Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Nieważność małżeństwa z kan. 1095

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WK-K-1095
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Nieważność małżeństwa z kan. 1095
Jednostka: Wydział Prawa Kanonicznego
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki prawne

Poziom przedmiotu:

średnio-zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PK_W08, PK_U04,

PK_U05, PK_K05,

PK_K08

Wymagania wstępne:

Znajomość przepisów prawa kanonicznego dotyczących ważności małżeństwa i procesów w ogólności

Skrócony opis:

Treści merytoryczne przedmiotu dotyczą m. in takich zagadnień: braku używania rozumy wystarczającego do ważnego zawarcia małżeństwa kanonicznego; braku rozeznania oceniającego wystarczającego do ważnego zawarcia małżeństwa kanonicznego; niezdolności natury psychicznej do podjęcia istotnych obowiązków małżeńskich w małżeństwie kanonicznym.

Pełny opis:

Treści merytoryczne przedmiotu dotyczą m. in takich zagadnień: braku używania rozumy wystarczającego do ważnego zawarcia małżeństwa kanonicznego; braku rozeznania oceniającego wystarczającego do ważnego zawarcia małżeństwa kanonicznego; niezdolności natury psychicznej do podjęcia istotnych obowiązków małżeńskich w małżeństwie kanonicznym.

W zakres wykładów wchodzą zagadnienia z zakresu historii powstania kan. 1095 KPK z 1983 r. kwestia aplikacji nowych przepisów w latach 80. i 90. XX stulecia, aplikacja kan. 1095 w procesie zwykłym i w procesie skróconym, rola biegłych w procesie z tytułu kan. 1095.

Literatura:

Historia:

1. P. Ryguła, Zaburzenia psychiczne powodujące niezdolność podmiotu do wyrażenia zgody przed promulgacja Kodeksu Jana Pawła II (Wybrane aspekty zagadnienia w ujęciu Johna R. Keatinga), "Ius Matrimoniale" 9/15/2004, s. 87-114.

2. P. Ryguła, Caput nullitatis w przypadku zaburzeń psychicznych w pracach Johna R. Ketatinga, "Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne" 37/1(2004), s. 139-152.

3. A. Gołębiowska, Geneza kan. 1095 Kodeksu Kanonicznego Jana Pawła II, "Prawo Kanoniczne" 53/3-4(2010), s. 143-159.

4. G. Leszczyński, Proces kształtowania się kanonu 1095 Kodeksu prawa kanonicznego, "Łódzkie Studia Teologiczne" 9(2000), s. 337-345.

Aktualny stan prawny (kan. 1095 KPK 1983):

1. F. Pompedda, Kan. 1095 w systematyce generalnej KPK i w ewolucji interpretacyjnej, "Ius Matromoniale" 4(1999), s. 29-43.

M. Drogowski, Niezdolność do podjęcia istotnych obowiązków małżeńskich z przyczyn natury psychicznej. Aspekt sądowo-psychiatryczny, "Psychiatria Polska" XLIV/4(2010), s. 487-496.

3. P. Majer, rozeznanie oceniające, "Prawo Kanoniczne 54(2011) nr 1-2, s. 403-425.

4. W. Góralski, Kościelne prawo małżeńskie. Warszawa 2006;

5. T. Pawluk, Prawo małżeńskie, Olsztyn 1984;

6. P.M. Gajda, Prawo małżeńskie Kościoła katolickiego, Tarnów 2000;

7. E. Sztafrowski, Chrześcijańskie małżeństwo, Warszawa 1981;

8. J. P. Viladrich, Konsens małżeński, Warszawa 2002;

9. W. Góralski, Kanoniczna zgoda małżeńska, Gdańsk 1991.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

W zakresie wiedzy:

EK 1 - student zna podstawowa terminologię dotycząca nieważności małżeństwa kościelnego.

EK 2 - student posiada wiedzę pozwalająca mu na scharakteryzowanie nieważności małżeństwa kościelnego z kan. 1095 KPK.

W zakresie umiejętności:

EK 3 - student potrafi interpretować normy prawne zawarte w kan. 1095 KPK dotyczące nieważności małżeństwa kościelnego

EK 4 - student potrafi znaleźć i właściwie wykorzystać bibliografię dotycząca kan. 1095 KPK.

W zakresie kompetencji:

EK 5 - student potrafi zaplanować i zorganizować indywidualną pracę mającą na celu przyswojenie treści dotyczącej nieważności małżeństwa kościelnego na podstawie kan. 1095 KPK.

EK 6 - student aktywnie angażuje się podczas prowadzonych zajęć.

ECTS [1 ECTS - 30 (25) godz.]

- udział w wykładzie - 15 godz.

