Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Dyspensa od obowiązków wynikających z przyjętych święceń, cz. II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WK-KRS-D2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Dyspensa od obowiązków wynikających z przyjętych święceń, cz. II
Jednostka: Wydział Prawa Kanonicznego
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

K_W_1,

K_W_2,

K_U_1,

K_U_2,

K_K_1,

K_K_2:

Wymagania wstępne:

Student zna przepisy materialne dotyczące dyspensy w ogólności.

Skrócony opis:

Przedmiot ma za zadanie zapoznanie studenta zarówno z przepisami materialnymi, jak i proceduralnymi, dotyczącymi procedury, prowadzącej do uzyskania dyspensy od obowiązków wynikających z przyjęcia święceń w Kościele rzymskokatolickim.

Pełny opis:

Zajęcia obejmują wiedzę teoretyczną, konieczną do zrozumienia instytucji dyspensy w Kościele rzymskokatolickim. Po ogólnym wprowadzeniu, tematy będą koncentrowały się wokół kolejnych etapów procedury administracyjnej. Uczestnicy zostaną zapoznani zarówno z przepisami materialnymi, jak i ich konkretną aplikacją. W ramach poznawania procedury, studenci będą studiowali akta spraw, prowadzonych na etapie diecezjalnym, jak i przed Kongregacją ds. Duchowieństwa. Podejmą również próbę przygotowania pism procesowych.

Literatura:

C. Bonivento, Il celibato sacerdotale. Istituzione ecclesiastica o tradizione apostolica? un vescovo ai suoi diaconi e sacerdoti, Milano 2007.

W. Barszcz, Odejścia z kapłaństwa – kwestie prawne, Pastores 38 (2008/1)

Congregatio pro Clericis, Lettera a tutti gli Eminentissimi ed Eccellentissimi Ordinarii, 18.04.2009,

Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti, Lettera circolare agli ordinari diocesani e ai superiori generali, 6.06.1997

E. Miragoli, La perdita dello stato clericale e la dispensa dal celibato. Diritto comune e facoltà speciali, Quaderni di diritto ecclesiale 24 (2011)

W. Kiwior, Dyspensa od celibatu kapłańskiego: kompetencja, tytuły prawne, procedura, Prawo Kanoniczne 35 (1992) nr 3-4.

W. Kiwior, Dyspensa od celibatu prezbiterów i diakonów, Prawo Kanoniczne 54 (1992) nr 3-4, s. 117-145.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

K_W_1: Student zna terminologię dotyczącą kanonicznych procesów specjalnych, przepisy regulujące procesy specjalne.

K_W_2: Studenta zna poszczególne fazy procedury do dyspensy od obowiązków wynikających z przyjętych święceń.

K_U_1: Student potrafi korzystać z literatury, doktryny prawa kanonicznego w zakresie procedury do dyspensy od obowiązków wynikających z przyjętych święceń.

K_U_2: Student potrafi samodzielnie interpretować przepisy procesowe i aplikować je do poszczególnych czynności proceduralnych.

K_K_1: Student potrafi samodzielnie redagować pisma procesowe, analizować akta procedury do dyspensy od obowiązków wynikających z przyjętych święceń.

K_K_2: Student posiada kompetencje dotyczące zarówno czynności wykonywanych przez instruktora, biskupa oraz kongregację watykańską.

Metody i kryteria oceniania:

Zajęcia kończą się pisemnym testem na zaliczenie z oceną.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Kamiński
Prowadzący grup: Rafał Kamiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
E-Learning:

E-Learning

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Przedmiot ma za zadanie zapoznanie studenta zarówno z przepisami materialnymi, jak i proceduralnymi, dotyczącymi procedury, prowadzącej do uzyskania dyspensy od obowiązków wynikających z przyjęcia święceń w Kościele rzymskokatolickim.

Pełny opis:

Zajęcia obejmują wiedzę teoretyczną, konieczną do zrozumienia instytucji dyspensy w Kościele rzymskokatolickim. Po ogólnym wprowadzeniu, tematy będą koncentrowały się wokół kolejnych etapów procedury administracyjnej. Uczestnicy zostaną zapoznani zarówno z przepisami materialnymi, jak i ich konkretną aplikacją. W ramach poznawania procedury, studenci będą studiowali akta spraw, prowadzonych na etapie diecezjalnym, jak i przed Kongregacją ds. Duchowieństwa. Podejmą również próbę przygotowania pism procesowych.

Literatura:

C. Bonivento, Il celibato sacerdotale. Istituzione ecclesiastica o tradizione apostolica? un vescovo ai suoi diaconi e sacerdoti, Milano 2007.

W. Barszcz, Odejścia z kapłaństwa – kwestie prawne, Pastores 38 (2008/1)

Congregatio pro Clericis, Lettera a tutti gli Eminentissimi ed Eccellentissimi Ordinarii, 18.04.2009,

Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti, Lettera circolare agli ordinari diocesani e ai superiori generali, 6.06.1997

E. Miragoli, La perdita dello stato clericale e la dispensa dal celibato. Diritto comune e facoltà speciali, Quaderni di diritto ecclesiale 24 (2011)

W. Kiwior, Dyspensa od celibatu kapłańskiego: kompetencja, tytuły prawne, procedura, Prawo Kanoniczne 35 (1992) nr 3-4.

W. Kiwior, Dyspensa od celibatu prezbiterów i diakonów, Prawo Kanoniczne 54 (1992) nr 3-4, s. 117-145.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)