Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Działalność naukowa w muzeum (praca nad zbiorami archeologicznymi, etnograficznymi, historycznymi, biograficznymi, przyrodniczymi i społecznie wrażliwymi)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-MU-I-3-DziaNaukCz
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Działalność naukowa w muzeum (praca nad zbiorami archeologicznymi, etnograficznymi, historycznymi, biograficznymi, przyrodniczymi i społecznie wrażliwymi)
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.50 LUB 2.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

Muz1_W02

Muz1_W10

Muz1_W13

Muz1_U03

Muz1_U06

Muz1_U07

Muz1_U08

Muz1_U09

Muz1_K01

Muz1_K02

Muz1_K03

Muz1_K04

Muz1_K05

Muz1_K06

Muz1_K07

Skrócony opis:

Studenci poznają róźnice między rodzajami obiektów w różnych muzeach i wiedzę wymaganą do ich opracowania naukowego. Przekazane są studentom podstawowe wiadomości o metodach umożliwiajacych wstępne opracowanie muzealium nawet w przypadku braku specjalistycznej wiedzy a także metody badawcze stosowane przez specjalistów w danej dziedzinie nauki. Mają świadomość konieczności zapoznania się z podstawami metodologii danej dziedziny wiedzy oraz odwołania się do stosownych konsultacji.

Pełny opis:

Studenci zapoznają się z muzealiami gromadzonymi w zbiorach róznych muzeów, materiałem z jakiego są wykonane lub jaki sobą reprezentują, (muzea przyrodnicze i nauki) ich charakterystyką oraz konieczna wiedzą, niezbędną dla ich opracowania naukowego. Poznają sposób w jaki mogą przygotować wstępną wersję karty katalogu naukowego, co składa się na opis dokumentacyjny i jakie są granice możliwej interpretacji obiektu bez specjalistycznej konsultacji. Poznają dostępne źródła informacji naukowej, zasady prowadzenia kwerend i prowadzenia dokumentacji (księga inwentarzowa). Poznają kryteria akcesji do zbiorów oraz zasady wpółpracy z konserwatorami. Zapoznają się z możliwymi problemami prawnymi, etycznymi i merytorycznymi - poznają znaczenie zbiorów muzeum dla społeczności lokalnej i dla kultury.

Literatura:

Sołtysiak M., Muzeum Mazowieckie w Płocku… Płock 1989, s. 76 – 80.

Bernhard M.. L., Kozłowski J. K., Wprowadzenie w zagadnienia archeologii, Kraków 1975, s. 134 – 231.

Żygulski Z., Muzea na świecie… Warszawa 1982, s. 130 – 141.

Waltoś St., Na tropach doktor Fausta… Warszawa 2004.

Jagodziński L., Zastosowanie wybranych technik komputerowych w muzeum. Cz. 1. Metody diagnostyki i analizy komputerowej dzieł sztuki. [w:] Muzealnictwo, 1997, nr 39, s. 88 – 100.

Błaszczyk J., Kurpik W., Podstawy typologii rosyjskich ikon i krzyży metalowych od XVIII do początki XX wieku, Muzealnictwo 2000, nr 43, s. 42 – 57.

Gluziński W., U podstaw muzeologii, Warszawa 1980, R.IX.

Brears P., Research: cocial-history sources, [w:] Thompson M.A. [ed.] Manual of curatorship. A guide to muzeum practice, [wyd.] Butterworth – Heinemann, Oxford… 1992, s. 554 – 557.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Zna podstawową terminologię używaną w muzeologii i muzealnictwie oraz zna jej zastosowania w obrębie pokrewnych dyscyplin naukowych; ma uporządkowaną wiedzę o zasadach inwentaryzacji i digitalizacji w muzeach, zna podstawowe normy etyki w tym etyki autorskiej (zwłaszcza w obszarze ochrony własności intelektualnej) oraz zasady prawne;

potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę teoretyczną w zakresie nauk społecznych, prawnych i innych (z zakresu historii sztuki, kulturoznawstwa, archeologii, nauk przyrodniczych i technicznych), reprezentowanych w muzeach w praktycznych działaniach dokumentacyjnych i edukacyjnych w muzeum; potrafi pracując w zespole i wykorzystując doświadczenie muzealników współdziałać przy ochronie i zabezpieczeniu muzealiów; Posiada umiejętność prezentowania własnych poglądów i opinii na temat istniejących muzeów i ich działalności (krytyka muzeologiczna); Potrafi posługiwać się zasadami i normami etycznymi w działalności muzealnej i współpracy z muzeami, dostrzega i analizuje dylematy etyczne, przewiduje skutki konkretnych działań organizacyjnych; Potrafi odróżnić działania komercyjne od działań non profit w muzeach, rozumie różnicę między muzeum publicznym i kolekcją prywatną. Ma świadomość interdyscyplinarności wiedzy muzeologicznej i rozumie konieczność ciągłego samokształcenia i konsultacji specjalistycznych w działalności muzealnej

Ma przekonanie o wadze postępowania w sposób etyczny i profesjonalny, przestrzegania norm etyki zawodu muzealnika

Ma poczucie odpowiedzialności i świadomość iż zawód muzealnika jest zawodem regulowanym, rozumie wynikające stąd ograniczenia

Ma świadomość roli pracy zespołowej w muzeum

Ma świadomość swojej misji wobec społeczeństwa w zasięgu regionalnym i globalnym, dostrzega potrzeby społeczne i edukacyjne w miejscach działania muzeum

Docenia rolę współpracy międzyinstytucjonalnej i międzynarodowej w celu profesjonalizacji działań muzealnych.

