Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

(in Polish) Rynek sztuki - dzieje i mechanizmy

General data

Course ID: WH-MU-M-I-2-RynSztuk
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: (unknown)
Name in Polish: Rynek sztuki - dzieje i mechanizmy
Organizational unit: Faculty of Humanities
Course groups:
Course homepage: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ab0236718e95c4b55914267535151b807%40thread.tacv2/conversations?groupId=11d7326f-027b-4797-8fa4-9c70f4fd17fb&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
ECTS credit allocation (and other scores): 3.00 Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.
Language: (unknown)
Subject level:

elementary

Learning outcome code/codes:

enter learning outcome code/codes

Short description: (in Polish)

Zajęcia mają na celu przybliżenie studentom zagadnień związanych z rynkiem dzieł sztuki. Celem jest zapoznanie ze specjalistyczną terminologią, czynnikami wpływającymi na zachowanie rynku.

Full description: (in Polish)

Zajęcia mają na celu przybliżenie studentom zagadnień związanych z rynkiem dzieł sztuki. Celem jest zapoznanie ze specjalistyczną terminologią, czynnikami wpływającymi na zachowanie rynku.

Bibliography: (in Polish)

Banaś B., Polski New look. Ceramika użytkowa lat 50. i 60., Warszawa 2019.

Bochińska B., Zacznij kochać dizajn. Jak kolekcjonować polską sztukę użytkową, Warszawa 2016.

Bryl M., Rynek sztuki w Polsce. Poradnik dla kolekcjonerów i inwestorów, Warszawa 2016.

Hübnej-Wojciechowska J., Przewodnik dla kolekcjonerów. Lata 60. XX wieku. Sztuka użytkowa, Warszawa 2014.

Jasionek K., Asteroid i półkotapczan. O polskim wzornictwie powojennym, Warszawa 2020.

Efekty kształcenia i opis ECTS: (in Polish)

Efekty w zakresie wiedzy:

Student zna podstawową terminologię.

Student zna i rozumie zastosowania nowych technologii.

Student zna mechanizmy rynku sztuki w Polsce.

Efekty w zakresie umiejętności:

Student potrafi samodzielnie sformułować i analizować problemy badawcze samodzielnie wyszukiwać literaturę specjalistyczną, potrafi sprawdzać aktualne i archiwalne notowania aukcyjne dzieł sztuki.

Student potrafi posługiwać się nowoczesnymi metodami i narzędziami informatycznymi (ITC).

Potrafi posługiwać się językiem specjalistycznym i stosować w praktyce właściwą terminologię.

Student posiada umiejętność logicznego formułowania wypowiedzi.

Student potrafi posługiwać się językiem polskim zgodnie z najwyższymi standardami poprawności językowej oraz kultury komunikacji.

Efekty w zakresie kompetencji społecznych:

Student rozumie potrzebę konieczności ciągłego samokształcenia oraz konsultacji z ekspertami.

Student jest gotów ponosić odpowiedzialność za swoje działania.

Student jest gotów do zastosowania wiedzy i umiejętności zdobytych podczas realizacji wybranej ścieżki kształcenia przy planowaniu działalności zawodowej i aktywności na rzecz środowiska społecznego.

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Metoda e-learningowa na MS Teams, platforma Modle. Efekty kształcenia będą weryfikowane poprzez przygotowane przez studentów referaty na zajęcia, pisemne prace zaliczeniowe oraz zaliczenie ustne na koniec semestru.

Kryteria oceniania:

Bardzo dobry (5): student poprawnie napisał i wygłosił referat, przygotował na ocenę 5 (bardzo dobry) pracę zaliczeniową. Był obecny na wszystkich zajęciach. Na zaliczeniu ustnym na koniec semestru odpowiada poprawnie na zadane pytania, płynnie prowadzi konwersacje na zadane tematy. Bez problemu wskazuje przykłady.

Dobry + (4+): student poprawnie napisał i wygłosił referat, przygotował poprawnie pracę zaliczeniową. Był obecny na wszystkich zajęciach. Na zaliczeniu ustnym na koniec semestru odpowiada poprawnie na zadane pytania, prowadzi konwersacje na zadane tematy. Bez problemu wskazuje przykłady. W odpowiedziach dopuszczalne potknięcia. Ocena będzie wynikała ze średniej ocen uzyskanych przez studenta.

