Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia filmu powszechnego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-SP-F-I-2-HisFil-L
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia filmu powszechnego
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy: Przedmioty specjalizacyjne dla II roku kulturoznawstwa
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

KU1_W03, F_spec1_W05

KU1_W10, F_spec1_W18

KU1_U8, F_spec1_U06

KU1_U10, F_spec1_K01

KU1_K01

KU1_K08


Skrócony opis:

Zakres przedmiotu:

1. Historia filmu powszechnego obejmuje okres: 1895 – 1970.

2. Historia filmu powszechnego nie dotyczy kinematografii polskiej.

Cele realizacji przedmiotu:

1. Ukazanie ewolucji formy filmowej (język filmu) z uwzględnieniem wpływu technicznych przemian na rozwój tego medium (np. dźwięk, kolor).

2. Chronologiczne przedstawienie najważniejszych kierunków, prądów i tendencji w rozwoju sztuki filmowej.

3. Prezentacja sylwetek i twórczych dokonań najwybitniejszych indywidualności w historii światowej kinematografii.

Pełny opis:

I sem.

Początki kina. (Bracia Lumiére i Mélies)

Film: zestaw krótkich filmów (Lumiere, Mélies), w tym Człowiek orkiestra, Podróż na Księżyc.

Teksty: B. Matuszewski, Nowe źródło historii, w: Europejskie manifesty kina; G. Mélies, Obrazy kinematograficzne (frag.), tamże; A. Gaudereault, Teatralność, narracyjność i „trickowość”. Oceniając kino Georges’a Méliesa, w: W cieniu braci Lumiere. Szkice o początkach kina, red.: M. Hendrykowska, Poznań 1995.

Narodziny języka filmu. (D.W. Griffith)

Film: Fragmenty Narodzin narodu (1915) i Nietolerancji (1916) Griffitha.

Teksty: M. Hendrykowski, (1908) Hasło roku: Film artystyczny, w: Historia kina. Wybrane lata; A. Kołodyński, Film roku: „Nietolerancja”, tamże.

Niemiecki ekspresjonizm. (F. W. Murnau)

Film: Nosferatu, symfonia grozy (1922), reż. F. W. Murnau.

Teksty: A. Kołodyński, Przestrzeń dramatyczna. Uwagi o stylu filmowym Friedricha Wilhelma Murnaua, w: Niemiecki ekspresjonizm filmowy, red.: A. Helman, A. Madej, Katowice 1985; P. Szczepański, Ponadczasowość obrazu w filmie „Nosferatu, symfonia grozy” Friedricha Wilhelma Murnaua, „Kwartalnik Filmowy”, 2000, nr 31-32.

„Złote lata” komedii. Dojrzałość filmu niemego. (Ch. Chaplin)

Film: Gorączka złota (1925), reż. Ch. Chaplin.

Teksty: R. Koschany, Chaplin jako Charlie. Od figury kina do figury poetyckiej, „Kwartalnik Filmowy”, 2002, nr 37-38; R. Krzempek, Hasło roku: Charlie, w: Historia kina….

Montaż – najwyższy poziom języka filmu. (S. Eisenstein)

Film: Pancernik Potiomkin (1925), reż. S. Eisenstein.

Teksty: S. Eisenstein Dickens, Griffith i my, w: tenże, Wybór pism, red.: R. Dreyer, Warszawa 1959; G. Stachówna, (1925) Hasło roku: Montaż atrakcji i Film roku: „Pancernik Potiomkin” w: Historia kina….

Film propagandowy (L. Riefenstahl)

Film: Tryumf woli (1935), reż. L. Riefenstahl

Teksty: B. Drewniak, Teatr i film Trzeciej Rzeszy. Gdańsk 1972, M. Hendrykowski, Leni Riefenstahl i kino Trzeciej Rzeszy, w: Sztuki piękne w III Rzeszy, red. H. Orłowski, Poznań, 2004

Western – filmowy gatunek narodowej mitologii. (J. Ford)

Film: Dyliżans (1939), reż. J. Ford.

Teksty: Cz. Michalski, Western Warszawa 1969; J. Ostaszewski, Ł. A. Plesnar: 100 westernów, Kraków 2000;

Mistrzostwo formy czarno-białej. (O. Welles)

Film: Obywatel Kane (1941), reż. O. Welles.

Teksty: I. Rammel, Porażki poznania. Widzenie i słyszenie w „Obywatelu Kane” i „Opatrzności”, „Kwartalnik Filmowy”, 1996, nr 14; A. Helman, (1941) Film roku: „Obywatel Kane”, w: Historia kina….

II sem.

Włoski neorealizm. (V. De Sica)

Film: Złodzieje rowerów (1948), reż. V. De Sica.