Ma świadomość odpowiedzialności za swoje działania w zakresie promocji wartości kulturowych, religijnych, ludzkich, rozumie zjawiska konfliktów społecznych, narodowościowych i kulturowych i ma przekonanie o swojej roli mediatora między dziedzictwem kultury a społeczeństwem

Wykłady 30 godz

Przygotowanie do zajęć - 15 godz.

Przygotowanie recenzji z wizyt w muzeach - 15 godz.

Razem 60 godz. = 2 ECTS

Metody i kryteria oceniania:

Obowiązkowa obecność na wizytach w muzeum jest brana pod uwagę przy ostatecznej ocenie jak również przedstawianie wuczerpującej recenzji z przebiegu wizyty. Zaliczenie odbywa się na podstawie odpowiedzi na trzy wykosowane pytania: prawidłowa odpowiedź na 3 pytania - ocena - 5; prawidłowa i pełna odpowiedź na dwa pytania , niepełna na jedno - ocena 4,5, Prawidłowa odpowiedź na dwa pytania, brak zdowalającej odpowiedzi na jedno lub niepełna odpowiedź na dwa i prawidłowa na jedno - 4, niepełna na trzy pytania 3 do 3,5 niezadowalająca odpowiedź na 1 pytanie i niepełna na jedno oraz zadowalająca na jedno - 3. Pozostałe nie otrzymują zaliczenia.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mirosław Borusiewicz, Beata Skrzydlewska
Prowadzący grup: Mirosław Borusiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Studenci poznają róźnice między rodzajami obiektów w różnych muzeach i wiedzę wymaganą do ich opracowania naukowego. Przekazane są studentom podstawowe wiadomości o metodach umożliwiajacych wstępne opracowanie muzealium nawet w przypadku braku specjalistycznej wiedzy a także metody badawcze stosowane przez specjalistów w danej dziedzinie nauki. Mają świadomość konieczności zapoznania się z podstawami metodologii danej dziedziny wiedzy oraz odwołania się do stosownych konsultacji.

Pełny opis:

Studenci zapoznają się z muzealiami gromadzonymi w zbiorach róznych muzeów, materiałem z jakiego są wykonane lub jaki sobą reprezentują, (muzea przyrodnicze i nauki) ich charakterystyką oraz konieczna wiedzą, niezbędną dla ich opracowania naukowego. Poznają sposób w jaki mogą przygotować wstępną wersję karty katalogu naukowego, co składa się na opis dokumentacyjny i jakie są granice możliwej interpretacji obiektu bez specjalistycznej konsultacji. Poznają dostępne źródła informacji naukowej, zasady prowadzenia kwerend i prowadzenia dokumentacji (księga inwentarzowa). Poznają kryteria akcesji do zbiorów oraz zasady wpółpracy z konserwatorami. Zapoznają się z możliwymi problemami prawnymi, etycznymi i merytorycznymi - poznają znaczenie zbiorów muzeum dla społeczności lokalnej i dla kultury.

Literatura:

Sołtysiak M., Muzeum Mazowieckie w Płocku… Płock 1989, s. 76 – 80.

Bernhard M.. L., Kozłowski J. K., Wprowadzenie w zagadnienia archeologii, Kraków 1975, s. 134 – 231.

Żygulski Z., Muzea na świecie… Warszawa 1982, s. 130 – 141.

Waltoś St., Na tropach doktor Fausta… Warszawa 2004.

Jagodziński L., Zastosowanie wybranych technik komputerowych w muzeum. Cz. 1. Metody diagnostyki i analizy komputerowej dzieł sztuki. [w:] Muzealnictwo, 1997, nr 39, s. 88 – 100.

Błaszczyk J., Kurpik W., Podstawy typologii rosyjskich ikon i krzyży metalowych od XVIII do początki XX wieku, Muzealnictwo 2000, nr 43, s. 42 – 57.

Gluziński W., U podstaw muzeologii, Warszawa 1980, R.IX.

Brears P., Research: cocial-history sources, [w:] Thompson M.A. [ed.] Manual of curatorship. A guide to muzeum practice, [wyd.] Butterworth – Heinemann, Oxford… 1992, s. 554 – 557.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mirosław Borusiewicz, Beata Skrzydlewska
Prowadzący grup: Mirosław Borusiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)