Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Delicta graviora zastrzeżone Kongregacji Nauki Wiary, cz. I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WK-KRS-DG1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Delicta graviora zastrzeżone Kongregacji Nauki Wiary, cz. I
Jednostka: Wydział Prawa Kanonicznego
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

prawo kanoniczne

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wpisz symbol/symbole efektów kształcenia

Wymagania wstępne:

Brak.

Skrócony opis:

Treść zajęć stanowi analiza przepisów (materialnych i proceduralnych) dotyczących najcięższych przestępstw zastrzeżonych dla Kongregacji Nauki Wiary zgodnie z obowiązującą aktualnie wersją Motu Proprio Sacramentorum sanctitatis tutela.

Pełny opis:

Celem wykładu jest zapoznanie słuchaczy z obowiązującymi przepisami prawa kanonicznego w materii przestępstw zarezerwowanych Kongregacji Nauki Wiary.

Omówienie aktualnej dyscypliny kanonicznej odnoszącej się do przestępstw zarezerwowanych dla Kongregacji Nauki Wiary zostanie poprzedzone krótkim spojrzeniem na rozwój historyczny dyscypliny wiążącej się ze szczególną kategorią przestępstw i kar, które kościelna władza ustawodawcza uznała za konieczne obwarować klauzulą rezerwacji.

Zasadniczą treść wykładu będzie stanowić analiza Nrom De delictis reservatis po nowelizacji z 2021 r. Szczegółowej analizie zostaną poddane zarówno poszczególne przestępstwa należące do kategorii delicta reservata, jak i normy proceduralne przewidziane dla tej kategorii przestępstw. Ponadto zostaną przedstawione wybrane kazusy dla przedstawienia ewentualnych błędów proceduralnych oraz możliwych rozwiązań.

Literatura:

Borek D., Przestępstwa zastrzeżone dla Kongregacji Nauki Wiary. Normy materialne i proceduralne, Tarnów 2019.

Cucci G. – Zollner H., Kościół a pedofilia, przekład G. Rawski, Kraków 2011.

Kimes J.P., Recent pronouncements of the supreme apostolic tribunal of the Congregation for the Doctrine of the Faith: insights, developments and indications for the future, w: Papale C., red., I delitti riservati alla Congregazione per la Dottrina della Fede. Casi pratici e novità legislative, Città del Vaticano 2021, s. 9-30.

Kimes J.P., The New Regolamento for the College for the Exanmination of Recourses in Matters of delicta resevata, w: Papale C., red., I delitti riservati alla Congregazione per la Dottrina della Fede. Casi pratici e novità legislative, Città del Vaticano 2021, s. 119-142.

Lempa F., Kanoniczna ochrona karna małoletnich przed nadużyciami seksualnymi, Białystok 2013.

Papale C., Analisi di alcuni profili procedurali in tema di delitti di competenza della Congregazione per la Dottrina della Fede, w: Papale C., red., I delitti riservati alla Congregazione per la Dottrina della Fede. Casi pratici e novità legislative, Città del Vaticano 2021, s. 51-60.

Papale C., Delicta riservata, 130 casi giuridici, Città del Vaticano 2021.

Papale C., Formulario commentato del processo penale canonico, Città del Vaticano 2012.

Papale C., red., I delitti riservati alla Congregazione per la Dottrina della Fede. Casi pratici e novità legislative, Città del Vaticano 2021

Stokłosa M., Modyfikacje wprowadzone do tekstu Normae de gravioribus delictis, „Prawo i Kościół” 3 (2011), s. 101-129.

Visioli M., Il minore e la persona vulnerabile nel diritto della Chiesa, w: Papale C., red., I delitti riservati alla Congregazione per la Dottrina della Fede. Casi pratici e novità legislative, Città del Vaticano 2021, s. 31-50.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

W zakresie wiedzy:

EK 1- student ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę w zakresie podstawowych zagadnień dotyczących najcięższych przestępstw zastrzeżonych dla KNW, zwłaszcza odnoszących się do przestępstw popełnianych na tle seksualnym.

EK 2 - student zna podstawową terminologię z zakresu dotyczących najcięższych przestępstw zastrzeżonych dla KNW w kontekście przestępstw popełnianych na tle seksualnym.

W zakresie umiejętności:

EK 3 - student potrafi wyliczyć podstawowe źródła prawa kanonicznego, a także dokonać wykładni przepisów dotyczących przestępstw popełnianych na tle seksualnym.

