Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Trybunał Roty Rzymskiej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WK-K-TR
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Trybunał Roty Rzymskiej
Jednostka: Wydział Prawa Kanonicznego
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

prawo kanoniczne

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PK_W08, PK_U04,

PK_U05, PK_K05

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z historią, strukturą, kompetencjami i funkcjonowaniem Trybunału Roty Rzymskiej.

Pełny opis:

Treści merytoryczne dotyczą historii Roty Rzymskiej, jej struktury i poszczególnych urzędów, szczegółowych kompetencji oraz jej funkcjonowaniem.

Literatura:

W. Góralski, Nowe kompetencji Trybunału Roty Rzymskiej, Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich 26 (2013), s. 66-73.

W. Góralski, Rola i znaczenie oraz zadania Roty Rzymskiej w świetle przemień papieskich do tego trybunału w latach 1939-2007, Ius Matrimoniale 13 (2008), s. 43-78.

W. Góralski, Urząd obrońcy węzła małżeńskiego w świetle przemówień papieży do Roty Rzymskiej z lat 1939-2007, Ius Matrimoniale 13 (2008), s.79-98.

G. Leszczyński, Prawo do obrony w przemówieniach Jana Pawła II do Roty Rzymskiej, Ius Matrimoniale 13 (2008), s. 99-123.

G. Bondini, Del tribunale della Sacra Rota Romana, Roma 1854.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

W zakresie wiedzy:

EK 1 - student zna historię Roty Rzymskiej, jej struktury, kompetencje oraz sposób funkcjonowaniem.

EK 2 - student posiada wiedze pozwalającą mu na scharakteryzowanie Roty Rzymskiej

W zakresie umiejetnosci:

EK 3 - student potrafi interpretować normy prawne dotyczące Roty Rzymskiej.

EK 4 - student potrafi właściwie wykorzystać bibliografię dotyczącą Roty Rzymskiej

W zakresie kompetencji:

EK 5 - student potrafi zaplanować i zorganizować indywidualna prace mającą na celu przyswojenie treści dotyczących Roty Rzymskiej.

EK 6 - student aktywnie angażuje się podczas prowadzonych zajęć.

ECTS [1 ECTS - 30 (25) godz.]

- udział w wykładzie: 15 godz.

- udział w ćwiczeniach: 15 godz.

- przygotowanie do egzaminu: 20 godz.

- konsultacje: 5

suma godzin: 55

liczba ECTS: 2

Metody i kryteria oceniania:

W zakresie wiedzy:

- na ocenę 2 (nast.) - student nie zna historii Roty Rzymskiej, jej struktury, kompetencji oraz sposobu jej funkcjonowania; nie posiada wiedzy pozwalającej mu na scharakteryzowanie Roty Rzymskiej.

- na ocenę 3 (dst.) - student w stopniu dostatecznym zna historię Roty Rzymskiej, jej struktury, kompetencje oraz sposób funkcjonowania; posiada dostateczną wiedzę pozwalającą mu na scharakteryzowanie Roty Rzymskiej.

- na ocenę 4 (db.) - student w stopniu dobrym zna historię Roty Rzymskiej, jej struktury, kompetencje oraz sposób funkcjonowania; posiada wiedzę pozwalającą mu na scharakteryzowanie Roty Rzymskiej.

- na ocenę 5 (bdb.) - student w stopniu bardzo dobrym zna historię Roty Rzymskiej, jej struktury, kompetencje oraz sposób funkcjonowania; posiada ugruntowaną wiedzę pozwalającą mu na scharakteryzowanie Roty Rzymskiej.

W zakresie umiejetnosci:

- na ocenę 2 (nast.) - student nie potrafi interpretować norm prawnych dotyczących Roty Rzymskiej; nie potrafi właściwie wykorzystać bibliografii dotyczącej Roty Rzymskiej.

- na ocenę 3 (dst.) - student w stopniu dostatecznym potrafi interpretować normy prawne dotyczące Roty Rzymskiej; potrafi dostatecznie wykorzystać bibliografię dotyczącą Roty Rzymskiej.

- na ocenę 4 (db.) - student w stopniu dobrym potrafi interpretować normy prawne dotyczące Roty Rzymskiej; potrafi wykorzystać bibliografię dotyczącą Roty Rzymskiej.

- na ocenę 5 (bdb.) - student w stopniu bardzo dobrym potrafi interpretować normy prawne dotyczące Roty Rzymskiej; potrafi bardzo dobrze wykorzystać bibliografię dotyczącą Roty Rzymskiej.

W zakresie kompetencji:

- na ocenę 2 (nast.) - student nie potrafi zaplanować i zorganizować indywidualnej pracy mającej na celu przyswojenie treści dotyczących Roty Rzymskiej; nie angażuje się podczas prowadzonych zajęć.

- na ocenę 3 (dst.) student w stopniu dostatecznym potrafi zaplanować i zorganizować indywidualną pracę mającą na celu przyswojenie treści dotyczących Roty Rzymskiej; mało angażuje się podczas prowadzonych zajęć.

- na ocenę 4 (db.) student w stopniu dobrym potrafi zaplanować i zorganizować indywidualną pracę mającą na celu przyswojenie treści dotyczących Roty Rzymskiej; angażuje się podczas prowadzonych zajęć.

- na ocenę 5 (bdb.) student w stopniu bardzo dobrym potrafi zaplanować i zorganizować indywidualną pracę mającą na celu przyswojenie treści dotyczących Roty Rzymskiej; aktywnie angażuje się podczas prowadzonych zajęć.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-01 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Białobrzeski, Jan Dohnalik
Prowadzący grup: Tomasz Białobrzeski, Jan Dohnalik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Białobrzeski, Jan Dohnalik
Prowadzący grup: Tomasz Białobrzeski, Jan Dohnalik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Dohnalik, Józef Wroceński
Prowadzący grup: Jan Dohnalik, Józef Wroceński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Igor Kilanowski
Prowadzący grup: Igor Kilanowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Udział w zajęciach 30 h - 1 ECTS


Przygotowanie do zajęć 20 h 2/3 ECTS


Przygotowanie i rozwiązanie kazusu 1 1/3 ECTS
Łącznie - Wykład 2 ECTS


Łącznie - ćwiczenia 1 ECTS

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z historią, strukturą, kompetencjami i funkcjonowaniem Trybunału Roty Rzymskiej.

Pełny opis:

Treści merytoryczne dotyczą historii Roty Rzymskiej, jej struktury i poszczególnych urzędów, szczegółowych kompetencji oraz jej funkcjonowaniem.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)