Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

(in Polish) Przemyt sztuki, przestępczość przeciwko zabytkom. Falsyfikaty na rynku antykwarycznym. Straty wojenne

General data

Course ID: WH-MU-SP-I-3-PrzSzt
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: (unknown)
Name in Polish: Przemyt sztuki, przestępczość przeciwko zabytkom. Falsyfikaty na rynku antykwarycznym. Straty wojenne
Organizational unit: Faculty of Humanities
Course groups:
ECTS credit allocation (and other scores): 2.00 Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.
Language: (unknown)
(in Polish) Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

culture and religion studies

Subject level:

elementary

Learning outcome code/codes:

enter learning outcome code/codes

Preliminary Requirements:

(in Polish) Ogólna wiedza z historii kultury (w zakresie zabytków, dzieł sztuki i rzemiosła) oraz teorii i praktyki muzealniczej

Short description: (in Polish)

Student po ukończeniu kursu powinien posiadać orientację we współczesnych zagrożeniach wobec zbiorów dzieł sztuki na różnych polach, znać teorie, koncepcje i praktyki dotyczące przeciwdziałaniu przestępstwom przeciwko zabytkom i dziełom sztuki, rozumieć ich uwarunkowania społeczne i kryminalne; umieć scharakteryzować formy, funkcje i treści obecne w muzealiach ze szczególnym uwzględnieniem problematyki ich autentyzmu (falsyfikaty) oraz nielegalnego obrotu (przemyt); znać współczesne metody zabezpieczenia zbiorów muzealnych przed klęskami żywiołowymi , włamaniami i kradzieżami, wiedzieć jakimi kryteriami wartościować zabytki; posiadać wiedzę na temat strat wojennych, znać przepisy regulujące status strat wojennych oraz instytucje zajmujące się rewindykacją utraconych dzieł; ukształtować własną indywidualną postawę twórczą w stosunku do muzealiów.

Full description: (in Polish)

Zajęcia prowadzone w formie wykładu informacyjnego (problemowego, konwersatoryjnego) połączonego z aktywnym uczestnictwem studentów (dyskusja dotycząca przedstawianej problematyki, referaty w formie prezentacji) wraz z pomocniczym wykorzystaniem platformy Moodle.

W pierwszej części zajęć student zostanie zapoznany z historią metodologią i terminologią dyscypliny. Zasadniczą część zajęć stanowić będzie wykład dotyczący węzłowych zagadnień przestępstw przeciwko dobrom kultury (zabytki, dzieła sztuki, rzemiosła itp.) z przykładami praktycznego zastosowania metodologii badań właściwej dla prezentowanej dyscypliny.

Tematy zajęć I semestr:

W ramach zajęć podjęte zostaną następujące tematy szczegółowe:

1) Polskie straty dóbr kultury (wojenne, przedwojenne, powojenne);

2) Restytucja dóbr kultury. Bazy danych, instytucje monitorujące

3) Przestępczość na rynku sztuki

4) Wywóz i przemyt zabytków i dzieł sztuki

5) Rodzaje i kategorie przestępstw przeciwko zabytkom i dziełom sztuki;

6) Fałszerstwa dzieł sztuki i rzemiosła

7) Patologie kolekcjonerstwa i rynku dzieł sztuki w świetle muzeologii neuronalnej

8) Przestępstwa "białych kołnierzyków"

9) Kradzieże, kradzieże pracownicze, kradzieże z włamaniem

10) Bezpieczeństwo muzeum, bezpieczeństwo kolekcji

11) Zabezpieczenie alarmowe i techniczne

12) Zabezpieczenie przeciwpożarowe

13) Perspektywa prawna ochrony dóbr kultury

14) Perspektywa etyczna ochrony dóbr kultury

15) Podsumowanie i weryfikacja zdobytej wiedzy i umiejętności

Bibliography: (in Polish)

LEKTURY PODSTAWOWE:

1) STRATY PRZEDWOJENNE ("Cenne, Bezcenne, Utracone" - otwarty dostęp w internecie)

Ewa Manikowska, Artykuł XI Traktatu Ryskiego. O Zbiorach, które nie wróciły do Polski;

Hanna Łaskarzewska, Traktat ryski. Fakty i refleksje;

