Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Procedura odejścia z instytutu zakonnego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WK-K-IZ-W
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Procedura odejścia z instytutu zakonnego
Jednostka: Wydział Prawa Kanonicznego
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

prawo kanoniczne

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PK_W08,PK_W09,

PK_W11, PK_U05,

PK_U06, PK_K05

Skrócony opis:

Poziom przedmiotu: podstawowy

Cele przedmiotu:

Zapoznanie studentów z możliwościami wyłączania członków z instytutów życia konsekrowanego istniejacych w Kościele katolickim i ukazanie ważniejszych zagadnień związanych ze sposobami wyłączania.

Pełny opis:

1. Sposoby wyłączania członków z instytutów życia konsekrowanego i stowarzyszeń życia apostolskiego.

2. Przejście z jednego instytutu do drugiego

3. Przejście z instytutu do stowarzyszenia

4. Przejście z instytutu zakonnego do instytutu świeckiego

5. Sekularyzacja

6. Wydalenie a iure, obligatoryjne i fakultatywne

7. Prawny i bezprawny pobyt zakonnika poza domem zakonnym

Literatura:

OBOWIĄZKOWA:

1. Bider M., Wydalenie fakultatywne z instytutu zakonnego według Kodeksu Prawa Kanonicznego, Lublin 2006.

2. Borek D., Wydalenie z instytutu zakonnego w świetle aktualnie obowiązującego kanonicznego prawa karnego, Tarnów 2016.

UZUPEŁNIAJĄCA:

1. K i w i o r W., Procedura obowiązująca przy eksklaustracji, sekularyzacji i wydaleniu z instytutu życia konsekrowanego, Prawo Kanoniczne 38(1995) nr 3-4, s. 119-163.

2. S to k ł o s a M., Aktualna problematyka sekularyzacji i wydalenia z instytutu, w : Prawo kanoniczne pomocą osobom konsekrowanym w dążeniu ad perfectam caritatem, red. B. Szewczul, Warszawa-Kraków 2015, s. 169-221.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

WIEDZA:

EK 1 - student ma znajomość podstawowej terminologii z dziedziny prawa instytutów życia konsekrowanego, stowarzyszeń życia apostolskiego i innych form życia konsekrowanego

EK 2 - student formułuje w sposób uporządkowany zasadnicze zagadnienia na temat form życia konsekrowanego

EK 3 - student prezentuje ugruntowaną wiedzę dotyczącą istotnych kwestii zarówno teoretycznych jak i praktycznych z obszaru prawa różnych form życia konsekrowanego

UMIEJĘTNOŚCI:

EK 4 - student jest w stanie dokonać wykładni kanonów Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku i innych przepisów z dziedziny form życia konsekrowanego oraz przedstawić wyniki tejże wykładni

EK 5 - student ujmuje słownie oraz pisemnie zagadnienia z prawa form życia konsekrowanego i jest zdolny do ukazania ich w świetle norm prawnych dotyczących życia konsekrowanego

EK 6 - student potrafi znajdować fontes cognoscendi i literaturę związaną z prawem form życia konsekrowanego, zna zasady właściwe różnym formom życia konsekrowanego, może udzielić porad prawnych w zakresie prawa własnego instytutu oraz sytuacji prawnej danej osoby konsekrowanej

KOMPETENCJE:

EK 7 - student potrafi samodzielnie pracować według wcześniej ustalonego przez siebie planu, mając za cel przyswojenie sobie treści z dziedziny prawa dotyczącego życia konsekrowanego

EK 8 - student uczestniczy aktywnie w prowadzonych zajęciach, zabierając głos w dyskusjach, wyrażając i dokumentując swe stanowisko nawet krytyczne

ECTS [1 ECTS = 30 godz.]

udział w wykładzie: 15 godzin

udział w ćwiczeniach 15 godz.

przygotowanie do egzaminu i zaliczenia na ocenę: 30 godzin

konsultacje: 10 godzin

przygotowanie referatów: 10 godzin

studium podanej literatury: 10 godzin

Suma godzin: 90 godzin

Liczba ECTS: 3

Metody i kryteria oceniania:

