Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wybrane zagadnienia z prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WK-K-ZPC-W
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wybrane zagadnienia z prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
Jednostka: Wydział Prawa Kanonicznego
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PK_W08,PK_W11,

PK_U07, PK_U09,

PK_U13

Skrócony opis:

Podstawowe zagadnienia z prawa pracy i ubezpieczeń społecznych (nawiązanie i ustanie stosunku pracy, umowa o pracę, prawa i obowiązki stron stosunku pracy, ubezpieczenia społeczne).

Pełny opis:

1. Pojęcie prawa pracy. Przedmiot prawa pracy. Zasady prawa pracy. Źródła prawa pracy.

2. Stosunek pracy (pojęcie, ogólna charakterystyka, strony). Sposób i forma zawarcia umowy o pracę, treść umowy o pracę, rodzaje umów o pracę.

3. Rozwiązanie umowy o pracę (w trybie: porozumienia stron, wypowiedzenie umowy o pracę, bez wypowiedzenia). Roszczenia pracownika w razie niezgodnego prawem rozwiązania umowy o pracę.

4. Obowiązki i odpowiedzialność stron stosunku pracy.

5. Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia związane z pracą.

6. Czas pracy, systemy i rozkład czasu pracy, godziny nadliczbowe.

7. Urlopy wypoczynkowe.

8. Uprawnienia urlopowe związane z rodzicielstwem.

9. Bezpieczeństwo i higiena pracy

10. Spory o roszczenia ze stosunku pracy. Przedawnienie roszczeń.

11. Ubezpieczenia społeczne (ogólna charakterystyka, ubezpieczenia emerytalne i rentowe, ubezpieczenia chorobowe i przysługujące świadczenia, ubezpieczenia wypadkowe).

Literatura:

Źródła:

1. Kodeks pracy

2. Ustawa o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników

3. Ustawa o rozwiązywaniu sporów zbiorowych

4. Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych

5. Ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

6. Ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa

7. Ustawa o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych

Literatura:

1. L. Florek, Prawo pracy, Warszawa 2017 r.

2. L. Florek, Ł. Pisarczyk, Prawo pracy, Warszawa 2019 r.

3. J. Stelina (red.) Prawo pracy, Warszawa 2017 r.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

WIEDZA

EK 1 - Student zna i rozumie podstawowe pojęcia z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

EK 2 - Student prawidłowo definiuje zasady z zakresu prawa pracy

EK 3 - Student rozróżnia i objaśnia instytucje z zakresu prawa pracy

UMIEJĘTNOŚCI

EK 4 - Student posługuje się swobodnie terminologią z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

EK 5 - Student analizuje prawidłowo i poddaje krytyce orzecznictwo sądów oraz dorobek doktryny w zakresie prawa pracy

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

EK 6 - Student dyskutuje i chętnie podejmuje się interpretacji przepisów z zakresu prawa pracy

EK 7 - Student jest kreatywny, dąży do zdobycia jak najszerszej wiedzy i jest świadomy konieczności jej dalszego pogłębiania

ECTS: 2

udział w wykładzie i konsultacje - 30 h - 1 ECTS

przygotowanie do zajęć - 15 h - 1/2 ECTS

przygotowanie do egzaminu - 15 h -1/2 ECTS

RAZEM: 60 h - 2 ECTS

Metody i kryteria oceniania:

WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU: opanowanie wiedzy teoretycznej i praktycznej; udział w zajęciach (frekwencja), aktywność, przygotowanie do zajęć

FORMA ZALICZENIA ZAJĘĆ:

Egzamin w formie ustnej.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-01 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Majchrzak
Prowadzący grup: Katarzyna Majchrzak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning z podziałem na grupy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Majchrzak
Prowadzący grup: Katarzyna Majchrzak
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a37e5f02d7b784033ba95567d42af68b6%40thread.tacv2/conversations?groupId=c52bb4b3-6ab7-4ff8-8133-1ef63c5ec6db&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Majchrzak
Prowadzący grup: Katarzyna Majchrzak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Majchrzak
Prowadzący grup: Katarzyna Majchrzak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)