Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Concursus in delicto w kanonicznym prawie karnym

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WK-D-C
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Concursus in delicto w kanonicznym prawie karnym
Jednostka: Wydział Prawa Kanonicznego
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wpisz symbol/symbole efektów kształcenia

Skrócony opis:

Obowiązujący Kodeks Prawa Kanoniczego zagadnieniu współudziału w przestępstwie poświęca tylko jeden składający się z dwóch paragrafów kanon, a mianowicie 1329. Trzeba zauważyć, że przywołany kanon nie zawiera ani definicji współudziału w przestępstwie, ani też jasnego odróżnienia możliwych jego rodzajów, co nie ułatwia właściwego i jednoznacznego zrozumienia, na czym polega współudział w przestępstwie oraz jakie mogą być jego ewentualne rodzaje lub formy.

Wykład monograficzny Concursus in delicto w kanonicznym prawie karnym zmierza do udzielenia odpowiedzi na pytanie o aktualność dyscypliny kanonicznej w kwestii odpowiedzialności karnej z tytułu współudziału w przestępstwie.

Pełny opis:

Wykład monograficzny jest poświęcony zagadnieniu odpowiedzialności karnej z tytułu współudziału w przestępstwie. Na kwestię tę zwracano uwagę od początku kształtowania się represji karnych, gdyż zjawisko współudziału w przestępstwie jest tak dawne, jak samo przestępstwo. Również w kanonicznym prawie karnym na przestrzeni wieków przewidywano stosowne przepisy w tej materii. Mimo długiej historii omawianego zagadnienia pojawia się jednak pytanie dotyczące jego aktualności w obowiązującym prawie kanonicznym. Mówiąc o aktualności, rozumie się zarówno treść obecnych przepisów dotyczących współudziału w przestępstwie, jak i to, czy przepisy te są aktualne w znaczeniu adekwatnej odpowiedzi na zjawisko współudziału w przestępstwie.

Aby uzyskać odpowiedź na powyższe pytanie, w czasie wykładu zostaną podjęte następujące zagadnienia: pojęcie przestępstwa kanonicznego i jego rodzaje; współudział w przestępstwie w ujęciu historycznym; współudział w przestępstwie według Kodeksu z 1983 roku; odpowiedzialność karna z tytułu współudziału w przestępstwie.

Literatura:

I. Literatura obowiązkowa

Borek D., Concursus in delicto. Formy zjawiskowe przestępstwa w kanonicznym prawie karnym (studium prawno-historyczne), Warszawa 2014, ss. 311.

II. Literatura pomocnicza

Syryjczyk J., Kanoniczne prawo karne. Część szczególna, Warszawa 2003.

Syryjczyk J., Pojęcie przestępstwa w świetle Kodeksu Prawa Kanonicznego Jana Pawła II, Prawo Kanoniczne 28 (1985) nr 1-2, s. 85-96.

Syryjczyk J., Sankcje w Kościele. Część ogólna. Komentarz, Warszawa 2008.

Informacje dotyczące innych źródeł i literatury zostaną podane na pierwszych zajęciach.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza:

EK 1 - student zna podstawową terminologię z zakresu współudziału w przestępstwie kanonicznym

EK 2 - student ma uporządkowaną znajomość podstawowych zagadnień z zakresu współudziału w przestępstwie kanonicznym

EK 3 - student posiada wiedzę na temat najważniejszych dyskusji prowadzonych w zakresie współudziału w przestępstwie kanonicznym

Umiejętności:

EK 4 - student potrafi analizować, streszczać i prezentować tekst z zakresu współudziału w przestępstwie kanonicznym

EK 5 - student formułuje w mowie i na piśmie zagadnienia z zakresu współudziału w przestępstwie kanonicznym oraz potrafi odpowiednio rekonstruować i uzasadniać poszczególne stanowiska

EK 6 - student znajduje i wykorzystuje rzetelne źródła informacji z zakresu współudziału w przestępstwie kanonicznym

Kompetencje:

EK 7 - student potrafi zaplanować i zorganizować indywidualną pracę mającą na celu zrealizowanie zadania badawczego i przyswojenie treści z zakresu współudziału w przestępstwie kanonicznym

EK 8 - student aktywnie angażuje się w przebieg prowadzonych zajęć biorąc udział w dyskusjach, formułując własne wypowiedzi oraz konstruktywne uwagi krytyczne

ECTS (1 ECTS = 30 godz.)

udział w wykładzie: 20 godz.

przygotowanie do egzaminu: 10 godz.

suma godzin: 30

Liczba ECTS: 1

Metody i kryteria oceniania:

