Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

Digital and Internet Techniques

General data

Course ID: WH-MU-I-3-TechCyInwL
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: Digital and Internet Techniques
Name in Polish: Techniki cyfrowe i internetowe
Organizational unit: Faculty of Humanities
Course groups:
ECTS credit allocation (and other scores): 1.50 OR 2.00 (differs over time) Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.

view allocation of credits
Language: (unknown)
Subject level:

elementary

Learning outcome code/codes:

enter learning outcome code/codes

Short description: (in Polish)

Podstawowym celem przedmiotu jest przedstawienie zagadnień związanych z tworzeniem i wykorzystywaniem dokumentacji przy zastosowaniu technik cyfrowych i internetowych. Zostanie omówiony szeroko rozumiany proces digitalizacji, na który składa się m.in. pozyskiwanie, przetwarzanie, zabezpieczanie, zarządzanie i wykorzystywanie danych. Cyfryzacja wymaga wiedzy w zakresie standardów i dobrych praktyk tworzenia odwzorowań i opisu, umiejętności doboru i zastosowania narzędzi cyfrowych, ale także przepisów prawa i ogólnych zasad zarządzania zbiorami. Student powinien nabyć również wiedzę dotyczącą ograniczeń, słabych stron i trudności organizacyjno-finansowych w zastosowaniu nowych technologii w muzeach.

Full description: (in Polish)

Blok 1 Proces digitalizacji w muzeum:

- digitalizacja w muzeach w odniesieniu do innych instytucji kultury,

- rodzaje i sposoby wytwarzania danych cyfrowych,

- standardy i dobre praktyki digitalizacji,

- infrastruktura w procesie digitalizacji,

- prawne aspekty digitalizacji,

- jakość danych,

- organizacja procesu digitalizacji a struktura organizacyjna,

- źródła finasowania digitalizacji i udostępnienia zbiorów.

Blok 2 Bazy danych w muzeach:

- programy do ewidencji i zarządzania zbiorami,

- strukturyzacja opisu,

- schematy metadanych,

- słowniki kontrolowane,

- prawne aspekty funkcjonowania baz danych,

- analiza wybranych rozwiązań.

Blok 3 Wykorzystanie efektów digitalizacji i zastosowanie narzędzi cyfrowych w muzealnictwie:

- obszary wykorzystania dokumentacji cyfrowej,

- rodzaje stosowanych rozwiązań,

- schematy wymiany danych,

- dostosowanie narzędzi do potrzeb użytkowników i możliwości instytucji,

- utrzymanie i rozwój narzędzi,

- podstawy prawne udostępniania i ponownego wykorzystywania zasobów.

Blok 4 Zarządzanie zbiorami:

- prawne aspekty zarządzania zbiorami,

- standardy i dobre praktyki zarządzania zbiorami,

- polityka dokumentacji,

- sposoby ewidencjonowania i katalogowania obiektów ze względu na typy zbiorów.

Bibliography: (in Polish)

1. Matassa F., Zarządzanie zbiorami muzeum. Podręcznik, Warszawa 2012

2. Zalecenia dotyczące planowania i realizacji projektów digitalizacyjnych w muzealnictwie, NIMOZ, Warszawa 2011

http://digitalizacja.nimoz.pl/uploads/zalaczniki/Zalecenia_planowanie_i_realizacja_projektow_digitalizacyjnych_NIMOZ_2011.pdf

3. Cyfrowa fotografia w dokumentacji muzealnej, NIMOZ, Warszawa 2013

http://digitalizacja.nimoz.pl/uploads/zalaczniki/Cyfrowa_fotografia_NIMOZ_2013.pdf

4. Metadane, zagadnienia słowników kontrolowanych, NIMOZ, Warszawa 2012

http://digitalizacja.nimoz.pl/uploads/zalaczniki/Raport_Metadane_NIMOZ_2012.pdf

5. Prawne aspekty digitalizacji i udostępnienia zbiorów muzealnych przez internet, NIMOZ, Warszawa 2014

http://digitalizacja.nimoz.pl/uploads/zalaczniki/Prawne_aspekty_digitalizacji_i_udostepniania_NIMOZ_2014.pdf

6. Standardy w procesie digitalizacji obiektów dziedzictwa kulturowego, Płoszajski G. (red.), BGPW, Warszawa 2008.

http://bcpw.bg.pw.edu.pl/Content/1262/BG_Stand_w_proc_digit.pdf

7. Ustawa z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach Dz. U. 1997, Nr 5, poz. 24 z późniejszymi zmianami

8. Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie zakresu, form i sposobu ewidencjonowania zabytków w muzeach Dz. U. 2004, Nr 202, poz. 2073

