Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przestępstwa zarezerwowane Kongregacji Nauki Wiary

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WK-K-PZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Przestępstwa zarezerwowane Kongregacji Nauki Wiary
Jednostka: Wydział Prawa Kanonicznego
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PK_W08,PK_W11,

PK_U05, PK_U07,

PK_K01, PK_K05

Skrócony opis:

Treść zajęć:

Treść zajęć stanowią normy materialne i proceduralne dotyczące przestępstw zarezerwowanych dla Kongregacji Nauki Wiary w Normach de delictis reservatis z 2010 r.

Pełny opis:

Celem wykładu jest zapoznanie studentów z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa kanonicznego w materii przestępstw zarezerwowanych dla Kongregacji Nauki Wiary.

Omówienie aktualnej dyscypliny kanonicznej odnoszącej się do przestępstw zarezerwowanych dla Kongregacji Nauki Wiary zostanie poprzedzone krótkim spojrzeniem na rozwój historyczny dyscypliny wiążącej się ze szczególną kategorią przestępstw i kar, które kościelna władza ustawodawcza uznała za konieczne obwarować klauzulą rezerwacji.

Zasadniczą treść wykładu będzie stanowić analiza Nrom De delictis reservatis z 2010 r. Szczegółowej analizie zostaną poddane zarówno poszczególne przestępstwa należące do kategorii delicta reservata, jak i normy proceduralne przewidziane dla tej kategorii przestępstw.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. D. BOREK, Przestępstwa zastrzeżone dla Kongregacji Nauki Wiary. Normy materialne i proceduralne, Tarnów 2019.

2. M. STOKŁOSA, Modyfikacje wprowadzone do tekstu Normae de gravioribus delictis, Prawo i Kościół 3 (2011), s. 101-129.

Literatura uzupełniająca:

1. CUCCI G. – ZOLLNER H., Kościół a pedofilia, przekład G. Rawski, Kraków 2011.

2. P. SKONIECZNY, Przestępstwo ciężkiej pornografii dziecięcej. Komentarz do art. 6 § 1 n. 2 Sacramentorum Sanctitatis Tutela z 2010r., „Prawo Kanoniczne” 60 (2017), nr 2, s. 109-138.

3. P. SKONIECZNY, Przestępstwo cięższe przeciwko szóstemu przykazaniu Dekalogu z małoletnim – uwagi de lege lata i de lege ferenda, „Prawo Kanoniczne” 60 (2017),nr 1, s. 135-175.

4. M. STOKŁOSA, Utrata stanu duchowego w aktualnym prawodawstwie Kościoła łacińskiego, Warszawa 2015.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza:

EK 1 - student zna podstawową terminologię prawniczą z zakresu przestępstw zarezerwowanych Kongregacji Nauki Wiary

EK 2 - student ma uporządkowaną znajomość podstawowych zagadnień z zakresu przestępstw zarezerwowanych Kongregacji Nauki Wiary

EK 3 - student posiada wiedzę na temat najważniejszych dyskusji prowadzonych na gruncie przestępstw zarezerwowanych Kongregacji Nauki Wiary

Umiejętności:

EK 4 - student potrafi analizować, streszczać i prezentować teksty z zakresu przestępstw zarezerwowanych Kongregacji Nauki Wiary

EK 5 - student formułuje w mowie i na piśmie zagadnienia z zakresu przestępstw zarezerwowanych Kongregacji Nauki Wiary oraz potrafi odpowiednio rekonstruować i uzasadniać poszczególne stanowiska

EK 6 - student znajduje i wykorzystuje rzetelne źródła informacji z zakresu przestępstw zarezerwowanych Kongregacji Nauki Wiary

Kompetencje:

EK 7 - student potrafi zaplanować i zorganizować indywidualną pracę mającą na celu zrealizowanie zadania badawczego i przyswojenie treści z zakresu przestępstw zarezerwowanych Kongregacji Nauki Wiary

EK 8 - student aktywnie angażuje się w przebieg prowadzonych zajęć biorąc udział w dyskusjach, formułując własne wypowiedzi oraz konstruktywne uwagi krytyczne

ECTS (1 ECTS = 30 godz.)

udział w wykładzie: 30 godz.

udział w ćwiczeniach: 15 godz.

przygotowanie do egzaminu: 15 godz.

suma godzin: 60 (30=1)

Liczba ECTS: 4

2 pkt - udział w zajęciach i przygotowanie do egzaminu

1 pkt - udział w dyskusjach i analizach

1 pkt - przygotowanie i prezentacja referatów

Metody i kryteria oceniania:

Efekty wiedzy (EK 1-3):

metoda dydaktyczna - wykład informacyjny; dyskusja; indywidualna lektura tekstów; analiza treści tekstu

weryfikacja - indywidualna ocena przygotowania i aktywności podczas zajęć

Efekty umiejętności (EK 4-6):

metoda dydaktyczna - dyskusja, analiza treści tekstu, projekt

weryfikacja - indywidualna ocena przygotowania i aktywności podczas zajęć

Efekty kompetencji (EK 7-8):

metoda dydaktyczna - indywidualna lektura tekstów; analiza treści tekstu; dyskusja

weryfikacja - indywidualna ocena przygotowania i aktywności podczas zajęć

Opis metod dydaktycznych:

Wykład - będzie dotyczył wprowadzenia w tematykę, strukturę i sposób prowadzenia zajęć;

Indywidualna lektura tekstów - indywidualna lektura tekstów przeznaczonych do analizy w czasie poszczególnych zajęć (lektura obowiązkowa przed zajęciami w ramach przygotowania)

