Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Proces o stwierdzenie nieważności małżeństwa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WK-K-NM
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Proces o stwierdzenie nieważności małżeństwa
Jednostka: Wydział Prawa Kanonicznego
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 7.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

prawo kanoniczne

Poziom przedmiotu:

zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PK_W05,PK_W11,

PK_U05, PK_U06,

PK_K05, PK_K08

Wymagania wstępne:

Znajomość podstawowych pojęć z zakresu kanonicznego prawa procesowego i prawa małżeńskiego materialnego

Skrócony opis:

Cele przedmiotu: Zdobycie wiedzy na temat procesu o orzeczenie nieważności małżeństwa i umiejętności w zakresie korzystania z prawa do dochodzenia uprawnień w kanonicznym procesie o nieważność małżeństwa

Wymagania wstępne: Znajomość podstawowych instytucji i pojęć z zakresu praw wiernych, postępowania sądowego, procesów kanonicznych w ogólności, prawa małżeńskiego materialnego

Pełny opis:

Przedmiotem wykładu są następujące kwestie natury prawnej: sprawy o orzeczenie nieważności małżeństwa w ogólności, proces oparty na dokumentach, proces skrócony, proces zwyczajny, właściwość sądu, prawo zaskarżenia ważności małżeństwa, skarga powodowa, zawiązanie sporu, formuła wątpliwości, instancja sporu, instrukcja sprawy, środki dowodowe, ogłoszenie akt, zamknięcie postępowania dowodowego, dyskusja sprawy, wyrok, apelacja, zaskarżenie wyroku, nova causae propositio.

Warunki zaliczenia przedmiotu: wykazanie się stosowną wiedzą podczas egzaminu ustnego, obejmującego zagadnienia podjęte w trakcie wykładu

Literatura:

Literatura obowiązkowa

T. Pawluk, Prawo kanoniczne według Kodeksu Jana Pawła II, t. 4, Olsztyn 1990

Z. Grocholewski, Pewność moralna jako klucz do lektury norm procesowych, „Jus Matrimoniale” 3 (1998), s. 9-44

Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego, t. V, Księga VII Procesy, Red. J. Krukowski, Pallottinum 2007, s. 326-372

A.G. Miziński, Status prawny adwokata w Kościele łacińskim, Lublin 2011

J. Krajczyński (red.), Proces małżeński według motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus, Płock 2015

Literatura uzupełniająca

R. Sobański, Udział adwokata w procesie o nieważność małżeństwa, „Jus Matrimoniale” 2(1997), s. 125-144

R. Sobański, Uwagi o funkcji sędziego w procesie o nieważność małżeństwa, „Jus Matrimoniale” 3(1998), s.45-60

R. Sobański, Iudex veritatem de matrimonio dicit, „Jus Matrimoniale” 4 (1999), s. 181-196

J. Staszak, Koszty sporządzania opinii biegłego w całości opłat procesowych, [w:] Kościelne prawo procesowe. Materiały i studia, Red. A. Dzięga i in., t. 1, Lublin 1999, s. 55-64

R. Sobański, Orzekanie nieważności małżeństwa z dwu (lub więcej) tytułów wadliwego konsensu, „Jus Matrimoniale” 5 (2000), s. 139-150

G. Leszczyński, Oświadczenie stron jako środek dowodowy w procesie o stwierdzenie nieważności małżeństwa, „Prawo Kanoniczne” 2000, nr 1-2, s. 107-121

P. Majer, Niestawiennictwo strony pozwanej w procesie o stwierdzenie nieważności małżeństwa, „Jus Matrimoniale” 7 (2002), s. 167-190

G. Leszczyński, Wartość dowodowa opinii biegłego w procesie o stwierdzenie nieważności małżeństwa, „Jus Matrimoniale” 9 (2004), s. 137-150

J. Krajczyński, Interpretacja i stosowanie norm dotyczących zgody małżeńskiej w perspektywie teologicznej, [w:] tenże, Podmiotowość osoby ludzkiej i konsens małżeński, Płock 2005, s. 55-72

A. Brzemia-Bonarek, Dopuszczalność dowodów zdobytych w sposób niegodziwy w kanonicznym procesie o stwierdzenie nieważności małżeństwa, Katowice 2007

