Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

Digital and Internet Techniques

General data

Course ID: WH-MU-I-3-TechCyInWZ
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: Digital and Internet Techniques
Name in Polish: Techniki cyfrowe i internetowe
Organizational unit: Faculty of Humanities
Course groups:
Course homepage: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3aAo-gzvu9KMlqgflHmRSF-jbImbj3AuCR9ID8eEfQ_vA1%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=81b5f4d8-5bf7-4bfc-b3cc-7e52d6ed40c0&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
ECTS credit allocation (and other scores): 1.00 OR 3.00 (differs over time) Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.

view allocation of credits
Language: Polish
(in Polish) Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

culture and religion studies

Subject level:

elementary

Learning outcome code/codes:

enter learning outcome code/codes

Preliminary Requirements:

(in Polish) Podstawowa wiedza z zakresu obsługi komputera, Internetu oraz na temat dziedzictwa kulturowego i funkcjonowania muzeów w Polsce.

Short description: (in Polish)

Ćwiczenia są dopełnieniem wykładu. Ich celem jest praktyczne zastosowanie wiedzy zdobytej na wykładzie w zakresie zapoznania z funkcjonującymi zasobami cyfrowymi oraz tworzenia dokumentacji, digitalizacji, prezentacji i popularyzacji obiektów dziedzictwa kulturowego z zastosowaniem technik cyfrowych i internetowych.

Tryb zajęć e-learningowy - platforma Moodle / MS Teams oraz UMAIL.

MS Teams: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a7947b07daf0746ff873d617e2f51c5d1%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=1a8b5c45-98d6-46c7-badf-30ccfab21ca5&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3

Full description: (in Polish)

Ćwiczenia są dopełnieniem wykładu. Ich celem jest praktyczne zastosowanie wiedzy zdobytej na wykładzie w zakresie zapoznania z funkcjonującymi zasobami cyfrowymi oraz tworzenia dokumentacji, digitalizacji, prezentacji i popularyzacji obiektów dziedzictwa kulturowego z zastosowaniem technik cyfrowych i internetowych.

Celem zajęć jest m.in. praktyczne zaznajomienie uczestników z różnymi etapami tzw. digitalizacji dziedzictwa kulturowego - od przygotowania pracowni digitalizacji, przez proces digitalizacji, po archiwizację i udostępnianie zasobów cyfrowych.

Praktyczne zajęcia są prowadzone na bazie prac zespołowych, jak i indywidualnych, pod nadzorem prowadzącego, z wykorzystaniem danych cyfrowych, jak i oprogramowania. Zajęcia obejmują również wykorzystanie narzędzi on-line do pracy z danymi, jak również danych dostępnych on-line. Ćwiczenia prowadzone są również w oparciu o serwisy i portale internetowe, w tym zwłaszcza geoportale.

Przykładowe dane pochodzą również z projektów zrealizowanych przez UKSW. Przykładowe oprogramowanie (aplikacje) wykorzystywane na zajęciach - do wyboru (przede wszystkim programy nieodpłatne - darmowe, tzw. wolne oprogramowanie, programy dostępne nieodpłatnie ale czasowo lub też w wersji częściowo darmowej): QGIS, SAGA, Locus Map Free. Wykorzystywane serwisy / narzędzia on-line np.: portal mapowy NID.

Część referatowa zajęć dotyczy następujących bloków tematycznych (do wyboru, uzupełnienia i uszczegółowienia podczas zajęć): Techniki cyfrowe, internetowe, multimedia, portale społecznościowe itp. – nowe media w muzeach i w prezentacji dóbr kultury (muzeum, in situ, sieć); Instytucje, środowiska, organizacje pozarządowe, centra kompetencji itp. w działaniach związanych z digitalizacją dóbr kultury w Polsce (standardy, zalecenia, wytyczne, dobre praktyki …) - przykłady; Finansowanie i środki na cyfryzację (dóbr kultury i środowiska) w Polsce; Finansowanie i środki na cyfryzację (dóbr kultury i środowiska) w Polsce Warsztaty, szkolenia, kursy oraz formalna i nieformalna edukacja w zakresie digitalizacji dziedzictwa kulturowego w Polsce; Oddolna digitalizacja, crowdsourcing , crowdfunding (finansowanie społeczne), projekty społecznościowe, nauka obywatelska (citizen science) w działaniach na rzecz digitalizacji dziedzictwa kulturowego; Dziedzictwo zdigitalizowane – dziedzictwo cyfrowo poznawane: zdefiniowanie odbiorców, badanie odbiorców, analiza big data, analiza jakości usług i produktów, problem wykluczenia cyfrowego i analfabetyzmu nowomedialnego.

