Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

Nullity of marriage based on canon 1095

General data

Course ID: WK-K-1095
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: Nullity of marriage based on canon 1095
Name in Polish: Nieważność małżeństwa z kan. 1095
Organizational unit: Faculty of Canon Law
Course groups:
ECTS credit allocation (and other scores): 3.00 Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.

view allocation of credits
Language: Polish
(in Polish) Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

law

Subject level:

intermediate

Learning outcome code/codes:

PK_W08, PK_U04,

PK_U05, PK_K05,

PK_K08

Preliminary Requirements:

(in Polish) Znajomość przepisów prawa kanonicznego dotyczących ważności małżeństwa i procesów w ogólności

Short description: (in Polish)

Treści merytoryczne przedmiotu dotyczą m. in takich zagadnień: braku używania rozumy wystarczającego do ważnego zawarcia małżeństwa kanonicznego; braku rozeznania oceniającego wystarczającego do ważnego zawarcia małżeństwa kanonicznego; niezdolności natury psychicznej do podjęcia istotnych obowiązków małżeńskich w małżeństwie kanonicznym.

Full description: (in Polish)

Treści merytoryczne przedmiotu dotyczą m. in takich zagadnień: braku używania rozumy wystarczającego do ważnego zawarcia małżeństwa kanonicznego; braku rozeznania oceniającego wystarczającego do ważnego zawarcia małżeństwa kanonicznego; niezdolności natury psychicznej do podjęcia istotnych obowiązków małżeńskich w małżeństwie kanonicznym.

W zakres wykładów wchodzą zagadnienia z zakresu historii powstania kan. 1095 KPK z 1983 r. kwestia aplikacji nowych przepisów w latach 80. i 90. XX stulecia, aplikacja kan. 1095 w procesie zwykłym i w procesie skróconym, rola biegłych w procesie z tytułu kan. 1095.

Bibliography: (in Polish)

Historia:

1. P. Ryguła, Zaburzenia psychiczne powodujące niezdolność podmiotu do wyrażenia zgody przed promulgacja Kodeksu Jana Pawła II (Wybrane aspekty zagadnienia w ujęciu Johna R. Keatinga), "Ius Matrimoniale" 9/15/2004, s. 87-114.

2. P. Ryguła, Caput nullitatis w przypadku zaburzeń psychicznych w pracach Johna R. Ketatinga, "Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne" 37/1(2004), s. 139-152.

3. A. Gołębiowska, Geneza kan. 1095 Kodeksu Kanonicznego Jana Pawła II, "Prawo Kanoniczne" 53/3-4(2010), s. 143-159.

4. G. Leszczyński, Proces kształtowania się kanonu 1095 Kodeksu prawa kanonicznego, "Łódzkie Studia Teologiczne" 9(2000), s. 337-345.

Aktualny stan prawny (kan. 1095 KPK 1983):

1. F. Pompedda, Kan. 1095 w systematyce generalnej KPK i w ewolucji interpretacyjnej, "Ius Matromoniale" 4(1999), s. 29-43.

M. Drogowski, Niezdolność do podjęcia istotnych obowiązków małżeńskich z przyczyn natury psychicznej. Aspekt sądowo-psychiatryczny, "Psychiatria Polska" XLIV/4(2010), s. 487-496.

3. P. Majer, rozeznanie oceniające, "Prawo Kanoniczne 54(2011) nr 1-2, s. 403-425.

4. W. Góralski, Kościelne prawo małżeńskie. Warszawa 2006;

5. T. Pawluk, Prawo małżeńskie, Olsztyn 1984;

6. P.M. Gajda, Prawo małżeńskie Kościoła katolickiego, Tarnów 2000;

7. E. Sztafrowski, Chrześcijańskie małżeństwo, Warszawa 1981;

8. J. P. Viladrich, Konsens małżeński, Warszawa 2002;

9. W. Góralski, Kanoniczna zgoda małżeńska, Gdańsk 1991.

Efekty kształcenia i opis ECTS: (in Polish)

W zakresie wiedzy:

EK 1 - student zna podstawowa terminologię dotycząca nieważności małżeństwa kościelnego.

