Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

Exhibition Design

General data

Course ID: WH-MU-I-3-Wystaw-W
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: Exhibition Design
Name in Polish: Wystawiennictwo
Organizational unit: Faculty of Humanities
Course groups:
Course homepage: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aWVKN3xkhWF4iW14NsmsuFcBRku6181XndvOsBiPY_Jo1%40thread.tacv2/conversations?groupId=c713952c-0088-4cb3-a68e-87e6f17cd428&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
ECTS credit allocation (and other scores): 1.00 OR 2.00 (differs over time) Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.

view allocation of credits
Language: Polish
(in Polish) Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

culture and religion studies

Subject level:

elementary

Learning outcome code/codes:

enter learning outcome code/codes

Preliminary Requirements:

(in Polish) Wiedza z zakresu zagadnień wystawiennictwa i jego historii z I i II roku studiów licencjackich.

Short description: (in Polish)

Wykład przybliża wybrane zagadnienia historii oraz współczesnych praktyk wystawienniczych.

LINK W POLU WWW DLA ZAJĘĆ W TRYBIE ONLINE

Full description: (in Polish)

Wykład przybliża najważniejsze kwestie związane z wystawiennictwem oraz jego historią w kręgu kultury Zachodu. Otwierające zagadnienia to siatka pojęciowa, dzięki której studenci zapoznają się z kluczowymi dla tematu pojęciami, które umożliwiają dogłębne zrozumienie kolejnych zagadnień. Omówiona zostaje historia wystawiennictwa nowożytnego od czasów proto-muzeów, przez prywatne kolekcje aż po czasy Salonu i stylu II Cesarstwa. Podejmowane są również kwestie pojawienia się tendencji redukcjonistycznych oraz modernistycznych, praktyki estetyczne III Rzeszy oraz pojawienie się konceptu white cube wypracowanego przez Alfreda Barra i spopularyzowanego przez MoMA. Wykład przybliża również prawidła budowy wystawy muzealnej od konceptu po realizację, z uwzględnienim zasad psychologii percepcji, oraz rolę i zadania kuratora. Kolejnymi zagadnieniem jest specyfika wystawy stałej i jej główne elementy. Podjęte są zagadnienia przestrzeni jako elementu ekspozycji oraz identyfikacji poszczególnych kolekcji poprzez kluczowe dla nich dzieła. Następnie omówione zostają typy wystaw czasowych oraz ich charakterystyka. Wykład zamyka kwestia promocji wystaw oraz działań okołowystawowych, proponowanych przez progresywne placówki muzealne.

Bibliography: (in Polish)

LEKTURY OBOWIĄZKOWE

H. Gołuńska, Ł. Kędziora, A. Tołysz [red.], Sensualność ekspozycji muzealnej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika: Toruń 2016

M. Popczyk, Estetyczne przestrzenie ekspozycji muzealnych, Universitas: Kraków 2008.

M. Popczyk [red.], Muzeum Sztuki. Antologia, Universitas: Krakow 2005.

Z. Żygulski Jr, Muzea na świecie, PWN: Warszawa 1982.

LEKTURY REKOMENDOWANE

M. Belcher, Exhibitions in Museums, University of Leicester Press: Leicester 1991.

M. Brawne, The Museum Interior: Temporary and Permanent Display Techniques, Architectural Book Pub: Stamford 1982.

Ph. Hughes, Exhibition Design, Lawrence King: London 2013.

K. Murawska-Muthesius, P. Piotrowski, From Museum Critique to the Critical Museum, Routledge: London 2015 [part II].

M. A. Staniszewski, The Power of Display: A History of Exhibition Installations at the Museum of Modern Art, The MIT Press: Cambridge, MA 1998.

Efekty kształcenia i opis ECTS: (in Polish)

Muz1_W07 - Zna zasady bezpieczeństwa zbiorów i ludzi, w tym zasady

organizowania wystaw i zarządzania zbiorami muzeów.

Muz1_W08 Zna zasady inwentaryzacji, dokumentacji oraz digitalizacji obiektów w

instytucjach muzealnych, w tym posiada uporządkowaną wiedzę o

bazach danych, metodach komunikacji sieciowej i standardach

wymiany informacji.

Muz1_U05 Posiada umiejętność logicznego konstruowania wypowiedzi na temat

historii wystawiennictwa oraz jego wspóczesnych pryncypiów (w mowie i piśmie).

Muz1_U06 Potrafi indywidualnie zaprojektować i pracując w zespole

zorganizować wystawę.

Muz1_U07 Potrafi pracując w zespole i wykorzystując doświadczenie

muzealników współdziałać przy ochronie i zabezpieczeniu muzealiów.

Muz1_U14 Potrafi planować długofalowe działania w wystawiennicze w praktyce muzealnej na różnych stanowiskach w tym w szczególności zarządzać zasobami

ludzkimi.