WIEDZA (EK 1-3)

ocena 2 (ndst): student nie zna podstawowej terminologii oraz zasadniczych zagadnień z dziedziny prawa form życia konsekrowanego. Nie potrafi też posługiwać się nimi w sposób uporządkowany. Jego wiedza dotycząca istotnych kwestii zarówno teoretycznych jak i praktycznych z obszaru prawa różnych form życia konsekrowanego nie jest ugruntowana i dostateczna.

ocena 3 (dst): student zna w ograniczonym stopniu podstawową terminologię, ma mało uporządkowaną znajomość zasadniczych zagadnień z dziedziny prawa form życia konsekrowanego. Nie potrafi też w dostatecznym zakresie posługiwać się nimi w sposób uporządkowany. Jego wiedza dotycząca istotnych kwestii zarówno teoretycznych jak i praktycznych z obszaru prawa różnych form życia konsekrowanego nie jest ugruntowana w dostatecznym stopniu.

ocena 4 (db): student zna dobrze podstawową terminologię i ma uporządkowaną znajomość zasadniczych zagadnień z dziedziny prawa form życia konsekrowanego. Potrafi posługiwać się nimi w zadowalającym stopniu i w sposób wystarczająco uporządkowany. Jego wiedza dotycząca istotnych kwestii zarówno teoretycznych jak i praktycznych z obszaru prawa różnych form życia konsekrowanego jest częściowo ugruntowana.

ocena 5 (bdb): student zna bardzo dobrze podstawową terminologię i zasadnicze zagadnienia z dziedziny prawa form życia konsekrowanego. Potrafi w pełni posługiwać się nimi. Jego wiedza dotycząca istotnych kwestii zarówno teoretycznych jak i praktycznych z obszaru prawa różnych form życia konsekrowanego jest wystarczająco ugruntowana.

UMIEJĘTNOŚCI:

ocena 2 (ndst): student nie jest w stanie dokonać wykładni kanonów Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku i innych przepisów z dziedziny prawa form życia konsekrowanego oraz nie umie przedstawić wyników tejże wykładni. Nie potrafi też ująć słownie i pisemnie zagadnień z prawa form życia konsekrowanego i nie jest zdolny do ukazania ich w świetle norm prawnych dotyczących życia konsekrowanego. Nie potrafi znajdować fontes cognoscendi i literatury związanej z przedmiotem.

ocena 3 (dst): student jest w stanie w ograniczonym stopniu dokonać wykładni kanonów Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku i innych przepisów z dziedziny prawa form życia konsekrowanego oraz przedstawić wyniki tejże wykładni. Nie potrafi dostatecznie ująć słownie i pisemnie zagadnień z prawa form życia konsekrowanego i ukazać ich w świetle norm prawnych dotyczących życia konsekrowanego. Znajduje tylko częściowo fontes cognoscendi i literaturę związaną z przedmiotem.

ocena 4 (db): student w zadawalającym stopniu dokonuje wykładni kanonów Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku i innych przepisów z dziedziny prawa form życia konsekrowanego oraz może przedstawić wyniki tejże wykładni. Potrafi w sposób właściwy ująć słownie i pisemnie zagadnienia z prawa życia konsekrowanego i ukazać je w świetle norm prawnych dotyczących życia konsekrowanego. Właściwie znajduje fontes cognoscendi i literaturę związaną z przedmiotem.

ocena 5 (bdb.): student kompetentnie dokonuje wykładni kanonów Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku i innych przepisów z dziedziny prawa form życia konsekrowanego oraz przedstawia wyniki tejże wykładni. Potrafi bardzo dobrze ująć słownie i pisemnie zagadnienia z prawa form życia konsekrowanego i ukazać je w świetle norm prawnych dotyczących życia konsekrowanego. Bezbłędnie znajduje fontes cognoscendi i literaturę związaną z przedmiotem.

