Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Kult Boży, czasy i miejsca święte

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WK-N-KB
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Kult Boży, czasy i miejsca święte
Jednostka: Wydział Prawa Kanonicznego
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wpisz symbol/symbole efektów kształcenia

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Egzorcyzmy i inne modlitwy błagalne, Katowice 2005.

2. Katechizm Kościoła Katolickiego, 11 października 1992, Poznań, Pallottinum 1994.

3. Kodeks Prawa Kanonicznego z 1983 roku.

4. Kodeks Prawa Kanonicznego. Komentarz, red. P. Majer, Kraków 2011.

5. Konferencja Episkopatu Polski, Instrukcja o obrzędach błogosławieństw, 25 listopada 1993, w: Dokumenty duszpastersko-liturgiczne Episkopatu Polski 1966-1998, oprac. Cz. Krakowiak, L. Adamowicz, Lublin 1999, s. 284-287.

6. Nadolski B., Sakramenty, sakramentalia, błogosławieństwa, Poznań 2012.

7. Obrzędy błogosławieństw dostosowane do zwyczajów diecezji polskich, t. 1 i 2, Katowice 1994.

8. Obrzędy pogrzebu dostosowane do zwyczajów diecezji polskich, Katowice 1991.

9. Obrzędy poświęcenia Kościoła i ołtarza, Katowice 2001.

Literatura pomocnicza:

1. Majer P., Pozostałe akty kultu Bożego, w: Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego, t. III.2, księga IV: Uświęcające zadanie Kościoła, Pallottinum 2011, s. 369-411.

2. Saj M., Czy każdy przedmiot kultu można pobłogosławić?, Homo Dei 2 (2012), s. 126-129.

3. Saj M., Konsekracja w świetle norm kodeksowych, Prawo i Kościół, t. 4 (2012), s. 85-101.

4. Saj M., Poświęcanie i błogosławienie miejsc świętych, Prawo Kanoniczne 56 (2012) nr 2, s. 89-104.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

W zakresie wiedzy:

EK 1: student zna podstawowe pojęcia z zakresu sakramentaliów, liturgii godzin, pogrzebu kościelnego oraz kultu świętych, obrazów i relikwii, ślubu i przysięgi, miejsc i czasów świętych

EK 2: student ma uporządkowaną znajomość podstawowych zagadnień dotyczących sakramentaliów, liturgii godzin, pogrzebu kościelnego oraz kultu świętych, obrazów i relikwii, ślubu i przysięgi, miejsc i czasów świętych

EK 3: student posiada wiedzę na temat poszczególnych sakramentaliów, liturgii godzin, pogrzebu kościelnego oraz kultu świętych, obrazów i relikwii, ślubu i przysięgi, miejsc i czasów świętych

W zakresie umiejętności:

EK 4: student potrafi samodzielnie analizować normy prawne z zakresu sakramentaliów, liturgii godzin, pogrzebu kościelnego oraz kultu świętych, obrazów i relikwii, ślubu i przysięgi, miejsc i czasów świętych

EK 5: student potrafi formułować, tak w mowie jak i na piśmie, zagadnienia z zakresu sakramentaliów, liturgii godzin, pogrzebu kościelnego oraz kultu świętych, obrazów i relikwii, ślubu i przysięgi, miejsc i czasów świętych

EK 6: student potrafi znaleźć i poprawnie wykorzystać źródła informacji z zakresu sakramentaliów, liturgii godzin, pogrzebu kościelnego oraz kultu świętych, obrazów i relikwii, ślubu i przysięgi, miejsc i czasów świętych

W zakresie kompetencji:

EK 7: student potrafi zaplanować i zorganizować indywidualną pracę mającą na celu przyswojenie treści z zakresu sakramentaliów, liturgii godzin, pogrzebu kościelnego oraz kultu świętych, obrazów i relikwii, ślubu i przysięgi, miejsc i czasów świętych

EK 8: student aktywnie angażuje się w przebieg prowadzonych zajęć biorąc udział w dyskusjach, formułując wypowiedzi oraz konstruktywne uwagi krytyczne

Metody i kryteria oceniania:

Wiedza (EK 1-3)

ocena 2 (ndst): student nie zna podstawowej terminologii z aktów kultu Bożego oraz miejsc i czasów świętych; nie posiada znajomości podstawowych zagadnień dotyczących aktów kultu Bożego oraz miejsc i czasów świętych; nie ma wiedzy na temat najważniejszych dyskusji prowadzonych na gruncie aktów kultu Bożego oraz miejsc i czasów świętych; nie orientuje się w aktach kultu Bożego oraz miejscach i czasach świętych

ocena 3 (dst): student zna w ograniczonym stopniu podstawową terminologię z aktów kultu Bożego oraz miejsc i czasów świętych; ma słabo uporządkowaną znajomość podstawowych zagadnień dotyczących aktów kultu Bożego oraz miejsc i czasów świętych; posiada znacznie ograniczoną wiedzę na temat najważniejszych dyskusji prowadzonych na gruncie aktów kultu Bożego oraz miejsc i czasów świętych; słabo orientuje się w aktach kultu Bożego oraz miejscach i czasach świętych