- udział w ćwiczeniach - 15 godz.

- przygotowanie do zajęć - 30 godz.

- przygotowanie zaliczenia - 30 godz.

- konsultacje - 15 godz.

Suma godzin: 105, Liczba ECTS: 4

Metody i kryteria oceniania:

W zakresie wiedzy:

- na ocenę 2 (nast.) - student nie zna podstawowej terminologii dotyczącej nieważności małżeństwa kościelnego; nie posiada wiedzy pozwalającej mu na scharakteryzowanie nieważności małżeństwa kościelnego z kan. 1095 KPK.

- na ocenę 3 (dst.) - student w stopniu dostatecznym zna podstawową terminologię dotyczącą nieważności małżeństwa kościelnego; posiada dostateczną wiedzę pozwalającą mu na scharakteryzowanie nieważności małżeństwa kościelnego z kan. 1095 KPK.

- na ocenę 4 (db.) - student w dobrym zna podstawową terminologię dotyczącą nieważności małżeństwa kościelnego; posiada wiedzę pozwalającą mu na scharakteryzowanie nieważności małżeństwa kościelnego z kan. 1095 KPK.

- na ocenę 5 (bdb.) - student w stopniu bardzo dobrym zna podstawową terminologię dotyczącą nieważności małżeństwa kościelnego; posiada ugruntowaną wiedzę pozwalającą mu na scharakteryzowanie nieważności małżeństwa kościelnego z kan. 1095 KPK.

W zakresie umiejętności:

- na ocenę 2 (nast.) - student nie potrafi interpretować norm prawnych zawartych w kan. 1095 KPK dotyczących nieważności małżeństwa kościelnego; nie umie znaleźć i właściwie wykorzystać bibliografię dotycząca kan. 1095 KPK.

- na ocenę 3 (dst.) - student w stopniu dostatecznym potrafi interpretować normy prawne zawarte w kan. 1095 KPK dotyczące nieważności małżeństwa kościelnego; nieporadnie potrafi odnaleźć i wykorzystać bibliografię dotycząca kan. 1095 KPK.

- na ocenę 4 (bd.) - student potrafi dobrze interpretować normy prawne zawarte w kan. 1095 KPK dotyczące nieważności małżeństwa kościelnego; potrafi znaleźć i właściwie wykorzystać bibliografię dotycząca kan. 1095 KPK.

- na ocenę 5 (bbd.) - student potrafi bardzo dobrze interpretować normy prawne zawarte w kan. 1095 KPK dotyczące nieważności małżeństwa kościelnego; potrafi znaleźć i właściwie wykorzystać bibliografię dotycząca kan. 1095 KPK.

W zakresie kompetencji:

- na ocenę 2 (nast.) - student nie potrafi zaplanować i zorganizować indywidualnej pracy mającej na celu przyswojenie treści dotyczącej nieważności małżeństwa kościelnego na podstawie kan. 1095 KPK; nie angażuje się podczas prowadzonych zajęć.

- na ocenę 3 (dst.) - student w stopniu dostatecznym potrafi zaplanować i zorganizować indywidualną pracę mającą na celu przyswojenie treści dotyczącej nieważności małżeństwa kościelnego na podstawie kan. 1095 KPK; mało aktywnie angażuje się podczas prowadzonych zajęć.

- na ocenę 4 (db.) - student w stopniu dobrym potrafi zaplanować i zorganizować indywidualną pracę mającą na celu przyswojenie treści dotyczącej nieważności małżeństwa kościelnego na podstawie kan. 1095 KPK; aktywnie angażuje się podczas prowadzonych zajęć.

- na ocenę 5 (bdb.) - student w stopniu bardzo dobrym potrafi zaplanować i zorganizować indywidualną pracę mającą na celu przyswojenie treści dotyczącej nieważności małżeństwa kościelnego na podstawie kan. 1095 KPK; bardzo aktywnie angażuje się podczas prowadzonych zajęć.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Białobrzeski, Jan Krajczyński
Prowadzący grup: Tomasz Białobrzeski, Jan Krajczyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Praca w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem (zajęcia, konsultacje, zaliczenie) - 1 ECTS

Praca własna (przygotowanie do egzaminu lektura literatury) - 1 ECTS

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Poznanie, interpretacja i stosowanie przepisów prawa kanonicznego w sprawach o nieważność małżeństwa z tytułu, o jakim jest mowa w kan. 1095 nr 1-3 KPK

Pełny opis:

Założenia: interpretacja i stosowanie przepisów kanonicznego prawa małżeńskiego materialnego zawartych w kan. 1095 nr 1-3 KPK