Efekty kształcenia i opis ECTS:

W zakresie wiedzy:

EK1 - student zna terminologię odnoszącą się do kanonicznego procesu o orzeczenie nieważności małżeństwa,

EK2 - student zna przepisy regulujące proces o nieważność małżeństwa kanonicznego,

EK3 - student zna podstawową literaturę i zasady określone przez judykaturę Roty rzymskiej dotyczące aktualnie obowiązujących zasad orzekania w sprawach o nieważność małżeństwa

W zakresie umiejętności:

EK4 - student potrafi korzystać z podstawowej literatury w zakresie kanonicznego procesu małżeńskiego,

EK5 - student potrafi samodzielnie interpretować przepisy dotyczące procesu o stwierdzenie nieważności małżeństwa i stosować je w ramach postępowania sądowego,

EK6 - student potrafi formułować (w mowie i na piśmie) twierdzenia, redagować teksty związane z kanonicznym postępowaniem procesowym w zakresie nieważności małżeństwa kanonicznego.

W zakresie kompetencji:

EK7 - student posiada kompetencje do wykonywania różnego rodzaju zadań związanych z kanonicznym procesem o nieważność małżeństwa. Kompetencje te dotyczą zasadniczo czynności wykonywanych przez pracowników sądów kościelnych (oficjał, sędzia, obrońca węzła małżeńskiego, notariusz) oraz osób, które udzielają pomocy prawnej stronom procesowym (adwokaci, pełnomocnicy).

Opis ECTS:

Udział w wykładach - 45 godz. pracy studenta.

Konsultacje - 5 godz.

Lektura uzupełniająca do wykładów - 20 godz.

Przygotowanie do egzaminu - 20 godz.

Liczba ECTS: 4

Metody i kryteria oceniania:

Wiedza (EK 1-3)

ocena 2 (ndst): student nie zna źródeł małżeńskiego prawa materialnego i procesowego oraz podstawowej terminologii z zakresu procesu o nieważność małżeństwa; student nie ma podstawowej wiedzy na temat natury tego procesu, jego stadiów, znaczenia dowodów procesowych i środków podważenia wyroku; student nie ma uporządkowanej znajomości problematyki dotyczącej praw i obowiązków członków trybunału kościelnego i stron procesowych.

ocena 3 (dst): student zna w ograniczonym stopniu źródła małżeńskiego prawa materialnego i procesowego oraz podstawową terminologię z zakresu procesu o nieważność małżeństwa; student posiada znacznie ograniczoną wiedzę na temat natury tego procesu, jego stadiów, znaczenia dowodów procesowych i środków podważenia wyroku; student ma słabo uporządkowaną znajomość problematyki dotyczącej praw i obowiązków członków trybunału kościelnego i stron procesowych.

ocena 4 (db): student zna podstawowe źródła małżeńskiego prawa materialnego i procesowego oraz terminologię z zakresu procesu o nieważność małżeństwa; student posiada znaczną wiedzę na temat natury tego procesu, jego stadiów, znaczenia dowodów procesowych i środków podważenia wyroku; student ma średnio uporządkowaną znajomość problematyki dotyczącej praw i obowiązków członków trybunału kościelnego i stron procesowych.

ocena 5 (bdb): student zna w pełni źródła małżeńskiego prawa materialnego i procesowego oraz terminologię z zakresu procesu o nieważność małżeństwa; student posiada pełną wiedzę na temat natury tego procesu, jego stadiów, znaczenia dowodów procesowych i środków podważenia wyroku; student ma w pełni uporządkowaną znajomość problematyki dotyczącej praw i obowiązków członków trybunału kościelnego i stron procesowych.