Efekty kształcenia i opis ECTS: (in Polish)

1. Efekty kształcenia w zakresie wiedzy:

Muz1_W07

Ma elementarną wiedzę o zasadach prawnych i administracyjnych w zarządzaniu instytucją muzeum

Muz1_W08

Ma podstawową wiedzę o sposobie projektowania i tworzenia systemów baz danych w muzeach oraz metodach komunikacji sieciowej i standardach wymiany informacji

Muz1_W10

Ma uporządkowaną wiedzę o zasadach inwentaryzacji i digitalizacji w instytucjach kultury, bibliotekach i archiwach

Muz1_W12

Ma podstawową wiedzę w zakresie mediologii i zastosowań nowych technologii w muzealnictwie

2. Efekty kształcenia w zakresie umiejętności:

Muz1_U03

Potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę teoretyczną w zakresie nauk społecznych, prawnych i innych (z zakresu historii sztuki, kulturoznawstwa, archeologii, nauk przyrodniczych i technicznych), reprezentowanych w muzeach w praktycznych działaniach dokumentacyjnych i edukacyjnych

3. Efekty kształcenia w zakresie społecznych:

Muz1_K04

Ma świadomość roli pracy zespołowej w muzeum

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

1. Metody dydaktyczne:

Wykład

Prezentacja multimedialna

Dyskusja

Ćwiczenia

2. Sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Ocenianie ciągłe

Aktywność na zajęciach

Udział w dyskusjach

Praca zaliczeniowa

Egzamin

3. Kryteria oceniania:

na ocenę BDB - student posiada wiedze z o zastosowaniu nowych technologii w muzealnictwie i zna terminologię z tego zakresu, potrafi wyróżnić poszczególne etapy procesu digitalizacji w muzeach oraz powiązać je ze stosowanymi rozwiązaniami i standardami, posiada wiedzę dotyczącą zarządzania zbiorami w zakresie dokumentacji i udostępnienia obiektów i potrafi wskazać, który z przepisów pranych reguluje dane zagadnienie. Student potrafi praktycznie wykorzystać posiadaną wiedzę poprzez umiejętność doboru rozwiązań, w odniesieniu do rodzaju zbiorów, przepisów prawa, standardów oraz potrzeb i możliwości muzeum.

na ocenę DB - student posiada wiedze o zastosowaniu nowych technologii w muzealnictwie i zna terminologię z tego zakresu, potrafi wyróżnić poszczególne etapy procesu digitalizacji w muzeach oraz powiązać je ze stosowanymi rozwiązaniami i standardami, posiada wiedzę dotyczącą zarządzania zbiorami w zakresie dokumentacji i udostępnienia obiektów i wskazać, który z przepisów prawnych reguluje dane zagadnienie.

na ocenę DST - student potrafi wskazać rodzaje nowych technologii stosowanych w muzealnictwie i zna podstawową terminologię z tego zakresu, potrafi wyróżnić poszczególne etapy procesu digitalizacji w muzeach oraz wskazać stosowane rozwiązania i standardy, ma podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania zbiorami w zakresie dokumentacji i udostępnienia obiektów i potrafi wymienić przepisy prawne dotyczące tego zakresu.

na ocenę NDST - student nie spełnia kryteriów przewidzianych na ocenę dostateczną.

4. Opis składowych oceny końcowej:

Ćwiczenia

- obecność i aktywny udział w ćwiczeniach – próg zaliczenia równy lub powyżej 80%

Wykłady

- egzamin ustny za pośrednictwem komunikatora on-line (np. teams, zoom, skype) lub telefonicznie z nagraniem przebiegu egzaminu.

Classes in period "Summer semester 2019/20" (past)

Time span: 2020-02-01 - 2020-09-20
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Lectures, 30 hours more information
Coordinators: Beata Skrzydlewska, Rafał Zapłata
Group instructors: Rafał Zapłata
Students list: (inaccessible to you)
Examination: examination
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs)

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Wymagania wstępne: (in Polish)

Podstawowe umiejętności z obsługi programów komputerowych (np. pakiet biurowy, edytor graficzny itp.) i narzędzi internetowych (np. przeglądarka).

Classes in period "Summer semester 2020/21" (past)

Time span: 2021-02-01 - 2021-06-30
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Lectures, 30 hours more information
Coordinators: Beata Skrzydlewska, Rafał Zapłata
Group instructors: Rafał Zapłata
Students list: (inaccessible to you)
Examination: examination
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Wymagania wstępne: (in Polish)

Podstawowe umiejętności z obsługi programów komputerowych (np. pakiet biurowy, edytor graficzny itp.) i narzędzi internetowych (np. przeglądarka).

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)