Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prałatury personalne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WK-K-P-W
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prałatury personalne
Jednostka: Wydział Prawa Kanonicznego
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PK_W08,PK_W11,

PK_U04, PK_U05,

PK_K05

Pełny opis:

1. Wprowadzenie w zagadnienie. Pojęcie prałatury personalnej

2. Pojęcie Kościoła partykularnego.

3. Różnice i podobieństwa

4. Erygowanie prałatury personalnej

5. Statuty, jako prawo partykularne

6. Natura władzy prałata personalnego i jego kompetencje

7. Prezbiterium i wierni świeccy prałatury

8 Struktura wewnętrzna

9. Inne jednostki personalne

10. Nowe struktury personalne w Kościele

a) Personalna Administratura Apostolska Świętego Jana Marii Vianneya

b)Ordynariat Personalny Najśw, Marii Panny z Walsingham,

Literatura:

Kodeks Prawa Kanonicznego 1983;

Jan Paweł II, Konstytucja apostolska Ut sit validum, 1982;

Benedykt XVI, Konstytucja apostolska Anglicorum coetibus, 2009;

Kongregacja Biskupów, Dekret o ustanowieniu Personalnej Administratury Apostolskiej Świętego Jana Marii Vianneya, 18.I.2002, AAS 94(2002) 305-308;

Kongregacja Nauki Wiary, Dekret erygujący Ordynariat Personalny Najśw, Marii Panny z Walsingham, 15.I.2011, AAS103(20011) 129132;

Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego, t. II/1, red J. Krukowski, Poznań 2005;

Pawluk T., Prawo kanoniczne według Kodeksu Jana Pawła II, t. II, Olsztyn 2002.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

EK-7

(W) - w zakresie wiedzy: celem nauczania przedmiotu jest zdobycie przez studentów wiadomości z zakresu prawa o prałaturach personalnych oraz funkcjonowania poszczególnych podmiotów prawa;

(U) - w zakresie umiejętności: zrozumienie funkcjonowania poszczególnych osób i podmiotów prawnych istniejących w Kościele zarówno z prawa Bożego, jak i czysto ludzkiego;

(K) - w zakresie kompetencji: zdolność stosowania wiedzy, zdolności osobistych, umiejętności w pracy, w karierze zawodowej i osobistej w kategoriach odpowiedzialności za porządek prawny w Kościele.

W zakresie wiedzy:

EK 1: student zna podstawowe pojęcia i terminologię z zakresu prawa o prałaturach personalnych

partykularnego

EK 2: student ma uporządkowaną znajomość podstawowych zagadnień z ustroju

Kościoła partykularnego

EK 3: student posiada wiedzę na temat materialnego prawa konstytucyjnego Kościoła i systemu sprawowania władzy oraz funkcjonowania poszczególnych podmiotów prawa

W zakresie umiejętności:

EK 4: student samodzielnie potrafi analizować normy kodeksu i dokumenty z ustroju Kościoła

EK 5: student potrafi formułować, zarówno w mowie jak i na piśmie, zagadnienia prawne z ustroju Kościoła; potrafi także odróżniać ustrój kościelny od państwowego

EK 6: student potrafi znaleźć źródła informacji i poprawnie wykorzystać funkcjonowanie instytucji istniejących w Kościele zarówno z prawa Bożego, jak i ludzkiego

W zakresie kompetencji:

EK 7: student potrafi zorganizować indywidualną pracę w celu przyswojenia treści z zakresu ustroju Kościoła partykularnego

EK 8: student aktywnie angażuje się w prowadzone zajęcia, w dyskusję, stawia

konstruktywne uwagi krytyczne, jest zdolny stosować wiedzę w kategoriach odpowiedzialności

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceny:

WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU:

Udział w zajęciach, zaliczenie kolokwium i zdane egzaminu

FORMA ZALICZENIA ZAJĘĆ:

Egzamin ustny w określonym terminie

KRYTERIA ZALICZENIA:

Wiedza pozytywna, aktywność.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Dohnalik
Prowadzący grup: Jan Dohnalik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Józef Wroceński
Prowadzący grup: Józef Wroceński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

odpowiada nakładowi 15 h pracy studenta

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

1. Wprowadzenie w zagadnienie. Pojęcie prałatury personalnej

2. Pojęcie Kościoła partykularnego.

3. Różnice i podobieństwa

4. Erygowanie prałatury personalnej

5. Statuty, jako prawo partykularne

6. Natura władzy prałata personalnego i jego kompetencje

7. Prezbiterium i wierni świeccy prałatury

8 Struktura wewnętrzna

9. Inne jednostki personalne

10. Nowe struktury personalne w Kościele

a) Personalna Administratura Apostolska Świętego Jana Marii Vianneya

b)Ordynariat Personalny Najśw, Marii Panny z Walsingham,

Pełny opis:

1. Wprowadzenie w zagadnienie. Pojęcie prałatury personalnej

2. Pojęcie Kościoła partykularnego.

3. Różnice i podobieństwa

4. Erygowanie prałatury personalnej

5. Statuty, jako prawo partykularne

6. Natura władzy prałata personalnego i jego kompetencje

7. Prezbiterium i wierni świeccy prałatury

8 Struktura wewnętrzna

9. Inne jednostki personalne

10. Nowe struktury personalne w Kościele

a) Personalna Administratura Apostolska Świętego Jana Marii Vianneya

b)Ordynariat Personalny Najśw, Marii Panny z Walsingham,

Literatura:

Kodeks Prawa Kanonicznego 1983;

Jan Paweł II, Konstytucja apostolska Ut sit validum, 1982;

Benedykt XVI, Konstytucja apostolska Anglicorum coetibus, 2009;

Kongregacja Biskupów, Dekret o ustanowieniu Personalnej Administratury Apostolskiej Świętego Jana Marii Vianneya, 18.I.2002, AAS 94(2002) 305-308;

Kongregacja Nauki Wiary, Dekret erygujący Ordynariat Personalny Najśw, Marii Panny z Walsingham, 15.I.2011, AAS103(20011) 129132;

Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego, t. II/1, red J. Krukowski, Poznań 2005;

Pawluk T., Prawo kanoniczne według Kodeksu Jana Pawła II, t. II, Olsztyn 2002.

Wymagania wstępne:

Zaliczenie na podstawie koloqium

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Dohnalik
Prowadzący grup: Jan Dohnalik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)