Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

Labor market for canonist - discussion session

General data

Course ID: WK-K-RPK
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: Labor market for canonist - discussion session
Name in Polish: Rynek pracy dla kanonistów - konwersatorium
Organizational unit: Faculty of Canon Law
Course groups:
ECTS credit allocation (and other scores): 2.00 Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.
Language: Polish
Subject level:

elementary

Learning outcome code/codes:

PK_W11, PK‐W12,

PK_U14, PK_K07,

PK_K09

Short description: (in Polish)

Celem zajęć jest przybliżenie studentom zagadnień związanych z podejmowaniem przez kanonistów aktywności zawodowej ze szczególnym uwzględnieniem kwestii dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej i regulacji z zakresu prawa pracy.

Bibliography: (in Polish)

1. M. Stec, T. Mróz, (red.), Prawo gospodarcze prywatne, Warszawa 2016.

2. A. Kidyba, Prawo handlowe, Warszawa 2016.

3. K. Jaśkowski (red.), Meritum prawa pracy, Warszawa 2017.

4. L. Florek, Prawo pracy, Warszawa 2016.

5. materiały informacyjne dostępne na stronie https://prod.ceidg.gov.pl

Akty prawne:

1. ustawa z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity: Dz.U. 2016 poz. 1829 ze zm.);

2. ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz.U. 2017 poz. 459);

3. ustawa z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity: Dz.U. 2016 poz. 1578);

4. ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827);

5. ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (tekst jednolity: Dz.U. 2016 poz. 687);

6. ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz.U. 2016 poz. 1666 ze zm.);

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Metody dydaktyczne (konwersatorium):

- praca z tekstem aktów prawnych (analiza treści przepisów);

- przedstawianie i analiza stanowiska doktryny i orzecznictwa w omawianych kwestiach;

- prezentacja i omówienie przykładowych dokumentów;

- rozwiązywanie kazusów;

- studium przypadku;

- dyskusja;

- praca w grupach;

Warunki zaliczenia:

- obecność na zajęciach (dopuszczalne są 2 nieusprawiedliwione nieobecności na zajęciach);

- aktywny udział w zajęciach;

- pozytywny wynik końcowego zaliczenia.

Forma zaliczenia - pisemne kolokwium.

Kryteria zaliczenia ćwiczeń:

- pozytywna ocena merytorycznego przygotowania do zajęć i aktywności podczas zajęć (każdy student zostanie oceniony przez prowadzącego; ocena będzie dotyczyła merytorycznego przygotowania studenta do zajęć i zaangażowania w ich przebieg);

- pozytywna ocena znajomości treści programowych przedmiotu.

Na ocenę końcową składają się następujące elementy:

- obecność na zajęciach;

- merytoryczne przygotowanie do zajęć i aktywność podczas zajęć;

- ocena uzyskana z pisemnego kolokwium

Classes in period "Summer semester 2019/20" (past)

Time span: 2020-02-01 - 2020-09-20
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Conversatorium, 15 hours more information
Coordinators: Andrzej Sacher
Group instructors: Andrzej Sacher
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Conversatorium - graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning z podziałem na grupy

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Classes in period "Summer semester 2021/22" (past)

Time span: 2022-02-01 - 2022-06-30
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Conversatorium, 15 hours more information
Coordinators: Helena Pietrzak
Group instructors: Helena Pietrzak
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Conversatorium - graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Classes in period "Summer semester 2022/23" (in progress)

Time span: 2023-02-01 - 2023-06-30
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Conversatorium, 15 hours more information
Coordinators: Helena Pietrzak
Group instructors: Helena Pietrzak
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Conversatorium - graded credit
Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)