Muz1_K05 Ma świadomość roli pracy zespołowej w muzeum, szczególnie w konteście organizacji wystaw.

2 ECTS = 60h

30h uczestnictwo w zajęciach

30h lektura oraz przygotowanie do egzaminu

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Obecność na wykładach (maks. 2 nieobecności) 25%

Egzamin ustny 65%

na ocenę BDB - student zna świetnie zagadnienia dotyczące wystawiennictwa, ma uporządkowaną wiedzę z zakresu typologii wystaw, potrafi omówić cechy charakterystyczne i kontekst występowania poszczególnych typów wystaw, zna biegle historię wystawiennictwa. Zna dokładnie procedury organizacji wystawy i ich kolejność. Potrafi wykazać związki między wystawiennictwem a stosowanymi metodami psychologii percepcji i wyjaśnić ich znaczenie.

na ocenę DB - student zna dobrze zagadnienia dotyczące wystawiennictwa, ma nieuporządkowaną wiedzę z zakresu typologii wystaw, potrafi omówić najistotniejsze cechy charakterystyczne i kontekst występowania poszczególnych typów wystaw, zna najważniejsze fakty z historii wystawiennictwa. Zna procedury organizacji wystawy i ich kolejność. Potrafi wykazać niektóre związki między wystawiennictwem a stosowanymi metodami psychologii percepcji.

na ocenę DST - student ma podstawową wiedzę dotyczącą zagadnień z zakresu wystawiennictwa, ma podstawową wiedzę z zakresu typologii wystaw, potrafi omówić pewne cechy charakterystyczne poszczególnych typów wystaw, zna podstawowe fakty z historii wystawiennictwa. Zna podstawowe procedury organizacji wystawy. Potrafi wymienić niektóre związki między wystawiennictwem a stosowanymi metodami psychologii percepcji

Practical placement: (in Polish)

n/d

Classes in period "Winter semester 2019/20" (past)

Time span: 2019-10-01 - 2020-01-31
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Lectures, 30 hours more information
Coordinators: Mirosław Borusiewicz, Beata Skrzydlewska
Group instructors: Mirosław Borusiewicz
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - examination
Lectures - graded credit
Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Classes in period "Winter semester 2020/21" (past)

Time span: 2020-10-01 - 2021-01-31
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Lectures, 30 hours more information
Coordinators: Mirosław Borusiewicz, Beata Skrzydlewska
Group instructors: Mirosław Borusiewicz
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - examination
Lectures - graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Classes in period "Winter semester 2021/22" (past)

Time span: 2021-10-01 - 2022-01-31
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Lectures, 30 hours more information
Coordinators: Beata Skrzydlewska, Anna Wiśnicka
Group instructors: Anna Wiśnicka
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - examination
Lectures - graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs)

(in Polish) Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

(in Polish) OPIS ECTS - 2 ECTS = 60h

1 ECTS - uczestnictwo w zajęciach

0,5 ECTS - lektura

0,5 ECTS - przygotowanie do egzaminu

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Short description: (in Polish)

Wykład przybliża wybrane zagadnienia historii oraz współczesnych praktyk wystawienniczych.

Full description: (in Polish)

Wykład przybliża najważniejsze kwestie związane z wystawiennictwem oraz jego historią w kręgu kultury Zachodu. Otwierające zagadnienia to siatka pojęciowa, dzięki której studenci zapoznają się z kluczowymi dla tematu pojęciami, które umożliwiają dogłębne zrozumienie kolejnych zagadnień. Omówiona zostaje historia wystawiennictwa nowożytnego od czasów proto-muzeów, przez prywatne kolekcje aż po czasy Salonu i stylu II Cesarstwa. Podejmowane są również kwestie pojawienia się tendencji redukcjonistycznych oraz modernistycznych, praktyki estetyczne III Rzeszy oraz pojawienie się konceptu white cube wypracowanego przez Alfreda Barra i spopularyzowanego przez MoMA. Wykład przybliża również prawidła budowy wystawy muzealnej od konceptu po realizację, z uwzględnienim zasad psychologii percepcji, oraz rolę i zadania kuratora. Kolejnymi zagadnieniem jest specyfika wystawy stałej i jej główne elementy. Podjęte są zagadnienia przestrzeni jako elementu ekspozycji oraz identyfikacji poszczególnych kolekcji poprzez kluczowe dla nich dzieła. Następnie omówione zostają typy wystaw czasowych oraz ich charakterystyka. Wykład zamyka kwestia promocji wystaw oraz działań okołowystawowych, proponowanych przez progresywne placówki muzealne.