Cele: poznanie norm prawnych dotyczących kwalifikacji psychicznych stron przymierza małżeńskiego zawieranego coram Ecclesia; praktyczne wykorzystanie w. wym. wiedzy, zwłaszcza w przypadku procesu o stwierdzenie nieważności małżeństwa

Literatura:

Źródła

KPK, kan. 1095 nr 1-3

Przemówienia Biskupa Rzymu do Roty Rzymskiej

Wyroki Roty Rzymskie

Literatura przedmiotu

W. Góralski, Kanoniczna zgoda małżeńska, Gdańsk 1991

W. Góralski,G. Dzierżon, Niezdolność konsensualna do zawarcia małżeństwa kanonicznego, Warszawa 2001

P.J. Viladrich, Konsens małżeński, Warszawa 2002

J. Krajczyński, Niektóre przyczyny uniemożliwiające zawiązanie relacji małżeńskiej, „Studia Płockie” 30 (2002) s. 215-253

J. Krajczyński (red.), Podmiotowość osoby ludzkiej i konsens małżeński, Płock 2005

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Białobrzeski, Jan Krajczyński
Prowadzący grup: Tomasz Białobrzeski, Jan Krajczyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Praca w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem (zajęcia, konsultacje, zaliczenie) - 1 ECTS

Praca własna (przygotowanie do zajęć, lektura literatury, przygotowanie) - 1 ECTS

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Poznanie, interpretacja i stosowanie przepisów prawa kanonicznego w sprawach o nieważność małżeństwa z tytułu, o jakim jest mowa w kan. 1095 nr 1-3 KPK

Pełny opis:

Założenia: interpretacja i stosowanie przepisów kanonicznego prawa małżeńskiego materialnego zawartych w kan. 1095 nr 1-3 KPK

Cele: poznanie norm prawnych dotyczących kwalifikacji psychicznych stron przymierza małżeńskiego zawieranego coram Ecclesia; praktyczne wykorzystanie w. wym. wiedzy, zwłaszcza w przypadku procesu o stwierdzenie nieważności małżeństwa

Literatura:

Źródła

KPK, kan. 1095 nr 1-3

Przemówienia Biskupa Rzymu do Roty Rzymskiej

Wyroki Roty Rzymskie

Literatura przedmiotu

W. Góralski, Kanoniczna zgoda małżeńska, Gdańsk 1991

W. Góralski,G. Dzierżon, Niezdolność konsensualna do zawarcia małżeństwa kanonicznego, Warszawa 2001

P.J. Viladrich, Konsens małżeński, Warszawa 2002

J. Krajczyński, Niektóre przyczyny uniemożliwiające zawiązanie relacji małżeńskiej, „Studia Płockie” 30 (2002) s. 215-253

J. Krajczyński (red.), Podmiotowość osoby ludzkiej i konsens małżeński, Płock 2005

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Krajczyński
Prowadzący grup: Jan Krajczyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Praca w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem (zajęcia, konsultacje, zaliczenie) - 1 ECTS

Praca własna (przygotowanie do zajęć, lektura literatury, przygotowanie) - 1 ECTS

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Poznanie, interpretacja i stosowanie przepisów prawa kanonicznego w sprawach o nieważność małżeństwa z tytułu, o którym jest mowa w kan. 1095 nr 1-3 KPK

Pełny opis:

Założenia: interpretacja i stosowanie przepisów kanonicznego prawa małżeńskiego materialnego zawartych w kan. 1095 nr 1-3 KPK prawa małżeńskiego procesowego

Cele: poznanie norm prawnych dotyczących kwalifikacji psychicznych stron przymierza małżeńskiego zawieranego coram Ecclesia; praktyczne wykorzystanie w. wym. wiedzy, zwłaszcza w przypadku procesu o stwierdzenie nieważności małżeństwa; umiejętność zastosowania przepisów prawa kanonicznego w przypadku zaskarżenia ważności małżeństwa z w/wym. tytułów prawnych i orzekania w takich sprawach

Literatura:

Źródła

KPK, kan. 1095 nr 1-3

Przemówienia Biskupa Rzymu do Roty Rzymskiej

Wyroki Roty Rzymskiej

Literatura przedmiotu

W. Góralski, Kanoniczna zgoda małżeńska, Gdańsk 1991

W. Góralski,G. Dzierżon, Niezdolność konsensualna do zawarcia małżeństwa kanonicznego, Warszawa 2001

P.J. Viladrich, Konsens małżeński, Warszawa 2002

J. Krajczyński, Niektóre przyczyny uniemożliwiające zawiązanie relacji małżeńskiej, „Studia Płockie” 30 (2002) s. 215-253

J. Krajczyński (red.), Podmiotowość osoby ludzkiej i konsens małżeński, Płock 2005

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)