KOMPETENCJE: (EK 7-8)

ocena 2 (ndst): student nie potrafi samodzielnie wykonać pracy ani wcześniej jej zaplanować i zorganizować mając na celu przyswojenie sobie treści teoretycznych i praktycznych z dziedziny prawa form życia konsekrowanego. Nie bierze udziału w prowadzonych zajęciach, nie zabiera głosu w dyskusjach i nie wyraża ani nie dokumentuje swego stanowiska.

ocena 3 (dst): student tylko w niewielkim stopniu potrafi samodzielnie wykonać pracę, którą wcześniej próbował z trudem zaplanować i zorganizować mając za cel przyswojenie sobie treści teoretycznych i praktycznych z dziedziny prawa form życia konsekrowanego. Od czasu do czasu bierze udział w prowadzonych zajęciach, niekiedy zabiera głos w dyskusjach, nie potrafi wyrażać i dokumentować własnego stanowiska.

ocena 4 (db): student potrafi dobrze i samodzielnie wykonać pracę, którą wcześniej umiejętnie zaplanował i zorganizował mając za cel przyswojenie sobie treści teoretycznych i praktycznych z dziedziny prawa form życia konsekrowanego. Często bierze udział w prowadzonych zajęciach, zabiera głos w dyskusjach, wyraża i dokumentuje własne stanowisko.

ocena 5 (bdb): student potrafi kompetentnie i samodzielnie wykonać pracę, którą wcześniej umiejętnie zaplanował i zorganizował mając za cel przyswojenie sobie treści teoretycznych i praktycznych z dziedziny prawa form życia konsekrowanego. Często bierze udział w prowadzonych zajęciach, zręcznie zabiera głos w dyskusjach, wyraża i dokumentuje własne stanowisko także krytyczne.

Na ocenę końcową składają się:

1.Obecność na zajęciach

2.Udział w dyskusji

3.Wykonanie i ocena realizowanych zadań

4. Egzamin ustny.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Borek
Prowadzący grup: Dariusz Borek
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a81241f0c3179492eb1071850bee0b802%40thread.tacv2/conversations?groupId=957c1d72-c0eb-4c62-a5c2-29b900dae642&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Poziom przedmiotu: podstawowy

Cel przedmiotu:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z przepisami, procedurami oraz praktyką dotyczącymi odejść z instytutu zakonnego w świetle Kodeksu prawa kanonicznego z 1983 roku oraz najnowszych przepisów związanych z tym zagadnieniem.

Pełny opis:

1. Sposoby wyłączania członków z instytutów życia konsekrowanego i stowarzyszeń życia apostolskiego.

2. Przejście z jednego instytutu do drugiego

3. Przejście z instytutu do stowarzyszenia

4. Przejście z instytutu zakonnego do instytutu świeckiego

5. Sekularyzacja

6. Wydalenie a iure, obligatoryjne i fakultatywne

7. Prawny i bezprawny pobyt zakonnika poza domem zakonnym

Literatura:

OBOWIĄZKOWA:

1. Bider M., Wydalenie fakultatywne z instytutu zakonnego według Kodeksu Prawa Kanonicznego, Lublin 2006.

2. Borek D., Wydalenie z instytutu zakonnego w świetle aktualnie obowiązującego kanonicznego prawa karnego, Tarnów 2016.

UZUPEŁNIAJĄCA:

1. K i w i o r W., Procedura obowiązująca przy eksklaustracji, sekularyzacji i wydaleniu z instytutu życia konsekrowanego, Prawo Kanoniczne 38(1995) nr 3-4, s. 119-163.

2. S to k ł o s a M., Aktualna problematyka sekularyzacji i wydalenia z instytutu, w : Prawo kanoniczne pomocą osobom konsekrowanym w dążeniu ad perfectam caritatem, red. B. Szewczul, Warszawa-Kraków 2015, s. 169-221.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Arkadiusz Domaszk
Prowadzący grup: Arkadiusz Domaszk
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ap2AO22kDplOo59DPA4gyLDcL10hPXgHL2LMM_FtAsf01%40thread.tacv2/conversations?groupId=60bb9009-fa04-42e7-90b4-336e91a8d3cc&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Poziom przedmiotu: podstawowy

Cel przedmiotu:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z przepisami, procedurami oraz praktyką dotyczącymi odejść z instytutu zakonnego w świetle Kodeksu prawa kanonicznego z 1983 roku oraz najnowszych przepisów związanych z tym zagadnieniem.

