Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

(in Polish) Dokumentacja obiektów

General data

Course ID: WH-MU-M-I-2-DokObj
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: (unknown)
Name in Polish: Dokumentacja obiektów
Organizational unit: Faculty of Humanities
Course groups:
ECTS credit allocation (and other scores): 3.00 Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.
Language: (unknown)
Subject level:

elementary

Learning outcome code/codes:

enter learning outcome code/codes

Preliminary Requirements:

(in Polish) Brak

Short description: (in Polish)

Celem zajęć jest nauczenie studentów umiejętności przygotowania dokumentacji obiektu zabytkowego wytworzonego w różnych technikach (graficznych, malarskich, rzeźbiarskich oraz rzemiosła artystycznego). W związku z tym studenci zapoznają się z właściwą terminologią stosowaną przy katalogowym opisie dzieł sztuki i tworzeniu kart inwentaryzacyjnych zabytków ruchomych.

Full description: (in Polish)

Na zajęciach studenci mają możliwość zapoznania się z podstawową terminologią stosowaną do opisu dzieła sztuki i praktycznym jej zastosowaniem. Efektem aktywnego uczestnictwa w zajęciach ma być umiejętność samodzielnego stworzenia dokumentacji wybranego obiektu przy zastosowaniu odpowiedniego aparatu naukowego z wykorzystaniem właściwej metodologii.

Bibliography: (in Polish)

Literatura podstawowa:

-Słownik terminologiczny sztuk pięknych, Warszawa 1996.

-K. Krużel, Wśród starych rycin. Wybrane zagadnienia opracowania formalnego dawnej grafiki, Kraków 1999.

-M. Gradowski, Dawne złotnictwo: technika i terminologia, Warszawa 1984.

-W. Ślesiński, Techniki malarskie: spoiwa organiczne, Warszawa 1984.

-W. Ślesiński, Techniki malarskie: spoiwa mineralne, Warszawa 1983.

Efekty kształcenia i opis ECTS: (in Polish)

Wiedza:

Student/ka ma podstawową wiedzę o sposobach dokumentacji obiektów należących do różnych rodzajów zbiorów.

Umiejętności:

Student/ka potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę teoretyczną w praktycznych działaniach dokumentacyjnych, a także oceniać stan zachowania artefaktów oraz przygotowywać wystawy.

Kompetencje:

Student/ka ma świadomość interdyscyplinarności wiedzy z zakresu rzeczoznawstwa i rynku sztuki i rozumie konieczność ciągłego samokształcenia i konsultacji specjalistycznych w działalności zawodowej.

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Podstawą zaliczenia ćwiczeń będzie udział w zajęciach (dopuszczalne dwie nieusprawiedliwione nieobecności), stworzenie karty dowolnie wybranego obiektu i poprawne rozwiązanie testu końcowego obejmującego zagadnienia przerobione na zajęciach.

Metody oceny:

Na ocenę końcową składają się:

1. obowiązkowa obecność (dopuszczalne 2 nieusprawiedliwione nieobecności w semestrze)

2. przygotowanie karty dokumentacyjnej zabytku ruchomego

3. ocena z pisemnego rozwiązywanego stacjonarnie testu (z pytaniami otwartymi i zamkniętymi) obejmującego zakres przerobiony na zajęciach

Na ocenę bardzo dobrą (5) student/ka: nie przekroczył/a dopuszczalnego limitu nieobecności. Wykazał/a się bardzo dobrą znajomością terminologii na teście końcowym i bardzo dobrze opracował/a kartę dokumentacyjną zabytku ruchomego.

Na ocenę dobrą (4) student/ka: nie przekroczył/a dopuszczalnego limitu nieobecności. Wykazał/a się dobrą znajomością terminologii na teście końcowymi i dobrze opracował/a kartę dokumentacyjną zabytku ruchomego.

Na ocenę dostateczną (3) student/ka: nie przekroczył/a dopuszczalnego limitu nieobecności. Wykazał/a się dostateczną znajomością terminologii na teście końcowym i dostatecznie opracował/a kartę dokumentacyjną zabytku ruchomego.

Na ocenę niedostateczną (2) student/ka: przekroczył/a dopuszczalny limit nieobecności i / lub wykazał się niedostateczną znajomością terminologii na teście końcowym i / lub w stopniu niedostatecznym opracował/a kartę dokumentacyjną zabytku ruchomego..