Analiza treści tekstu - przeprowadzana wspólnie podczas zajęć w celu uzyskania poprawnego zrozumienia treści oraz wyjaśnieniu treści niezrozumiałych

Dyskusja - będzie odbywać się po każdej lekturze, w ramach jej omawiania oraz przy omawianiu prezentacji referatu

Opis sposobów weryfikacji efektów kształcenia:

Indywidualna ocena przygotowania i aktywności podczas zajęć - indywidualnie każdy uczestnik zajęć zostanie oceniony przez prowadzącego; ocena będzie dotyczyła przygotowania studenta do zajęć i zaangażowania w ich przebieg

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-01 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Borek, Jan Dohnalik
Prowadzący grup: Dariusz Borek, Jan Dohnalik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Treść zajęć:

Treść zajęć stanowią normy materialne i proceduralne dotyczące przestępstw zarezerwowanych dla Kongregacji Nauki Wiary w Normach de delictis reservatis z 2010 r. ze szczególnym uwzględnieniem późniejszych modyfikacji dotyczących przestępstw przeciw osobom małoletnim i bezradnym.

Pełny opis:

Celem wykładu jest zapoznanie studentów z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa kanonicznego w materii przestępstw zarezerwowanych dla Kongregacji Nauki Wiary.

Omówienie aktualnej dyscypliny kanonicznej odnoszącej się do przestępstw zarezerwowanych dla Kongregacji Nauki Wiary zostanie poprzedzone krótkim spojrzeniem na rozwój historyczny dyscypliny wiążącej się ze szczególną kategorią przestępstw i kar, które kościelna władza ustawodawcza uznała za konieczne obwarować klauzulą rezerwacji.

Zasadniczą treść wykładu będzie stanowić analiza Nrom De delictis reservatis z 2010 r. Szczegółowej analizie zostaną poddane zarówno poszczególne przestępstwa należące do kategorii delicta reservata, jak i normy proceduralne przewidziane dla tej kategorii przestępstw.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. D. BOREK, Przestępstwa zastrzeżone dla Kongregacji Nauki Wiary. Normy materialne i proceduralne, Tarnów 2019.

2. M. STOKŁOSA, Modyfikacje wprowadzone do tekstu Normae de gravioribus delictis, Prawo i Kościół 3 (2011), s. 101-129.

Literatura uzupełniająca:

1. CUCCI G. – ZOLLNER H., Kościół a pedofilia, przekład G. Rawski, Kraków 2011.

2. P. SKONIECZNY, Przestępstwo ciężkiej pornografii dziecięcej. Komentarz do art. 6 § 1 n. 2 Sacramentorum Sanctitatis Tutela z 2010r., „Prawo Kanoniczne” 60 (2017), nr 2, s. 109-138.

3. P. SKONIECZNY, Przestępstwo cięższe przeciwko szóstemu przykazaniu Dekalogu z małoletnim – uwagi de lege lata i de lege ferenda, „Prawo Kanoniczne” 60 (2017),nr 1, s. 135-175.

4. M. STOKŁOSA, Utrata stanu duchowego w aktualnym prawodawstwie Kościoła łacińskiego, Warszawa 2015.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Borek
Prowadzący grup: Dariusz Borek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Treść zajęć:

Zasadniczy przedmiot zajęć stanowią normy materialne i proceduralne dotyczące przestępstw zarezerwowanych dla Kongregacji Nauki Wiary zawarte w Normach de delictis reservatis z 2010 r., oraz w późniejszych zmianach.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa kanonicznego w materii przestępstw zarezerwowanych dla Kongregacji Nauki Wiary.

Omówienie aktualnej dyscypliny kanonicznej odnoszącej się do przestępstw zarezerwowanych dla Kongregacji Nauki Wiary zostanie poprzedzone krótkim spojrzeniem na rozwój historyczny dyscypliny wiążącej się ze szczególną kategorią przestępstw i kar, które kościelna władza ustawodawcza uznała za konieczne obwarować klauzulą rezerwacji.

Zasadniczą treść przedmiotu będzie stanowić analiza Nrom De delictis reservatis z 2010 r., oraz późniejszych zmian. Szczegółowej analizie zostaną poddane zarówno poszczególne przestępstwa należące do kategorii delicta reservata, jak i normy proceduralne przewidziane dla tej kategorii przestępstw.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. D. BOREK, Przestępstwa zastrzeżone dla Kongregacji Nauki Wiary. Normy materialne i proceduralne, Tarnów 2019.

2. M. STOKŁOSA, Modyfikacje wprowadzone do tekstu Normae de gravioribus delictis, Prawo i Kościół 3 (2011), s. 101-129.

Literatura uzupełniająca:

1. CUCCI G. – ZOLLNER H., Kościół a pedofilia, przekład G. Rawski, Kraków 2011.

2. P. SKONIECZNY, Przestępstwo ciężkiej pornografii dziecięcej. Komentarz do art. 6 § 1 n. 2 Sacramentorum Sanctitatis Tutela z 2010r., „Prawo Kanoniczne” 60 (2017), nr 2, s. 109-138.

3. P. SKONIECZNY, Przestępstwo cięższe przeciwko szóstemu przykazaniu Dekalogu z małoletnim – uwagi de lege lata i de lege ferenda, „Prawo Kanoniczne” 60 (2017),nr 1, s. 135-175.

4. M. STOKŁOSA, Utrata stanu duchowego w aktualnym prawodawstwie Kościoła łacińskiego, Warszawa 2015.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)