Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Teatr w opisie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-SP-T-I-2-Teatr-Z
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Teatr w opisie
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy: Przedmioty specjalizacyjne dla II roku kulturoznawstwa
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

KU1_W03

KU1_W06

KU1_W15

KU1_W17

KU1_U01

KU1_U02

KU1_U8

KU1_K02

KU1_K09


FP1t_W05

FP1t_U03

FP1t_K04
Skrócony opis:

Poziom przedmiotu: Średniozaawansowany

Cele przedmiotu: Zapoznanie ze współczesnymi językami teatralnymi, z uwzględnieniem przemian konwencji i poetyk teatralnych. Umiejętność analizowania dzieł teatralnych.

Wykorzystanie analizę spektaklu jako element odczytywania jego znaczenia i podstawę do jego interpretacji. Rozpoznanie współczesnych sposobów komunikacji teatralnej.

Zapoznanie ze współczesną praktyką krytyki teatralnej – sposoby pisania o teatrze, narzędzia recenzji i krytyki teatralnej w Polsce. Umiejętność czytania teatru jako przejawu współczesnej kultury.

Wymagania wstępne: Przed przystąpieniem do zajęć student powinien znać podstawowe zagadnienia z zakresu wiedzy o teatrze.

Pełny opis:

Treści merytoryczne:

Analiza dzieła teatralnego – opis poszczególnych elementów spektaklu i wydobycie syntetycznego znaczenia.Współczesne konwencje teatralne z uwzględnieniem ich przemian historycznych. Synteza sztuk w teatrze – analiza nowoczesnych środków wyrazu (muzyka, plastyka, aktorstwo, kostiumy, literatura) i ich koegzystencja w spektaklu. Jak odczytywać znaczenia dzieła teatralnego? Teatr jako ważny element dyskursu kulturowego.

Życie teatralne – krytyka, konwencje, legendy – i jego wpływ na odbiór dzieła sztuki scenicznej. Poetyka i właściwości recenzji teatralnych. Opis przedstawienia jako forma dokumentacji teatralnej i świadectwo odbioru.

Metody oceny:Praca pisemna na ocenę.

Literatura:

Sto przedstawień w opisach polskich autorów, red. Z. Raszewski, Wrocław 1993.

M. Halberda i in., „Dziady” Adama Mickiewicza w inscenizacji Konrada Swinarskiego. Opis przedstawienia, Kraków 1998.

M. Dzieduszycka, Apocalipsis cum figuris. Opis spektaklu, Kraków 1974.

P. Pavis, Słownik terminów teatralnych, przeł. S. Świontek, Wrocław 2002.

M. Carlson, Performans, przeł. E. Kubikowska, Warszawa 2007; Z. Raszewski, Teatr w świecie widowisk, Warszawa 1991; C. Balme, Wprowadzenie do nauki o teatrze, przeł. W. Dudzik i M. Leyko, Warszawa 2005; H-T, Lehman, Teatr postdramatyczny, przeł. D. Sajewska, M. Sugiera, Kraków 2004; T. Kowzan, O autonomiczności sztuki widowiskowej, [w:] Problemy teorii dramatu i teatru, pod red. J. Deglera, t. II, Wrocław 2003; D. Ratajczak, Teatralność i sceniczność, [w:] Problemy teorii dramatu i teatru, pod red. J. Deglera, Wrocław 2003, t. I; P. Brook, Pusta przestrzeń, wstęp Z. Hübner, przeł. W. Kalinowski, Warszawa 1981; P. Brook, Ruchomy punkt, przeł. E. Guderian-Czaplińska i G. Ziółkowski, Wrocław-Poznań 2004.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

KU1_W03 zna podstawową terminologię i metodologię z obszaru nauk humanistycznych w odniesieniu do kulturoznawstwa

oraz studiowanych specjalizacji. Efektem przedmiotowy: posługuje się podstawowymi terminami do analizy dzieła sztuki scenicznej.

