Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

Film Theory

General data

Course ID: WH-SP-F-I-3-TeorFi-Z
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: Film Theory
Name in Polish: Teoria filmu
Organizational unit: Faculty of Humanities
Course groups:
ECTS credit allocation (and other scores): 2.00 Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.
Language: Polish
Subject level:

elementary

Learning outcome code/codes:

enter learning outcome code/codes

Short description: (in Polish)

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z najważniejszymi teoriami filmu oraz ćwiczenie praktycznego wykorzystania tekstów teoretyków filmu do analizy filmu. Zajęcia prowadzone są w blokach:

- projekcja filmu

- próba analizy filmu w oparciu o teksty wybranych teoretyków filmu

Full description: (in Polish)

Plan całoroczny

1. WCZESNE TEORIE KINA

- projekcja filmu Walc z Baszirem, reż. A. Folman

- B. Matuszewski pionier reflekcji nad rolą filmu jako zapisu historycznego

2. RADZIECKA SZKOŁA MONTAŻU

- projekcja filmu KOYAANISQATSI reż. G. Reggio

- manifesty Dziga Wiertowa

3. TWÓRCA STAJE SIĘ WYTWÓRCĄ

- projekcja filmu Jaskinia zapomnianych snów, reż. W Herzog

- W. Benjamin definiuje rolę filmu

4. FORMALIZM

- projekcja filmu Płaszcz, reż. G. Kozincew i L. Trauberg

- badania nad literaturą wstępem do teorii filmu: B. Eichenbaum, J. Tynianow, R. Jakobson

5. STRUKTURALIZM PRASKI

- projekcja filmu Światła wielkiego miasta reż. Ch. Chaplin

- czas, przestrzeń, aktor wg. J. Mukarovsky'ego

6. FILM JAKO WIDOWISKO

- projekcja filmu Aria dla atlety, reż. F. Bajon

- uwagi Romana Ingardena o sztuce filmowej

7. UCZESTNICTWO UCZUCIOWE

- projekcja-identyfikacja - definicje E. Morina

8. TEORIA AUTORSKA

- projekcja filmu 400 batów, reż. F. Truffaut

- autor filmowy w ujęciu A. Heman, J. Collet, R. Predal

9. GATUNEK FILMOWY

- projekcja filmu Dziewięć, reż. R. Marshall/Deszczowa piosenka reż. S. Donen i G. Kelly

- co to jest gatunek filmowy?

10. PSYCHOANALITYCZNA TEORIA FILMU

- projekcja filmu Sen, reż. Ki-duk Kim/Vanilla Sky, reż. C. Crowe

- film jako wrażenie rzeczywistości (Jean-Louis Baudry, L. Mulvey, Jean-Pierre Oudart)

11. SEMIOTYKA

- projekcja filmu Ptaki i ptaszyska, reż. P.P Pasolini/Teoremat, reż. P.P Pasolini

- znak filmowy (Barthes, Matz, Pasolini)

12. KOGNITYWNA TEORIA FILMU

- projekcja filmu Laura, reż. O. Preminger

- alternatywa wobec psychonalitycznej teorii filmu (J. Ostaszewski, Ed. S. Tan)

13. "REALNE SPOJRZENIE"

- projekcja filmu Nieustające wakacje, reż. W. Wenders

- doświadczenie kinowe w kategorii objet petit a w ujęciu T. McGowana

14. NARRATOLOGIA

- projekcja filmu Hiroszima moja miłość, reż. A. Resnais

- teorie narracji

15. POSTMODERNISTYCZNE PODEJŚCIE DO KINA

- projekcja filmu Umberto D. reż. V De Sica

- nomadologia - G. Deleuze

Bibliography: (in Polish)

- R. Altman, Gatunki filmowe (tu: rozdział 2. Co zwykło określać się mianem gatunku filmowego i rozdział 3. Jak powstają gatunki?), Warszawa, 2012

- R. Barthes, Problem znaczenia w filmie w: Film: język - rzeczywistość - osoba, red. A. Helman, J. Ostaszewski, Warszawa, 1992

- Jean-Louis Baudry, Projektor: metapsychologiczne wyjaśnienie wrażenia rzeczywistości w: Panorama współczesnej myśli filmowej, red. A. Helman, Kraków, 1992

- W. Benjamin, Dzieło sztuki w epoce jego reprodukowalności technicznej w: W. Benjamin, Twórca jako wytwórca. Eseje i rozprawy, Warszawa, 2011

