Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

Scientific Activity in a Museum (Working with Archaeological, Ethnographic, Historic, Biographic, Natural and Socially-Sensitive Objects)

General data

Course ID: WH-MU-I-3-DziaNaukWz
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: Scientific Activity in a Museum (Working with Archaeological, Ethnographic, Historic, Biographic, Natural and Socially-Sensitive Objects)
Name in Polish: Działalność naukowa w muzeum (praca nad zbiorami archeologicznymi, etnograficznymi, historycznymi, biograficznymi, przyrodniczymi i społecznie wrażliwymi)
Organizational unit: Faculty of Humanities
Course groups:
ECTS credit allocation (and other scores): 1.00 OR 2.00 (differs over time) Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.

view allocation of credits
Language: Polish
Subject level:

elementary

Learning outcome code/codes:

enter learning outcome code/codes

Short description: (in Polish)

Studenci poznają róźnice między rodzajami obiektów w różnych muzeach i wiedzę wymaganą do ich opracowania naukowego. Przekazane są studentom podstawowe wiadomości o metodach umożliwiajacych wstępne opracowanie muzealium nawet w przypadku braku specjalistycznej wiedzy a także metody badawcze stosowane przez specjalistów w danej dziedzinie nauki. Mają świadomość konieczności zapoznania się z podstawami metodologii danej dziedziny wiedzy oraz odwołania się do stosownych konsultacji.

Full description: (in Polish)

Studenci zapoznają się z muzealiami gromadzonymi w zbiorach róznych muzeów, materiałem z jakiego są wykonane lub jaki sobą reprezentują, (muzea przyrodnicze i nauki) ich charakterystyką oraz konieczna wiedzą, niezbędną dla ich opracowania naukowego. Poznają sposób w jaki mogą przygotować wstępną wersję karty katalogu naukowego, co składa się na opis dokumentacyjny i jakie są granice możliwej interpretacji obiektu bez specjalistycznej konsultacji. Poznają dostępne źródła informacji naukowej, zasady prowadzenia kwerend i prowadzenia dokumentacji (księga inwentarzowa). Poznają kryteria akcesji do zbiorów oraz zasady wpółpracy z konserwatorami. Zapoznają się z możliwymi problemami prawnymi, etycznymi i merytorycznymi - poznają znaczenie zbiorów muzeum dla społeczności lokalnej i dla kultury.

Bibliography: (in Polish)

Sołtysiak M., Muzeum Mazowieckie w Płocku… Płock 1989, s. 76 – 80.

Bernhard M.. L., Kozłowski J. K., Wprowadzenie w zagadnienia archeologii, Kraków 1975, s. 134 – 231.

Żygulski Z., Muzea na świecie… Warszawa 1982, s. 130 – 141.

Waltoś St., Na tropach doktor Fausta… Warszawa 2004.

Jagodziński L., Zastosowanie wybranych technik komputerowych w muzeum. Cz. 1. Metody diagnostyki i analizy komputerowej dzieł sztuki. [w:] Muzealnictwo, 1997, nr 39, s. 88 – 100.

Błaszczyk J., Kurpik W., Podstawy typologii rosyjskich ikon i krzyży metalowych od XVIII do początki XX wieku, Muzealnictwo 2000, nr 43, s. 42 – 57.

Brears P., Research: cocial-history sources, [w:] Thompson M.A. [ed.] Manual of curatorship. A guide to muzeum practice, [wyd.] Butterworth – Heinemann, Oxford… 1992, s. 554 – 557.

Gluziński W., U podstaw muzeologii, Warszawa 1980, rozdział IX.

Efekty kształcenia i opis ECTS: (in Polish)

Zna podstawową terminologię używaną w muzeologii i muzealnictwie oraz zna jej zastosowania w obrębie pokrewnych dyscyplin naukowych; ma uporządkowaną wiedzę o zasadach inwentaryzacji i digitalizacji w muzeach, zna podstawowe normy etyki w tym etyki autorskiej (zwłaszcza w obszarze ochrony własności intelektualnej) oraz zasady prawne;

potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę teoretyczną w zakresie nauk społecznych, prawnych i innych (z zakresu historii sztuki, kulturoznawstwa, archeologii, nauk przyrodniczych i technicznych), reprezentowanych w muzeach w praktycznych działaniach dokumentacyjnych i edukacyjnych w muzeum; potrafi pracując w zespole i wykorzystując doświadczenie muzealników współdziałać przy ochronie i zabezpieczeniu muzealiów; Posiada umiejętność prezentowania własnych poglądów i opinii na temat istniejących muzeów i ich działalności (krytyka muzeologiczna); Potrafi posługiwać się zasadami i normami etycznymi w działalności muzealnej i współpracy z muzeami, dostrzega i analizuje dylematy etyczne, przewiduje skutki konkretnych działań organizacyjnych; Potrafi odróżnić działania komercyjne od działań non profit w muzeach, rozumie różnicę między muzeum publicznym i kolekcją prywatną. Ma świadomość interdyscyplinarności wiedzy muzeologicznej i rozumie konieczność ciągłego samokształcenia i konsultacji specjalistycznych w działalności muzealnej

Ma przekonanie o wadze postępowania w sposób etyczny i profesjonalny, przestrzegania norm etyki zawodu muzealnika

Ma poczucie odpowiedzialności i świadomość iż zawód muzealnika jest zawodem regulowanym, rozumie wynikające stąd ograniczenia

Ma świadomość roli pracy zespołowej w muzeum

Ma świadomość swojej misji wobec społeczeństwa w zasięgu regionalnym i globalnym, dostrzega potrzeby społeczne i edukacyjne w miejscach działania muzeum

Docenia rolę współpracy międzyinstytucjonalnej i międzynarodowej w celu profesjonalizacji działań muzealnych.

