Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Kuria Rzymska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WK-K-KRZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Kuria Rzymska
Jednostka: Wydział Prawa Kanonicznego
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

Wiedza: PK_W01, PK_W06, PK_W08 Umiejętności: PK_U05, PK_U08, PK_U15 Kompetencje społeczne: PK_K02, PK_K05.

Skrócony opis:

1. Zagadnienia wstępne, pojęcie.

2. Historia Kurii Rzymskiej Kodeksu z 1917 r.

3. Kuria Rzymska w okresie od Kodeksu z 1917 r. do Soboru Watykańskiego II.

4. Posoborowa reforma Kurii Rzymskiej i dalsze zmiany w strukturze

5. Reforma Jana Pawła II.

5.1. Sekretariat Stanu, Kongregacje

5.2. Trybunały Stolicy Apostolskiej

5.3. Papieskie Rady

5.4. Urzędy i inne instytucje związane z Kurią Rzymską

Pełny opis:

1. Zagadnienia wstępne, pojęcie Kurii Rzymskiej.

2. Historia Kurii Rzymskiej do Kodeksu z 1917 r. Reforma Piusa X.

3. Kuria Rzymska w okresie od Kodeksu z 1917 r. do Soboru Watykańskiego II.

4. Posoborowa reforma Kurii Rzymskiej Pawła VI i dalsze zmiany w jej strukturze

5. Reforma Jana Pawła II.

5.1. Cele i założenia reformy

5.2. Sekretariat Stanu, Kongregacje

5.3. Trybunały Stolicy Apostolskiej

5.4. Papieskie Rady

5.5. Urzędy i inne instytucje związane z Kurią Rzymską

Literatura:

Literatura podstawowa

1. Kodeks Prawa Kanonicznego, 25.01.1983, Poznań 1984.

2. Jan Paweł II, Konstytucja apostolska Pastor bonus, AAS 80(1988)841-912.

3. T. Pawluk, Prawo kanoniczne według Kodeksu Jana Pawła II, t. II, Olsztyn 1986.

4. E. Sztafrowski, Podręcznik prawa kanonicznego, t. II, Warszawa 1985.

5. E. Sztafrowski, Kuria Rzymska Jana Pawła II, Prawo Kanoniczne 33(1990) nr 1-2, s. 21-81.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

W zakresie wiedzy:

EK 1: student zna podstawowe pojęcia i terminologię z zakresu przedmiotu

EK 2: student ma uporządkowaną znajomość podstawowych zagadnień z ustroju Kościoła powszechnego

EK 3: student posiada wiedzę na temat materialnego prawa konstytucyjnego Kościoła i systemu sprawowania władzy oraz funkcjonowania poszczególnych podmiotów prawa

W zakresie umiejętności:

EK 4: student samodzielnie potrafi analizować normy kodeksu i dokumenty dotyczące Kurii Rzymskiej

EK 5: student potrafi formułować, zarówno w mowie jak i na piśmie, zagadnienia prawne; potrafi także odróżniać instytucje kościelne od państwowych

EK 6: student potrafi znaleźć źródła informacji i poprawnie wykorzystać funkcjonowanie instytucji istniejących w Kościele zarówno z prawa Bożego, jak i ludzkiego

W zakresie kompetencji:

EK 7: student potrafi zorganizować indywidualną pracę w celu przyswojenia treści z zakresu historii Kurii Rzymskiej

EK 8: student aktywnie angażuje się w prowadzone zajęcia, w dyskusję, stawia konstruktywne uwagi krytyczne, jest zdolny stosować wiedzę w kategoriach odpowiedzialności

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceny: Udział w wykładach, zaliczenie kolokwium, aktywność podczas zajęć, zdanie egzaminu.

Egzamin ustny w sesji zerowej i ustny w określonym terminie sesji egzaminacyjnej.

Wiedza pozytywna, aktywność.

Przejście na zajęcia zdalne może odbyć się w przypadku

decyzji uprawnionych władz, w związku z zagrożeniem Covid-19. Wówczas kolokwium i egzamin mogą odbyć się pisemnie w formie zdalnej w czasie rzeczywistym na platformie Microsoft Teams i Forms.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-01 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Stępień
Prowadzący grup: Marek Stępień
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Stępień
Prowadzący grup: Marek Stępień
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Umiejętność posługiwania się tekstami aktów prawnych. Przyswojenie wiedzy z zakresu prawa kanonicznego dotyczącej tworzenia i funkcjonowania dykasterii Kurii Rzymskiej utworzonych przez papieża Franciszka.

Pełny opis:

Wykłady obejmują omówienie reformy Kurii Rzymskiej przeprowadzanej przez papieża Franciszka, w tym promulgowane akty prawne tworzące nowe dykasterie i nadawane im statuty. Zakres tematyczny dotyczy spraw ekonomicznych i administrowania dobrami doczesnymi, nowoczesnych systemów komunikacyjnych jako wyzwania dla działalności Stolicy Apostolskiej, a także troski Kościoła o sprawiedliwość, pokój i ochronę życia. Ćwiczenia do wykładów obejmują omówienie wybranych statutów nowych dykasterii i podjęcie próby oceny przez studentów, przeprowadzanej przez Franciszka reformy Kurii Rzymskiej i ewentualne przewidzenie jej dalekosiężnych skutków.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Stępień
Prowadzący grup: Marek Stępień
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Umiejętność posługiwania się tekstami aktów prawnych. Przyswojenie wiedzy z zakresu prawa kanonicznego dotyczącej tworzenia i funkcjonowania dykasterii Kurii Rzymskiej utworzonych przez papieża Franciszka.

Pełny opis:

Wykłady i ćwiczenia obejmują omówienie reformy Kurii Rzymskiej przeprowadzanej przez papieża Franciszka, w tym promulgowane akty prawne tworzące nowe dykasterie i nadawane im statuty. Zakres tematyczny dotyczy spraw ekonomicznych i administrowania dobrami doczesnymi, nowoczesnych systemów komunikacyjnych jako wyzwania dla działalności Stolicy Apostolskiej, a także troski Kościoła o sprawiedliwość, pokój i ochronę życia. Ćwiczenia do wykładów obejmują omówienie wybranych statutów nowych dykasterii oraz Regulaminu Synodu Biskupów, Dyrektorium o wizycie "ad limina" i podjęcie próby oceny przez studentów, przeprowadzanej przez Franciszka reformy Kurii Rzymskiej i ewentualne przewidzenie jej dalekosiężnych skutków.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Stępień
Prowadzący grup: Marek Stępień
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)