- D. Bordwell, Narracja parametryczna, w: Kwartalnik Filmowy 71-72/2010

- B. Eichenbaum, Problemy stylistyki filmowej w: Estetyka i film, red. A. Helman, Warszawa, 1972

- J.P. Esquenazi, Ferdynand rozdarty. Szalony Piotruś Jeana Luca Godarda w polu kulturowym w: Kwartalnik Filmowy 60/2007

- W. Godzic, Analityka filmowa spod znaku Freuda i Lacana w: Sztuka filmowej interpretacji. Antologia przekładów, red. W. Godzic, Kraków, 1994

- A. Helman, Na tropach autora w: Kwartalnik Filmowy 59/2007

- A. Helman, Teoria opowiadania Rica Altmana, w: Kwartalnik Filmowy 71-71/2010

- A. Helman, J. Ostaszewski, Historia myśli filmowej. Podręcznik, Gdańsk 2007

- R. Ingarden, Kilka uwag o sztuce filmowej w: Estetyka i film, red. A. Helman, Warszawa, 1972

- R. Jakobson, Upadek filmu? w: Estetyka i film, red. A. Helman, Warszawa, 1972

- L. Koepnick, Aura widziana na nowo. Benjamin i współczesna kultura wizualna

- Kognitywna teoria filmu. Antologia przekładów, red. J. OStaszewski (tu: Wstęp oraz tekst: Ed S. Tan, Film fabularny jako maszyna emocji), Kraków, 1998

- T. Lubelski, Redaktorzy "Cahiers du Cinema" odczytują kino hollywoodzkie w: Sztuka filmowej interpretacji. Antologia przekładów, red. W. Godzic, Kraków, 1994

- M. Maron, Walter Benajmin i surrealizm w: Kwartalnik Filmowy 64/2008

- B. Matuszewski, Nowe źródła historii w: Film i historia. Antologia, red. I. Kurz. Warszawa, 2008

- T. McGowan, Realne spojrzenie. Teoria filmu po Lacanie, Warszawa 2008 (tu: Wstęp. Od wyobrażonego wzroku do realnego spojrzenia)

- Ch. Metz, Pluralność kodów kinowych, w: Film: język - rzeczywistość - osoba, red. A. Helman, J. Ostaszewski, Warszawa, 1992

- E. Morin, Dusza kina w: E. Morin, Kino i wyobraźnia, Warszawa, 1975

- J. Mukarovsky, Czas w filmie w: Estetyka i film, red. A. Helman, Warszawa, 1972

- J. Mukarovsky, W stronę estetyki filmu w: Estetyka i film, red. A. Helman, Warszawa, 1972

- L. Mulvey, Przyjemność wzrokowa a kino narracji w: Panorama współczesnej myśli filmowej, red. A. Helman, Kraków, 1992

- J. Ostaszewski, Narrator niewiarygodny w filmie fabularnym, w: Kwartalnik Filmowy 71-71/2010

- Jaen-Pierre Oudart, Suture w: Panorama współczesnej myśli filmowej, red. A. Helman, Kraków 1992

- P.P. Pasolini, Po ludobójstwie. Eseje o języku, polityce i kinie (tu: "Kino poezji" oraz Scenariusz jako "struktura, która pragnie być inna strukturą), Warszawa, 2012

- R. Predal, Co po śmierci autora? w: Kwartalnik Filmowy 59/2007

- R. A. Rosenstone, Historia w obrazach/historia w słowach: rozważania nad możliwością przedstawienia historii na tasie filmowej w: Film i historia. Antologia. red. I. Kurz. Warszawa, 2008

- G. Simonelli, Wizerunek ciała w ewolucji gatunku filmowego. Uwagi o musicalu w: Sztuka filmowej interpretacji. Antologia przekładów, red. W. Godzic, Kraków, 1994

- J. Tynianow, Prawa kina w: Estetyka i film, red. A. Helman, Warszawa, 1972

- D. Wiertow, MY. Wariant manifestu w: Europejskie manifesty kina. Od Matuszewskiego do Dogmy. Antologia, oprac. A. Gwóźdź. Warszawa 2002

Efekty kształcenia i opis ECTS: (in Polish)

- zna podstawową terminologię i metodologię z obszaru nauk humanistycznych w odniesieniu do dyscyplin: teoria filmu/zna na poziomie podstawowym terminologię nauk humanistycznych z zakresu historii i teorii filmu polskiego i europejskiego, teorii filmu fabularnego,

dokumentalnego i animowanego, najważniejszych doktryn filmowych (historycznych i współczesnych), współczesnych estetyk filmowych.

