Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Internet w nauczycielskiej misji Kościoła

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WK-D-I
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Internet w nauczycielskiej misji Kościoła
Jednostka: Wydział Prawa Kanonicznego
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PK_W07; PK_W14;

PK_U04; PK_U06;

PK_K05.


Skrócony opis:

Zapoznanie studentów ze złożonością zagadnienia sieci internetowej, zastosowanej do realizacji misji nauczycielskiej Kościoła katolickiego.

Pełny opis:

Kościół, odczytując myśl Jezusa, głosi Dobrą Nowinę o zbawieniu każdemu człowiekowi, w każdy możliwy sposób. W przepowiadaniu Ewangelii wykorzystuje m.in. środki społecznego przekazu, w tym również Internet, ogniskujący współczesne media. W ramach wykładu zostanie ukazany informacyjny wymiar Internetu w upowszechnianiu wiedzy na temat Kościoła i chrześcijaństwa. Sieć internetowa jest także narzędziem do ewangelizacji, szerzenia niektórych form przepowiadania kaznodziejskiego, nauczania katechetycznego i misji ad gentes. Kolejną wspólną przestrzenią zadania nauczycielskiego Kościoła i Internetu jest szkolnictwo, na różnych szczeblach. Przedmiot obejmie również rozważanie o relacji cyfrowej sieci do innych dotychczas znanych środków komunikacji społecznej.

Literatura:

Jan Paweł II, Orędzie na Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu, 24.01.2002.

Jan Paweł II, List apostolski Szybki rozwój, 24.01.2005, L’Osservatore Romano 7-8 (2005), s. 35-39.

Benedykt XVI, Orędzie na Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu, 24.01.2009, 24.01.2010, 24.01.2011, 24.01.2012, 24.01.2013.

Franciszek, Orędzie na Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu, 24.01.2014, 24.01.2015, 24.01.2016, 24.01.2017, 24.01.2018, 24.09.2019.

Papieska Rada ds. Środków Społecznego Przekazu, Kościół a Internet, 22.02.2002.

Papieska Rada ds. Środków Społecznego Przekazu, Etyka w Internecie, 22.02.2002.

Domaszk A., Możliwości zastosowania Internetu w misji Kościoła. Studium kanoniczno-teologiczne, Kraków 2013.

Literatura uzupełniająca:

Bóg w globalnej wiosce. Arcybiskup John Patrick Foley w rozmowie z Ulrichem Bobingerem, tłum. M. Rodkiewicz, Kraków 2002.

Cantelmi T., Grifo L. G., Fascynująca sieć Internetu, tłum. L. Rodziewicz, Kraków 2007.

Delmanowicz G., Internet moralnym wyzwaniem dla człowieka III tysiąclecia w świetle wybranych dokumentów Kościoła, Przemyśl 2007.

Domaszk A., Formacja alumnów wyższych seminariów duchownych do korzystania ze środków społecznego przekazu w misji Kościoła, Prawo Kanoniczne 51 (2008) nr 3-4, s. 91-106.

Domaszk A., Media - nowe drogi ewangelizacji w nauczaniu Kościoła i w prawie kanonicznym, w: Media – wartości - prawo, red. R. Sztychmiler, Olsztyn 2008, s. 17- 37.

Domaszk A., Internet dobrodziejstwem i zagrożeniem: formacyjne wyzwania dla seminariów duchownych, Seminare. Poszukiwania Naukowe, 33 (2013), s. 63-79.

Domaszk A., Środki komunikacji społecznej w nauczaniu Kościoła i misji ewangelizacyjnej, Seminare. Poszukiwania Naukowe, 34 (2013), s. 81-95.

Domaszk A., Katolickie radio internetowe w myśli teologiczno-prawnej Kościoła, Prawo i Kościół 6 (2014), s. 141-168.

Domaszk A., Katolicka telewizja internetowa w myśli prawno-kanonicznej Kościoła, Prawo Kanoniczne 61 (2018) nr 1, s. 53-75.

Domaszk A., Administracja dobrami doczesnymi Kościoła a Internet, w: Kościół w Internecie – Internet w Kościele. Społeczeństwo internautów @ kultura globalna, red. K. Glombik, M. Kalczyńska, Opole 2015, s. 125-143.

Domaszk A., Upbringing children for using new communication tools in catholic families, Annuarium Iuris Canonici 3(2016), s. 4-23.

Internet i Kościół, red. J. Kloch, Warszawa 2011.

Internet i nowe technologie - ku społeczeństwu przyszłości, red. T. Zasępa, R. Chmura, Częstochowa 2003.

Katecheta @ media. Sympozjum Katechetyczne Częstochowa 2005, red. N. Pikuła, Kraków Częstochowa 2005.

Kloch J., Kościół w Polsce wobec web 2.0, Kielce 2013.

Media i Kościół. Polityka informacyjna Kościoła, red. M. Przybysz, K. Marcyński, Warszawa 2011.

Media w wychowaniu chrześcijańskim, red. D. Bis, A. Rynio, Lublin 2010 Media katolickie: szanse i zagrożenia, red. K. Bieliński, Toruń 2010.

Mordarski S., Media w działaniu. Funkcjonowanie środków społecznego przekazu w świetle nauczania Kościoła, Sandomierz - Kraków 2007.

Niwiński A., Środki informatyczne w katechetycznej działalności Kościoła, Kraków 2004.

Pokorna-Ignatowicz K., Kościół w świecie mediów. Historia – dokumenty - dylematy, Kraków 2002.

Przesłanie chrześcijańskie a mass media. Aspekty prawno-kanoniczne. Materiały spotkania wykładowców prawa kanonicznego, red. A. Kaczor, Lublin 2000.

Robak M., Zarzućcie sieć. Chrześcijanie wobec wyzwań Internetu, Warszawa 2001.

Społeczna przestrzeń Internetu, red. D. Batorski, M. Marody, A. Nowak, Warszawa 2006.

Ściągać czy nie ściągać? O pomocach do homilii i kazań, red. M. K. Kubiak, W. Przyczyna, Poznań 2008.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

PK_W07: Ma pogłębioną wiedzę o funkcji nauczycielskiej Kościoła. PK_W14: Zna podstawowe metody pozyskiwania niezbędnych danych dla analizy zjawisk prawnych, a w szczególności zjawisk prawno-kanonicznych, zgodnie z wybraną specjalnością. Umie pozyskiwać te dane z rozbudowanych elektronicznych baz danych, dostępnych w Internecie.

PK_U04: Umie sprawnie posługiwać się przepisami prawa kanonicznego w celu rozwiązywania problemów prawnych. Wykorzystuje do tego celu m.in. zasoby internetowe. PK_U06: Korzysta z pozyskanej wiedzy w pracy zawodowej, potrafi ocenić przydatność materiałów internetowych do swojej pracy.

PK_K05: Potrafi przedstawić sposoby rozwiązywania kwestii spornych z zakresu nauczycielskiej misji Kościoła. W tym celu komunikuje je z wykorzystaniem narzędzi elektronicznych.

Godziny zajęć (ćwiczenia) - 30

konsultacje z prowadzącym zajęcia - 10

przygotowanie studenta do zajęć - 20

przygotowanie pracy pisemnej zaliczeniowej oraz prezentacji - 30

Suma godzin - 90

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu – 3

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Arkadiusz Domaszk
Prowadzący grup: Arkadiusz Domaszk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)