśli społecznej od wiedzy ludowej do socjologii, T 1 - 2, Warszawa 1974;

3. Golka M., Socjologia kultury, Warszawa 2008;

4. Szczepański J., Elementarne pojęcia socjologii, Warszawa 1970, roz. 6 - 7;

5. Wywiad kwestionariuszowy. Analizy teoretyczne i badania empiryczne, Wrocław 1983, Roz. 1, 2 i 4;

6. Analizy i próby technik badawczych w socjologii, T. IV, Wrocław 1972, Cz. I, s. 13 - 126;

7. Nowak S., Metodologia badań socjologicznych, Warszawa 1970, Roz. 1;

8. Szaniawski K., Metody statystyczne w socjologii, Warszawa 1968, s. 13 - 18, 35 - 38, 58 - 60, 128 - 182.

Efekty kształcenia i opis ECTS: (in Polish)

Muz1_W14

Zna i rozumie wagę społecznych uwarunkowań w pracy muzealnika, a

także rozumie znaczenie badań statystycznych i socjologicznych w

muzeologii i muzealnictwie.

Muz1_U01

Potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną do interpretowania i

analizowania struktury i funkcji muzeum i innych instytucji kultury.

Muz1_U08

Potrafi prezentować własne poglądy i opinie na temat istniejących

muzeów i ich działalności.

Muz1_K04

Ma świadomość swojej misji wobec społeczeństwa w zasięgu

regionalnym i globalnym, dostrzega potrzeby społeczne i edukacyjne

w miejscach działania muzeum.

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Ocena podsumowująca

Zaliczenie na podstawie: obecność, aktywność, egzamin ustny sprawdzający przyswojenie materiału.

Powyżej trzech nieobecności konieczne jest zaliczenie całości materiału. W innym przypadku powtarzanie kursu w następnym roku akademickim.

Practical placement: (in Polish)

nie dotyczy

Classes in period "Winter semester 2020/21" (past)

Time span: 2020-10-01 - 2021-01-31
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Conversatorium, 30 hours more information
Coordinators: Mirosław Borusiewicz, Beata Skrzydlewska
Group instructors: Mirosław Borusiewicz
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Conversatorium - graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Classes in period "Winter semester 2021/22" (past)

Time span: 2021-10-01 - 2022-01-31
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Classes, 30 hours more information
Coordinators: Piotr Dejneka
Group instructors: Piotr Dejneka
Course homepage: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:OLHFAGTt5YnlrHpkQrmdcAWT9bR3SK1-X4EIZ9g2Jqk1@thread.tacv2/1639648143372?context=%7B%22Tid%22:%2212578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3%22,%22Oid%22:%228d5a646e-9da6-46f5-a222-29c4455ad87b%22%7D
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Classes - graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Short description: (in Polish)

Student zapoznaje się z historią rozwoju myśli społecznej i socjologii od starożytności do współczesnych teorii socjologicznych, zwłaszcza dotyczących koncepcji rozwoju kultury w tym kultury masowej. Przedstawione są mu zasady stawiania pytań (hipotezy) dotyczących udziału społeczeństwa w kulturze oraz ich weryfikacji przez możliwe do samodzielnego przeprowadzenia i interpretacji wyników badań publiczności muzealnej (ankieta, wywiad, obserwacja). Posiada ogólną wiedzę umożliwiającą prognozowanie efektów działalności muzeum oraz wytyczanie kierunków rozwoju optymalnej polityki w zakresie realizacji misji muzeum.

Full description: (in Polish)

1 Przedstawienie rozwoju refleksji nad państwem i społeczeństwem (Platon, Arystoteles, stoicy, św. Augustyn, św. Tomasz, Odrodzenie, Oświecenie, konserwatyzm, liberalizm, socjalizm i komunizm utopijny, Saint-Simon, Marks. 2. Początki socjologii jako nauki: Comte , Mill, Spencer.

