Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Kazuistyka, cz. II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WK-KRS-K2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Kazuistyka, cz. II
Jednostka: Wydział Prawa Kanonicznego
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wpisz symbol/symbole efektów kształcenia

Wymagania wstępne:

Brak

Skrócony opis:

Przedstawienie i analiza poszczególnych spraw z zakresu przestępstw zastrzeżonych dla KNW, ze szczególnym uwzględnieniem przestępstw contra mores popełnianych względem osób małoletnich.

Pełny opis:

Przedstawienie wybranych kazusów w zakresu poszczególnych przestępstw należących o kategorii delicta reservata. Omówienie stanu faktycznego kazusu ze wskazaniem na istotne znamiona przestępstwa. Zastosowanie odnośnych przepisów prawnych. Dyskusja nad możliwymi rozwiązaniami sprawy z perspektywy obrony, rzecznika sprawiedliwości i sędziego bądź ordynariusza.

Literatura:

Kimes J.P., Recent pronouncements of the supreme apostolic tribunal of the Congregation for the Doctrine of the Faith: insights, developments and indications for the future, w: Papale C., red., I delitti riservati alla Congregazione per la Dottrina della Fede. Casi pratici e novità legislative, Città del Vaticano 2021, s. 9-30.

Kimes J.P., The New Regolamento for the College for the Exanmination of Recourses in Matters of delicta resevata, w: Papale C., red., I delitti riservati alla Congregazione per la Dottrina della Fede. Casi pratici e novità legislative, Città del Vaticano 2021, s. 119-142.

Papale C., Analisi di alcuni profili procedurali in tema di delitti di competenza della Congregazione per la Dottrina della Fede, w: Papale C., red., I delitti riservati alla Congregazione per la Dottrina della Fede. Casi pratici e novità legislative, Città del Vaticano 2021, s. 51-60.

Papale C., Delicta riservata, 130 casi giuridici, Città del Vaticano 2021.

Papale C., Formulario commentato del processo penale canonico, Città del Vaticano 2012.

Papale C., red., I delitti riservati alla Congregazione per la Dottrina della Fede. Casi pratici e novità legislative, Città del Vaticano 2021

Efekty kształcenia i opis ECTS:

W zakresie wiedzy:

EK 1- student ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę w zakresie podstawowych zagadnień dotyczących najcięższych przestępstw zastrzeżonych dla KNW, zwłaszcza odnoszących się do przestępstw popełnianych na tle seksualnym.

EK 2 - student zna podstawową terminologię z zakresu dotyczących najcięższych przestępstw zastrzeżonych dla KNW w kontekście przestępstw popełnianych na tle seksualnym.

W zakresie umiejętności:

EK 3 - student potrafi wyliczyć podstawowe źródła prawa kanonicznego, a także dokonać wykładni przepisów dotyczących przestępstw popełnianych na tle seksualnym.

EK 4 - student potrafi posługiwać się normami prawa kanonicznego w celu rozwiązywania konkretnych, współczesnych problemów prawniczych z zakresu najcięższych przestępstw zastrzeżonych dla KNW w sposób szvczególny tych popełnianych na tle seksualnym.

W zakresie kompetencji społecznych

EK 5 - student potrafi zaplanować i zorganizować indywidualną pracę mającą na celu przyswojenie treści teoretycznych i praktycznych z zakresu najcięższych przestępstw zastrzeżonych dla KNW, szczególnie w kontekście przestępstw popełnianych na tle seksualnym.

EK 6 - student dostrzega aktualne problemy prawne Kościoła katolickiego, zwłaszcza z zakresu najcięższych przestępstw zastrzeżonych dla KNW, szczególnie w kontekście przestępstw popełnianych na tle seksualnym i stara się je rozstrzygać w oparciu o zdobytą wiedzę.

Metody i kryteria oceniania:

Uczestnictwo w zajęciach, zadawanie pytań i udział w dyskusji.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 1 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Borek
Prowadzący grup: Dariusz Borek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
E-Learning:

E-Learning

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Uczestnictwo w zajęciach, zadawanie pytań i udział w dyskusji. Lektura literatury przedmiotu.

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Przedstawienie i analiza poszczególnych spraw z zakresu przestępstw zastrzeżonych dla KNW, ze szczególnym uwzględnieniem przestępstw contra mores popełnianych względem osób małoletnich.

Pełny opis:

Przedstawienie wybranych kazusów w zakresu poszczególnych przestępstw należących o kategorii delicta reservata. Omówienie stanu faktycznego kazusu ze wskazaniem na istotne znamiona przestępstwa. Zastosowanie odnośnych przepisów prawnych. Dyskusja nad możliwymi rozwiązaniami sprawy z perspektywy obrony, rzecznika sprawiedliwości i sędziego bądź ordynariusza.

Literatura:

Kimes J.P., Recent pronouncements of the supreme apostolic tribunal of the Congregation for the Doctrine of the Faith: insights, developments and indications for the future, w: Papale C., red., I delitti riservati alla Congregazione per la Dottrina della Fede. Casi pratici e novità legislative, Città del Vaticano 2021, s. 9-30.

Kimes J.P., The New Regolamento for the College for the Exanmination of Recourses in Matters of delicta resevata, w: Papale C., red., I delitti riservati alla Congregazione per la Dottrina della Fede. Casi pratici e novità legislative, Città del Vaticano 2021, s. 119-142.

Papale C., Analisi di alcuni profili procedurali in tema di delitti di competenza della Congregazione per la Dottrina della Fede, w: Papale C., red., I delitti riservati alla Congregazione per la Dottrina della Fede. Casi pratici e novità legislative, Città del Vaticano 2021, s. 51-60.

Papale C., Delicta riservata, 130 casi giuridici, Città del Vaticano 2021.

Papale C., Formulario commentato del processo penale canonico, Città del Vaticano 2012.

Papale C., red., I delitti riservati alla Congregazione per la Dottrina della Fede. Casi pratici e novità legislative, Città del Vaticano 2021

Wymagania wstępne:

Brak.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)