Część tzw. stolików eksperckich dotyczy następujących - przykładowych zagadnień (do wyboru, uzupełnienia i uszczegółowienia podczas zajęć):

cyfrowe zasoby w sieci (analiza SWOT); oferta edukacyjna on-line w zakresie digitalizacji dziedzictwa kulturowego (analiza SWOT).

Studentki i studenci podczas zajęć wykonują m.in. samodzielne ćwiczenia - zadania np. generowanie warstw w narzędziach geomatycznych, tworzenie modelu 3D na podstawie samodzielnie wykonanych i/lub udostępnionych przez prowadzącego zdjęć przykładowych obiektów.

Integralnym elementem zajęć jest również zapoznawanie uczestników z materiałami audio-video on-line, jak i udział w wybranych inicjatywach, związanych tematycznie z zajęciami (np. webinaria, konferencje itp.).

Bibliography: (in Polish)

LITERATURA PODSTAWOWA:

Systemy informacji przestrzennej z QGIS : podręcznik akademicki. Cz. 1 i 2 - https://gis-support.pl/swietny-podrecznik-akademicki-do-qgis-za-darmo/

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

1. Cyfrowe odwzorowania muzealiów – parametry techniczne, modelowe rozwiązania, praca zbiorowa zespołu ekspertów powołanego przez Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, grupa ds. odwzorowań cyfrowych, Warszawa 2011 - https://nimoz.pl/files/publications/52/Cyfrowe_odwzorowania_muzealiow_NIMOZ_2012.pdf

2. Standardy w procesie digitalizacji obiektów dziedzictwa kulturowego, red. G. Płoszajski, Warszawa 2008 - http://bcpw.bg.pw.edu.pl/Content/1262/BG_Stand_w_proc_digit.pdf

3. Zalecenia dotyczące planowania i realizacji projektów digitalizacyjnych w muzealnictwie, praca zbiorowa zespołu ekspertów powołanego przez Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, Warszawa 2011 - https://nimoz.pl/files/publications/54/Zalecenia_planowanie_i_realizacja_projektow_digitalizacyjnych_NIMOZ_2011.pdf

4. „Metadane, zagadnienia słowników kontrolowanych” – raport z prac Grupy Ekspertów ds. Digitalizacji powołanej w ramach NIMOZ. Warszawa, 2012 - http://nimoz.pl/upload/digitalizacja/publikacje%20digit/Raport_Metadane_NIMOZ_2012.pdf

5. „Raport o digitalizacji dóbr kultury oraz gromadzenia, przechowywania i udostępniania obiektów cyfrowych w Polsce 2009-2020", 2009, Warszawa: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - http://www.kongreskultury.pl/library/File/RaportDigitalizacja/Program%20digitalizacji%202009-2020.pdf

6. „Raport: Digitalizacja dóbr kultury w Polsce”, 2015 - https://www.nck.pl/badania/raporty/raport-digitalizacja-dobr-kultury-w-polsce

DODATKOWA – podawana na zajęciach.

Efekty kształcenia i opis ECTS: (in Polish)

Efekty kształcenia w zakresie wiedzy:

Muz1_W09 - student ma uporządkowaną wiedzę o zasadach bezpieczeństwa zbiorów i ludzi, organizacji wystaw i zarządzania zbiorami muzealnymi

Efekty kształcenia w zakresie umiejętności:

Muz1_U03 - student potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę teoretyczną w zakresie nauk społecznych, prawnych i innych (z zakresu historii sztuki, kulturoznawstwa, archeologii, nauk przyrodniczych i technicznych), reprezentowanych w muzeach w praktycznych działaniach dokumentacyjnych i edukacyjnych w muzeum

Efekty kształcenia w zakresie kompetencji społecznych:

Muz1_K06 - student docenia rolę współpracy między instytucjonalnej i międzynarodowej w celu profesjonalizacji działań muzealnych

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Zliczenie test / ocena.

Osiągnięcie efektów kształcenia - student potrafi:

- niedostateczny/2 - brak podstawowej wiedzy w zakresie oczekiwanych efektów kształcenia.

- dostateczny/3 - posiadanie podstawowej – minimalnej wiedzy w zakresie oczekiwanych efektów kształcenia

- dobry/4 – posiadanie wiedzy w odniesieniu do oczekiwanych efektów kształcenia

- bardzo dobry/5 - posiadanie ponad przeciętnej wiedzy w odniesieniu do oczekiwanych efektów kształcenia

Obecność obowiązkowa (dopuszczalna ilość nieobecności - 2). Sytuacje szczególne do rozpatrzenia i wyjaśnienia przez prowadzącego.