3. Psychologizm - Pareto.

4. Socjologia - Durkheim.

5. Socjologia humanistyczna, materializm po Marksie, pragmatyzm społeczny, amerykańska socjologia opisowa - Szkoła Chicagowska.

6. Znaniecki.

7. Antropologia a socjologia.

8. Funkcjonalizm - Malinowski, Radcliffe-Brown, Merton

9. Kultura - definicja i jej struktura. Kłoskowska, Golka.

10. Miejsce muzeum w kulturze.

11. Metodologia socjologii - teoria a empiria, techniki badawcze.

12. Samodzielne przygotowanie badań (wywiad kwestionariuszowy, ankieta, obserwacja); hipotezy robocze, ich weryfikacja.

13. Ogólne wiadomości o zastosowaniu statystyki w badaniach.

14. Interpretacja danych.

UWAGA: Numeracja tematów nie jest numeracją kolejnych zajęć.

Bibliography: (in Polish)

1. Szacki J., Historia myśli socjologicznej, różne wydania;

2. Becker H., Barnes H., Rozwój myśli społecznej od wiedzy ludowej do socjologii, T 1 - 2, Warszawa 1974;

3. Golka M., Socjologia kultury, Warszawa 2008;

4. Szczepański J., Elementarne pojęcia socjologii, Warszawa 1970, roz. 6 - 7;

5. Wywiad kwestionariuszowy. Analizy teoretyczne i badania empiryczne, Wrocław 1983, Roz. 1, 2 i 4;

6. Analizy i próby technik badawczych w socjologii, T. IV, Wrocław 1972, Cz. I, s. 13 - 126;

7. Nowak S., Metodologia badań socjologicznych, Warszawa 1970, Roz. 1;

8. Szaniawski K., Metody statystyczne w socjologii, Warszawa 1968, s. 13 - 18, 35 - 38, 58 - 60, 128 - 182.

Wymagania wstępne: (in Polish)

W przypadku konieczności pracy w trybie zdalnym ze względu na obostrzenia pandemii COV19, zostaną podjęte wszelkie niezbędne działania min:, zostanie podany link do przedmiotu na platformie MS Teams, oraz zostanie zintensyfikowana komunikacja za pomocą platformy moodle, ewentualnie poczty UKSW

Classes in period "Winter semester 2022/23" (in progress)

Time span: 2022-10-01 - 2023-01-31
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Classes, 15 hours more information
Coordinators: Marcin Jewdokimow, Beata Skrzydlewska, Joanna Zajkowska
Group instructors: Marcin Jewdokimow
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Classes - graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs)

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Short description: (in Polish)

Celem przedmiotu jest zapoznanie uczestników z podstawowymi założeniami wnioskowania i badania socjologicznego.

Full description: (in Polish)

Celem przedmiotu jest zapoznanie uczestników z podstawowymi założeniami wnioskowania i badania socjologicznego. W ramach zajęć zaprezentowane zostaną wybrane paradygmaty i teorie socjologiczne, a także metody i techniki badań socjologicznych.

Bibliography: (in Polish)

Literatura podstawowa:

B. Szacka. Wprowadzenie do socjologii.

Literatura dodatkowa:

1. Szacki J., Historia myśli socjologicznej, różne wydania;

2. Becker H., Barnes H., Rozwój myśli społecznej od wiedzy ludowej do socjologii, T 1 - 2, Warszawa 1974;

3. Golka M., Socjologia kultury, Warszawa 2008;

4. Szczepański J., Elementarne pojęcia socjologii, Warszawa 1970, roz. 6 - 7;

5. Wywiad kwestionariuszowy. Analizy teoretyczne i badania empiryczne, Wrocław 1983, Roz. 1, 2 i 4;

6. Analizy i próby technik badawczych w socjologii, T. IV, Wrocław 1972, Cz. I, s. 13 - 126;

7. Nowak S., Metodologia badań socjologicznych, Warszawa 1970, Roz. 1;

8. Szaniawski K., Metody statystyczne w socjologii, Warszawa 1968, s. 13 - 18, 35 - 38, 58 - 60, 128 - 182.

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)