Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

Nullity of marriage based on canon 1095

General data

Course ID: WK-K-1095
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: Nullity of marriage based on canon 1095
Name in Polish: Nieważność małżeństwa z kan. 1095
Organizational unit: Faculty of Canon Law
Course groups:
ECTS credit allocation (and other scores): 3.00 Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.

view allocation of credits
Language: Polish
Subject level:

elementary

Learning outcome code/codes:

PK_W08, PK_U04,

PK_U05, PK_K05,

PK_K08

Short description: (in Polish)

Treści merytoryczne przedmiotu dotyczą m. in takich zagadnień: braku używania rozumy wystarczającego do ważnego zawarcia małżeństwa kanonicznego; braku rozeznania oceniającego wystarczającego do ważnego zawarcia małżeństwa kanonicznego; niezdolności natury psychicznej do podjęcia istotnych obowiązków małżeńskich w małżeństwie kanonicznym.

Full description: (in Polish)

Treści merytoryczne przedmiotu dotyczą m. in takich zagadnień: braku używania rozumy wystarczającego do ważnego zawarcia małżeństwa kanonicznego; braku rozeznania oceniającego wystarczającego do ważnego zawarcia małżeństwa kanonicznego; niezdolności natury psychicznej do podjęcia istotnych obowiązków małżeńskich w małżeństwie kanonicznym.

W zakres wykładów wchodzą zagadnienia z zakresu historii powstania kan. 1095 KPK z 1983 r. kwestia aplikacji nowych przepisów w latach 80. i 90. XX stulecia, aplikacja kan. 1095 w procesie zwykłym i w procesie skróconym, rola biegłych w procesie z tytułu kan. 1095.

Bibliography: (in Polish)

Historia:

1. P. Ryguła, Zaburzenia psychiczne powodujące niezdolność podmiotu do wyrażenia zgody przed promulgacja Kodeksu Jana Pawła II (Wybrane aspekty zagadnienia w ujęciu Johna R. Keatinga), "Ius Matrimoniale" 9/15/2004, s. 87-114.

2. P. Ryguła, Caput nullitatis w przypadku zaburzeń psychicznych w pracach Johna R. Ketatinga, "Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne" 37/1(2004), s. 139-152.

3. A. Gołębiowska, Geneza kan. 1095 Kodeksu Kanonicznego Jana Pawła II, "Prawo Kanoniczne" 53/3-4(2010), s. 143-159.

4. G. Leszczyński, Proces kształtowania się kanonu 1095 Kodeksu prawa kanonicznego, "Łódzkie Studia Teologiczne" 9(2000), s. 337-345.

Aktualny stan prawny (kan. 1095 KPK 1983):

1. F. Pompedda, Kan. 1095 w systematyce generalnej KPK i w ewolucji interpretacyjnej, "Ius Matromoniale" 4(1999), s. 29-43.

M. Drogowski, Niezdolność do podjęcia istotnych obowiązków małżeńskich z przyczyn natury psychicznej. Aspekt sądowo-psychiatryczny, "Psychiatria Polska" XLIV/4(2010), s. 487-496.

3. P. Majer, rozeznanie oceniające, "Prawo Kanoniczne 54(2011) nr 1-2, s. 403-425.

4. W. Góralski, Kościelne prawo małżeńskie. Warszawa 2006;

5. T. Pawluk, Prawo małżeńskie, Olsztyn 1984;

6. P.M. Gajda, Prawo małżeńskie Kościoła katolickiego, Tarnów 2000;

7. E. Sztafrowski, Chrześcijańskie małżeństwo, Warszawa 1981;

8. J. P. Viladrich, Konsens małżeński, Warszawa 2002;

9. W. Góralski, Kanoniczna zgoda małżeńska, Gdańsk 1991.

Efekty kształcenia i opis ECTS: (in Polish)

W zakresie wiedzy:

EK 1 - student zna podstawowa terminologię dotycząca nieważności małżeństwa kościelnego.

EK 2 - student posiada wiedzę pozwalająca mu na scharakteryzowanie nieważności małżeństwa kościelnego z kan. 1095 KPK.

W zakresie umiejętności:

EK 3 - student potrafi interpretować normy prawne zawarte w kan. 1095 KPK dotyczące nieważności małżeństwa kościelnego

EK 4 - student potrafi znaleźć i właściwie wykorzystać bibliografię dotycząca kan. 1095 KPK.