Umiejętności (EK 4-6)

ocena 2 (ndst): student nie potrafi analizować, streszczać i prezentować problematyki dotyczącej procesu o orzeczenie nieważności małżeństwa; student nie potrafi wykorzystać środków prawnych przewidzianych dla ochrony i dochodzenia podmiotowych uprawnień stron pragnących zaskarżyć ważność małżeństwa; student nie potrafi znaleźć i wykorzystać rzetelnie źródeł i literatury z zakresu małżeńskiego prawa procesowego.

ocena 3 (dst): student potrafi w ograniczonym stopniu analizować, streszczać i prezentować problematykę dotyczącą procesu o orzeczenie nieważności małżeństwa; student potrafi w ograniczonym stopniu korzystać ze środków prawnych służących ochronie i dochodzeniu podmiotowych uprawnień stron pragnących zaskarżyć ważność małżeństwa; student z błędami znajduje i wykorzystuje źródła i literaturę z zakresu małżeńskiego prawa procesowego.

ocena 4 (db): student potrafi właściwie analizować, streszczać i prezentować problematykę dotyczącą procesu o orzeczenie nieważności małżeństwa; student potrafi wykorzystać niektóre środki prawne przewidziane dla ochrony i dochodzenia podmiotowych uprawnień stron pragnących zaskarżyć ważność małżeństwa; student w przeważającej liczbie przypadków potrafi znaleźć i wykorzystać rzetelnie źródła i literaturę z zakresu małżeńskiego prawa procesowego.

ocena 5 (bdb): student potrafi bezbłędnie i szybko analizować, streszczać i prezentować problematykę dotyczącą procesu o orzeczenie nieważności małżeństwa; student potrafi w pełni wykorzystać stosowne środki prawne przewidziane dla ochrony i dochodzenia podmiotowych uprawnień stron pragnących zaskarżyć ważność małżeństwa; student właściwie znajduje i wykorzystuje rzetelnie źródła i literaturę z zakresu małżeńskiego prawa procesowego.

Kompetencje (EK 7-8)

ocena 2 (ndst): student nie potrafi zaplanować i zorganizować indywidualnej pracy mającej na celu zrealizowanie zadania badawczego i przyswojenie treści z zakresu procesu o stwierdzenie nieważności małżeństwa;

student nie angażuje się w przebieg prowadzonych zajęć, nie bierze udziału w dyskusjach, nie formułuje konstruktywnych uwag, nie potrafi rozwiązać praktycznych kwestii prawnych na podstawie obowiązujących norm prawa kanonicznego

ocena 3 (dst): student potrafi w ograniczonym stopniu zaplanować i zorganizować indywidualną pracę mającą na celu zrealizowanie zadania badawczego i przyswojenie treści z zakresu procesu o stwierdzenie nieważności małżeństwa;

student okazjonalnie angażuje się w przebieg prowadzonych zajęć biorąc udział w dyskusjach, formułując własne wypowiedzi i konstruktywne, z trudnością potrafi rozwiązać praktyczne kwestie prawne na podstawie obowiązujących norm prawa kanonicznego

ocena 4 (db): student potrafi właściwie zaplanować i zorganizować indywidualna pracę mającą na celu zrealizowanie zadania badawczego i przyswojenie treści z zakresu procesu o stwierdzenie nieważności małżeństwa; student często aktywnie angażuje się w przebieg prowadzonych zajęć biorąc udział w dyskusjach, formułując własne wypowiedzi i konstruktywne uwagi, z łatwością potrafi rozwiązać praktyczne kwestie prawne na podstawie obowiązujących norm prawa kanonicznego

ocena 5 (bdb): student potrafi prawidłowo i kompleksowo zaplanować i zorganizować indywidualną pracę mającą na celu zrealizowanie zadania badawczego i przyswojenie treści z zakresu procesu o stwierdzenie nieważności małżeństwa; student bardzo często aktywnie angażuje się w przebieg prowadzonych zajęć biorąc udział w dyskusjach, formułując własne wypowiedzi i konstruktywne uwagi, z największą łatwością i w sposób fachowy potrafi rozwiązać praktyczne kwestie prawne na podstawie obowiązujących norm prawa kanonicznego

Na ocenę końcową z wykładu składa się ocena z egzaminu ustnego, podczas którego student musi wykazać się odpowiednią znajomością źródeł prawa oraz literatury przedmiotu oraz osiągnięciem efektów kształcenia w skali ocen od niedostatecznej (2) do bardzo dobrej (5)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Kamiński, Jan Krajczyński
Prowadzący grup: Rafał Kamiński, Jan Krajczyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ginter Dzierżon, Jan Krajczyński
Prowadzący grup: Ginter Dzierżon, Jan Krajczyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Poznanie, interpretacja i stosowanie przepisów kanonicznego prawa małżeńskiego, materialnego i procesowego