Ćwiczenia – zaliczenie: obecność, aktywny udział w zajęciach (np. dyskusja) oraz przygotowanie referatu. Udział w wykładach, warsztatach, szkoleniach itp. on-line organizowanymi poza UKSW (terminy i szczegóły zostaną określone podczas zajęć).

Zaliczenie w trybie stacjonarnym (w siedzibie uczelni) lub trybie zdalnym za pośrednictwem platformy Moodle i/lub MS Teams.

Classes in period "Winter semester 2019/20" (past)

Time span: 2019-10-01 - 2020-01-31
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Classes, 30 hours more information
Coordinators: Katarzyna Ponińska, Beata Skrzydlewska
Group instructors: Katarzyna Ponińska
Students list: (inaccessible to you)
Examination: graded credit
Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Short description: (in Polish)

Ćwiczenia są dopełnieniem wykładu. Ich celem jest praktyczne zastosowanie wiedzy zdobytej na wykładzie w zakresie zapoznania z funkcjonującymi zasobami cyfrowymi oraz tworzenia dokumentacji, digitalizacji, prezentacji i popularyzacji obiektów dziedzictwa kulturowego z zastosowaniem technik cyfrowych i internetowych. Część zajęć może odbywać się w formie e-learningu.

Classes in period "Winter semester 2020/21" (past)

Time span: 2020-10-01 - 2021-01-31
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Classes, 30 hours more information
Coordinators: Beata Skrzydlewska, Rafał Zapłata
Group instructors: Rafał Zapłata
Students list: (inaccessible to you)
Examination: graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Classes in period "Winter semester 2021/22" (past)

Time span: 2021-10-01 - 2022-01-31
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Classes, 30 hours more information
Coordinators: Beata Skrzydlewska, Rafał Zapłata
Group instructors: Rafał Zapłata
Course homepage: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3aAo-gzvu9KMlqgflHmRSF-jbImbj3AuCR9ID8eEfQ_vA1%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=81b5f4d8-5bf7-4bfc-b3cc-7e52d6ed40c0&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Students list: (inaccessible to you)
Examination: graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs)

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Short description: (in Polish)

Ćwiczenia są dopełnieniem wykładu. Ich celem jest praktyczne zastosowanie wiedzy zdobytej na wykładzie w zakresie zapoznania z funkcjonującymi zasobami cyfrowymi oraz tworzenia dokumentacji, digitalizacji, prezentacji i popularyzacji obiektów dziedzictwa kulturowego z zastosowaniem technik cyfrowych i internetowych.

Full description: (in Polish)

Ćwiczenia są dopełnieniem wykładu. Ich celem jest praktyczne zastosowanie wiedzy zdobytej na wykładzie w zakresie zapoznania z funkcjonującymi zasobami cyfrowymi oraz tworzenia dokumentacji, digitalizacji, prezentacji i popularyzacji obiektów dziedzictwa kulturowego z zastosowaniem technik cyfrowych i internetowych.

Celem zajęć jest m.in. praktyczne zaznajomienie uczestników z różnymi etapami tzw. digitalizacji dziedzictwa kulturowego - od przygotowania pracowni digitalizacji, przez proces digitalizacji, po archiwizację i udostępnianie zasobów cyfrowych.

Praktyczne zajęcia są prowadzone na bazie prac zespołowych, jak i indywidualnych, pod nadzorem prowadzącego, z wykorzystaniem danych cyfrowych, jak i oprogramowania. Zajęcia obejmują również wykorzystanie narzędzi on-line do pracy z danymi, jak również danych dostępnych on-line. Ćwiczenia prowadzone są również w oparciu o serwisy i portale internetowe, w tym zwłaszcza geoportale.

Przykładowe dane pochodzą również z projektów zrealizowanych przez UKSW. Przykładowe oprogramowanie (aplikacje) wykorzystywane na zajęciach - do wyboru (przede wszystkim programy nieodpłatne - darmowe, tzw. wolne oprogramowanie, programy dostępne nieodpłatnie ale czasowo lub też w wersji częściowo darmowej): QGIS, SAGA, Locus Map Free. Wykorzystywane serwisy / narzędzia on-line np.: portal mapowy NID.