Practical placement: (in Polish)

Nie dotyczy

Classes in period "Summer semester 2020/21" (past)

Time span: 2021-02-01 - 2021-06-30
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Conversatorium, 30 hours more information
Coordinators: Katarzyna Ponińska, Beata Skrzydlewska
Group instructors: Katarzyna Ponińska
Course homepage: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a7ccb180a90c848faa1c6d9e6e0781e1c%40thread.tacv2/conversations?groupId=6e83c655-3ca1-48dc-bf04-58b07293d0bc&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Students list: (inaccessible to you)
Examination: graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Short description: (in Polish)

Celem zajęć jest nauczenie studenta umiejętności przygotowania dokumentacji obiektu zabytkowego wytworzonego w różnych technikach (graficznych, malarskich, rzeźbiarskich oraz rzemiosła artystycznego). W związku z tym studenci zapoznają się z właściwą terminologią stosowaną przy katalogowym opisie dzieł sztuki i tworzeniu kart inwentaryzacyjnych zabytków ruchomych.

Full description: (in Polish)

Na zajęciach, odbywających się za pośrednictwem platformy MS Teams, studentki mają możliwość zapoznania się z podstawową terminologią stosowaną do opisu dzieła sztuki i praktycznym jej zastosowaniem. Efektem aktywnego uczestnictwa w zajęciach ma być umiejętność samodzielnego stworzenia dokumentacji wybranego obiektu przy zastosowaniu odpowiedniego aparatu naukowego z wykorzystaniem właściwej metodologii.

Bibliography: (in Polish)

Literatura podstawowa:

-Słownik terminologiczny sztuk pięknych, Warszawa 1996.

-K. Krużel, Wśród starych rycin. Wybrane zagadnienia opracowania formalnego dawnej grafiki, Kraków 1999.

-M. Gradowski, Dawne złotnictwo: technika i terminologia, Warszawa 1984.

-W. Ślesiński, Techniki malarskie - spoiwa organiczne, Warszawa 1984.

-Ch. Zieliński, Sztuka sakralna: co należy wiedzieć o budowie, urządzeniu, wyposażeniu, ozdobie i konserwacji domu Bożego. Podręcznik opracowany na podstawie przepisów kościelnych, Poznań-Warszawa-Lublin 1960.

Wymagania wstępne: (in Polish)

Brak

Classes in period "Summer semester 2021/22" (past)

Time span: 2022-02-01 - 2022-06-30
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Conversatorium, 30 hours more information
Coordinators: Katarzyna Ponińska, Beata Skrzydlewska, Joanna Zajkowska
Group instructors: Katarzyna Ponińska
Students list: (inaccessible to you)
Examination: graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs)

(in Polish) Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

(in Polish) opis ECTS [1 ECTS = 30(25) godz.]:

udział w zajęciach: 30 godz.

samodzielna lektura: 35-45 godz.

przygotowanie karty wybranego obiektu: 35-45 godz.

suma godzin: 120 [120/100(25)=4]

liczba ECTS: 4

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Short description: (in Polish)

Celem zajęć jest nauczenie studentów umiejętności przygotowania dokumentacji obiektu zabytkowego wytworzonego w różnych technikach (graficznych, malarskich, rzeźbiarskich oraz rzemiosła artystycznego). W związku z tym studenci zapoznają się z właściwą terminologią stosowaną przy katalogowym opisie dzieł sztuki i tworzeniu kart inwentaryzacyjnych zabytków ruchomych.

Full description: (in Polish)

Na zajęciach studenci mają możliwość zapoznania się z podstawową terminologią stosowaną do opisu dzieła sztuki i praktycznym jej zastosowaniem. Efektem aktywnego uczestnictwa w zajęciach ma być umiejętność samodzielnego stworzenia dokumentacji wybranego obiektu przy zastosowaniu odpowiedniego aparatu naukowego z wykorzystaniem właściwej metodologii.

Bibliography: (in Polish)

Literatura podstawowa:

-Słownik terminologiczny sztuk pięknych, Warszawa 1996.

-K. Krużel, Wśród starych rycin. Wybrane zagadnienia opracowania formalnego dawnej grafiki, Kraków 1999.

-M. Gradowski, Dawne złotnictwo: technika i terminologia, Warszawa 1984.

-W. Ślesiński, Techniki malarskie: spoiwa organiczne, Warszawa 1984.

-W. Ślesiński, Techniki malarskie: spoiwa mineralne, Warszawa 1983.

Wymagania wstępne: (in Polish)

Brak

Classes in period "Summer semester 2022/23" (future)

Time span: 2023-02-01 - 2023-06-30
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Conversatorium, 15 hours more information
Coordinators: Katarzyna Ponińska, Beata Skrzydlewska, Joanna Zajkowska
Group instructors: Katarzyna Ponińska
Students list: (inaccessible to you)
Examination: graded credit
Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)