Pełny opis:

Poznanie norm dotyczących kanonicznego procesu o stwierdzenie nieważności małżeństwa; praktyczne wykorzystanie tej wiedzy, zwłaszcza w przypadku udzielania pomocy prawnej w ramach procesu przed sądem

4 ECTS (aktywność studenta: udział w wykładzie, w tym w dyskusji; przygotowanie do egzaminu)

Literatura:

Źródła

Kodeks Prawa Kanonicznego, kan. 1671-1691

Jan Paweł II, Przemówienia do Roty Rzymskiej (1979-2004)

Papieska Rada ds. Tekstów Prawnych, Instrukcja Dignitas Connubii

Franciszek pp.. Motu proprio Mitis Iudex Dominus Jesus

Literatura przedmiotu (podstawowa)

I. Gordon, Nowy proces nieważności małżeństwa. Postępowanie. Komentarze, Częstochowa 1985

T. Pawluk, Prawo kanoniczne według Kodeksu Jana Pawła II, t. 4, Olsztyn 1990

A. Dzięga, Strony sporu w kanonicznym procesie o nieważność małżeństwa, Warszawa 1994

R. Sobański, Uwagi o funkcji sędziego w procesie o nieważność małżeństwa, „Jus Matrimoniale” 3 (1998), s.45-60

Z. Grocholewski, Pewność moralna jako klucz do lektury norm procesowych, „Jus Matrimoniale” 3 (1998), s. 9-44

R. Sobański, Iudex veritatem de matrimonio dicit, „Jus Matrimoniale” 4 (1999), s. 181-196

R. Sobański, Orzekanie nieważności małżeństwa z dwu (lub więcej) tytułów wadliwego konsensu, „Jus Matrimoniale” 5 (2000), s. 139-150

G. Leszczyński, Wartość dowodowa opinii biegłego w procesie o stwierdzenie nieważności małżeństwa, „Jus Matrimoniale” 9 (2004), s. 137-150

J. Krajczyński, Interpretacja i stosowanie norm dotyczących zgody małżeńskiej w perspektywie teologicznej, [w:] tenże, Podmiotowość osoby ludzkiej i konsens małżeński, Płock 2005, s. 55-72

A. Brzemia-Bonarek, Dopuszczalność dowodów zdobytych w sposób niegodziwy w kanonicznym procesie o stwierdzenie nieważności małżeństwa, Katowice 2007

Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego, t. V, Księga VII Procesy, Red. J. Krukowski, Pallottinum 2007, s. 326-372

R. Sobański, Prawda jako entelechia procesu o nieważność małżeństwa w świetle przemówień Piusa XII do Roty Rzymskiej, „Ius Matrimoniale” 13 (2008), s. 29-41

(Red.) Proces małżeński według motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus, Płock 2015

Literatura przedmiotu (uzupełniająca)

S. Ciesielski, Wniesienie apelacji w kanonicznym procesie o nieważność małżeństwa, „Prawo Kanoniczne” 1987, nr 3-4, s. 189-201

S. Ciesielski, Skrócone postępowanie apelacyjne w kanonicznym procesie o nieważność małżeństwa, „Prawo Kanoniczne” 1988, nr 1-2, s. 127-137

W. Góralski, Natura procesów o nieważność małżeństwa oraz zadania trybunału w ich prowadzeniu, „Ius Matrimoniale” 2(1997), s. 87-94

R. Sobański, Udział adwokata w procesie o nieważność małżeństwa, „Ius Matrimoniale” 2(1997), s. 125-144

P. Majer, Niestawiennictwo strony pozwanej w procesie o stwierdzenie nieważności małżeństwa, „Ius Matrimoniale” 7 (2002), s. 167-190

U. Nowicka, Aplikacja zasady favor matrimonii w rozstrzyganiu spraw o nieważność małżeństwa, „Ius Matrimoniale” 16 (2011) s. 7-25.

