Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Stowarzyszenia wiernych w Kościele

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WK-K-SWK
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Stowarzyszenia wiernych w Kościele
Jednostka: Wydział Prawa Kanonicznego
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PK_W08, PK_U04,

PK_U05, PK_K05
Skrócony opis:

Student winien mieć wiedzę i znajomość dotyczącą norm prawa dotyczących funkcjonowania stowarzyszeń wiernych w Kościele oraz starać się je dostosowywać do konkretnych sytuacji.

Pełny opis:

Prawo do stowarzyszania się to podstawowe prawo człowieka, którego nie może zanegować ani władza kościelna ani świecka. Jest to prawo naturalne, wrodzone, a tym samym niezbywalne. Prawo to jest umieszczone na początku katalogu praw wszystkich wiernych (świeckich i duchownych) w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983. Stowarzyszeń wiernych wciąż przybywa, stąd koniecznym jest poznanie procedury erygowania ich w Kościele, a następnie uzyskiwanie przez nie osobowości prawnej na gruncie prawa cywilnego.

Literatura:

Kodeks prawa kanonicznego z 1983 r.

Konferencja Episkopatu Polski, Statut Akcji Katolickiej w Polsce, Warszawa 1996

Konferencja Eipiskoptu Polski, Statut katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży

Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego, t. II/2, Poznań 2006

Kodeks prawa kanonicznego. Komentarz, Warszawa 2011

E. Corecco, Akcja Katolicka w życiu Kościoła," L'Osservatore Romano" 4(1993), s. 54 - 56.

G.Ghirlanda, Il diritto nella Chiesa mistero di Comunione, Roma 1990

K. Jeżyna, Udział Akcji Katolickiej w apostolacie, w: T. Borutka, Wczoraj -dziś - jutro Akcji Katolickiej, Kraków 2004, s. 135 - 152

T. Pawluk, Prawo kanoniczne według kodeksu Jana Pawła II, Olsztyn 2010

Efekty kształcenia i opis ECTS:

WIEDZA:

EK 1 - student ma znajomość zasad pracy naukowej w dziedzinie stowarzyszeń wiernych w Kościele

EK 2 - student posiada wiedzę na temat źródeł i literatury polskiej w zakresie stowarzyszeń wiernych w Kościele

EK 3 - student ma pogłębioną wiedzę z wybranych przez siebie zagadnień ze stowarzyszeń wiernych w Kościele

UMIEJĘTNOŚCI:

EK 4 - student potrafi dokonać samodzielnie interpretacji tekstów źródłowych

EK 5 - student potrafi prowadzić badania naukowe niezależne oraz w zespole.

EK 6 - student potrafi ująć na piśmie wyniki przeprowadzonych badań naukowych

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

EK 7 – student jest w stanie zaplanować, zorganizować i przeprowadzić samodzielnie oraz w zespole badanie naukowe.

EK 8 - student bierze udział w dyskusjach naukowych, wiąż pogłębia swą wiedzę i jest w stanie uczciwie wykorzystać ją w badanych i dyskutowanych kwestiach.

ECTS [1 ECTS = 30 godz.]

udział w wykładzie i ćwiczeniach: 30 godzin

przygotowanie esejów, prezentacji i referatów 60 godzin

konsultacje: 30 godzin

suma godzin: 120

Liczba ECTS: 4

1 pkt - obecność na wykładzie i ćwiczeniach

1 pkt - udział w dyskusji, przygotowanie, konsultacje,

2 pkt - przygotowanie prezentacji, esejów, referatów

Metody i kryteria oceniania:

Wiedza (EK 1-3):

ocena 2 (ndst): student nie zna podstawowej terminologii , instytucji prawnych oraz norm z zakresu funkcjonowania stowarzyszeń wiernych w Kościele;

ocena 3 (dst): student słabo zna podstawową terminologię, instytucje prawne oraz normy z zakresu funkcjonowania stowarzyszeń wiernych w Kościele;

ocena 4 (db): student dobrze zna terminologię, instytucje prawne oraz normy z zakresu funkcjonowania stowarzyszeń wiernych w Kościele;

ocena 5 (bdb): student doskonale zna terminologię, instytucje prawne oraz normy z zakresu funkcjonowania stowarzyszeń wiernych w Kościele;

Umiejętności (EK 4-5):

ocena 2 (ndst): student nie potrafi analizować i prezentować podstawowych tekstów prawnych dotyczących stowarzyszeń wiernych w Kościele

ocena 3 (dst): student potrafi w ograniczonym stopniu analizować i prezentować podstawowe teksty prawne dotyczące stowarzyszeń wiernych w Kościele

ocena 4 (db): student potrafi właściwie analizować i prezentować teksty prawne dotyczące stowarzyszeń wiernych w Kościele

ocena 5 (bdb): student doskonale analizuje i prezentuje teksty prawne dotyczące stowarzyszeń wiernych w Kościele wraz z odpowiednim orzecznictwem i stanowiskiem doktryny

Kompetencje (EK 6-7):

ocena 2 (ndst): student nie potrafi zaplanować i zorganizować swojej pracy, która ma na celu przyswojenie treści normatywnej z zakresu stowarzyszeń wiernych w Kościele; nie formułuje własnych wypowiedzi oraz konstruktywnych uwag krytycznych dotyczących funkcjonowania stowarzyszeń wiernych w Kościele

ocena 3 (dst): student potrafi zaplanować i zorganizować swoją pracę, która ma na celu przyswojenie treści normatywnej z zakresu stowarzyszeń wiernych w Kościele; formułuje własne wypowiedzi oraz konstruktywne uwagi krytyczne dotyczące funkcjonowania stowarzyszeń wiernych w Kościele

ocena 4 (db): student potrafi właściwie zaplanować i zorganizować swoją pracę, która ma na celu przyswojenie treści normatywnej z zakresu stowarzyszeń wiernych w Kościele; formułuje trafne wypowiedzi oraz konstruktywne uwagi krytyczne dotyczące funkcjonowania stowarzyszeń wiernych w Kościele

ocena 5 (bdb): student potrafi prawidłowo i kompleksowo zaplanować i zorganizować swoją pracę, która ma na celu przyswojenie treści normatywnej z zakresu stowarzyszeń wiernych w Kościele; formułuje trafne i precyzyjne wypowiedzi oraz konstruktywne uwagi krytyczne dotyczące funkcjonowania stowarzyszeń wiernych w Kościele

METODY DYDAKTYCZNE: Praca z aktami normatywnymi m.in. statutami stowarzyszeń. Dyskusja w grupie.

Rozwiązywanie kazusów dotyczących funkcjonowania stowarzyszeń wiernych.

WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU: Obecność na zajęciach, czynny udział w dyskusji oraz samodzielne i zespołowe dochodzenie do wniosków wynikających z podnoszonych w czasie zajęć problemów. Przygotowanie referatów, esejów i prezentacji dotyczących zagadnień związanych ze stowarzyszeniami wiernych w Kościele.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-01 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bożena Szewczul
Prowadzący grup: Bożena Szewczul
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Literatura:

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Józef Wroceński
Prowadzący grup: Józef Wroceński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bożena Szewczul
Prowadzący grup: Bożena Szewczul
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)