Bibliography: (in Polish)

LEKTURY OBOWIĄZKOWE

H. Gołuńska, Ł. Kędziora, A. Tołysz [red.], Sensualność ekspozycji muzealnej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika: Toruń 2016

M. Popczyk, Estetyczne przestrzenie ekspozycji muzealnych, Universitas: Kraków 2008.

M. Popczyk [red.], Muzeum Sztuki. Antologia, Universitas: Krakow 2005.

Z. Żygulski Jr, Muzea na świecie, PWN: Warszawa 1982.

LEKTURY REKOMENDOWANE

M. Belcher, Exhibitions in Museums, University of Leicester Press: Leicester 1991.

M. Brawne, The Museum Interior: Temporary and Permanent Display Techniques, Architectural Book Pub: Stamford 1982.

Ph. Hughes, Exhibition Design, Lawrence King: London 2013.

K. Murawska-Muthesius, P. Piotrowski, From Museum Critique to the Critical Museum, Routledge: London 2015 [part II].

M. A. Staniszewski, The Power of Display: A History of Exhibition Installations at the Museum of Modern Art, The MIT Press: Cambridge, MA 1998.

Wymagania wstępne: (in Polish)

n/d

Classes in period "Winter semester 2022/23" (in progress)

Time span: 2022-10-01 - 2023-01-31
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Lectures, 15 hours more information
Coordinators: Beata Skrzydlewska, Anna Wiśnicka, Joanna Zajkowska
Group instructors: Anna Wiśnicka
Course homepage: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aWVKN3xkhWF4iW14NsmsuFcBRku6181XndvOsBiPY_Jo1%40thread.tacv2/conversations?groupId=c713952c-0088-4cb3-a68e-87e6f17cd428&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - examination
Lectures - graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs)

(in Polish) Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

(in Polish) OPIS ECTS - 2 ECTS = 60h

1 ECTS - uczestnictwo w zajęciach

0,5 ECTS - lektura

0,5 ECTS - przygotowanie do egzaminu

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Short description: (in Polish)

Wykład przybliża wybrane zagadnienia historii oraz współczesnych praktyk wystawienniczych.

LINK W POLU WWW DLA ZAJĘĆ W TRYBIE ONLINE

Full description: (in Polish)

Wykład przybliża najważniejsze kwestie związane z wystawiennictwem oraz jego historią w kręgu kultury Zachodu. Otwierające zagadnienia to siatka pojęciowa, dzięki której studenci zapoznają się z kluczowymi dla tematu pojęciami, które umożliwiają dogłębne zrozumienie kolejnych zagadnień. Omówiona zostaje historia wystawiennictwa nowożytnego od czasów proto-muzeów, przez prywatne kolekcje aż po czasy Salonu i stylu II Cesarstwa. Podejmowane są również kwestie pojawienia się tendencji redukcjonistycznych oraz modernistycznych, praktyki estetyczne III Rzeszy oraz pojawienie się konceptu white cube wypracowanego przez Alfreda Barra i spopularyzowanego przez MoMA. Wykład przybliża również prawidła budowy wystawy muzealnej od konceptu po realizację, z uwzględnienim zasad psychologii percepcji, oraz rolę i zadania kuratora. Kolejnymi zagadnieniem jest specyfika wystawy stałej i jej główne elementy. Podjęte są zagadnienia przestrzeni jako elementu ekspozycji oraz identyfikacji poszczególnych kolekcji poprzez kluczowe dla nich dzieła. Następnie omówione zostają typy wystaw czasowych oraz ich charakterystyka. Wykład zamyka kwestia promocji wystaw oraz działań okołowystawowych, proponowanych przez progresywne placówki muzealne.

Bibliography: (in Polish)

LEKTURY OBOWIĄZKOWE

H. Gołuńska, Ł. Kędziora, A. Tołysz [red.], Sensualność ekspozycji muzealnej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika: Toruń 2016

M. Popczyk, Estetyczne przestrzenie ekspozycji muzealnych, Universitas: Kraków 2008.

M. Popczyk [red.], Muzeum Sztuki. Antologia, Universitas: Krakow 2005.

Z. Żygulski Jr, Muzea na świecie, PWN: Warszawa 1982.

LEKTURY REKOMENDOWANE

M. Belcher, Exhibitions in Museums, University of Leicester Press: Leicester 1991.

M. Brawne, The Museum Interior: Temporary and Permanent Display Techniques, Architectural Book Pub: Stamford 1982.

Ph. Hughes, Exhibition Design, Lawrence King: London 2013.

K. Murawska-Muthesius, P. Piotrowski, From Museum Critique to the Critical Museum, Routledge: London 2015 [part II].

M. A. Staniszewski, The Power of Display: A History of Exhibition Installations at the Museum of Modern Art, The MIT Press: Cambridge, MA 1998.

Wymagania wstępne: (in Polish)

n/d

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)