Teksty: A. Madej, (1945) Hasło roku: Neorealizm, w: Historia kina…;

Francuska „Nowa Fala”. (J.-L. Godard)

Film: Do utraty tchu (1960), reż. J.-L. Godard.

Teksty: T. Lubelski, (1960) Hasło roku: Nowa Fala, w: Historia kina…; J.-L. Godard, Montaż, moje piękne zmartwienie, w: Europejskie….

Angielscy „młodzi gniewni”. (T. Richardson)

Film: Samotność długodystansowca (1962), reż. T. Richardson.

Teksty: J. Płażewski, rozdz. Anglia: Młodzi gniewni rzucają kamieniami, s. 331-335, w: tenże, Historia filmu;

Wielcy mistrzowie. (F. Fellini)

Film: Osiem i pół (1963), reż. F. Fellini.

Teksty: M. Kornatowska: Fellini, Gdańsk 2003; L. Majewski: Asa Nisi Masa. „8 i ½” Felliniego, Katowice 1994; A. Werner: Dekada filmu, Warszawa 1997;

Kino pod specjalnym nadzorem: Czesi. (J. Menzel)

Film: Pociągi pod specjalnym nadzorem (1966), reż. J. Menzel.

Teksty: J. Płażewski, z roz. Czechosłowacja: Suma zagadek do odgadnięcia, s. 302-305, w: tenże, Historia filmu; T. Kłys, „Czarny Piotruś” i realizm codzienności, Studia Filmoznawcze, 1999, t. XX. A. Werner: Dekada filmu, Warszawa 1997.

Antywestern – kontrkulturowa rewolucja w kinie. (S. Peckinpah)

Film: Pat Garret i Billy Kid (1973), reż. S. Peckinpah.

Teksty: A. Garbicz: Kino, wehikuł magiczny, tom IV, Kraków 2000, s. 519-521; Kino gatunków, pod red. Alicji Helman, Kraków 1991; A. Jawłowska, Drogi kontrkultury, Warszawa 1975.

Literatura:

Literatura podstawowa:

o charakterze podręcznikowym

J. Płażewski, Historia filmu. 1895-2000, Warszawa 2001.

J. Toeplitz, Historia sztuki filmowej, tom: I-VI, Warszawa 1990 (lub inne wydanie).

o charakterze leksykonu

A. Garbicz, J. Klinowski, Kino wehikuł magiczny, tom: I-IV, Kraków 1981, 1987, 1996, 2000.

źródłowa

Europejskie manifesty kina. Antologia, (red.) A. Gwóźdź, Warszawa 2002; Mała antologia tekstów o filmie. Cz. 1: Szkoły i style filmowe, (red.) E. Rewińska, Wrocław 1993; Z. Czeczot-Gawrak, Zarys dziejów teorii filmu pierwszego pięćdziesięciolecia 1895-1945, Wrocław 1977.

Literatura uzupełniająca:

Kino nieme. Historia kina, tom I, (red. naukowa) T. Lubelski, I. Sowińska, R. Syska, Universitas, Kraków 2010; Historia kina. Wybrane lata, (red.) A. Kołodyński, K. J. Zarębski, Warszawa 1998; D. Shipman, Historia kina. Pierwsze stulecie, (przekł.) I. Siwiński, Katowice 1996; Kronika filmu, (red.) M. B. Michalik, Warszawa 1995; A. Helman, 100 arcydzieł kina, Kraków 2000; A. Jackiewicz, Moja historia kina. t. I: Kino prymitywne, Warszawa 1988; Kino Europy, (red.) P. Sitarski, Kraków 2001; J. Lodge (i inni), Historia Hollywood. Filmy, gwiazdy, wydarzenia, (przekł.) K. Zarębski, Warszawa 1994; J. Płażewski, Historia filmu francuskiego. 1895-1989, Warszawa 1992; A. Gwóźdź, Pochwała widzialności. Ze studiów nad niemiecką myślą filmową do roku 1933, Katowice 1990; Niemiecki ekspresjonizm filmowy, (red.) A. Helman, A. Madej, Katowice 1985; A. Kwiatkowski, Film skandynawski. Fakty – dzieła – twórcy, Warszawa 1986; S. Janicki, Film japoński. Fakty – dzieła – twórcy, Warszawa 1982; B. Mucha, Sztuka filmowa w Rosji (1896-1996), Piotrków Trybunalski 2002; Eisenstein - artysta myśliciel Warszawa 1982; D. Robinson Chaplin Warszawa 1995; Z dziejów awangardy filmowej, pod redakcją A. Helman, Katowice 1976; S. Kracauer: Od Caligariego do Hitlera, Warszawa 1958; Lotte H. Eisner, Ekran demoniczny, Warszawa 1974; Cz. Michalski, Western, Warszawa 1969; J. Ostaszewski, Ł. A. Plesnar: 100 westernów, Kraków 2000; T. Miczka, Dziesięć tysięcy kilometrów od Hollywood. Historia kina włoskiego od 1896 roku do połowy lat pięćdziesiątych XX wieku, Kraków 1992; T. Miczka, W Cinecitta i okolicach. Historia kina włoskiego od połowy lat pięćdziesiątych do końca lat osiemdziesiątych XX wieku, Kraków 1993; K. Eberhardt: Jean-Luc Godard, Warszawa 1970; T. Lubelski: Nowa fala. O pewnej przygodzie kina francuskiego, Kraków 2001; A. Werner: Dekada filmu, Warszawa 1997; K. Stanisławski, Notoro – analizy filmowe. Coppola, Fosse, Altman, Klimow, Tarkowski, Schlöndorff, Bresson, Weir, Szabo, Angelopoulos, Berri, Kraków 1987.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