Wymagania wstępne:

Znajomość kanonicznego prawa małżeńskiego materialnego

Ogólna wiedza z zakresu kanonicznego prawa procesowego

Umiejętność posługiwania się podstawowymi pojęciami z zakresu prawa osobowego i prawa procesowego

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Krajczyński, Piotr Ryguła
Prowadzący grup: Jan Krajczyński, Piotr Ryguła
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Poznanie, interpretacja i stosowanie w praktyce przepisów kanonicznego prawa małżeńskiego, materialnego i procesowego

Pełny opis:

Poznanie norm dotyczących kanonicznego procesu o stwierdzenie nieważności małżeństwa; praktyczne wykorzystanie tej wiedzy, zwłaszcza w przypadku udzielania pomocy prawnej w ramach procesu przed sądem, sporządzania pism procesowych i wyrokowania w sprawach

4 ECTS (aktywność studenta: udział w wykładzie, w tym w dyskusji; przygotowanie do egzaminu)

Literatura:

Źródła

Kodeks Prawa Kanonicznego, kan. 1400-1691, zwłaszcza 1671-1691

Przemówienia Papieży do Roty Rzymskiej

Papieska Rada ds. Tekstów Prawnych, Instrukcja Dignitas Connubii (25 I 2005)

Franciszek, Motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus (15 VIII 2015)

Podstawowa literatura przedmiotu

T. Pawluk, Prawo kanoniczne według Kodeksu Jana Pawła II, t. 4, Olsztyn 1990, s. 243-290

Z. Grocholewski, Pewność moralna jako klucz do lektury norm procesowych, IM 3 (1998) s. 9-44

R. Sobański, Iudex veritatem de matrimonio dicit, IM 4 (1999) s. 181-196

Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego, t. V, Księga VII Procesy, Red. J. Krukowski, Pallottinum 2007, s. 172-265

J. Krajczyński (red.), Proces małżeński według motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus, Płock 2015

Wymagania wstępne:

W studium przepisów z zakresu procesu o stwierdzenie nieważności małżeństwa przydatna jest:

1) znajomość kanonicznego prawa małżeńskiego materialnego,

2) ogólna wiedza z zakresu kanonicznego prawa procesowego,

3) umiejętność posługiwania się podstawowymi pojęciami z zakresu prawa osobowego i prawa procesowego.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Krajczyński, Piotr Ryguła
Prowadzący grup: Jan Krajczyński, Piotr Ryguła
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

4 ECTS (aktywność studenta: udział w wykładzie, w tym w dyskusji; przygotowanie do zajęć i do zaliczenia przedmiotu)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Poznanie, interpretacja i stosowanie w praktyce przepisów kanonicznego prawa małżeńskiego, materialnego i procesowego

Pełny opis:

Poznanie norm dotyczących kanonicznego procesu o stwierdzenie nieważności małżeństwa; praktyczne wykorzystanie tej wiedzy, zwłaszcza w przypadku udzielania pomocy prawnej w ramach procesu przed sądem, sporządzania pism procesowych i wyrokowania w sprawach

Literatura:

Źródła

Kodeks Prawa Kanonicznego, kan. 1400-1691, zwłaszcza 1671-1691

Przemówienia Papieży do Roty Rzymskiej

Papieska Rada ds. Tekstów Prawnych, Instrukcja Dignitas Connubii (25 I 2005)

Franciszek, Motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus (15 VIII 2015)

Podstawowa literatura przedmiotu

T. Pawluk, Prawo kanoniczne według Kodeksu Jana Pawła II, t. 4, Olsztyn 1990, s. 243-290

Z. Grocholewski, Pewność moralna jako klucz do lektury norm procesowych, IM 3 (1998) s. 9-44

R. Sobański, Iudex veritatem de matrimonio dicit, IM 4 (1999) s. 181-196

Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego, t. V, Księga VII Procesy, Red. J. Krukowski, Pallottinum 2007, s. 172-265

J. Krajczyński (red.), Proces małżeński według motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus, Płock 2015

Wymagania wstępne:

W studium przepisów z zakresu procesu o stwierdzenie nieważności małżeństwa przydatna jest:

1) znajomość kanonicznego prawa małżeńskiego materialnego,

2) ogólna wiedza z zakresu kanonicznego prawa procesowego,

3) umiejętność posługiwania się podstawowymi pojęciami z zakresu prawa osobowego i prawa procesowego.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)