EK 2 - student posiada wiedzę pozwalająca mu na scharakteryzowanie nieważności małżeństwa kościelnego z kan. 1095 KPK.

W zakresie umiejętności:

EK 3 - student potrafi interpretować normy prawne zawarte w kan. 1095 KPK dotyczące nieważności małżeństwa kościelnego

EK 4 - student potrafi znaleźć i właściwie wykorzystać bibliografię dotycząca kan. 1095 KPK.

W zakresie kompetencji:

EK 5 - student potrafi zaplanować i zorganizować indywidualną pracę mającą na celu przyswojenie treści dotyczącej nieważności małżeństwa kościelnego na podstawie kan. 1095 KPK.

EK 6 - student aktywnie angażuje się podczas prowadzonych zajęć.

ECTS [1 ECTS - 30 (25) godz.]

- udział w wykładzie - 15 godz.

- udział w ćwiczeniach - 15 godz.

- przygotowanie do zajęć - 30 godz.

- przygotowanie zaliczenia - 30 godz.

- konsultacje - 15 godz.

Suma godzin: 105, Liczba ECTS: 4

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

W zakresie wiedzy:

- na ocenę 2 (nast.) - student nie zna podstawowej terminologii dotyczącej nieważności małżeństwa kościelnego; nie posiada wiedzy pozwalającej mu na scharakteryzowanie nieważności małżeństwa kościelnego z kan. 1095 KPK.

- na ocenę 3 (dst.) - student w stopniu dostatecznym zna podstawową terminologię dotyczącą nieważności małżeństwa kościelnego; posiada dostateczną wiedzę pozwalającą mu na scharakteryzowanie nieważności małżeństwa kościelnego z kan. 1095 KPK.

- na ocenę 4 (db.) - student w dobrym zna podstawową terminologię dotyczącą nieważności małżeństwa kościelnego; posiada wiedzę pozwalającą mu na scharakteryzowanie nieważności małżeństwa kościelnego z kan. 1095 KPK.

- na ocenę 5 (bdb.) - student w stopniu bardzo dobrym zna podstawową terminologię dotyczącą nieważności małżeństwa kościelnego; posiada ugruntowaną wiedzę pozwalającą mu na scharakteryzowanie nieważności małżeństwa kościelnego z kan. 1095 KPK.

W zakresie umiejętności:

- na ocenę 2 (nast.) - student nie potrafi interpretować norm prawnych zawartych w kan. 1095 KPK dotyczących nieważności małżeństwa kościelnego; nie umie znaleźć i właściwie wykorzystać bibliografię dotycząca kan. 1095 KPK.

- na ocenę 3 (dst.) - student w stopniu dostatecznym potrafi interpretować normy prawne zawarte w kan. 1095 KPK dotyczące nieważności małżeństwa kościelnego; nieporadnie potrafi odnaleźć i wykorzystać bibliografię dotycząca kan. 1095 KPK.

- na ocenę 4 (bd.) - student potrafi dobrze interpretować normy prawne zawarte w kan. 1095 KPK dotyczące nieważności małżeństwa kościelnego; potrafi znaleźć i właściwie wykorzystać bibliografię dotycząca kan. 1095 KPK.

- na ocenę 5 (bbd.) - student potrafi bardzo dobrze interpretować normy prawne zawarte w kan. 1095 KPK dotyczące nieważności małżeństwa kościelnego; potrafi znaleźć i właściwie wykorzystać bibliografię dotycząca kan. 1095 KPK.

W zakresie kompetencji:

- na ocenę 2 (nast.) - student nie potrafi zaplanować i zorganizować indywidualnej pracy mającej na celu przyswojenie treści dotyczącej nieważności małżeństwa kościelnego na podstawie kan. 1095 KPK; nie angażuje się podczas prowadzonych zajęć.