Część referatowa zajęć dotyczy następujących bloków tematycznych (do wyboru, uzupełnienia i uszczegółowienia podczas zajęć): Techniki cyfrowe, internetowe, multimedia, portale społecznościowe itp. – nowe media w muzeach i w prezentacji dóbr kultury (muzeum, in situ, sieć); Instytucje, środowiska, organizacje pozarządowe, centra kompetencji itp. w działaniach związanych z digitalizacją dóbr kultury w Polsce (standardy, zalecenia, wytyczne, dobre praktyki …) - przykłady; Finansowanie i środki na cyfryzację (dóbr kultury i środowiska) w Polsce; Finansowanie i środki na cyfryzację (dóbr kultury i środowiska) w Polsce Warsztaty, szkolenia, kursy oraz formalna i nieformalna edukacja w zakresie digitalizacji dziedzictwa kulturowego w Polsce; Oddolna digitalizacja, crowdsourcing , crowdfunding (finansowanie społeczne), projekty społecznościowe, nauka obywatelska (citizen science) w działaniach na rzecz digitalizacji dziedzictwa kulturowego; Dziedzictwo zdigitalizowane – dziedzictwo cyfrowo poznawane: zdefiniowanie odbiorców, badanie odbiorców, analiza big data, analiza jakości usług i produktów, problem wykluczenia cyfrowego i analfabetyzmu nowomedialnego.

Część tzw. stolików eksperckich dotyczy następujących - przykładowych zagadnień (do wyboru, uzupełnienia i uszczegółowienia podczas zajęć):

cyfrowe zasoby w sieci (analiza SWOT); oferta edukacyjna on-line w zakresie digitalizacji dziedzictwa kulturowego (analiza SWOT).

Studentki i studenci podczas zajęć wykonują m.in. samodzielne ćwiczenia - zadania np. generowanie warstw w narzędziach geomatycznych, tworzenie modelu 3D na podstawie samodzielnie wykonanych i/lub udostępnionych przez prowadzącego zdjęć przykładowych obiektów.

Integralnym elementem zajęć jest również zapoznawanie uczestników z materiałami audio-video on-line, jak i udział w wybranych inicjatywach, związanych tematycznie z zajęciami (np. webinaria, konferencje itp.).

Bibliography: (in Polish)

LITERATURA PODSTAWOWA:

Systemy informacji przestrzennej z QGIS : podręcznik akademicki. Cz. 1 i 2 - https://gis-support.pl/swietny-podrecznik-akademicki-do-qgis-za-darmo/

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

1. Cyfrowe odwzorowania muzealiów – parametry techniczne, modelowe rozwiązania, praca zbiorowa zespołu ekspertów powołanego przez Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, grupa ds. odwzorowań cyfrowych, Warszawa 2011 - https://nimoz.pl/files/publications/52/Cyfrowe_odwzorowania_muzealiow_NIMOZ_2012.pdf

2. Standardy w procesie digitalizacji obiektów dziedzictwa kulturowego, red. G. Płoszajski, Warszawa 2008 - http://bcpw.bg.pw.edu.pl/Content/1262/BG_Stand_w_proc_digit.pdf

3. Zalecenia dotyczące planowania i realizacji projektów digitalizacyjnych w muzealnictwie, praca zbiorowa zespołu ekspertów powołanego przez Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, Warszawa 2011 - https://nimoz.pl/files/publications/54/Zalecenia_planowanie_i_realizacja_projektow_digitalizacyjnych_NIMOZ_2011.pdf

4. „Metadane, zagadnienia słowników kontrolowanych” – raport z prac Grupy Ekspertów ds. Digitalizacji powołanej w ramach NIMOZ. Warszawa, 2012 - http://nimoz.pl/upload/digitalizacja/publikacje%20digit/Raport_Metadane_NIMOZ_2012.pdf

5. „Raport o digitalizacji dóbr kultury oraz gromadzenia, przechowywania i udostępniania obiektów cyfrowych w Polsce 2009-2020", 2009, Warszawa: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - http://www.kongreskultury.pl/library/File/RaportDigitalizacja/Program%20digitalizacji%202009-2020.pdf

6. „Raport: Digitalizacja dóbr kultury w Polsce”, 2015 - https://www.nck.pl/badania/raporty/raport-digitalizacja-dobr-kultury-w-polsce

DODATKOWA – podawana na zajęciach.

Classes in period "Winter semester 2022/23" (in progress)

Time span: 2022-10-01 - 2023-01-31
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Classes, 15 hours more information
Coordinators: Beata Skrzydlewska, Joanna Zajkowska, Rafał Zapłata
Group instructors: Rafał Zapłata
Students list: (inaccessible to you)
Examination: graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs)

(in Polish) Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

(in Polish) Praca w bezpośrednim kontakcie / udział bezpośredni 15 godz. – uczestnictwo w zajęciach, konsultacje, zaliczenie zajęć itp..

Praca własna / 30 godzin – samodzielne przygotowanie się do zaliczenia / samodzielna lektura, przygotowanie się do zajęć.

Suma godzin: 45 = 1,5 ECTS, w tym w kontakcie bezpośrednim z Nauczycielem Akademickim – 15 godz.


Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)