ocena 4 (db): student dobrze zna podstawową terminologię z zakresu aktów kultu Bożego oraz miejsc i czasów świętych; ma średnio uporządkowaną znajomość podstawowych zagadnień dotyczących aktów kultu Bożego oraz miejsc i czasów świętych; posiada częściową wiedzę na temat najważniejszych dyskusji prowadzonych na gruncie aktów kultu Bożego oraz miejsc i czasów świętych; zadawalająco orientuje się w aktach kultu Bożego oraz miejscach i czasach świętych

ocena 5 (bdb): student bardzo dobrze zna podstawową terminologię z zakresu aktów kultu Bożego oraz miejsc i czasów świętych; ma w pełni uporządkowaną znajomość podstawowych zagadnień dotyczących aktów kultu Bożego oraz miejsc i czasów świętych; posiada kompletną wiedzę na temat najważniejszych dyskusji prowadzonych na gruncie aktów kultu Bożego oraz miejsc i czasów świętych; doskonale orientuje się w aktach kultu Bożego oraz miejscach i czasach świętych

Umiejętności (EK 4-6)

ocena 2 (ndst): student nie potrafi analizować i prezentować tekstów prawnych z zakresu aktów kultu Bożego oraz miejsc i czasów świętych; nie potrafi opisywać zagadnienia z aktów kultu Bożego oraz miejsc i czasów świętych; nie potrafi znaleźć i poprawnie wykorzystać źródeł informacji z zakresu aktów kultu Bożego oraz miejsc i czasów świętych

ocena 3 (dst): student potrafi w ograniczonym stopniu analizować i prezentować tekst prawny z zakresu aktów kultu Bożego oraz miejsc i czasów świętych; jedynie częściowo potrafi opisywać zagadnienia z aktów kultu Bożego oraz miejsc i czasów świętych; słabo potrafi znaleźć i poprawnie wykorzystać źródła informacji z aktów kultu Bożego oraz miejsc i czasów świętych

ocena 4 (db): student potrafi właściwie analizować i prezentować tekst prawny z zakresu aktów kultu Bożego oraz miejsc i czasów świętych; potrafi zadowalająco opisywać zagadnienia z aktów kultu Bożego oraz miejsc i czasów świętych; potrafi znaleźć i poprawnie wykorzystać źródła informacji z zakresu aktów kultu Bożego oraz miejsc i czasów świętych

ocena 5 (bdb): student potrafi bezbłędnie analizować i prezentować tekst prawny z zakresu aktów kultu Bożego oraz miejsc i czasów świętych; potrafi doskonale opisywać zagadnienia z aktów kultu Bożego oraz miejsc i czasów świętych; celująco znajduje i wykorzystuje źródła informacji z zakresu aktów kultu Bożego oraz miejsc i czasów świętych

Kompetencje (EK 7-8)

ocena 2 (ndst): student nie potrafi zaplanować i zorganizować indywidualnej pracy mającej na celu zrealizowanie zadania badawczego i przyswojenie treści z zakresu kanonicznego prawa karnego; zupełnie nie angażuje się w przebieg prowadzonych zajęć nie biorąc udziału w dyskusjach, nie formułując własnych wypowiedzi oraz konstruktywnych uwag krytycznych

ocena 3 (dst): student potrafi w ograniczonym stopniu zaplanować i zorganizować indywidualną pracę mającą na celu zrealizowanie zadania badawczego i przyswojenie treści z zakresu kanonicznego prawa karnego; okazjonalnie angażuje się w przebieg prowadzonych zajęć rzadko biorąc udział w dyskusjach, formułując własne wypowiedzi oraz konstruktywne uwagi krytyczne

ocena 4 (db): student potrafi właściwie zaplanować i zorganizować indywidualną pracę mającą na celu zrealizowanie zadania badawczego i przyswojenie treści z zakresu kanonicznego prawa karnego; aktywnie angażuje się w przebieg prowadzonych zajęć biorąc udział w dyskusjach, formułując własne wypowiedzi oraz konstruktywne uwagi krytyczne

ocena 5 (bdb): student potrafi prawidłowo i kompleksowo zaplanować i zorganizować indywidualną pracę mającą na celu zrealizowanie zadania badawczego i przyswojenie treści z zakresu kanonicznego prawa karnego; bardzo często aktywnie angażuje się w przebieg prowadzonych zajęć biorąc udział w dyskusjach, formułując własne wypowiedzi oraz konstruktywne uwagi krytyczne

Na ocenę końcową składają się:

1. Obecność na zajęciach, akceptowane są dwie usprawiedliwione nieobecności.

2. Aktywność i kreatywność podczas zajęć.

3. Poprawne rozwiązywanie kazusów.

4. Wynik pisemnego testu, zaliczenie to minimum 60 procent pozytywnych odpowiedzi.

5. Wynik ustnego egzaminu

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-01 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Saj
Prowadzący grup: Marek Saj
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Saj
Prowadzący grup: Marek Saj
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)