- na ocenę 3 (dst.) - student w stopniu dostatecznym potrafi zaplanować i zorganizować indywidualną pracę mającą na celu przyswojenie treści dotyczącej nieważności małżeństwa kościelnego na podstawie kan. 1095 KPK; mało aktywnie angażuje się podczas prowadzonych zajęć.

- na ocenę 4 (db.) - student w stopniu dobrym potrafi zaplanować i zorganizować indywidualną pracę mającą na celu przyswojenie treści dotyczącej nieważności małżeństwa kościelnego na podstawie kan. 1095 KPK; aktywnie angażuje się podczas prowadzonych zajęć.

- na ocenę 5 (bdb.) - student w stopniu bardzo dobrym potrafi zaplanować i zorganizować indywidualną pracę mającą na celu przyswojenie treści dotyczącej nieważności małżeństwa kościelnego na podstawie kan. 1095 KPK; bardzo aktywnie angażuje się podczas prowadzonych zajęć.

Classes in period "Winter semester 2021/22" (past)

Time span: 2021-10-01 - 2022-01-31
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Classes, 15 hours more information
Lectures, 15 hours more information
Coordinators: (unknown)
Group instructors: (unknown)
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Classes - graded credit
Lectures - graded credit
Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Classes in period "Summer semester 2021/22" (past)

Time span: 2022-02-01 - 2022-06-30
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Classes, 15 hours more information
Lectures, 15 hours more information
Coordinators: Tomasz Białobrzeski, Jan Krajczyński
Group instructors: Tomasz Białobrzeski, Jan Krajczyński
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Classes - graded credit
Lectures - graded credit
(in Polish) Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

(in Polish) Praca w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem (zajęcia, konsultacje, zaliczenie) - 1 ECTS

Praca własna (przygotowanie do egzaminu lektura literatury) - 1 ECTS

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Short description: (in Polish)

Poznanie, interpretacja i stosowanie przepisów prawa kanonicznego w sprawach o nieważność małżeństwa z tytułu, o jakim jest mowa w kan. 1095 nr 1-3 KPK

Full description: (in Polish)

Założenia: interpretacja i stosowanie przepisów kanonicznego prawa małżeńskiego materialnego zawartych w kan. 1095 nr 1-3 KPK

Cele: poznanie norm prawnych dotyczących kwalifikacji psychicznych stron przymierza małżeńskiego zawieranego coram Ecclesia; praktyczne wykorzystanie w. wym. wiedzy, zwłaszcza w przypadku procesu o stwierdzenie nieważności małżeństwa

Bibliography: (in Polish)

Źródła

KPK, kan. 1095 nr 1-3

Przemówienia Biskupa Rzymu do Roty Rzymskiej

Wyroki Roty Rzymskie

Literatura przedmiotu

W. Góralski, Kanoniczna zgoda małżeńska, Gdańsk 1991

W. Góralski,G. Dzierżon, Niezdolność konsensualna do zawarcia małżeństwa kanonicznego, Warszawa 2001

P.J. Viladrich, Konsens małżeński, Warszawa 2002

J. Krajczyński, Niektóre przyczyny uniemożliwiające zawiązanie relacji małżeńskiej, „Studia Płockie” 30 (2002) s. 215-253

J. Krajczyński (red.), Podmiotowość osoby ludzkiej i konsens małżeński, Płock 2005

Classes in period "Summer semester 2022/23" (past)

Time span: 2023-02-01 - 2023-06-30
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Classes, 15 hours more information
Lectures, 15 hours more information
Coordinators: Tomasz Białobrzeski, Jan Krajczyński
Group instructors: Tomasz Białobrzeski, Jan Krajczyński
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Classes - graded credit
Lectures - graded credit
(in Polish) Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

(in Polish) Praca w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem (zajęcia, konsultacje, zaliczenie) - 1 ECTS