KU1_W06 posiada uporządkowaną wiedzę ogólną w zakresie historii sztuki i nauk o sztuce. Efekt przedmiotowy: posługuje się terminologią i konwencjami właściwymi dla poszczególnych dziedzin sztuki składowych spektaklu teatralnego.

KU1_W15 ma uporządkowaną podstawową wiedzę o zasadach i warunkach organizacyjnych oraz ekonomicznych funkcjonowania instytucji kultury. Efekt przedmiotowy: Posługuje się znajomością działalności teatrów.

KU1_W17 ma uporządkowaną wiedzę ogólną i szczegółową z zakresu studiowanych specjalizacji. Zna metody analizy spektaklu teatralnego. Efekt przedmiotowy: Wymienia kategorie i terminy z zakresu teatrologii.

KU1_U01 potrafi korzystać z różnorodnych baz danych (w tym ze spisów bibliograficznych) w celu samodzielnego wyszukiwania literatury przedmiotu jako źródła wiedzy w zakresie nauki o kulturze oraz pokrewnych dyscyplin humanistycznych i społecznych. Efekt przedmiotowy: wykorzystuje źródła z różnych dziedzin i rodzajów dotyczących teatru.

KU1_U02 umie dokonać krytycznej oceny jakości źródła informacji oraz przeprowadzić analizę i ocenę pozyskanej informacji. Efekt przedmiotowy: zna konwencje krytyki teatralnej i strategie ich pisania oraz odczytywania.

KU1_U8 potrafi rozpoznawać nawiązania intertekstualne do ważnych dla świadomości zbiorowej obrazów, wątków, motywów, postaci . Efekt przedmiotowy: zna konwencje teatralne oraz ich antecedencje.

KU1_K02 zna zasady oraz rozumie potrzebę aktywnego uczestnictwa w bieżących wydarzeniach kulturalnych i społecznych. Efekt przedmiotowy: Organizuje i bierze udział w pokazach teatralnych.

KU1_K09 jest aktywnym i świadomym uczestnikiem bieżącego życia kulturalnego, wszechstronnie korzystającym z różnych form kultury. Efekt przedmiotowy: Chodzi do teatru, wprowadza tę praktykę w swoim otoczeniu społecznym.

OPIS ECTS - 2 pkt

30 godzin - udział w zajęciach

15 godzin - uczestnictwo w spektaklach omawianych na zajęciach

5 godzin - lektura tekstów pomocnych w analizie spektakli

2,5 godzin - pisanie prac ćwiczeniowo-zaliczeniowych

Metody i kryteria oceniania:

Praca pisemna na ocenę.

Praca pisemna na ocenę.

KU1_W03 zna podstawową terminologię i metodologię z obszaru nauk humanistycznych w odniesieniu do kulturoznawstwa

oraz studiowanych specjalizacji. Efektem przedmiotowy: posługuje się podstawowymi terminami do analizy dzieła sztuki scenicznej. Niedostateczny: Student nie spełnia kryteriów na ocenę dostateczną. Dostateczny: Wymienia i terminologię teatrologiczną. Dobry: Wymienia i stosuje terminologię teatrologiczną. Bardzo dobry: Wymienia i stosuje terminologię teatrologiczną przy opisie spektaklu.

KU1_W06 posiada uporządkowaną wiedzę ogólną w zakresie historii sztuki i nauk o sztuce. Efekt przedmiotowy: posługuje się terminologią i konwencjami właściwymi dla poszczególnych dziedzin sztuki składowych spektaklu teatralnego. Niedostateczny: Student nie spełnia wymagań na ocenę dostateczną. Dostateczny: Wymienia elementy składowe spektaklu. Dobry: Wymienia elementy składowe spektaklu i zna sposoby ich analizy. Bardzo dobry: Elementy składowe spektaklu analizuje we właściwych ich językach.