- posiada uporządkowaną wiedzę ogólną w zakresie historii sztuki oraz nauk o filmie

- zna podstawowe metody analizy i interpretacji tekstów kultury polskich i obcych w kontekście wybranych tradycji teorii i szkół badawczych/zna współczesne metody analizy i interpretacji dzieła filmowego oraz warsztat krytyka filmowego

- potrafi posługiwać się podstawowymi teoriami w zakresie filmoznawstwa w celu rozwiązywania problemów badawczych

- posiada umiejętności merytorycznego argumentowania z wykorzystaniem poglądów teoretyków filmu i formułowania wniosków/umie w kierując się wskazówkami opiekuna naukowego zdobywać informacje naukowe w obszarze sztuki filmowej.

- potrafi określić swoją aktywność badawczą, uwzględniając jej cele oraz kontekst społeczny i kulturowy/prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy wynikające z wykonywania zawodu historyka filmu, krytyka filmowego, organizatora życia filmowego.

ECTS - 2 pkt:

udział w zajęciach - 30h

przygotowanie do zajęć - 15h

przygotowanie eseju zaliczeniowego - 10h

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

METODY OCENIANIA

Student przygotowuje esej naukowy.

KRYTERIA OCENIANIA

Ad efektu KU1_W03/FP1f_W05:

- na ocenę ndst.: nie zna podstawowej terminologii i metodologii z obszaru nauk humanistycznych w odniesieniu do dyscyplin: teoria filmu/ nie zna na poziomie podstawowym terminologię nauk humanistycznych z zakresu historii i teorii filmu polskiego i europejskiego, teorii filmu fabularnego, dokumentalnego i animowanego, najważniejszych doktryn filmowych (historycznych i współczesnych), współczesnych estetyk filmowych;

- na ocenę dst.: częściowo zna podstawową terminologię i metodologię z obszaru nauk humanistycznych w odniesieniu do dyscyplin: teoria filmu/ częśiowo zna na poziomie podstawowym terminologię nauk humanistycznych z zakresu historii i teorii filmu polskiego i europejskiego, teorii filmu fabularnego, dokumentalnego i animowanego, najważniejszych doktryn filmowych (historycznych i współczesnych), współczesnych estetyk filmowych;

- na ocenę db. - dobrze zna podstawową terminologię i metodologię z obszaru nauk humanistycznych w odniesieniu do dyscyplin: teoria filmu/ dobrze zna na poziomie podstawowym terminologię nauk humanistycznych z zakresu historii i teorii filmu polskiego i europejskiego, teorii filmu fabularnego, dokumentalnego i animowanego, najważniejszych doktryn filmowych (historycznych i współczesnych), współczesnych estetyk filmowych;

- na ocenę bdb. - bardzo dobrze zna podstawową terminologię i metodologię z obszaru nauk humanistycznych w odniesieniu do dyscyplin: teoria filmu/ bardzo dobrze zna na poziomie podstawowym terminologię nauk humanistycznych z zakresu historii i teorii filmu polskiego i europejskiego, teorii filmu fabularnego, dokumentalnego i animowanego, najważniejszych doktryn filmowych (historycznych i współczesnych), współczesnych estetyk filmowych;

Ad efektu KU1_W06/FP1f_W18:

- na ocenę ndst. - nie posiada uporządkowanej wiedzy ogólnej w zakresie historii sztuki oraz nauk o filmie / nie zna współczesnych metod analizy i interpretacji dzieła filmowego oraz warsztatu krytyka filmowego.

- na ocenę dst. - posiada słabo uporządkowaną wiedzę ogólną w zakresie historii sztuki oraz nauk o filmie/ częściowo zna współczesnye metody analizy i interpretacji dzieła filmowego oraz warsztat krytyka filmowego.

- na ocenę db. - posiada dobrze uporządkowaną wiedzę ogólną w zakresie historii sztuki oraz nauk o filmie/ dobrze zna współczesne metody analizy i interpretacji dzieła filmowego oraz warsztat krytyka filmowego

- na ocenę bdb. - posiada bardzo dobrze uporządkowaną wiedzę ogólną w zakresie historii sztuki oraz nauk o filmie/ bardzo dobrze zna współczesne metody analizy i interpretacji dzieła filmowego oraz warsztat krytyka filmowego.