Praca własna (przygotowanie do zajęć, lektura literatury, przygotowanie) - 1 ECTS

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Short description: (in Polish)

Poznanie, interpretacja i stosowanie przepisów prawa kanonicznego w sprawach o nieważność małżeństwa z tytułu, o jakim jest mowa w kan. 1095 nr 1-3 KPK

Full description: (in Polish)

Założenia: interpretacja i stosowanie przepisów kanonicznego prawa małżeńskiego materialnego zawartych w kan. 1095 nr 1-3 KPK

Cele: poznanie norm prawnych dotyczących kwalifikacji psychicznych stron przymierza małżeńskiego zawieranego coram Ecclesia; praktyczne wykorzystanie w. wym. wiedzy, zwłaszcza w przypadku procesu o stwierdzenie nieważności małżeństwa

Bibliography: (in Polish)

Źródła

KPK, kan. 1095 nr 1-3

Przemówienia Biskupa Rzymu do Roty Rzymskiej

Wyroki Roty Rzymskie

Literatura przedmiotu

W. Góralski, Kanoniczna zgoda małżeńska, Gdańsk 1991

W. Góralski,G. Dzierżon, Niezdolność konsensualna do zawarcia małżeństwa kanonicznego, Warszawa 2001

P.J. Viladrich, Konsens małżeński, Warszawa 2002

J. Krajczyński, Niektóre przyczyny uniemożliwiające zawiązanie relacji małżeńskiej, „Studia Płockie” 30 (2002) s. 215-253

J. Krajczyński (red.), Podmiotowość osoby ludzkiej i konsens małżeński, Płock 2005

Classes in period "Summer semester 2023/24" (past)

Time span: 2024-02-15 - 2024-06-30
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Classes, 15 hours more information
Lectures, 15 hours more information
Coordinators: Jan Krajczyński
Group instructors: Jan Krajczyński
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Classes - graded credit
Lectures - graded credit
(in Polish) Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

(in Polish) Praca w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem (zajęcia, konsultacje, zaliczenie) - 1 ECTS

Praca własna (przygotowanie do zajęć, lektura literatury, przygotowanie) - 1 ECTS

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Short description: (in Polish)

Poznanie, interpretacja i stosowanie przepisów prawa kanonicznego w sprawach o nieważność małżeństwa z tytułu, o którym jest mowa w kan. 1095 nr 1-3 KPK

Full description: (in Polish)

Założenia: interpretacja i stosowanie przepisów kanonicznego prawa małżeńskiego materialnego zawartych w kan. 1095 nr 1-3 KPK prawa małżeńskiego procesowego

Cele: poznanie norm prawnych dotyczących kwalifikacji psychicznych stron przymierza małżeńskiego zawieranego coram Ecclesia; praktyczne wykorzystanie w. wym. wiedzy, zwłaszcza w przypadku procesu o stwierdzenie nieważności małżeństwa; umiejętność zastosowania przepisów prawa kanonicznego w przypadku zaskarżenia ważności małżeństwa z w/wym. tytułów prawnych i orzekania w takich sprawach

Bibliography: (in Polish)

Źródła

KPK, kan. 1095 nr 1-3

Przemówienia Biskupa Rzymu do Roty Rzymskiej

Wyroki Roty Rzymskiej

Literatura przedmiotu

W. Góralski, Kanoniczna zgoda małżeńska, Gdańsk 1991

W. Góralski,G. Dzierżon, Niezdolność konsensualna do zawarcia małżeństwa kanonicznego, Warszawa 2001

P.J. Viladrich, Konsens małżeński, Warszawa 2002

J. Krajczyński, Niektóre przyczyny uniemożliwiające zawiązanie relacji małżeńskiej, „Studia Płockie” 30 (2002) s. 215-253

J. Krajczyński (red.), Podmiotowość osoby ludzkiej i konsens małżeński, Płock 2005

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)