Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

(in Polish) Internet w nauczycielskiej misji Kościoła

General data

Course ID: WK-D-ImK
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: (unknown)
Name in Polish: Internet w nauczycielskiej misji Kościoła
Organizational unit: Faculty of Canon Law
Course groups:
ECTS credit allocation (and other scores): (not available) Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.
Language: Polish
Subject level:

elementary

Learning outcome code/codes:

enter learning outcome code/codes

Short description: (in Polish)

Zapoznanie studentów ze złożonością zagadnienia sieci internetowej, zastosowanej do realizacji misji nauczycielskiej Kościoła katolickiego.

Full description: (in Polish)

Kościół, odczytując myśl Jezusa, głosi Dobrą Nowinę o zbawieniu każdemu człowiekowi, w każdy możliwy sposób. W przepowiadaniu Ewangelii wykorzystuje m.in. środki społecznego przekazu, w tym również Internet, ogniskujący współczesne media. W ramach wykładu zostanie ukazany informacyjny wymiar Internetu w upowszechnianiu wiedzy na temat Kościoła i chrześcijaństwa. Sieć internetowa jest także narzędziem do ewangelizacji, szerzenia niektórych form przepowiadania kaznodziejskiego, nauczania katechetycznego i misji ad gentes. Kolejną wspólną przestrzenią zadania nauczycielskiego Kościoła i Internetu jest szkolnictwo, na różnych szczeblach. Przedmiot obejmie również rozważanie o relacji cyfrowej sieci do innych dotychczas znanych środków komunikacji społecznej.

Bibliography: (in Polish)

Jan Paweł II, Orędzie na Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu, 24.01.2002.

Jan Paweł II, List apostolski Szybki rozwój, 24.01.2005, L’Osservatore Romano 7-8 (2005), s. 35-39.

Benedykt XVI, Orędzie na Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu, 24.01.2009, 24.01.2010, 24.01.2011, 24.01.2012, 24.01.2013.

Franciszek, Orędzie na Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu, 24.01.2014, 24.01.2015, 24.01.2016, 24.01.2017, 24.01.2018, 24.01.2019, 24.01.2020.

Papieska Rada ds. Środków Społecznego Przekazu, Kościół a Internet, 22.02.2002.

Papieska Rada ds. Środków Społecznego Przekazu, Etyka w Internecie, 22.02.2002.

Domaszk A., Możliwości zastosowania Internetu w misji Kościoła. Studium kanoniczno-teologiczne, Kraków 2013.

Literatura uzupełniająca:

Bóg w globalnej wiosce. Arcybiskup John Patrick Foley w rozmowie z Ulrichem Bobingerem, tłum. M. Rodkiewicz, Kraków 2002.

Cantelmi T., Grifo L. G., Fascynująca sieć Internetu, tłum. L. Rodziewicz, Kraków 2007.

Delmanowicz G., Internet moralnym wyzwaniem dla człowieka III tysiąclecia w świetle wybranych dokumentów Kościoła, Przemyśl 2007.

Domaszk A., Formacja alumnów wyższych seminariów duchownych do korzystania ze środków społecznego przekazu w misji Kościoła, Prawo Kanoniczne 51 (2008) nr 3-4, s. 91-106.

Domaszk A., Media - nowe drogi ewangelizacji w nauczaniu Kościoła i w prawie kanonicznym, w: Media – wartości - prawo, red. R. Sztychmiler, Olsztyn 2008, s. 17- 37.

Domaszk A., Internet dobrodziejstwem i zagrożeniem: formacyjne wyzwania dla seminariów duchownych, Seminare. Poszukiwania Naukowe, 33 (2013), s. 63-79.

Domaszk A., Środki komunikacji społecznej w nauczaniu Kościoła i misji ewangelizacyjnej, Seminare. Poszukiwania Naukowe, 34 (2013), s. 81-95.

Domaszk A., Katolickie radio internetowe w myśli teologiczno-prawnej Kościoła, Prawo i Kościół 6 (2014), s. 141-168.

Domaszk A., Katolicka telewizja internetowa w myśli prawno-kanonicznej Kościoła, Prawo Kanoniczne 61 (2018) nr 1, s. 53-75.

Domaszk A., Administracja dobrami doczesnymi Kościoła a Internet, w: Kościół w Internecie – Internet w Kościele. Społeczeństwo internautów @ kultura globalna, red. K. Glombik, M. Kalczyńska, Opole 2015, s. 125-143.

Domaszk A., Upbringing children for using new communication tools in catholic families, Annuarium Iuris Canonici 3(2016), s. 4-23.

Internet i Kościół, red. J. Kloch, Warszawa 2011.

Internet i nowe technologie - ku społeczeństwu przyszłości, red. T. Zasępa, R. Chmura, Częstochowa 2003.

Katecheta @ media. Sympozjum Katechetyczne Częstochowa 2005, red. N. Pikuła, Kraków Częstochowa 2005.

Kloch J., Kościół w Polsce wobec web 2.0, Kielce 2013.