Wiedza (EK 1-3):

ocena 2 (ndst.): student nie zna podstawowej terminologii z zakresu współudziału w przestępstwie kanonicznym; nie posiada znajomości podstawowych zagadnień z zakresu współudziału w przestępstwie kanonicznym; nie ma wiedzy na temat najważniejszych dyskusji prowadzonych w kontekście współudziału w przestępstwie kanonicznym

ocena 3 (dst.): student zna w ograniczonym stopniu podstawową terminologię z zakresu współudziału w przestępstwie kanonicznym; ma słabo uporządkowaną znajomość podstawowych zagadnień dotyczących współudziału w przestępstwie kanonicznym; posiada znacznie ograniczoną wiedzę na temat najważniejszych dyskusji prowadzonych na w kontekście współudziału w przestępstwie kanonicznym

ocena 4 (db.): student zna podstawową terminologię z zakresu współudziału w przestępstwie kanonicznym; ma średnio uporządkowaną znajomość podstawowych zagadnień dotyczących współudziału w przestępstwie kanonicznym; posiada częściową wiedzę na temat najważniejszych dyskusji prowadzonych w kontekście współudziału w przestępstwie kanonicznym

ocena 5 (bdb.): student zna w pełni podstawową terminologię z zakresu współudziału w przestępstwie kanonicznym; ma w pełni uporządkowaną znajomość podstawowych zagadnień dotyczących współudziału w przestępstwie kanonicznym; posiada kompletną wiedzę na temat najważniejszych dyskusji prowadzonych w kontekście współudziału w przestępstwie kanonicznym

Umiejętności (EK 4-6):

ocena 2 (ndst.): student nie potrafi analizować, streszczać i prezentować tekstów z zakresu współudziału w przestępstwie kanonicznym; nie potrafi odpowiednio rekonstruować i uzasadniać poszczególnych stanowisk z zakresu współudziału w przestępstwie kanonicznym; nie znajduje i nie wykorzystuje rzetelnych źródeł informacji z zakresu współudziału w przestępstwie kanonicznym

ocena 3 (dst.): student potrafi w ograniczonym stopniu analizować, streszczać i prezentować teksty z zakresu współudziału w przestępstwie kanonicznym; jedynie częściowo potrafi odpowiednio rekonstruować i uzasadniać poszczególne stanowiska z zakresu współudziału w przestępstwie kanonicznym; z błędami znajduje i wykorzystuje rzetelne źródła informacji z zakresu współudziału w przestępstwie kanonicznym

ocena 4 (db.): student potrafi właściwie analizować, streszczać i prezentować teksty z zakresu współudziału w przestępstwie kanonicznym; potrafi zadowalająco rekonstruować i uzasadniać poszczególne stanowiska z zakresu współudziału w przestępstwie kanonicznym; w przeważającej liczbie przypadków prawidłowo wykorzystuje rzetelne źródła informacji z zakresu współudziału w przestępstwie kanonicznym

ocena 5 (bdb.): student potrafi całkowicie poprawnie analizować, streszczać i prezentować teksty z zakresu współudziału w przestępstwie kanonicznym; potrafi bezbłędnie rekonstruować i uzasadniać poszczególne stanowiska z zakresu współudziału w przestępstwie kanonicznym; bezbłędnie znajduje i wykorzystuje rzetelne źródła informacji z zakresu współudziału w przestępstwie kanonicznym

Kompetencje (EK 7-8):

ocena 2 (ndst.): student nie potrafi zaplanować i zorganizować indywidualnej pracy mającej na celu zrealizowanie zadania badawczego i przyswojenie treści z zakresu współudziału w przestępstwie kanonicznym; zupełnie nie angażuje się w przebieg prowadzonych zajęć nie biorąc udziału w dyskusjach, nie formułując własnych wypowiedzi oraz konstruktywnych wypowiedzi krytycznych

ocena 3 (dst.): student potrafi w ograniczonym stopniu zaplanować i zorganizować indywidualną pracę mającą na celu zrealizowanie zadania badawczego i przyswojenie treści z zakresu współudziału w przestępstwie kanonicznym; okazjonalnie angażuje się w przebieg prowadzonych zajęć rzadko biorąc udział w dyskusjach formułując własne wypowiedzi oraz konstruktywne wypowiedzi krytyczne

ocena 4 (db.): student potrafi właściwie zaplanować i zorganizować indywidualną pracę mającą na celu zrealizowanie zadania badawczego i przyswojenie treści z zakresu współudziału w przestępstwie kanonicznym; często aktywnie angażuje się w przebieg prowadzonych zajęć biorąc udział w dyskusjach, formułując własne wypowiedzi oraz konstruktywne wypowiedzi krytyczne

ocena 5 (bdb.): student potrafi prawidłowo i kompleksowo zaplanować i zorganizować indywidualną pracę mającą na celu zrealizowanie zadania badawczego i przyswojenie treści z zakresu współudziału w przestępstwie kanonicznym; bardzo często aktywnie angażuje się w przebieg prowadzonych zajęć biorąc udział w dyskusjach, formułując własne wypowiedzi oraz konstruktywne wypowiedzi krytyczne

Na ocenę końcową składają się:

1. Obecność na zajęciach - dopuszczalna jest 1 nieusprawiedliwiona nieobecność; każda ponad dopuszczalna nieobecność skutkuje obniżeniem oceny końcowej o pół stopnia.

2. Ocena z egzaminu ustnego na koniec roku akademickiego: egzamin ustny – 3 pytania losowo wybrane z puli podanej przez prowadzącego.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)