Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przemiany form dramatycznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-SP-T-I-3-Przem-Z
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Przemiany form dramatycznych
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FP1t_W05

FP1t_W18

FP1t_U03

FP1t_K04


KU1_W01

KU1_W06

KU1_U10

KU1_K01

Skrócony opis:

Przedmiot zakłada poznanie historii dramatu europejskiego od starożytności do połowy XX wieku w aspekcie przemian jego poetyki. Analizie i interpretacji zostaną poddane utwory należące do kanonu dramatu europejskiego. Dla ich przeprowadzenia omówimy podstawowe definicje i kategorie z zakresu teorii dramatu. Formę dramatyczną traktujemy jako narzędzie poznania wybranych aspektów kultury danej epoki (teatr, filozofia, myśl społeczna). Metodologię pracy nad tekstami oprzemy na ustaleniach filologii, teatrologii, performatyki i poetyki kulturowej.

Pełny opis:

Przedmiot zakłada poznanie historii dramatu europejskiego od starożytności do połowy XX wieku w aspekcie przemian jego poetyki. Analizie i interpretacji zostaną poddane utwory należące do kanonu dramatu europejskiego. Dla ich przeprowadzenia omówimy podstawowe definicje i kategorie z zakresu teorii dramatu. Formę dramatyczną traktujemy jako narzędzie poznania wybranych aspektów kultury danej epoki (teatr, filozofia, myśl społeczna). Szczególna uwagę poświecimy obrazowi praktyk społecznych i kulturalnych zapisanych w wybranych dramatach. Skoncentrujemy się także na konfliktach dramatycznych, traktowanych jako forma artystycznej transgresji konfliktów społecznych epoki. Metodologię pracy nad tekstami oprzemy na ustaleniach filologii, teatrologii, performatyki i poetyki kulturowej. Wybieramy teksty reprezentatywne dla danej epoki, dążąc do ukazania przemian najważniejszych kategorii dramatycznych: bohatera, miejsca, czasu, akcji, świata przedstawionego, języka dialogu i monologu dramatycznego, paraktekstów dramatycznych, stylu i tekstowej kompozycji dramatu. Naszym analizom towarzyszyć będzie refleksja na temat konwencji teatralnych, z którymi koresponduje forma dramatu, oraz przemian estetycznych epoki, w które wpisują się przemiany form dramatycznych.

Literatura:

Poetyka:

M. Głowiński, A. Okopień-Sławińska, J. Sławiński, Zarys teorii literatury, Warszawa 1991.

E. Miodońska-Brookes, A. Kulawik, M. Tatara, Zarys poetyki, Warszawa 1978.

B. Chrząstowska, S. Wysłouch, Poetyka stosowana, 1987.

A. Kulawik, Wstęp do teorii dzieła literackiego, Warszawa 1990.

Tragedia i tragizm:

M. Bodkin, Wzorce archetypowe w poezji tragicznej, [w:] Archiwum przekładów pamiętnika literackiego, Warszawa 1978.

Dialog w dramacie:

J. Mukarowski, Dwa studia o dialogu, [w:] idem, Wśród znaków i struktur, Warszawa 1970.

Z. Nęcki, Komunikowanie interpersonalne, Wrocław 1992.

Teoria i historia dramatu:

Arystoteles, „Poetyka”, w: Arystoteles, „Retoryka-Poetyka”, przekład Henryk Podbielski, Warszawa 1988.

Margot Berthold, „Historia teatru”, przekład Danuta Żmij_Zielińska, Warszawa1980

„Historia teatru” pod redakcją Johna Russella Browna, przekład Hanna-Baltyn Karpińska, Warszawa 1999.

Dariusz Kosiński, „Słownik postaci dramatycznych”, Kraków 1999.

J. Misiewicz, Istota dramatu, Lublin 1991.

M. Misiorny, „Współczesny teatr na świecie. Sylwetki pisarzy, 1978.

„O dramacie. Źródła do dziejów teorii dramatycznych”, pod redakcja Eleonory Udalskiej. T. 1-3, Katowice 2001,

Allardyce Nicole, „Dzieje dramatu. Od Ajschylosa do Anouilha”, tłumacze różni, Warszawa 1962.

Patrice Pavis, „Słownik terminów teatralnych”, przeł. S. Świontek, Wrocław 2002.

„Problemy teorii dramatu i teatru” pod redakcją Janusza Deglera, Wrocław2003.