W zakresie kompetencji:

EK 5 - student potrafi zaplanować i zorganizować indywidualną pracę mającą na celu przyswojenie treści dotyczącej nieważności małżeństwa kościelnego na podstawie kan. 1095 KPK.

EK 6 - student aktywnie angażuje się podczas prowadzonych zajęć.

ECTS [1 ECTS - 30 (25) godz.]

- udział w wykładzie - 15 godz.

- udział w ćwiczeniach - 15 godz.

- przygotowanie do zajęć - 30 godz.

- przygotowanie zaliczenia - 30 godz.

- konsultacje - 15 godz.

Suma godzin: 105, Liczba ECTS: 4

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

W zakresie wiedzy:

- na ocenę 2 (nast.) - student nie zna podstawowej terminologii dotyczącej nieważności małżeństwa kościelnego; nie posiada wiedzy pozwalającej mu na scharakteryzowanie nieważności małżeństwa kościelnego z kan. 1095 KPK.

- na ocenę 3 (dst.) - student w stopniu dostatecznym zna podstawową terminologię dotyczącą nieważności małżeństwa kościelnego; posiada dostateczną wiedzę pozwalającą mu na scharakteryzowanie nieważności małżeństwa kościelnego z kan. 1095 KPK.

- na ocenę 4 (db.) - student w dobrym zna podstawową terminologię dotyczącą nieważności małżeństwa kościelnego; posiada wiedzę pozwalającą mu na scharakteryzowanie nieważności małżeństwa kościelnego z kan. 1095 KPK.

- na ocenę 5 (bdb.) - student w stopniu bardzo dobrym zna podstawową terminologię dotyczącą nieważności małżeństwa kościelnego; posiada ugruntowaną wiedzę pozwalającą mu na scharakteryzowanie nieważności małżeństwa kościelnego z kan. 1095 KPK.

W zakresie umiejętności:

- na ocenę 2 (nast.) - student nie potrafi interpretować norm prawnych zawartych w kan. 1095 KPK dotyczących nieważności małżeństwa kościelnego; nie umie znaleźć i właściwie wykorzystać bibliografię dotycząca kan. 1095 KPK.

- na ocenę 3 (dst.) - student w stopniu dostatecznym potrafi interpretować normy prawne zawarte w kan. 1095 KPK dotyczące nieważności małżeństwa kościelnego; nieporadnie potrafi odnaleźć i wykorzystać bibliografię dotycząca kan. 1095 KPK.

- na ocenę 4 (bd.) - student potrafi dobrze interpretować normy prawne zawarte w kan. 1095 KPK dotyczące nieważności małżeństwa kościelnego; potrafi znaleźć i właściwie wykorzystać bibliografię dotycząca kan. 1095 KPK.

- na ocenę 5 (bbd.) - student potrafi bardzo dobrze interpretować normy prawne zawarte w kan. 1095 KPK dotyczące nieważności małżeństwa kościelnego; potrafi znaleźć i właściwie wykorzystać bibliografię dotycząca kan. 1095 KPK.

W zakresie kompetencji:

- na ocenę 2 (nast.) - student nie potrafi zaplanować i zorganizować indywidualnej pracy mającej na celu przyswojenie treści dotyczącej nieważności małżeństwa kościelnego na podstawie kan. 1095 KPK; nie angażuje się podczas prowadzonych zajęć.

- na ocenę 3 (dst.) - student w stopniu dostatecznym potrafi zaplanować i zorganizować indywidualną pracę mającą na celu przyswojenie treści dotyczącej nieważności małżeństwa kościelnego na podstawie kan. 1095 KPK; mało aktywnie angażuje się podczas prowadzonych zajęć.

- na ocenę 4 (db.) - student w stopniu dobrym potrafi zaplanować i zorganizować indywidualną pracę mającą na celu przyswojenie treści dotyczącej nieważności małżeństwa kościelnego na podstawie kan. 1095 KPK; aktywnie angażuje się podczas prowadzonych zajęć.

- na ocenę 5 (bdb.) - student w stopniu bardzo dobrym potrafi zaplanować i zorganizować indywidualną pracę mającą na celu przyswojenie treści dotyczącej nieważności małżeństwa kościelnego na podstawie kan. 1095 KPK; bardzo aktywnie angażuje się podczas prowadzonych zajęć.