Media i Kościół. Polityka informacyjna Kościoła, red. M. Przybysz, K. Marcyński, Warszawa 2011.

Media w wychowaniu chrześcijańskim, red. D. Bis, A. Rynio, Lublin 2010 Media katolickie: szanse i zagrożenia, red. K. Bieliński, Toruń 2010.

Mordarski S., Media w działaniu. Funkcjonowanie środków społecznego przekazu w świetle nauczania Kościoła, Sandomierz - Kraków 2007.

Niwiński A., Środki informatyczne w katechetycznej działalności Kościoła, Kraków 2004.

Pokorna-Ignatowicz K., Kościół w świecie mediów. Historia – dokumenty - dylematy, Kraków 2002.

Przesłanie chrześcijańskie a mass media. Aspekty prawno-kanoniczne. Materiały spotkania wykładowców prawa kanonicznego, red. A. Kaczor, Lublin 2000.

Robak M., Zarzućcie sieć. Chrześcijanie wobec wyzwań Internetu, Warszawa 2001.

Społeczna przestrzeń Internetu, red. D. Batorski, M. Marody, A. Nowak, Warszawa 2006.

Ściągać czy nie ściągać? O pomocach do homilii i kazań, red. M. K. Kubiak, W. Przyczyna, Poznań 2008.

Efekty kształcenia i opis ECTS: (in Polish)

PK_W07: Ma pogłębioną wiedzę o funkcji nauczycielskiej Kościoła. PK_W14: Zna podstawowe metody pozyskiwania niezbędnych danych dla analizy zjawisk prawnych, a w szczególności zjawisk prawno-kanonicznych, zgodnie z wybraną specjalnością. Umie pozyskiwać te dane z rozbudowanych elektronicznych baz danych, dostępnych w Internecie.

PK_U04: Umie sprawnie posługiwać się przepisami prawa kanonicznego w celu rozwiązywania problemów prawnych. Wykorzystuje do tego celu m.in. zasoby internetowe. PK_U06: Korzysta z pozyskanej wiedzy w pracy zawodowej, potrafi ocenić przydatność materiałów internetowych do swojej pracy.

PK_K05: Potrafi przedstawić sposoby rozwiązywania kwestii spornych z zakresu nauczycielskiej misji Kościoła. W tym celu komunikuje je z wykorzystaniem narzędzi elektronicznych.

Godziny zajęć (ćwiczenia) - 30

konsultacje z prowadzącym zajęcia - 10

przygotowanie studenta do zajęć - 20

przygotowanie pracy pisemnej zaliczeniowej oraz prezentacji - 30

Suma godzin - 90

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu – 3

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Wiedza:

- na ocenę 2 (ndst): Student nie zna nauczania Kościoła katolickiego na temat nowych mediów.

- na ocenę 3 (dst): Student w minimalnym stopniu zna nauczanie Kościoła katolickiego na temat nowych mediów.

- na ocenę 4 (db): Student dobrze zna nauczanie Kościoła katolickiego na temat nowych mediów, wskazuje określone dokumenty Magisterium, posiada wiedzę, co do ich treści.

- na ocenę 5 (bdb): Student swobodnie korzysta z Magisterium Kościoła, dotyczącego nowych mediów.

Umiejętności i kompetencje:

- na ocenę 2 (ndst): Student nie widzi związków sieci internetowej z nauczycielską misją Kościoła..

- na ocenę 3 (dst): Student zauważa niektóre zależności sieci internetowej z nauczycielską misją Kościoła.

- na ocenę 4 (db): Student rozpoznaje, korzysta i komentuje możliwe zastosowania Internetu do misji nauczycielskiej Kościoła.

- na ocenę 5 (bdb): Student swobodnie korzysta z narzędzi internetowych. Potrafi samodzielnie przenieść wiedzę teologiczno-prawną na te narzędzia.

Studenci przygotowują krótkie prezentacje na wspólne zajęcia.

Na zaliczenie końcowe student przygotuje pracę pisemną na określony temat oraz prezentację medialną swojej pracy tekstowej (PowerPoint). Wybór tematu, ustalonego z prowadzącym zajęcia: do końca listopada. Oddanie pracy pisemnej i prezentacji do końca kwietnia.

Classes in period "Summer semester 2019/20" (past)

Time span: 2020-02-01 - 2020-09-20
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Lectures, 15 hours more information
Coordinators: Arkadiusz Domaszk
Group instructors: Arkadiusz Domaszk
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Lectures - graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning z podziałem na grupy

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Classes in period "Winter semester 2020/21" (past)

Time span: 2020-10-01 - 2021-01-31
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Lectures, 30 hours more information
Coordinators: Arkadiusz Domaszk
Group instructors: Arkadiusz Domaszk
Course homepage: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aa107ac5d4f3e4c30aa42a87c6bf6c4a9%40thread.tacv2/conversations?groupId=f98824e5-e84d-4672-8495-d2d42830114a&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Lectures - graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs)

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Wymagania wstępne: (in Polish)

Zainstalowane oprogramowanie Office 365 i MS Teams na komputerze prywatnym.

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)