Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wybrane zagadnienia z prawa cywilnego (k.c., k.r.o.)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WK-K-PCR
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wybrane zagadnienia z prawa cywilnego (k.c., k.r.o.)
Jednostka: Wydział Prawa Kanonicznego
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PK_W08, PK_U13


Skrócony opis:

Pojęcie i charakterystyka podstawowych zasad oraz instytucji prawnych z zakresu polskiego prawa cywilnego i rodzinnego.

Pełny opis:

1. Ogólna charakterystyka prawa cywilnego. Źródła i zasady prawa cywilnego.

2. Stosunek cywilnoprawny (pojęcie, rodzaje, strony, przedmiot). Podmioty prawa cywilnego.

3. Czynności cywilnoprawne (składanie oświadczeń woli, sposoby zawierania umów; wady oświadczenia woli).

4. Przedstawicielstwo (pojęcie, rodzaje). Przedawnienie i terminy zawite.

5. Pojęcie rodzaje i cechy praw rzeczowych.

6. Prawo własności. Współwłasność.

7. Istota zobowiązań. Bezpodstawne wzbogacenie.

8. Prawo zobowiązań. Omówienie wybranych umów: umowy dotyczące powierzenia praw (umowa sprzedaży, umowa darowizny), umowy o używanie cudzych rzeczy (umowa najmu, umowa dzierżawy), umowy o usługi (umowa o dzieło, umowa zlecenia).

9. Prawo spadkowe - ogólna charakterystyka.

10. Dziedziczenie ustawowe. Dziedziczenie testamentowe. Zachowek. Rodzaje testamentów.

11. Nabycie spadku przez spadkobiercę.

12. Rodzina (pojęcie, ogólna charakterystyka prawa rodzinnego).

13. Zawarcie i unieważnienie małżeństwa. Prawa i obowiązki małżonków. Ustroje majątkowe małżeńskie.

14. Ustanie małżeństwa i separacja małżonków.

15. Pochodzenie dziecka (macierzyństwo, ojcostwo). Władza rodzicielska. Obowiązek alimentacyjny. Opieka i kuratela.

Literatura:

1. Arkadiusz Bieliński, Maciej Pannert. Prawo cywilne - część ogólna : prawo rzeczowe. Warszawa 2017.

2. Edward Gniewek.Prawo rzeczowe. Warszawa 2016.

3. Marcin Hałgas, Piotr Kostański. Prawo cywilne - część ogólna : pytania, kazusy, tablice, testy. Warszawa 2016.

4. Agnieszka Kawałko, Hanna Witczak.Prawo cywilne : część ogólna. Warszawa 2014.

5. Jacek Gudowski (red.) Kodeks cywilny : komentarz. T. 1, Część ogólna. Warszawa 2014.

6. Arkadiusz Krzysztof Bieliński, Maciej Pannert. Prawo rodzinne. Warszawa 2016.

7. Anna Stępień-Sporek, Michał Wyrwiński, Piotr Zakrzewski.Prawo rzeczowe i rodzinne : kazusy. Warszawa 2016.

8. Jerzy Ignatowicz, Mirosław Nazar.Prawo rodzinne. Warszawa 2016.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

WIEDZA

EK 1 - Student zna terminologię z zakresu przedmiotu.

EK 2 - Student zna i definiuje instytucje z zakresu przedmiotu.

EK 3 - Student ma znajomość metod analizy tekstów ustaw

UMIEJĘTNOŚCI

EK 4 - Student umie analizować teksty ustaw

EK 5 - Student umie analizować teksty orzeczeń sądowych

EK 6 - Student, w oparciu o teksty ustaw, potrafi rozwiązać zagadnienia prawne wyłaniające się na tle przedstawionego stanu faktycznego (kazusy)

KOMPETENCJE

EK 7 - Student potrafi zaplanować i zorganizować indywidualną pracę mającą na celu rozwiązanie zagadnienia prawnego wyłaniającego się na tle przedstawionego stanu faktycznego (kazus)

EK 8 - Student ma świadomość konieczności ciągłego dokształcania

EK 9 - Student angażuje się w przebieg prowadzonych zajęć, bierze udziału w dyskusjach

EK 10 - Student formułuje własne wypowiedzi oraz uwagi krytyczne

Punkty ECTS:

Wykład:

udział w wykładzie: 30 godz.- 1 pkt ECTS,

przygotowanie do wykładów: 30 godz. - 1 ECTS

przygotowanie do egzaminu: 60 godz. - 2 ECTS

Ćwiczenia:

udział w ćwiczeniach: 0,5 ECTS,

przygotowanie do ćwiczeń: 0,5 ECTS

RAZEM: 5 ECTS.

Metody i kryteria oceniania:

WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU: opanowanie wiedzy teoretycznej i praktycznej; udział w zajęciach (frekwencja), aktywność, przygotowanie do zajęć

FORMA ZALICZENIA ZAJĘĆ:

Egzamin w formie ustnej.

Kryteria oceniania:

WIEDZA:

ocena 2 (ndst): Student nie zna źródeł prawa, orzecznictwa oraz literatury z zakresu przedmiotu.

ocena 3 (dst): Student w ograniczonym zna źródła prawa, orzecznictwo oraz literaturę z zakresu przedmiotu.

ocena 4 (db): Student swobodnie posługuje się źródłami prawa, orzecznictwem oraz literatura z zakresu przedmiotu.

ocena 5 (bdb): Student w pełni precyzyjnie i skutecznie posługuje się źródłami prawa, orzecznictwem oraz literatura z zakresu przedmiotu.

UMIEJETNOSCI:

ocena 2 (ndst): Student nie umie analizować przepisów, orzecznictwa i literatury z zakresu przedmiotu.

ocena 3 (dst): Student w ograniczonym stopniu umie analizować przepisy, orzecznictwo i literaturę z zakresu przedmiotu.

ocena 4 (db): Student umie analizować i stosować przepisy, orzecznictwo i literaturę z zakresu przedmiotu.

ocena 5 (bdb): Student w pełni precyzyjnie i skutecznie umie analizować i stosować przepisy, orzecznictwo i literaturę z zakresu przedmiotu.

KOMPETENCJE:

ocena 2 (ndst): Student nie potrafi rozwiązać podstawowych zagadnień problematycznych.

ocena 3 (dst): Student w ograniczonym stopniu potrafi rozwiązać podstawowe zagadnienia problematyczne.

ocena 4 (db): Student potrafi rozwiązać zagadnienia problematyczne.

ocena 5 (bdb): Student potrafi rozwiązać skomplikowane zagadnienia problematyczne jak również formułować trafne wnioski.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-01 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Majchrzak
Prowadzący grup: Katarzyna Majchrzak, Arkadiusz Mróz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Majchrzak, Arkadiusz Mróz
Prowadzący grup: Katarzyna Majchrzak, Arkadiusz Mróz
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a22c218042c1840328a7ef7e844583c6e%40thread.tacv2/conversations?groupId=b9594142-8d84-42ac-92cd-031b8a204aa1&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Majchrzak, Arkadiusz Mróz
Prowadzący grup: Katarzyna Majchrzak, Arkadiusz Mróz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Majchrzak, Arkadiusz Mróz
Prowadzący grup: Katarzyna Majchrzak, Arkadiusz Mróz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)