KU1_W15 ma uporządkowaną podstawową wiedzę o zasadach i warunkach organizacyjnych oraz ekonomicznych funkcjonowania instytucji kultury. Efekt przedmiotowy: Posługuje się znajomością działalności teatrów. Niedostateczny: Nie spełnia kryteriów na ocenę dostateczną. Dostateczny: Umie odszukać wydarzenie kulturalne. Dobry: Umie odszukać wydarzenie kulturalne i wziąć w nim udział. B. dobry: Umie odszukać wydarzenie kulturalne i zainspirować swoje otoczenia do wzięcia w nim udziału.

KU1_W17 ma uporządkowaną wiedzę ogólną i szczegółową z zakresu studiowanych specjalizacji. Zna metody analizy spektaklu teatralnego. Efekt przedmiotowy: Wymienia kategorie i terminy z zakresu teatrologii. Niedostateczny: Nie spełnia kryteriów na ocenę dostateczną. Dostateczny: Terminologia teatrologiczna pojawia się w pracy zaliczeniowej. Dobry: Terminologia teatrologiczna nie jest poparta kategoriami wcześniejszymi. B. dobry: terminy teatralne używa w kontekście antecedencji.

KU1_U01 potrafi korzystać z różnorodnych baz danych (w tym ze spisów bibliograficznych) w celu samodzielnego wyszukiwania literatury przedmiotu jako źródła wiedzy w zakresie nauki o kulturze oraz pokrewnych dyscyplin humanistycznych i społecznych. Efekt przedmiotowy: wykorzystuje źródła z różnych dziedzin i rodzajów dotyczących teatru. Niedostateczny: Nie spełnia kryteriów na ocenę dostateczną. Dostateczny: Umie odszukać bazę recenzji teatralnych. Dobry: Umie odszukać i posegregować dokumentację teatralną. Bardzo dobry: Znajduje, odszukuje i interpretuje dokumenty teatralne.

KU1_U02 umie dokonać krytycznej oceny jakości źródła informacji oraz przeprowadzić analizę i ocenę pozyskanej informacji. Efekt przedmiotowy: zna konwencje krytyki teatralnej i strategie ich pisania oraz odczytywania. Niedostateczny: Nie spełnia kryteriów na ocenę dostateczną. Dostateczny: Korzysta z recenzji teatralnych. Dobry: Korzysta z recenzji teatralnych i je interpretuje. Bardzo dobry: Krytycznie odczytuje recenzje teatralne.

KU1_U8 potrafi rozpoznawać nawiązania intertekstualne do ważnych dla świadomości zbiorowej obrazów, wątków, motywów, postaci . Efekt przedmiotowy: zna konwencje teatralne oraz ich antecedencje. Niedostateczny: Nie spełnia kryteriów na ocenę dostateczną, Dostateczny: Umie osadzić spektakl w danej konwencji teatralnej. Dobry: Umie osadzić spektakl w danej konwencji teatralnej i ją scharakteryzować. Bardzo dobry: Umie osadzić spektakl w danej konwencji teatralnej i ją scharakteryzować, a także wymienić ich antecedencje.

KU1_K02 zna zasady oraz rozumie potrzebę aktywnego uczestnictwa w bieżących wydarzeniach kulturalnych i społecznych. Efekt przedmiotowy: Organizuje i bierze udział w pokazach teatralnych. Niedostateczny: Nie spełnia kryteriów na ocenę dostateczną. Dostateczny: Bierze udział w pokazach teatralnych. Dobry: Bierz udział w pokazach teatralnych wraz ze swoim otoczeniem. Bardzo dobry: Animuje udział swojego otoczenia do udziału w pokazach teatralnych.

KU1_K09 jest aktywnym i świadomym uczestnikiem bieżącego życia kulturalnego, wszechstronnie korzystającym z różnych form kultury. Efekt przedmiotowy: Chodzi do teatru, wprowadza tę praktykę w swoim otoczeniu społecznym. Niedostateczny: Nie spełnia kryteriów na ocenę dostateczną. Dostateczny: Bierze udział w pokazach teatralnych. Dobry: Bierz udział w pokazach teatralnych wraz ze swoim otoczeniem. Bardzo dobry: Animuje udział swojego otoczenia do udziału w pokazach teatralnych.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)