Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Rynek pracy dla kanonistów - konwersatorium

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WK-K-RPK
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Rynek pracy dla kanonistów - konwersatorium
Jednostka: Wydział Prawa Kanonicznego
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PK_W11, PK‐W12,

PK_U14, PK_K07,

PK_K09

Skrócony opis:

Celem zajęć jest przybliżenie studentom zagadnień związanych z podejmowaniem przez kanonistów aktywności zawodowej ze szczególnym uwzględnieniem kwestii dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej i regulacji z zakresu prawa pracy.

Literatura:

1. M. Stec, T. Mróz, (red.), Prawo gospodarcze prywatne, Warszawa 2016.

2. A. Kidyba, Prawo handlowe, Warszawa 2016.

3. K. Jaśkowski (red.), Meritum prawa pracy, Warszawa 2017.

4. L. Florek, Prawo pracy, Warszawa 2016.

5. materiały informacyjne dostępne na stronie https://prod.ceidg.gov.pl

Akty prawne:

1. ustawa z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity: Dz.U. 2016 poz. 1829 ze zm.);

2. ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz.U. 2017 poz. 459);

3. ustawa z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity: Dz.U. 2016 poz. 1578);

4. ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827);

5. ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (tekst jednolity: Dz.U. 2016 poz. 687);

6. ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz.U. 2016 poz. 1666 ze zm.);

Metody i kryteria oceniania:

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Metody dydaktyczne (konwersatorium):

- praca z tekstem aktów prawnych (analiza treści przepisów);

- przedstawianie i analiza stanowiska doktryny i orzecznictwa w omawianych kwestiach;

- prezentacja i omówienie przykładowych dokumentów;

- rozwiązywanie kazusów;

- studium przypadku;

- dyskusja;

- praca w grupach;

Warunki zaliczenia:

- obecność na zajęciach (dopuszczalne są 2 nieusprawiedliwione nieobecności na zajęciach);

- aktywny udział w zajęciach;

- pozytywny wynik końcowego zaliczenia.

Forma zaliczenia - pisemne kolokwium.

Kryteria zaliczenia ćwiczeń:

- pozytywna ocena merytorycznego przygotowania do zajęć i aktywności podczas zajęć (każdy student zostanie oceniony przez prowadzącego; ocena będzie dotyczyła merytorycznego przygotowania studenta do zajęć i zaangażowania w ich przebieg);

- pozytywna ocena znajomości treści programowych przedmiotu.

Na ocenę końcową składają się następujące elementy:

- obecność na zajęciach;

- merytoryczne przygotowanie do zajęć i aktywność podczas zajęć;

- ocena uzyskana z pisemnego kolokwium

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-01 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Sacher
Prowadzący grup: Andrzej Sacher
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Helena Pietrzak
Prowadzący grup: Helena Pietrzak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Helena Pietrzak
Prowadzący grup: Helena Pietrzak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)