Pełny opis:

1. Sposoby wyłączania członków z instytutów życia konsekrowanego i stowarzyszeń życia apostolskiego.

2. Przejście z jednego instytutu do drugiego

3. Przejście z instytutu do stowarzyszenia

4. Przejście z instytutu zakonnego do instytutu świeckiego

5. Sekularyzacja

6. Wydalenie a iure, obligatoryjne i fakultatywne

7. Prawny i bezprawny pobyt zakonnika poza domem zakonnym

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Bider M., Wydalenie fakultatywne z instytutu zakonnego według Kodeksu Prawa Kanonicznego, Lublin 2006.

Borek D., Wydalenie z instytutu zakonnego w świetle aktualnie obowiązującego kanonicznego prawa karnego, Tarnów 2016.

Kiwior W., Procedura obowiązująca przy eksklaustracji, sekularyzacji i wydaleniu z instytutu życia konsekrowanego, Prawo Kanoniczne 38(1995) nr 3-4, s. 119-163.

Skorupa A., Przyczyny i procedura wydalania duchownych z instytutu zakonnego, Prawo Kanoniczne 54(2011)3-4, s. 147-168.

Stasiński P., Przyczyny wydalenia z instytutu zakonnego, Prawo Kanoniczne 40(1997) nr 1-2, s. 147-173.

Stokłosa M., Aktualna problematyka sekularyzacji i wydalenia z instytutu, w: Prawo kanoniczne pomocą osobom konsekrowanym w dążeniu ad perfectam caritatem, red. B. Szewczul, Warszawa-Kraków 2015, s. 169-221.

Stokłosa M., Eksklaustracja zakonnika w świetle KPK/83 i jej aktualna problematyka w praktyce instytutów zakonnych, Prawo Kanoniczne 57(2014) nr 4, s. 37-64.

Stokłosa M., Legalne przebywanie zakonnika poza wspólnotą zakonną, Prawo Kanoniczne 53(2010) nr 1-2, s. 105-128.

Stokłosa M., Przejście zakonnika z własnego do innego instytutu, Prawo Kanoniczne 52(2009) nr 3-4, s. 91-115.

Dodatkowa literatura:

Bar J.R., J. Kałowski, Prawo o Instytutach Życia Konsekrowanego, Warszawa 1985.

Bogdan F., Prawo zakonów, instytutów świeckich i stowarzyszeń życia apostolskiego, Poznań 1988.

Gambari E., Życia zakonne po Soborze Watykańskim II. Przełożył i opracował J.E. Bielecki, Kraków 1998.

Kałowski J., Skutki prawne opuszczenia instytutu zakonnego, Prawo Kanoniczne 32 (1989) nr 3-4, s. 21-59.

Kałowski J., Życie braterskie we wspólnocie, Warszawa 1999.

Kowal J., Geneza i rozwój instytucji eksklaustracji, Prawo Kanoniczne 37 (1994) nr 1-2, s. 47-72.

Kowal J., Indult eksklaustracji w normach Kodeksu Prawa Kanonicznego i praktyce Kurii rzymskiej, Prawo Kanoniczne 30 (1997) nr 1-2, s. 115-146.

Pawluk T., Prawo kanoniczne według Kodeksu Jana Pawła II, t. II-IV, Olsztyn 1985-1990.

Zubert B.W., Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego. Księga II. Lud Boży. Część III. Instytuty życia konsekrowanego (oprac. Zubert B.W.), t. 2/III, Lublin 1990.

Wymagania wstępne:

Zainstalowana aplikacja Teams.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Arkadiusz Domaszk
Prowadzący grup: Arkadiusz Domaszk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)