Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Apelacja od wyroku

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WK-KRS-AP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Apelacja od wyroku
Jednostka: Wydział Prawa Kanonicznego
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

(EK 1-3)

(EK 4-6)

(EK 7-8)

Skrócony opis:

Zajęcia praktyczne w zakresie sporządzania apelacji w procesie o stwierdzenie nieważności małżeństwa

Pełny opis:

W czasie zajęć w ramach kursu "Praktyka sądowa" student poznaje normy prawne dotyczące apelacji w procesie o stwierdzenie nieważności małżeństwa (KPK, kan. 1628-1640; MIDI, kan. 1679-1680, DC, art. 279-289) oraz nabywa umiejętności sporządzania apelacji z uwzględnieniem legitymacji procesowej, przyczyn jej złożenia oraz jej charakterystyki. Zajęcia obejmują omówienie zasad dotyczących instytucji apelacji w procesie zwykłym oraz w procesie skróconym.

Literatura:

1. Codex Iuris Canonici, auctoritate Joannis Pauli PP. promulgatus, Kodeks Prawa Kanonicznego. Przekład polski zatwierdzony przez Konferencję Episkopatu, 25.01.1983, Poznań 1984.

2. Lettera Apostolica “Mitis Iudex Dominus Iesus” data Motu Proprio dal Santo Padre Francesco sulla riforma del processo canonico per le cause di dichiarazione di nullità del matrimonio nel Codice di Diritto Canonico, 08.09.2015

3. Bianchi P., Kiedy małżeństwo jest nieważne, Kraków 2010.

4. Ciesielski S., Skrócone postępowanie apelacyjne w kanonicznym procesie o nieważność małżeństwa, "Prawo Kanoniczne" 1988, nr 1-2, s. 127-137

5. Erlebach E., Dzięga A., Krukowski J., Sztychmiler R., Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego, t. V: Księga VII. Procesy, Poznań (Pallotinum) 2007

6. Gordon I., Nowy proces nieważności małżeństwa. Postępowanie. Komentarze, Częstochowa 1985.

7. Praktyczny komentarz do listu apostolskiego motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus papieża Franciszka, red. P. Skonieczny, Tarnów 2015.

8. Komentarz do Instrukcji procesowej "Dignitatis connubii", red. T. Rozkrut, Sandomierz (Wydawnictwo Diecezjalne) 2007

9. Sobański R., Orzekanie nieważności małżeństwa z dwu (lub więcej) tytułów wadliwego konsensu, "Jus Matrimoniale" 5 (2000), s. 139-150

10. Sobański R., Udział adwokata w procesie o nieważność małżeństwa, „Ius Matrimoniale" 2(1997), s. 125-144

11. Sobczak A., Proces o stwierdzenie nieważności małżeństwa kościelnego, Gniezno 2001

12. Wenz W., Wróblewski P., Urząd obrońcy węzła i procesowe decyzje sędziego na etapie wyrokowania. Zagadnienia wybrane z procesu o nieważność małżeństwa, Wrocław 2007

Efekty kształcenia i opis ECTS:

EK_W_1: Student zna terminologię dotyczącą kanonicznego procesu małżeńskiego, przepisy regulujące apelację od wyroku

EK_W_2: Studenta zna poszczególne fazy procesu

EK_U_1: Student potrafi korzystać z literatury, doktryny prawa kanonicznego w zakresie kanonicznego procesu małżeńskiego,

EK_U_2: Student potrafi samodzielnie interpretować przepisy procesowe i aplikować je do poszczególnych czynności procesowych,

EK_K_1: student potrafi samodzielnie redagować apelację od wyroku, analizować akta procesowe, posiada kompetencje do wykonywania różnego rodzaju zadań związanych z kanonicznym procesem o nieważność małżeństwa.

EK_K_2: Student posiada kompetencje dotyczące zarówno czynności wykonywanych przez pracowników sądów kościelnych, jak i tych, którzy udzielają pomocy prawnej stronom procesowym (adwokaci, pełnomocnicy).

Metody i kryteria oceniania:

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie zajęć zależeć będzie od obecności na zajęciach oraz przygotowania pracy pisemnej (apelacji w procesie zwykłym)

Kryteria oceniania:

Efekty wiedzy (EK 1-3):

metoda dydaktyczna - dyskusja; indywidualna lektura tekstów; analiza treści tekstu

weryfikacja - indywidualna ocena przygotowania i aktywności podczas zajęć

Efekty umiejętności (EK 4-6):

metoda dydaktyczna - dyskusja, analiza treści tekstu,

weryfikacja - indywidualna ocena przygotowania i aktywności podczas zajęć, ocena przygotowanych pism procesowych

Efekty kompetencji (EK 7-8):

metoda dydaktyczna - indywidualna lektura tekstów; analiza treści tekstu; dyskusja

weryfikacja - indywidualna ocena przygotowania i aktywności podczas zajęć

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)