Ad efektu KU1_W10:

- na ocenę ndst. - nie zna podstawowych metod analizy i interpretacji tekstów kultury polskich i obcych w kontekście wybranych tradycji teorii i szkół badawczych

- na ocenę dst. - słabo zna podstawowe metody analizy i interpretacji tekstów kultury polskich i obcych w kontekście wybranych tradycji teorii i szkół badawczych

- na ocenę db. - dobrze zna podstawowe metody analizy i interpretacji tekstów kultury polskich i obcych w kontekście wybranych tradycji teorii i szkół badawczych

- na ocenę bdb. - bardzo dobrze zna podstawowe metody analizy i interpretacji tekstów kultury polskich i obcych w kontekście wybranych tradycji teorii i szkół badawczych

Ad efektu KU1_U06/FP1f_U03:

- na ocenę ndst. - nie potrafi posługiwać się podstawowymi teoriami w zakresie filmoznawstwa w celu rozwiązywania problemów badawczych/ nie umie w kierując się wskazówkami opiekuna naukowego zdobywać informacje naukowe w obszarze sztuki filmowej.

- na ocenę dst. - słabo potrafi posługiwać się podstawowymi teoriami w zakresie filmoznawstwa w celu rozwiązywania problemów badawczych/ słabo umie w kierując się wskazówkami opiekuna naukowego zdobywać informacje naukowe w obszarze sztuki filmowej.

- na ocenę db. - dobrze potrafi posługiwać się podstawowymi teoriami w zakresie filmoznawstwa w celu rozwiązywania problemów badawczych / dobrze umie w kierując się wskazówkami opiekuna naukowego zdobywać informacje naukowe w obszarze sztuki filmowej.

- na ocenę bdb. - bardzo dobrze potrafi posługiwać się podstawowymi teoriami w zakresie filmoznawstwa w celu rozwiązywania problemów badawczych/ bardzo dobrze umie w kierując się wskazówkami opiekuna naukowego zdobywać informacje naukowe w obszarze sztuki filmowej.

Ad efektu KU1_U11:

- na ocenę ndst. - nie posiada umiejętności merytorycznego argumentowania z wykorzystaniem poglądów teoretyków filmu i formułowania wniosków

- na ocenę dst. - posiada słabe umiejętności merytorycznego argumentowania z wykorzystaniem poglądów teoretyków filmu i formułowania wniosków

- na ocenę db. - posiada dobre umiejętności merytorycznego argumentowania z wykorzystaniem poglądów teoretyków filmu i formułowania wniosków

- na ocenę bdb. - posiada wysokie umiejętności merytorycznego argumentowania z wykorzystaniem poglądów teoretyków filmu i formułowania wniosków

Ad efektu KU1_K05/FP1f_K04:

- na ocenę ndst. - nie potrafi określić swojej aktywności badawczej, uwzględniając jej cele oraz kontekst społeczny i kulturowy / nie identyfikuje i rozstrzyga dylematy wynikające z wykonywania zawodu historyka filmu, krytyka filmowego, organizatora życia filmowego.

- na ocenę dst. - potrafi słabo określić swoją aktywność badawczą, uwzględniając jej cele oraz kontekst społeczny i kulturowy / słabo identyfikuje i rozstrzyga dylematy wynikające z wykonywania zawodu historyka filmu, krytyka filmowego, organizatora życia filmowego.

- na ocenę db. - potrafi dobrze określić swoją aktywność badawczą, uwzględniając jej cele oraz kontekst społeczny i kulturowy / dobrze identyfikuje i rozstrzyga dylematy wynikające z wykonywania zawodu historyka filmu, krytyka filmowego, organizatora życia filmowego.

- na ocenę bdb. - bardzo dobrze potrafi określić swoją aktywność badawczą, uwzględniając jej cele oraz kontekst społeczny i kulturowy / bardzo dobrze identyfikuje i rozstrzyga dylematy wynikające z wykonywania zawodu historyka filmu, krytyka filmowego, organizatora życia filmowego.

Practical placement: (in Polish)

Nie dotyczy

Classes in period "Winter semester 2019/20" (past)

Time span: 2019-10-01 - 2020-01-31
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Conversatorium, 30 hours more information
Coordinators: Piotr Jakubowski, Izabela Tomczyk-Jarzyna, Joanna Zajkowska
Group instructors: Izabela Tomczyk-Jarzyna
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - credit
Conversatorium - graded credit
Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Short description: (in Polish)

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z najważniejszymi teoriami filmu oraz ćwiczenie praktycznego wykorzystania tekstów teoretyków filmu do analizy filmu. Zajęcia prowadzone są w blokach:

- projekcja filmu

- próba analizy filmu w oparciu o teksty wybranych teoretyków filmu

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)