Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Aktor przed kamerą

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-SP-F-II-1-Aktor
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Aktor przed kamerą
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FP 1 W01

H1A W01, H1A W03, H1a W10

FP1 W02

H1A W02, H1A W04, H1A W06

FP1 W06

H1A W02, H1A W05, H1A W06, H1A W09

FP1 U02

H1A U02, H1A U04

FP1 U03

H1A U03, H1A U04

FP1 K01

H1A K02

FP1 K03

H1A K02

FP! K03

H1A K03

FP1 K06

H1a K06

FP1 K07

H1A K07

Skrócony opis:

Poziom przedmiotu: Podstawowy

Cele przedmiotu: Uzyskanie umiejętności budowania zadania aktorskiego w ramach sceny dramatycznej.

Pełny opis:

Treści merytoryczne: Ćwiczenie budowania samodzielnie postaci scenicznej, umiejętności posługiwania się słowem oraz prowadzenia dialogu. Zapoznaje uczestników z metodami instruowania aktora przydatnymi zwłaszcza w pracy przy realizacji filmu amatorskiego.

Literatura:

Literatura:

Bieżąca znajomość pism filmowych oraz literackich.

. „Mimika” Wojciech Bogusławski oprac. Jacek Lipiński i Tadeusz Sivert PIW Warszawa 1965

2. „O technice aktora” Michaił Czechow Kraków 2008 tłum. Marek Sołek

3. „Praca aktora nad sobą” Konstanty Stanisławski Warszawa 1954

4. „Moje życie w sztuce” Konstanty Stanisławski Warszawa 1954

5. „Jerzy Grotowski. Źródła, inspiracje, konteksty” Zbigniew Osiński Gdańsk 1998

6. „Pamięć Reduty Osterwa, Limanowski, Grotowski” Zbigniew Osiński Gdańsk 2003

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Efekty uczenia:

WIEDZA

1. Ma podstawową wiedzę o filmie w systemie kultury narodowej zna jego zakres pojęciowy.

2. Zna podstawową terminologię z dziedziny filmu.

3. Ma uporządkowaną wiedzę obejmującą zagadnienia z dziedziny filmu zarówno profesjonalnego jak i niezależnego

UMIEJĘTNOŚCI

1.Ma podstawowe umiejętności w zakresu formułowania problemów towarzyszących tworzeniu projektu filmowego oraz doboru metod i narzędzi koniecznych do jego realizacji.

2. Umie kierując się wskazówkami opiekuna zrealizować samodzielnie mały projekt filmowy.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

1.Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności z dziedziny filmu, rozumie konieczność uczenia się, rozwoju osobistego i uczestnictwa w kulturze przez całe życie.

2.Potrafi współdziałać i pracować w grupie przyjmując w niej różne role.

3.Potrafi odpowiednio określić priorytety służące re4alizacji określonego przez siebie lub innych zadania.

4. Ma świadomość roli filmu w budowaniu świadomości narodowej i rozwijaniu dialogu społecznego na poziomie lokalnym, krajowym i globalnym.

5. Uczestniczy w życiu kulturalnym ze świadomością wartości tradycji literackiej i językowej jako dobra wspólnego.

Metody i kryteria oceniania:

Zajęcia warsztatowe. Zaliczenie na podstawie zrealizowania etiudy filmowej z udziałem kolegów oraz uczestnictwa w charakterze aktora w etiudzie realizowanej przez innego uczestnika warsztatów.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)