Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

Exhibition Design

General data

Course ID: WH-MU-I-3-Wystaw-C-Z
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: Exhibition Design
Name in Polish: Wystawiennictwo
Organizational unit: Faculty of Humanities
Course groups:
ECTS credit allocation (and other scores): 1.00 Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.
Language: Polish
Subject level:

elementary

Learning outcome code/codes:

enter learning outcome code/codes

Short description: (in Polish)

Zajęcia mają charakter ćwiczeniowo – praktyczny i służą zapoznaniu ze współczesnymi metodami eksponowania przedmiotów muzealnych na podstawie analiz wystaw zrealizowanych dawniej, trwających obecnie oraz projektu przygotowywanego samodzielnie przez studentów. Przygotowują do zorganizowania wystawy muzealnej lub pozainstytucjonalnej.

Full description: (in Polish)

Celem przedmiotu jest uporządkowanie wiedzy na temat działalności wystawienniczej oraz wprowadzenie w aspekty praktyczne organizacji wystawy, takie jak: koncepcja i scenariusz inicjatywy, budowanie zespołu, planowanie i budżet przedsięwzięcia, wybór obiektów, sposób ich prezentacji, ochrona i bezpieczeństwo (dokumentacja, transport, montaż), zasady i procedury akcesji oraz aspekty prawne, rola oraz sposób przygotowania tekstów towarzyszących ekspozycji, programy i edukacja muzealna, druki związane z wystawą, imprezy towarzyszące, marketing i publikacje, sposoby odbioru ekspozycji, formy dokumentacji (archiwa, publikacje, Internet) oraz ewaluacja i spuścizna wystawy.

Ćwiczenia umożliwiają nabycie kompetencji przyszłych mediatorów między dziedzictwem kultury a społeczeństwem. Pozwalają w sposób wieloaspektowy spojrzeć na teorie współczesnej muzeologii, sztuki, socjologii, psychologii.

Zajęcia dotyczą następujących zagadnień:

- formułowanie koncepcji projektu wystawy

- planowanie i zarządzanie projektem

- budowanie zespołu i konsultacje naukowe

- wybór i ochrona przedmiotów wystawienniczych

- aranżacja przestrzeni: droga zwiedzania i nowoczesne techniki muzealnicze

- utrzymanie ekspozycji

- programy działalności wystawienniczej

- edukacja muzealna

- prawa autorskie

- marketing i publikacje

- wydarzenia towarzyszące

- dokumentacja projektu wystawy

- etyka pracy muzealniczej

- ewaluacja wystawy

Bibliography: (in Polish)

Matassa F., Organizacja wystaw. Podręcznik dla muzeów, bibliotek i archiwów, Warszawa-Kraków 2015

Matassa F., Zarządzanie zbiorami muzeum, Kraków 2011

Popczyk M., Estetyczne przestrzenie ekspozycji muzealnych, Kraków 2008

Żygulsk Z.i jun. Muzea na świecie. Wstęp do muzealnictwa, Warszawa 1982

Efekty kształcenia i opis ECTS: (in Polish)

Student ma uporządkowaną wiedzę o rozwoju działalności wystawienniczej i sposobach prezentacji obiektów muzealnych.

Student porusza się samodzielnie w źródłach i literaturze przedmiotu; potrafi formułować pytania badawcze odnoszące się do praktyki muzealnej, przede wszystkim związanej z dokumentacją i organizacją wystaw; zna zadania w zakresie organizacji wystaw, podstawy prawne i administracyjne, samodzielnie opracowuje druki i formularze, współtworzy zespół, inicjuje wydarzenia towarzyszące wystawie.

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

METODY

Ocenianie ciągłe, aktywność podczas zajęć (udział w dyskusji),

weryfikacja prezentacji, udział w projekcie.

Efekty kształcenia w obszarze wiedzy są osiągane na drodze ćwiczeniowo – praktycznej, a weryfikowane przez ocenianie ciągłe aktywności podczas zajęć, pracy na zajęciach.

Efekty kształcenia w obszarze umiejętności są osiągane metodami dyskusji, a weryfikowane przez ocenianie ciągłe aktywności podczas zajęć, pracy na zajęciach, w odniesieniu do zadawanych na bieżąco lektur, oraz przez ocenę przygotowanego przez studenta projektu z wykorzystaniem metod poznanych na zajęciach.

Efekty kształcenia w obszarze kompetencji społecznych są osiągane metodami dyskusji, a weryfikowane przez ocenianie ciągłe aktywności podczas zajęć i ćwiczenia praktyczne z wykorzystaniem metod poznanych na zajęciach.

Na ocenę końcową składają się:

30% aktywność na zajęciach/w dyskusji

30% wykonywanie zadań

40% prezentacja

KRYTERIA

Ocena BDB - płynnie posługuje się terminologią związaną z organizacją wystaw, potrafi samodzielnie planować i zrealizować projekt wystawy, zna i weryfikuje działania pozainstytucjonalne (strategie kuratorskie, bezpieczeństwo i ochrona, marketing i publikacje, wydarzenia towarzyszące, ewaluacja, archiwizacja).

Prezentuje pracę z zakresu organizacji wystawy.

Ocena DB - W przygotowanej pracy posługuje się terminami i metodami poznanymi na zajęciach, planuje i weryfikuje działania związane z organizacją wystawy. Posługuje się dokumentacją muzealną.

Ocena DST - Zna podstawowe terminy i zadania związane z działalnością wystawienniczą. Posługuje się dokumentacją muzealną.

Ocena NDST – student nie spełnia kryteriów przewidzianych na ocenę dostateczną.

Classes in period "Winter semester 2019/20" (past)

Time span: 2019-10-01 - 2020-01-31
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Classes, 30 hours more information
Coordinators: Mirosław Borusiewicz, Beata Skrzydlewska
Group instructors: Mirosław Borusiewicz
Students list: (inaccessible to you)
Examination: graded credit
Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Classes in period "Winter semester 2020/21" (past)

Time span: 2020-10-01 - 2021-01-31
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Classes, 30 hours more information
Coordinators: Elżbieta Sadoch, Beata Skrzydlewska
Group instructors: Elżbieta Sadoch
Course homepage: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a778f4c46c7994de19f1b6c72dd60c714%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=629db458-9a12-4c6c-a42f-042e176cea01&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Students list: (inaccessible to you)
Examination: graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Short description: (in Polish)

Celem przedmiotu jest zapoznanie z działalnością wystawienniczą, zarówno pod względem teoretycznym, jak i praktycznym.

Full description: (in Polish)

Zajęcia mają charakter ćwiczeniowo-praktyczny i służą pogłębieniu wiedzy o projektowaniu wystaw, a także kształtowaniu umiejętności organizowania ekspozycji muzealnych, tworzenia koncepcji i sposób prezentacji eksponatów.

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)