Classes in period "Summer semester 2019/20" (past)

Time span: 2020-02-01 - 2020-09-20
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Classes, 15 hours more information
Lectures, 15 hours more information
Coordinators: Jan Krajczyński, Piotr Ryguła
Group instructors: Jan Krajczyński, Piotr Ryguła
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Classes - graded credit
Lectures - graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning z podziałem na grupy

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Short description: (in Polish)

Treści merytoryczne przedmiotu dotyczą m. in takich zagadnień: braku używania rozumy wystarczającego do ważnego zawarcia małżeństwa kanonicznego; braku rozeznania oceniającego wystarczającego do ważnego zawarcia małżeństwa kanonicznego; niezdolności natury psychicznej do podjęcia istotnych obowiązków małżeńskich w małżeństwie kanonicznym.

Full description: (in Polish)

Treści merytoryczne przedmiotu dotyczą m. in takich zagadnień: braku używania rozumy wystarczającego do ważnego zawarcia małżeństwa kanonicznego; braku rozeznania oceniającego wystarczającego do ważnego zawarcia małżeństwa kanonicznego; niezdolności natury psychicznej do podjęcia istotnych obowiązków małżeńskich w małżeństwie kanonicznym.

W zakres wykładów wchodzą zagadnienia z zakresu historii powstania kan. 1095 KPK z 1983 r. kwestia aplikacji nowych przepisów w latach 80. i 90. XX stulecia, aplikacja kan. 1095 w procesie zwykłym i w procesie skróconym, rola biegłych w procesie z tytułu kan. 1095.

Bibliography: (in Polish)

Historia:

1. P. Ryguła, Zaburzenia psychiczne powodujące niezdolność podmiotu do wyrażenia zgody przed promulgacja Kodeksu Jana Pawła II (Wybrane aspekty zagadnienia w ujęciu Johna R. Keatinga), "Ius Matrimoniale" 9/15/2004, s. 87-114.

2. P. Ryguła, Caput nullitatis w przypadku zaburzeń psychicznych w pracach Johna R. Ketatinga, "Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne" 37/1(2004), s. 139-152.

3. A. Gołębiowska, Geneza kan. 1095 Kodeksu Kanonicznego Jana Pawła II, "Prawo Kanoniczne" 53/3-4(2010), s. 143-159.

4. G. Leszczyński, Proces kształtowania się kanonu 1095 Kodeksu prawa kanonicznego, "Łódzkie Studia Teologiczne" 9(2000), s. 337-345.

Aktualny stan prawny (kan. 1095 KPK 1983):

1. F. Pompedda, Kan. 1095 w systematyce generalnej KPK i w ewolucji interpretacyjnej, "Ius Matromoniale" 4(1999), s. 29-43.

M. Drogowski, Niezdolność do podjęcia istotnych obowiązków małżeńskich z przyczyn natury psychicznej. Aspekt sądowo-psychiatryczny, "Psychiatria Polska" XLIV/4(2010), s. 487-496.

3. P. Majer, rozeznanie oceniające, "Prawo Kanoniczne 54(2011) nr 1-2, s. 403-425.

4. W. Góralski, Kościelne prawo małżeńskie. Warszawa 2006;

5. T. Pawluk, Prawo małżeńskie, Olsztyn 1984;

6. P.M. Gajda, Prawo małżeńskie Kościoła katolickiego, Tarnów 2000;

7. E. Sztafrowski, Chrześcijańskie małżeństwo, Warszawa 1981;

8. J. P. Viladrich, Konsens małżeński, Warszawa 2002;

9. W. Góralski, Kanoniczna zgoda małżeńska, Gdańsk 1991.

Wymagania wstępne: (in Polish)

Wymagania stawiane studentom na konkretnym roku studiów

Classes in period "Summer semester 2020/21" (past)

Time span: 2021-02-01 - 2021-06-30
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Classes, 15 hours more information
Lectures, 15 hours more information
Coordinators: Piotr Ryguła
Group instructors: Piotr Ryguła
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Classes - graded credit
Lectures - graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs)

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Short description: (in Polish)

Treści merytoryczne przedmiotu dotyczą m. in takich zagadnień: braku używania rozumy wystarczającego do ważnego zawarcia małżeństwa kanonicznego; braku rozeznania oceniającego wystarczającego do ważnego zawarcia małżeństwa kanonicznego; niezdolności natury psychicznej do podjęcia istotnych obowiązków małżeńskich w małżeństwie kanonicznym.