Ma świadomość odpowiedzialności za swoje działania w zakresie promocji wartości kulturowych, religijnych, ludzkich, rozumie zjawiska konfliktów społecznych, narodowościowych i kulturowych i ma przekonanie o swojej roli mediatora między dziedzictwem kultury a społeczeństwem

Wykłady 30 godz

Przygotowanie do zajęć - 15 godz.

Przygotowanie recenzji z wizyt w muzeach - 15 godz.

Razem 60 godz. = 2 ECTS

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Obecność na wizytach w muzeum jest brana pod uwagę przy ostatecznej ocenie jak również przedstawianie wuczerpującej recenzji z przebiegu wizyty. Zaliczenie odbywa się na podstawie odpowiedzi na trzy wykosowane pytania: prawidłowa odpowiedź na 3 pytania - ocena - 5; prawidłowa i pełna odpowiedź na dwa pytania , niepełna na jedno - ocena 4,5, Prawidłowa odpowiedź na dwa pytania, brak zdowalającej odpowiedzi na jedno lub niepełna odpowiedź na dwa i prawidłowa na jedno - 4, niepełna na trzy pytania 3 do 3,5 niezadowalająca odpowiedź na 1 pytanie i niepełna na jedno oraz zadowalająca na jedno - 3. Pozostałe nie otrzymują zaliczenia.

Classes in period "Winter semester 2019/20" (past)

Time span: 2019-10-01 - 2020-01-31
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Classes, 30 hours more information
Coordinators: Mirosław Borusiewicz, Beata Skrzydlewska
Group instructors: Mirosław Borusiewicz
Students list: (inaccessible to you)
Examination: graded credit
Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Short description: (in Polish)

Studenci poznają róźnice między rodzajami obiektów w różnych muzeach i wiedzę wymaganą do ich opracowania naukowego. Przekazane są studentom podstawowe wiadomości o metodach umożliwiajacych wstępne opracowanie muzealium nawet w przypadku braku specjalistycznej wiedzy a także metody badawcze stosowane przez specjalistów w danej dziedzinie nauki. Mają świadomość konieczności zapoznania się z podstawami metodologii danej dziedziny wiedzy oraz odwołania się do stosownych konsultacji.

Full description: (in Polish)

Studenci zapoznają się z muzealiami gromadzonymi w zbiorach róznych muzeów, materiałem z jakiego są wykonane lub jaki sobą reprezentują, (muzea przyrodnicze i nauki) ich charakterystyką oraz konieczna wiedzą, niezbędną dla ich opracowania naukowego. Poznają sposób w jaki mogą przygotować wstępną wersję karty katalogu naukowego, co składa się na opis dokumentacyjny i jakie są granice możliwej interpretacji obiektu bez specjalistycznej konsultacji. Poznają dostępne źródła informacji naukowej, zasady prowadzenia kwerend i prowadzenia dokumentacji (księga inwentarzowa). Poznają kryteria akcesji do zbiorów oraz zasady wpółpracy z konserwatorami. Zapoznają się z możliwymi problemami prawnymi, etycznymi i merytorycznymi - poznają znaczenie zbiorów muzeum dla społeczności lokalnej i dla kultury.

Bibliography: (in Polish)

Sołtysiak M., Muzeum Mazowieckie w Płocku… Płock 1989, s. 76 – 80.

Bernhard M.. L., Kozłowski J. K., Wprowadzenie w zagadnienia archeologii, Kraków 1975, s. 134 – 231.

Żygulski Z., Muzea na świecie… Warszawa 1982, s. 130 – 141.

Waltoś St., Na tropach doktor Fausta… Warszawa 2004.

Jagodziński L., Zastosowanie wybranych technik komputerowych w muzeum. Cz. 1. Metody diagnostyki i analizy komputerowej dzieł sztuki. [w:] Muzealnictwo, 1997, nr 39, s. 88 – 100.

Błaszczyk J., Kurpik W., Podstawy typologii rosyjskich ikon i krzyży metalowych od XVIII do początki XX wieku, Muzealnictwo 2000, nr 43, s. 42 – 57.

Gluziński W., U podstaw muzeologii, Warszawa 1980, R.IX.

Brears P., Research: cocial-history sources, [w:] Thompson M.A. [ed.] Manual of curatorship. A guide to muzeum practice, [wyd.] Butterworth – Heinemann, Oxford… 1992, s. 554 – 557.

Classes in period "Winter semester 2020/21" (past)

Time span: 2020-10-01 - 2021-01-31
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Classes, 30 hours more information
Coordinators: Mirosław Borusiewicz, Beata Skrzydlewska
Group instructors: Mirosław Borusiewicz
Students list: (inaccessible to you)
Examination: graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)