Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Analiza dzieła filmowego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-SP-F-I-3-AnaFilm
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Analiza dzieła filmowego
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

WIEDZA:

KU1_W03, KU1_W19

UMIEJĘTNOŚCI:

KU1_U04, KU1_U06

KOMPETENCJE SPOŁECZNE;

KU1_K02


WIEDZA:

FP1f_W05, FP1f_W18

UMIEJĘTNOŚCI:

FP1f_U03

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

FP1f_K04

Skrócony opis:

Celem zajęć jest nauczenie Studenta analizowania utworu filmowego.

Pełny opis:

Celem zajęć jest nauczenie studenta pojęć związanych z językiem filmu, a także tego, na czym polega analiza dzieła filmowego, oraz wyrobienie w Nim umiejętności "sprawdzania", jak zdjęcia, montaż, dźwięk służą bohaterowi i historii, a zatem zwrócenia uwagi, że film jest "syntezą działań zespołu"; jak na gotowy film przekłada się scenariusz oryginalny bądź będący adaptacją. Podczas zajęć analizie poddane zostaną fragmenty filmów fabularnych i dokumentalnych.

Pojedyncze zajęcia składają się z części teoretycznej - wprowadzenie (przypomnienia) pojęć , i analitycznej - analiza fragmentów utworów, całość kończy dyskusja o tym, jak analizowane środki posłużyły historii, jaka twórcy chcieli opowiedzieć.

Literatura:

M. Adamczak, Obok ekranu. Perspektywa badań produkcyjnych a społeczne istnienie filmu, Poznań 2015.

A. Helman, Twórcza zdrada. Filmowe adaptacje literatury, Poznań 1998.

M. Hendrykowski, Słownik terminów filmowych, Poznań 1994.

"Kwartalnik Filmowy"7-8/1994. Camerimage'94.

"Kwartalnik Filmowy" 25-26/1999. Adaptacje filmowe.

Okiem operatora. Łódź 2014.

Widziane po latach. Analizy i interpretacje filmu polskiego, red. M. Hendrykowska.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Po zajęciach z Analizy dzieła filmowego Student:

poprawnie posługuje się pojęciami z zakresu wiedzy o kinie, potrafi analizować dzieło filmowe i odnieść je do czasu, w jakim powstało, a także do utworów z innych dziedzin sztuki;

potrafi opracować wyniki własnych badań i zaprezentować je w formie pisemnej, a zatem i korzystać z podstawowych teorii w zakresie wiedzy o filmie;

poznaje bieżący repertuar filmowy i uczestniczy w imprezach filmowych (festiwalach, przeglądach).

Opis ECTS - 2 punkty

Udział w zajęciach - 30 godzin.

Przygotowanie Studenta do udziału w zajęciach i napisania pracy -20 godzin.

50 godzin : 25 (1 punkt ECTS= 25 godzin)=2 punkty.

Metody i kryteria oceniania:

Metoda oceniania - praca semestralna.

Na zaliczenie studenci piszą sproblematyzowaną (tzn. analizują jeden konkretny aspekt, np. światło, scenografię, kolor, i jak on służy bohaterowi i historii) analizę filmu, który nie był omawiany na zajęciach. Ważnym warunkiem uzyskania zaliczenia jest aktywna obecność na zajęciach - trzy nieobecności uniemożliwiają uzyskanie zaliczenia, tzn. złożenie pracy zaliczeniowej.

Na ocenę dst (3) Student zna podstawowe terminy z zakresu wiedzy o filmie i potrafi ich użyć, oraz potrafi opracować wynik własnych badań, tzn. wykonanej analizy wybranego przez siebie filmu, w postaci pracy pisemnej.

Na ocenę db (4) Student potrafi ich użyć pojęć z zakresu wiedzy o filmie , zna metody analizy dzieła filmowego i potrafi odnieść analizowany utwór do czasu, w jakim powstał, a także do innych dzieł sztuki; oraz potrafi opracować wynik własnych badań w postaci pracy pisemnej; rozumie potrzebę uczestniczenia w życiu filmowym - festiwale, poznawanie bieżącego repertuaru.

Na ocenę bdb (5) Student zna podstawowe terminy z zakresu wiedzy o filmie, potrafi ich użyć, zna metody analizy dzieła filmowego, potrafi odnieść analizowany utwór do innych dzieł, z czasu, kiedy ów utwór powstał; potrafi opracować wynik własnych badań w postaci pracy oraz potrafi w pracy o filmie posłużyć się teoriami poznanymi na innych zajęciach kulturoznawczych; rozumie potrzebę uczestniczenia w życiu filmowym.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)