Ewa Manikowska, Państwowe zbiory sztuki. U źródeł pierwszej państwowej kolekcji muzealnej;

Katarzyna Wagner, Sprawozdanie z konferencji naukowej „POLSKIE DZIEDZICTWO KULTUROWE W SZWECJI. HISTORIA I ZABYTKI”;

2) STRATY WOJENNE ("Cenne, Bezcenne, Utracone" - otwarty dostęp w internecie)

NA TROPIE POLSKIEGO DZIEDZICTWA KULTUROWEGO (oprac. zbior.);

Agata Modzolewska, ODZYSKANE STRATY WOJENNE;

Elżbieta Przyłuska, TRUDNA SZTUKA RESTYTUCJI. ODZYSKANIE OBRAZU WNĘTRZE KATEDRY W MEDIOLANIE MARCINA ZALESKIEGO;

3) ZAGROŻENIA DZIEDZICTWA PRZESTĘPCZOŚCIĄ ("Cenne, Bezcenne, Utracone" - otwarty dostęp w internecie)

Magdalena Marcinkowska, REKORDOWA KRADZIEŻ;

Olgierd Jakubowski, Krzysztof Osiewicz, BEZPIECZEŃSTWO MUZEÓW – ZAGROŻENIA, ZAPOBIEGANIE;

Adam Grajewski, SKALA ZAGROŻENIA PRZESTĘPCZOŚCIĄ PRZECIWKO DOBROM KULTURY W 2019 R. EFEKTYWNOŚĆ DZIAŁAŃ POLICJI;

4) BEZPIECZEŃSTWO ZBIORÓW I OCHRONA DZIEDZICTWA ("Cenne, Bezcenne, Utracone" - otwarty dostęp w internecie)

Magdalena Marcinkowska, VINCI II - NOWE NARZĘDZIE ZWALCZANIA NIELEGALNEGO OBROTU DZIEŁAMI SZTUK;

Dorota Wada, INTERNAL MARKET INFORMATION SYSTEM – FUNKCJONOWANIE SYSTEMU W POLSCE NA PRZYKŁADZIE MODUŁU W ZAKRESIE ZWROTU DÓBR KULTURY;

Tomasz Safjański, DZIAŁANIA OPERACYJNE INTERPOLU UKIERUNKOWANE NA ODZYSKIWANIE SKRADZIONYCH DZIEŁ SZTUKI –PRÓBA USYSTEMATYZOWANIA I OCENY SKUTECZNOŚCI;

5) DOKUMENTOWANIE I ZNAKOWANIE ZBIORÓW ("Cenne, Bezcenne, Utracone" - otwarty dostęp w internecie)

Maria Romanowska-Zadrożna, Dariusz Nowacki, INSKRYPCJA WSKAZUJE ŚLAD (Zabytkowy kielich odzyskany po latach);

Monika Barwik, Piotr Ogrodzki, DOKUMENTOWANIE I ZNAKOWANIE DZIEŁ SZTUKI;

Marta Dworniczak, NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W ZNAKOWANIU ZABYTKÓW. Z DOŚWIADCZEŃ URZĘDU OCHRONY ZABYTKÓW W POZNANIU I POLICJI WIELKOPOLSKIEJ ;

6) KLĘSKI ŻYWIOŁOWE. POŻARY ("Cenne, Bezcenne, Utracone" - otwarty dostęp w internecie)

Ewa Potrzebnicka, POWODZIE I ZALANIA STAŁYM ZAGROŻENIEM DLA MATERIAŁÓW BIBLIOTECZNYCH;

Anna Czajka, KOŁO RATUNKOWE REAGOWANIE W PRZYPADKU KATASTROFY;

POŻARY OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH W ROKU 2019 (Oprac. Redakcja);

7) KONFLIKTY ZBROJNE ("Cenne, Bezcenne, Utracone" - otwarty dostęp w internecie)

Krzysztof Sałaciński, RATOWANIE ZAGROŻONEGO DZIEDZICTWA KULTURY WE WSPÓŁCZESNYCH KONFLIKTACH ZBROJNYCH;

Marcin Sabaciński, DZIEDZICTWO KULTUROWEJ JAKO NARZĘDZIE W RĘKACH TZW. PAŃSTWA ISLAMSKIEGO;