Grzegorz Sinko, „Kryzys języka w dramacie współczesnym”, 1977; „Postać sceniczna i jej przemiany w teatrze XX wieku”, 1988

J.-P. Sarrazac (red), Słownik dramatu nowoczesnego i najnowszego, przekład M. Borowski, M. Sugiera, Kraków 2007.

John L. Styan, „Współczesny dramat w teorii i scenicznej praktyce”, przekład Małgorzata Sugiera, Kraków 1995

Małgorzata Sugiera, „Dramat dwudziestowieczny: próby porządkowania”, „Dialog” 1992, nr 6.

Peter Szondi, „Teorie nowoczesnego dramatu. 1890-1950”, przekład E. Miziołek, 1976.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę ogólną i szczegółową z zakresu historii dramatu europejskiego

Ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę o dramatach należących do europejskiego kanonu oraz ich kontekstach kulturowych.

Potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i poprawnie przekazywać informacje dotyczące dramatu europejskiego, a także na ich podstawie formułować sądy krytyczne.

Posiada pogłębione umiejętności w zakresie formułowania problemów badawczych, doboru metod i narzędzi badawczych oraz prezentowania wyników przeprowadzonych badań w sposób zgodny z normami stylistyki polskiej .

Ma świadomość poziomu swojej wiedzy, rozumie potrzebę uczenia się, rozwoju osobistego i uczestniczenia w kulturze przez całe życie, potrafi inspirować do tego inne osoby.

Metody i kryteria oceniania:

Bardzo dobrą ocenę uzyskuje student, który w pełni opanował przewidziany przez prowadzącego zakres wiedzy o dramacie europejskim oraz ich kontekstach kulturowych.

Potrafi biegle wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i przekazywać informacje dotyczące historii dramatu europejskiego, a także na ich podstawie formułować sądy krytyczne.

Posiada pogłębione umiejętności w zakresie formułowania problemów badawczych, doboru metod i narzędzi badawczych oraz prezentowania wyników przeprowadzonych badań w sposób zgodny z normami stylistyki polskiej .

Ma głęboką świadomość poziomu swojej wiedzy, rozumie potrzebę uczenia się, rozwoju osobistego i uczestniczenia w kulturze przez całe życie, potrafi inspirować do tego inne osoby.

Dobrą ocenę uzyskuje student, który w zadowalającym stopniu opanował przewidziany przez prowadzącego zakres wiedzy o dramacie europejskim oraz ich kontekstach kulturowych (ma niewielkie luki w wiedzy).

Potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i przekazywać informacje na temat dramatu e. a także na ich podstawie formułować sądy krytyczne.

Posiada umiejętności w zakresie formułowania problemów badawczych, doboru metod i narzędzi badawczych oraz prezentowania wyników przeprowadzonych badań w sposób zgodny z normami stylistyki polskiej .

Ma świadomość poziomu swojej wiedzy, rozumie potrzebę uczenia się, rozwoju osobistego i uczestniczenia w kulturze przez całe życie.

Dostateczną ocenę uzyskuje student, który nie w pełni opanował przewidziany przez prowadzącego zakres wiedzy wiedzę o dramacie europejskim oraz ich kontekstach kulturowych .

Z trudem potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i przekazywać informacje dotyczące dramatu europejskiego, a także na ich podstawie formułować sądy krytyczne.

Posiada niewielkie umiejętności w zakresie formułowania problemów badawczych, doboru metod i narzędzi badawczych oraz prezentowania wyników przeprowadzonych badań w sposób zgodny z normami stylistyki polskiej .

Nie w pełni ma świadomość poziomu swojej wiedzy, nie w pełni rozumie potrzebę uczenia się, rozwoju osobistego i uczestniczenia w kulturze przez całe życie, nie potrafi inspirować do tego inne osoby.

Niedostateczną uzyskuje student, który nie opanował przewidzianego przez prowadzącego zakresu wiedzy o dramacie europejskim oraz ich kontekstach kulturowych.

Nie potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i przekazywać informacji dotyczących dramatu europejskiego, a także na ich podstawie formułować sądy krytyczne.

Nie posiada umiejętności w zakresie formułowania problemów badawczych, doboru metod i narzędzi badawczych oraz prezentowania wyników przeprowadzonych badań w sposób zgodny z normami stylistyki polskiej .

Nie ma świadomości poziomu swojej wiedzy, nie rozumie potrzeby uczenia się, rozwoju osobistego i uczestniczenia w kulturze przez całe życie, nie potrafi inspirować do tego innych osób.

Praktyki zawodowe:

Praktyki z zakresu specjalizacja teatralnej.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)