EK 4 - student potrafi posługiwać się normami prawa kanonicznego w celu rozwiązywania konkretnych, współczesnych problemów prawniczych z zakresu najcięższych przestępstw zastrzeżonych dla KNW w sposób szvczególny tych popełnianych na tle seksualnym.

W zakresie kompetencji społecznych

EK 5 - student potrafi zaplanować i zorganizować indywidualną pracę mającą na celu przyswojenie treści teoretycznych i praktycznych z zakresu najcięższych przestępstw zastrzeżonych dla KNW, szczególnie w kontekście przestępstw popełnianych na tle seksualnym.

EK 6 - student dostrzega aktualne problemy prawne Kościoła katolickiego, zwłaszcza z zakresu najcięższych przestępstw zastrzeżonych dla KNW, szczególnie w kontekście przestępstw popełnianych na tle seksualnym i stara się je rozstrzygać w oparciu o zdobytą wiedzę.

Metody i kryteria oceniania:

Obecność na zajęciach, zadawanie pytań, udział w dyskusji.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 3 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Borek
Prowadzący grup: Dariusz Borek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
E-Learning:

E-Learning

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Treść zajęć stanowi analiza przepisów (materialnych i proceduralnych) dotyczących najcięższych przestępstw zastrzeżonych dla Kongregacji Nauki Wiary zgodnie z obowiązującą aktualnie wersją Motu Proprio Sacramentorum sanctitatis tutela.

Pełny opis:

Celem wykładu jest zapoznanie słuchaczy z obowiązującymi przepisami prawa kanonicznego w materii przestępstw zarezerwowanych Kongregacji Nauki Wiary.

Omówienie aktualnej dyscypliny kanonicznej odnoszącej się do przestępstw zarezerwowanych dla Kongregacji Nauki Wiary zostanie poprzedzone krótkim spojrzeniem na rozwój historyczny dyscypliny wiążącej się ze szczególną kategorią przestępstw i kar, które kościelna władza ustawodawcza uznała za konieczne obwarować klauzulą rezerwacji.

Zasadniczą treść wykładu będzie stanowić analiza Nrom De delictis reservatis po nowelizacji z 2021 r. Szczegółowej analizie zostaną poddane zarówno poszczególne przestępstwa należące do kategorii delicta reservata, jak i normy proceduralne przewidziane dla tej kategorii przestępstw. Ponadto zostaną przedstawione wybrane kazusy dla przedstawienia ewentualnych błędów proceduralnych oraz możliwych rozwiązań.

Literatura:

Borek D., Przestępstwa zastrzeżone dla Kongregacji Nauki Wiary. Normy materialne i proceduralne, Tarnów 2019.

Cucci G. – Zollner H., Kościół a pedofilia, przekład G. Rawski, Kraków 2011.

Kimes J.P., Recent pronouncements of the supreme apostolic tribunal of the Congregation for the Doctrine of the Faith: insights, developments and indications for the future, w: Papale C., red., I delitti riservati alla Congregazione per la Dottrina della Fede. Casi pratici e novità legislative, Città del Vaticano 2021, s. 9-30.

Kimes J.P., The New Regolamento for the College for the Exanmination of Recourses in Matters of delicta resevata, w: Papale C., red., I delitti riservati alla Congregazione per la Dottrina della Fede. Casi pratici e novità legislative, Città del Vaticano 2021, s. 119-142.

Lempa F., Kanoniczna ochrona karna małoletnich przed nadużyciami seksualnymi, Białystok 2013.

Papale C., Analisi di alcuni profili procedurali in tema di delitti di competenza della Congregazione per la Dottrina della Fede, w: Papale C., red., I delitti riservati alla Congregazione per la Dottrina della Fede. Casi pratici e novità legislative, Città del Vaticano 2021, s. 51-60.

Papale C., Delicta riservata, 130 casi giuridici, Città del Vaticano 2021.

Papale C., Formulario commentato del processo penale canonico, Città del Vaticano 2012.

Papale C., red., I delitti riservati alla Congregazione per la Dottrina della Fede. Casi pratici e novità legislative, Città del Vaticano 2021

Stokłosa M., Modyfikacje wprowadzone do tekstu Normae de gravioribus delictis, „Prawo i Kościół” 3 (2011), s. 101-129.

Visioli M., Il minore e la persona vulnerabile nel diritto della Chiesa, w: Papale C., red., I delitti riservati alla Congregazione per la Dottrina della Fede. Casi pratici e novità legislative, Città del Vaticano 2021, s. 31-50.

Wymagania wstępne:

Brak

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)