Krystyna Ogrodzka, RED LIST PRAKTYCZNYM NARZĘDZIEM DO WALKI Z NIELEGALNYM HANDLEM;

8) PRAWO OCHRONY DZIEDZICTWA ("Cenne, Bezcenne, Utracone" - otwarty dostęp w internecie)

Magdalena Marcinkowska, VINCI II. NOWE NARZĘDZIE ZWALCZANIA NIELEGALNEGO OBROTU DZIEŁAMI SZTUKI;

Elżbieta Rogowska, RACJA I DYPLOMACJA. W POSZUKIWANIU SKUTECZNYCH SPOSOBÓW RESTYTUCJI DÓBR KULTURY;

Andrzej Drozd, USTAWA O RESTYTUCJI NARODOWYCH DÓBR KULTURY;

Tomasz Szkaradnik, Olgierd Jakubowski, Spór o własność wachlarzy Kossaków skradzionych z Muzeum w Górkach Wielkich;

O. Jakubowski, Zjawisko przemytu dóbr kultury, "Archiwum Kryminologii", t. XXXVI/2014, s. 389-421 (otwarty dostęp w Internecie)

P. Ogrodzki, Przestępczość przeciwko zabytkom, ("Cenne, Bezcenne, Utracone" - Otwarty dostęp w Internecie)

W. Ślesiński, Fałszerze, fałszerstwa i ich zwalczanie (Otwarty dostęp w Internecie)

M. Obrebski, Grabież dóbr kultury w czasie II wojny światowej jako zbrodnia wojenna. Aspekty prawne (Otwarty dostęp w Internecie).

LEKTURY UZUPEŁNIAJĄCE:

A. Dembiński, L. Pietraszko (red.), Ochrona dziedzictwa kulturowego i ma-

terialnego pogranicza, Wydawnictwo KUL, Lublin 2011;

Z. Jakubowski, S. Ziembiński (red.), Ochrona dzieł sztuki w Polsce:

materiały z konferencji naukowej w ASW 18–19 maja 1989 r., Akademia Spraw Wewnętrznych, Warszawa 1990;

O. Jakubowski, Modus operandi sprawców włamań do instytucji muzeal-

nych, Kultura w praktyce. Zagadnienia prawne, t. 2, Poznań 2014;

S. Kocewiak, P. Ogrodzki, J. Rulewicz., Vademecum zabezpieczenia muzeów, Warszawa 2002;

R. Krawczyk, Kryminalistyczna problematyka przestępczości przeciwko dobrom kultury – mity i rzeczywistość, w: E. Gruza, M. Goc, T. Tomaszewski (red.), Co nowego w kryminalistyce – przegląd zagadnień z zakresu zwalczania przestępczości, Stowarzyszenie Absolwentów Wydziału Prawa i Administracji UW, Warszawa 2010;

M. Lange, Praktyczne aspekty zwalczania przestępczości skierowanej przeciwko zabytkom, „Przegląd Policyjny” 2007, nr 3(87);

V. Noce, Kolekcja egoisty: szalona przygoda notorycznego złodzieja dzieł

sztuki i inne pouczające historie, Warszawa 2008;

P. Ogrodzki, Ochrona indywidualna dzieł sztuki i zabytków w muzeach, 2008;

E.W. Pływaczewski, E. Kowalewska-Borys (red.), Zwalczanie przemytu. Zbiór dobrych praktyk. Różne perspektywy – wspólny cel, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2013;

J. Pruszyński, Dziedzictwo kultury Polski, jego straty i ochrona prawna, t. 1-2, Kraków 2001;

W. Szafrański (red.), Wokół problematyki prawnej zabytków i dzieł sztuki, t. 1, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2007;

J. Świeczyński, Grabieżcy kultury i fałszerze sztuki, Warszawa 1986;

Efekty kształcenia i opis ECTS: (in Polish)

Efekty kształcenia:

- Student identyfikuje i charakteryzuje metody badawcze stosowane w wykrywaniu, typologizacji i przeciwdziałaniu przestępstwom przeciw dobrom kultury

- Student wyciąga wnioski dotyczące konsekwencji przestępstw dla stanu dziedzictwa kulturowego

- Student porządkuje zdobytą wiedzę teoretyczną w zakresie ochrony dóbr kultury

- Student prezentuje własne poglądy i opinie na temat przeciwdziałania przestępstwom przeciw dobrom kultury

- Podejmując próby implementowania poznanych metod badawczych w zakresie ochrony dóbr kultury student podejmuje próby formułowania wniosków.

