Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia teatru europejskiego (cz. 2)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-SP-T-I-3-HisTeatr
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia teatru europejskiego (cz. 2)
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FP1t_W09

FP1t_U03

FP1t_K04


Skrócony opis:

Poziom przedmiotu: podstawowy

Cele przedmiotu: zdobycie podstawowej wiedzy z historii teatru europejskiego .

Pełny opis:

Historia teatru europejskiego od starożytności do dziś, wiedza o inscenizacji, aktorstwie, scenografii, publiczności.

Metody oceny:obecność,samodzielne przygotowanie wybranego tematu.

Literatura:

Podstawowe podręczniki (rok wydania - dowolny):

John Russell Brown, "Historia teatru"

Margot Berthold, "Historia teatru"

Odette Aslan, "Aktor XX wieku"

Zbigniewa Raszewski, "Krótka historia teatru polskiego"

"Wprowadzenie do nauki o teatrze" (pod red. J. Deglera)

Efekty kształcenia i opis ECTS:

FP1t_W09

Student ma uporządkowaną wiedzę ogólną i szczegółową z zakresu historii teatru europejskiego, historii przemian form dramatu europejskiego, zna warsztat krytyka teatralnego, zna języki teatru i dramatu współczesnego.

FP1t_U03

Student umie w kierując się wskazówkami opiekuna naukowego zdobywać informacje naukowe z zakresu wiedzy o dramacie i teatrze, rozwijać kompetencje badawcze i kierować własną karierą zawodową.

FP1t_K04

Student prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy wynikające z wykonywania zawodu historyka teatru i dramatu, teoretyka doktryn teatralnych, krytyka teatralnego, kierownika literackiego w teatrze współczesnym, organizatora życia teatralnego.

Opis ECTS:

Za zaliczenie tego przedmiotu Student uzyskuje 3 punkty ECTS, które składają się na:

1. Udział w zajęciach - 30 godzin.

2. Przygotowanie się do zajęć - 30 godzin.

3. Pisanie pracy zaliczeniowej - 15 godzin.

Metody i kryteria oceniania:

Niedostateczną ocenę uzyskuje Student, który:

- nie ma dobrze uporządkowaną wiedzę ogólną i szczegółową z zakresu historii teatru europejskiego, historii przemian form dramatu europejskiego, dobrze nie zna warsztat krytyka teatralnego, zna języki teatru i dramatu współczesnego.

- nie umie kierując się wskazówkami opiekuna naukowego zdobywać informacje naukowe z zakresu wiedzy o dramacie i teatrze, rozwijać kompetencje badawcze i kierować własną karierą zawodową.

- nie identyfikuje i rozstrzyga dylematy wynikające z wykonywania zawodu historyka teatru i dramatu, teoretyka doktryn teatralnych, krytyka teatralnego, kierownika literackiego w teatrze współczesnym, organizatora życia teatralnego.

Dostateczną ocenę uzyskuje Student, który:

- ma dostatecznie uporządkowaną wiedzę ogólną i szczegółową z zakresu historii teatru europejskiego, historii przemian form dramatu europejskiego, dostatecznie zna warsztat krytyka teatralnego, zna języki teatru i dramatu współczesnego.

- dostatecznie umie kierując się wskazówkami opiekuna naukowego zdobywać informacje naukowe z zakresu wiedzy o dramacie i teatrze, rozwijać kompetencje badawcze i kierować własną karierą zawodową.

- w stopniu dostatecznym identyfikuje i rozstrzyga dylematy wynikające z wykonywania zawodu historyka teatru i dramatu, teoretyka doktryn teatralnych, krytyka teatralnego, kierownika literackiego w teatrze współczesnym, organizatora życia teatralnego.

Dobrą ocenę uzyskuje Student, który:

- ma dobrze uporządkowaną wiedzę ogólną i szczegółową z zakresu historii teatru europejskiego, historii przemian form dramatu europejskiego, dobrze zna warsztat krytyka teatralnego, zna języki teatru i dramatu współczesnego.

- dobrze umie kierując się wskazówkami opiekuna naukowego zdobywać informacje naukowe z zakresu wiedzy o dramacie i teatrze, rozwijać kompetencje badawcze i kierować własną karierą zawodową.

- dobrze identyfikuje i rozstrzyga dylematy wynikające z wykonywania zawodu historyka teatru i dramatu, teoretyka doktryn teatralnych, krytyka teatralnego, kierownika literackiego w teatrze współczesnym, organizatora życia teatralnego.

Bardzo dobrą ocenę uzyskuje Student, który:

- ma bardzo dobrze uporządkowaną wiedzę ogólną i szczegółową z zakresu historii teatru europejskiego, historii przemian form dramatu europejskiego, bardzo dobrze zna warsztat krytyka teatralnego, zna języki teatru i dramatu współczesnego.

- bardzo dobrze umie kierując się wskazówkami opiekuna naukowego zdobywać informacje naukowe z zakresu wiedzy o dramacie i teatrze, rozwijać kompetencje badawcze i kierować własną karierą zawodową.

- bardzo dobrze identyfikuje i rozstrzyga dylematy wynikające z wykonywania zawodu historyka teatru i dramatu, teoretyka doktryn teatralnych, krytyka teatralnego, kierownika literackiego w teatrze współczesnym, organizatora życia teatralnego.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)