Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia filmu polskiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-SP-F-I-3-FilmPol
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia filmu polskiego
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wpisz symbol/symbole efektów kształcenia

KU1_W03, KU1_W17, KU1_W19/FP1f_W09

KU1_U02, KU1_U04/FP1f_U03

KU1_K02/FP1f_K04


Skrócony opis:

Tematem konwersatorium będzie historia kina polskiego od czasów jarmarcznych do 1989 roku, a celem zajęć zapoznanie Studentów z historią kina polskiego od czasów najdawniejszych do dzisiaj, zbadanie powiązań między dawnymi Mistrzami i kinem najnowszym, przyjrzenie się kinu polskiemu na tle przemian historycznych, ale nade wszystko społecznych.

Pełny opis:

Celem zajęć będzie poznanie historii kina polskiego od czasów najdawniejszych do dzisiaj, zbadanie powiązań między dawnymi Mistrzami i kinem najnowszym, przyjrzenie się kuni polskiemu na tle przemian historycznych, ale nade wszystko społecznych.

Literatura:

Debiuty polskiego kina, red. M. Hendrykowski, Konin 1998.

Filmówka. Powieść o łódzkiej szkole filmowej, koncepcja dramaturgiczna Marek Miller.Warszawa.

Historia kina polskiego, red. T. Lubelski i K.J. Zarębski, Warszawa 2006.

D. Dabert, Kino moralnego niepokoju, Poznań 2003.

M. Hendrykowska, Śladami tamtych cieni, Poznań 1993.

K. Kornacki, Popiół i diament Andrzeja Wajdy, Gdańsk 2011.

I. Kurz, Twarze w tłumie, Izabelin 2005.

T. Lubelski, Historia kina polskiego. Twórcy, mity konteksty, Katowice 2009.

T. Lubelski, Historia niebyła kina PRL, Kraków 2012.

R. Marszałek, Kino rzeczy znalezionych, Gdańsk 2006.

K. Taras, Frustraci. Bohaterowie filmowi i literaccy wobec polskiej rzeczywistości po 1989 roku, Warszawa 2012.

P. Zwierzchowski, Zapomniani bohaterowie. O bohaterach filmowych polskiego socrealizmu, Warszawa 2000.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Celem zajęć jest zapoznanie Studentów z historią kina polskiego od lat najdawniejszych (faza jarmarczna) do czasów transformacji ustrojowej, czyli przełomu 1989 roku. Będziemy zajmować się tematami poruszanymi w filmach, ale też przemianami języka filmowego.

Po zajęciach Student zna najważniejszych twórców polskiego kina, ich osiągnięcia, orientuje się w tym, co działo się w polskiej historii w momencie, kiedy powstawał omawiany film, co przekłada się na wiedzę pozwalającą na umieszczenie konkretnego filmowca i jego dzieła w konkretnym momencie historycznym. Potrafi dokonać krytycznej analizy filmu, a także tekstów związanych z jego interpretacją, a także opracować wyniki swoich badać. Ma świadomość ważności bycia widzem adekwatnym, czyli uczestnikiem publiczności premierowej.

Opis ECTS.

Udział w zajęciach - 30 godzin.

Przygotowanie pracy zaliczeniowej - 30 godzin.

30+30=60 godzin

25 = 1 punkt, czyli 60:25 = 2,4 , czyli 2 punkty ECTS

Metody i kryteria oceniania:

Zajęcia zostaną zaliczone na podstawie przygotowania "próby monografii" jednego filmu, czyli Student pisze pracę o dziejach scenariusza, decyzjach obsadowych, tym, co działo się na planie, a potem o recepcji utworu.

Do procedury zaliczenia, czyli do oddania pracy, dopuszczeni zostaną Studenci, których absencja nie przekroczy trzech nieobecności. Trzy nieobecności absolutnie uniemożliwiają otrzymanie zaliczenia.

Na ocenę dst (3) Student zna podstawową terminologię z zakresu wiedzy o filmie i potrafi dokonać krytycznej analizy źródeł.

Na ocenę db (4) Student wie i potrafi to, co na ocenę dst (3) plus potrafi opracować wyniki swoich badan w sposób przekonujący do jego interpretacji filmu, potrafi uzasadnić, dlaczego zajął się akurat tym a nie innym dziełem.

Na ocenę bdb (5) Student umie i potrafi to, co na ocenę db (4) plus potrafi powiązać analizowany film i wszelkie związane z nim, a odkryte przez siebie informacje, z momentem historycznymi i trendami w innych sztukach.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)