1 ECTS - udział w zajęciach/przygotowanie do zajęć - 30 godz.

1 ECTS - przygotowanie prac zaliczeniowych - 30 godz.

1 ECTS - lektury obowiązkowe - 30 godz.

90 godzin = 3 punkty ECTS

Muz1_W03 Zna i rozumie metodologię badań w zakresie muzealnictwa i ochrony dóbr kultury, w tym posiada wiedzę na temat rozwoju teorii i praktyki przeciwdziałania przestępstwom wobec dóbr kultury z rozwojem muzealnictwa w Polsce i na świecie;

Muz1_U02 Potrafi samodzielnie formułować i analizować problemy badawcze, a także samodzielnie wyszukiwać specjalistyczną literaturę i

opracowania z zakresu muzealnictwa i ochrony dóbr kultury;

Muz1_ U04 Potrafi posługiwać się specjalistycznym językiem i stosować właściwą terminologię muzeologiczną i z zakresu ochrony dóbr kultury.

Muz1_U11 Potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną w zakresie nauk o kulturze i religii w pracy muzealnika.

Muz1_K01 Jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy muzeologicznej i

rozumie konieczność ciągłego samokształcenia i konsultacji

specjalistycznych w zakresie ochrony dóbr kultury.

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Efekty kształcenia w obszarze wiedzy są osiągane na drodze wykładu informacyjno-problemowego, a weryfikowane przez ocenianie ciągłe aktywności podczas zajęć, pracy na zajęciach, w odniesieniu do zadawanych na bieżąco lektur oraz w realizowanych zadań na platformie Moodle.

Efekty kształcenia w obszarze umiejętności są osiągane metodami dyskusji a weryfikowane przez ocenianie ciągłe aktywności podczas zajęć, pracy na zajęciach, w odniesieniu do zadawanych na bieżąco lektur, oraz przez ocenę

przygotowanego przez studenta dwuczęściowego referatu z pełnym aparatem badawczym, obejmującego wybrane zagadnienia z zakresu ochrony dóbr kultury z zastosowaniem wybranej przez studenta metodologii stosowanej w muzeologii.

KRYTERIA

ocena BDB - Student identyfikuje i charakteryzuje metody badawcze stosowane w muzeologii w zakresie ochrony zabytków i dzieł sztuki. Student wyciąga wnioski dotyczące skutków przestępstw przeciwko dobrom kultury. Student porządkuje zdobytą wiedzę teoretyczną w zakresie teorii i praktyki przeciwdziałania przestępstwom przeciw dobrom kultury

Student prezentuje własne poglądy i opinie na temat ochrony dóbr kultury. Podejmując próby implementowania poznanych metod badawczych w muzeologii student podejmuje próby formułowania wniosków.

ocena DB - Student identyfikuje i charakteryzuje metody badawcze stosowane w muzeologii w zakresie ochrony dóbr kultury. Student porządkuje zdobytą

wiedzę teoretyczną w zakresie teorii i praktyki przeciwdziałania przestępstwom przeciw zabytkom i dziełom sztuki

Student prezentuje własne poglądy i opinie na temat teorii i praktyki ochrony dóbr kultury. Podejmując próby implementowania poznanych metod

badawczych w muzeologii, student nie zachowuje dostatecznej ostrożności w formułowaniu wniosków.

ocena DST - Student identyfikuje metody badawcze stosowane w stosowane w muzeologii w zakresie ochrony dóbr kultury. Student podejmuje próby wyciągania wniosków dotyczące teorii i praktyki ochrony dóbr kultury w przeciwdziałaniu przestępstwom przeciw zabytkom i dziełom sztuki

ocena NDST - Student nie spełnia kryteriów przewidzianych na ocenę dostateczną.

Classes in period "Summer semester 2020/21" (past)

Time span: 2021-02-01 - 2021-06-30
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Conversatorium, 30 hours more information
Coordinators: Norbert Mojżyn, Beata Skrzydlewska
Group instructors: Norbert Mojżyn
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Conversatorium - graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)