1. student zna i potrafi analizować ewolucję formy filmowej (język filmu) z uwzględnieniem wpływu technicznych przemian na rozwój tego medium (np. dźwięk, kolor);

2. potrafi przedstawić najważniejsze kierunki, prądy i tendencje w rozwoju światowego kina;

3. zna i potrafi interpretować sylwetki twórców i dokonania najwybitniejszych postaci w historii kina.

4.Uczestnik zajęć ma świadomość własnej i wspólnej odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego Polski i Europy jako znaków tożsamości człowieka we współczesnym zglobalizowanym świecie.

Opis ECTS:

30 godzin - udział w zajęciach

30 godzin - przygotowanie do zajęć

60 godzin - przygotowanie do egzaminu

4 punkty ECTS

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania:

Zaliczenie I. i II. semestru na podstawie udziału w zajęciach.

Warunki zaliczenia: dopuszczalne 2 nieobecności.

Do egzaminu (po II. semestrze) obowiązuje znajomość historii kina powszechnego do 1970 r. (podręcznik wiodący: J. Płażewski, Historia filmu. 1895-2000, Warszawa 2001).

Zagadnienia egzaminacyjne:

charakterystyka głównych nurtów i zjawisk filmowych (ramy czasowe, założenia ideowe, przedstawiciele, reprezentatywne i najwybitniejsze filmy, rozwój języka filmu, relacje do innych nurtów, własna ocena) np. początków kinematografii i „kina prymitywów”, niemej burleski, niemieckiego ekspresjonizmu, filmu awangardowego i propagandowego, klasycznego kina hollywoodzkiego, neorealizmu we Włoszech, francuskiej „Nowej Fali”, angielskich „młodych gniewnych”, „kina kontrkultury” itp.;

wybitni twórcy kina i ich dokonania np. D.W. Griffith, S. Eisenstein, Ch. Chaplin, R. Clair, J. Cocteau, C. T. Dreyer, G. W. Pabst, L. Bunuel, W. Murnau, J. Ford, O. Welles, V. De Sica, A. Hitchcock, J.-L. Godard, F. Fellini, I. Bergman, J. Losey, L. Anderson, P. Pasolini, A. Kurosawa, J. Menzel, M. Forman, M. Antonioni, A. Tarkowski, S. Paradżanow R. Bresson, J. Cassavetes, Arthur Penn, Sam Peckinpah, Woody Allen itd.; rys kinematografii regionalnych np. kino europejskie (niemieckie, francuskie, włoskie, hiszpańskie, angielskie, skandynawskie, rosyjskie i radzieckie), kino północnoamerykańskie, kino japońskie.

Kryteria oceny:

Na ocenę niedostateczną:

Student nie spełnia kryteriów przewidzianych na ocenę dostateczną.

Na ocenę dostateczną:

Student potrafi wymienić podstawowe informacje na temat najważniejszych gatunków, kierunków i tendencji w rozwoju światowego kina;

Na ocenę dobrą:

Student potrafi wymienić podstawowe informacje na temat najważniejszych gatunków, kierunków i tendencji w rozwoju światowego kina, a także zna i potrafi interpretować sylwetki twórców i dokonania najwybitniejszych postaci w historii kina.

Na ocenę bardzo dobrą:

Student potrafi wymienić podstawowe informacje na temat najważniejszych gatunków, kierunków i tendencji w rozwoju światowego kina, a także zna i potrafi interpretować sylwetki twórców i dokonania najwybitniejszych postaci w historii kina. Potrafi także analizować ewolucję formy filmowej (język filmu) z uwzględnieniem wpływu technicznych przemian na rozwój tego medium (np. dźwięk, kolor);

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)