Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo instytutów życia konsekrowanego i stowarzyszeń życia apostolskiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WK-K-PZK
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prawo instytutów życia konsekrowanego i stowarzyszeń życia apostolskiego
Jednostka: Wydział Prawa Kanonicznego
Grupy:
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a656aed3c65a24538aaa01141515f06d8%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=1181fbf3-67ab-4189-953a-88965a733de5&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

średnio-zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

WIEDZA: PK_W07; PK_W06;PK_W16;

UMIEJĘTNOSCI: PK_U01; PK_U04; PK_U05; PK_U06;

KOMPETENCJE SPOŁECZNE: PK_K01; PK_K05Wymagania wstępne:

Student powinien posiadać podstawowe wiadomości dotyczące Kościoła, jego powstania i historii, a także istnienia w nim osób oddanych całkowicie Bogu tj. zakonników oraz osób przynależących do innych form konsekracji.

Skrócony opis:

Poziom przedmiotu - podstawowy.

Metody dydaktyczne: Praca z tekstem dawnych zbiorów prawa zakonnego tj. pierwszych reguł monastycznych i obowiązujących zbiorów prawa własnego wybranych instytutów życia konsekrowanego, rozważanie kazusów prawa instytutów, przygotowywanie referatów dotyczących zagadnień tematycznych wykładu i ćwiczeń.

Wymagania wstępne: Praca z Kodeksem Prawa Kanonicznego z 1983 roku, wykorzystanie odpowiednich materiałów źródłowych i literatury.

Cele przedmiotu: Ukazanie różnych form życia konsekrowanego istniejącego obecnie w Kościele katolickim i prawa, którym one się kierują.

Pełny opis:

Treści merytoryczne:

TEMATY ZAJĘĆ

Zagadnienia wstępne dotyczące życia konsekrowanego, definicja tego pojęcia.

Różnorodność instytutów życia konsekrowanego i ich podział oraz formy.

Rozwój życia konsekrowanego i stowarzyszeń życia apostolskiego.

Sobór Watykański II o życiu zakonnym i o instytutach życia konsekrowanego.

Wewnętrzne prawo instytutów życia konsekrowanego i stowarzyszeń życia apostolskiego.

Założenie i znoszenie instytutów i ich części administracyjnych

Zależność instytutów życia konsekrowanego od władzy kościelnej.

Zarząd instytutów wewnętrzny i zewnętrzny (przełożeni, zakres ich władzy, itd.)

Konferencje wyższych przełożonych, zakres ich władzy i obowiązki.

Zarząd dobrami materialnymi (np. nabywanie, alienacje, zaciąganie długów itd.)

Włączanie do instytutu i formacja, nowicjat, profesja, czyli śluby zakonne.

Obowiązki członków. Zakonnicy wyniesieni do godności biskupiej, apostolstwo instytutów.

Wyłączanie członków z instytutu. Przyczyny wydalania. Instytuty świeckie i stowarzyszenia życia apostolskiego.

WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU:

egzamin i uczestnictwo w wykładach

FORMA ZALICZENIA ZAJĘĆ:

egzamin ustny

KRYTERIA ZALICZENIA:

wiedza pozytywna, aktywność na wykładach

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

1. J.R. BAR, J. KAŁOWSKI, Prawo o instytutach życia konsekrowanego, Warszawa 1985.

2. B.W. ZUBERT, Instytuty życia konsekrowanego i stowarzyszenia życia apostolskiego, Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego, Księga II. Lud Boży. Część III, Lublin 1990.

3. E. GAMBARI, Życie zakonne po Soborze Watykańskim II, Kraków 1998.

4. A. CHRAPKOWSKI, J. KRZYWDA, J. WROCEŃSKI, B. W. ZUBERT, Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego. Tom II-2. Księga II. Lud Boży. Część III. Instytuty życia konsekrowanego i stowarzyszenia życia apostolskiego, Pallottinum 2006.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

1. SOBÓR WATYKAŃSKI II, Dekret o przystosowanej do współczesności odnowie życia zakonnego «Perfectae caritatis», w: SOBÓR WATYKAŃSKI II, Konstytucje, dekrety, deklaracje. Tekst polski. Nowe tłumaczenie, Poznań 2002, s. 259-275.

2 J. R. Bar, Prawo zakonne po Soborze Watykańskim II, Warszawa 1971.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

WIEDZA:

EK 1 - student ma znajomość podstawowej terminologii z dziedziny prawa instytutów życia konsekrowanego i stowarzyszeń życia apostolskiego

EK 2 - student formułuje w sposób uporządkowany zasadnicze zagadnienia na temat prawa instytutów życia konsekrowanego i stowarzyszeń życia apostolskiego

EK 3 - student prezentuje ugruntowaną wiedzę dotyczącą istotnych kwestii zarówno teoretycznych jak i praktycznych z obszaru prawa różnych form życia konsekrowanego

UMIEJĘTNOŚCI:

EK 4 - student jest w stanie dokonać wykładni kanonów Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku i innych przepisów z dziedziny instytutów życia konsekrowanego oraz przedstawić wyniki tejże wykładni