Dobry (4): student poprawnie napisał i wygłosił referat, przygotował poprawnie pracę zaliczeniową. Był obecny na wszystkich zajęciach. Na zaliczeniu ustnym na koniec semestru odpowiada poprawnie na zadane pytania. Dopuszczalne niepełne odpowiedzi lub drobne potknięcia. Naprowadzony podaje przykłady. Ocena będzie wynikała ze średniej ocen uzyskanych przez studenta.

Dostateczny + (3+): student napisał i wygłosił referat, przygotował poprawnie pracę zaliczeniową. Był obecny na 80% zajęć. Na zaliczeniu ustnym na koniec semestru odpowiada poprawnie na zadane pytania. Nie zna w pełni poprawnych odpowiedzi. Naprowadzony podaje przykłady. Ocena będzie wynikała ze średniej ocen uzyskanych przez studenta.

Dostateczny (3): student napisał i wygłosił referat, przygotował pracę zaliczeniową. Był obecny na 80% zajęć. Na zaliczeniu ustnym na koniec semestru naprowadzany przez prowadzącego odpowiada zdawkowo na pytania. Ocena będzie wynikała ze średniej ocen uzyskanych przez studenta.

Niedostateczny (2): student nie napisał i nie wygłosił referatu, nie przygotował pracy zaliczeniowej. Nie był obecny na ponad 50% zajęć. Na zaliczeniu ustnym na koniec semestru nie zna poprawnych odpowiedzi, naprowadzany nie potrafi wskazać przykładów.

Classes in period "Summer semester 2020/21" (past)

Time span: 2021-02-01 - 2021-06-30
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Conversatorium, 30 hours more information
Coordinators: Marcin Markowski, Beata Skrzydlewska
Group instructors: Marcin Markowski
Course homepage: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ab0236718e95c4b55914267535151b807%40thread.tacv2/conversations?groupId=11d7326f-027b-4797-8fa4-9c70f4fd17fb&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Conversatorium - graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Short description: (in Polish)

Zajęcia mają na celu przybliżenie studentom zagadnień związanych z rynkiem dzieł sztuki. Celem jest zapoznanie ze specjalistyczną terminologią, czynnikami wpływającymi na zachowanie rynku.

Full description: (in Polish)

Zajęcia mają na celu przybliżenie studentom zagadnień związanych z rynkiem dzieł sztuki. Celem jest zapoznanie ze specjalistyczną terminologią, czynnikami wpływającymi na zachowanie rynku.

Bibliography: (in Polish)

Banaś B., Polski New look. Ceramika użytkowa lat 50. i 60., Warszawa 2019.

Białonowska M., Andrzej Stanisław Ciechanowiecki, Kolekcjoner, marszand i mecenas, Lublin 2013.

Bochińska B., Zacznij kochać dizajn. Jak kolekcjonować polską sztukę użytkową, Warszawa 2016.

Bryl M., Rynek sztuki w Polsce. Poradnik dla kolekcjonerów i inwestorów, Warszawa 2016.

Hübnej-Wojciechowska J., Przewodnik dla kolekcjonerów. Lata 60. XX wieku. Sztuka użytkowa, Warszawa 2014.

Jasionek K., Asteroid i półkotapczan. O polskim wzornictwie powojennym, Warszawa 2020.

Classes in period "Summer semester 2021/22" (past)

Time span: 2022-02-01 - 2022-06-30
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Conversatorium, 30 hours more information
Coordinators: Marcin Markowski, Beata Skrzydlewska, Joanna Zajkowska
Group instructors: Marcin Markowski
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Conversatorium - graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs)

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Classes in period "Summer semester 2022/23" (future)

Time span: 2023-02-01 - 2023-06-30
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Conversatorium, 15 hours more information
Coordinators: Marcin Markowski, Beata Skrzydlewska, Joanna Zajkowska
Group instructors: Marcin Markowski
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Conversatorium - graded credit
Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)