Full description: (in Polish)

Treści merytoryczne przedmiotu dotyczą m. in takich zagadnień: braku używania rozumy wystarczającego do ważnego zawarcia małżeństwa kanonicznego; braku rozeznania oceniającego wystarczającego do ważnego zawarcia małżeństwa kanonicznego; niezdolności natury psychicznej do podjęcia istotnych obowiązków małżeńskich w małżeństwie kanonicznym.

W zakres wykładów wchodzą zagadnienia z zakresu historii powstania kan. 1095 KPK z 1983 r. kwestia aplikacji nowych przepisów w latach 80. i 90. XX stulecia, aplikacja kan. 1095 w procesie zwykłym i w procesie skróconym, rola biegłych w procesie z tytułu kan. 1095.

Bibliography: (in Polish)

Historia:

1. P. Ryguła, Zaburzenia psychiczne powodujące niezdolność podmiotu do wyrażenia zgody przed promulgacja Kodeksu Jana Pawła II (Wybrane aspekty zagadnienia w ujęciu Johna R. Keatinga), "Ius Matrimoniale" 9/15/2004, s. 87-114.

2. P. Ryguła, Caput nullitatis w przypadku zaburzeń psychicznych w pracach Johna R. Ketatinga, "Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne" 37/1(2004), s. 139-152.

3. A. Gołębiowska, Geneza kan. 1095 Kodeksu Kanonicznego Jana Pawła II, "Prawo Kanoniczne" 53/3-4(2010), s. 143-159.

4. G. Leszczyński, Proces kształtowania się kanonu 1095 Kodeksu prawa kanonicznego, "Łódzkie Studia Teologiczne" 9(2000), s. 337-345.

Aktualny stan prawny (kan. 1095 KPK 1983):

1. F. Pompedda, Kan. 1095 w systematyce generalnej KPK i w ewolucji interpretacyjnej, "Ius Matromoniale" 4(1999), s. 29-43.

M. Drogowski, Niezdolność do podjęcia istotnych obowiązków małżeńskich z przyczyn natury psychicznej. Aspekt sądowo-psychiatryczny, "Psychiatria Polska" XLIV/4(2010), s. 487-496.

3. P. Majer, rozeznanie oceniające, "Prawo Kanoniczne 54(2011) nr 1-2, s. 403-425.

4. W. Góralski, Kościelne prawo małżeńskie. Warszawa 2006;

5. T. Pawluk, Prawo małżeńskie, Olsztyn 1984;

6. P.M. Gajda, Prawo małżeńskie Kościoła katolickiego, Tarnów 2000;

7. E. Sztafrowski, Chrześcijańskie małżeństwo, Warszawa 1981;

8. J. P. Viladrich, Konsens małżeński, Warszawa 2002;

9. W. Góralski, Kanoniczna zgoda małżeńska, Gdańsk 1991.

Wymagania wstępne: (in Polish)

Wymagania właściwe dla konkretnego roku studiów studenta WPK UKSW

Classes in period "Winter semester 2021/22" (past)

Time span: 2021-10-01 - 2022-01-31
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Classes, 15 hours more information
Lectures, 15 hours more information
Coordinators: (unknown)
Group instructors: (unknown)
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Classes - graded credit
Lectures - graded credit
Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Classes in period "Summer semester 2021/22" (past)

Time span: 2022-02-01 - 2022-06-30
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Classes, 15 hours more information
Lectures, 15 hours more information
Coordinators: Tomasz Białobrzeski, Jan Krajczyński
Group instructors: Tomasz Białobrzeski, Jan Krajczyński
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Classes - graded credit
Lectures - graded credit
Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Classes in period "Summer semester 2022/23" (in progress)

Time span: 2023-02-01 - 2023-06-30
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Classes, 15 hours more information
Lectures, 15 hours more information
Coordinators: Tomasz Białobrzeski, Jan Krajczyński
Group instructors: Tomasz Białobrzeski, Jan Krajczyński
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Classes - graded credit
Lectures - graded credit
Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)