EK 5 - student ujmuje słownie oraz pisemnie zagadnienia z prawa instytutów życia konsekrowanego i jest zdolny do ukazania ich w świetle norm prawnych dotyczących życia konsekrowanego

EK 6 - student potrafi znajdować fontes cognoscendi i literaturę związaną z prawem instytutów życia konsekrowanego i stowarzyszeń życia apostolskiego, zna zasady właściwe różnym formom życia konsekrowanego, może udzielić porad prawnych w zakresie prawa własnego instytutu oraz sytuacji prawnej danej osoby konsekrowanej, jest przygotowany do podjęcia odpowiedzialnych funkcji w instytucie lub stowarzyszeniu, przeprowadzić proces ekslaustracji, sekularyzacji i wydalenia osoby konsekrowanej

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

EK 7 - student potrafi samodzielnie pracować według wcześniej ustalonego przez siebie planu, mając za cel przyswojenie sobie treści z dziedziny prawa dotyczącego życia konsekrowanego

EK 8 - student uczestniczy aktywnie w prowadzonych zajęciach, zabierajac głos w dyskusjach, wyrażając i dokumentując swe stanowisko nawet krytyczne

Metody i kryteria oceniania:

EFEKTY WIEDZY (EK 1-3):

metoda dydaktyczna: wykład problemowy, analiza poszczególnych zagadnień z prawa życia konsekrowanego, prezentacja indywidualna

weryfikacja: ocena zadanych ćwiczeń

EFEKTY UMIEJĘTNOŚCI (EK 4-6):

metoda dydaktyczna: wykład problemowy, prezentacja, dyskusja w kwestiach problematycznych,

weryfikacja: poprawność spostrzeżeń i odpowiedzi na kwestie wynikające z omawianych zagadnień

EFEKTY KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH (EK 7-8):

metoda dydaktyczna: indywidualna lektura tekstów, zajęcia dialogowane

weryfikacja: ocena zaangażowania w czasie zajęć

ECTS [1 ECTS = 30 (25) godz.]

udział w wykładzie: 30 godzin

udział w ćwiczeniach: 30 godzin

przygotowanie do egzaminu: 20 godzin

konsultacje, przygotowanie do zaliczenia na ocenę: 15 godzin

przygotowanie referatów, prezentacji: 25 godzin

suma godzin: 120

Liczba ECTS: 4

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bożena Szewczul
Prowadzący grup: Bożena Szewczul
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a656aed3c65a24538aaa01141515f06d8%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=1181fbf3-67ab-4189-953a-88965a733de5&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Student powinien posiąść podstawową wiedzę o istnieniu w Kościele osób konsekrowanych (należących do różnych form tego rodzaju życia), które obok duchowieństwa i wiernych świeckich dążą do świętości poprzez podjęcie rad ewangelicznych. Formy życia konsekrowanego podane w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 roku i poza Kodeksem.

Pełny opis:

Poziom przedmiotu: podstawowy

Cele przedmiotu:

Zapoznanie studentów z ważniejszymi zagadnieniami instytutów życia konsekrowanego i stowarzyszeń życia apostolskiego w Kościele katolickim. Ukazanie tego rodzaju życia regulowanego w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 r. i poza nim. W dalszej kolejności - omówienie najbardziej powszechnych form poświęcenia życia Bogu poprzez wyjaśnienie wymaganych warunków do podjęcia formacji w określonym rodzaju konsekracji, złożenia ślubów lub innych zobowiązań i ewentualne możliwości opuszczenia danej formy życia konsekrowanego.

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA:

1. W. Zatorski, Komentarz do reguły św. Benedykta, Tyniec 2012.

2. Kongregacja Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego,

Instrukcja Posługa władzy i posłuszeństwo «Faciem tuam, Domine, requiram» Libreria Editrice Vaticana 2008.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

1. B. Szewczul, Niektóre priorytety przełożonych zakonnych według Instrukcji pt. «Posługa władzy i posłuszeństwo» z 2008 roku oraz kann. 618-619, KPK/1983, Prawo Kanoniczne 52(2009) nr 3-4, s. 137-153.

2. R.M. Rivoire, Una lettura dell'istruzione Cor Orans sulla vita contemplativa femminile: sfide e prospettive, https://doaj.org/article/9dd0dd8c1fac4fa29a89c74304fe10a5

Wymagania wstępne:

Znajomość norm ogólnych prawa kanonicznego oraz praw dotyczących

wszystkich wiernych w Kościele katolickim. Umiejętność pracy z Kodeksem Prawa Kanonicznego z 1983 roku, wykorzystanie odpowiednich materiałów.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bożena Szewczul
Prowadzący grup: Bożena Szewczul
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a6FJ6Hf4lluUJ_2yT7eJSS-H7FruxcDIOWV5BqTCVx301%40thread.tacv2/conversations?groupId=efaccbe9-7af5-4d16-8723-8aba410a5944&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bożena Szewczul
Prowadzący grup: Bożena Szewczul
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)