Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyka procesowa i administracyjna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WK-N-KPA1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyka procesowa i administracyjna
Jednostka: Wydział Prawa Kanonicznego
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole efektów kształcenia:

PK_W05

PK_W06

PK_W09

PK_W10

PK_W16

PK_U04

PK_U05

PK_U06

PK_K05


Skrócony opis:

Poziom przedmiotu:podstawowy.

Cele przedmiotu:Wiedza na temat rekursów przeciwko aktom administracyjnym nielegalnym i niegodziwym.

Wymagania wstępne:Wiedza na temat prawa administracyjnego Kościoła.

Pełny opis:

Treści merytoryczne:Systemy sprawieliwości administracyjnej Kościoła.Pomoc mediatorów. Rada i urząd pojednawczy. Prośba do autora aktu o poprawienie lub odwołanie go. Rekurs hierarchiczny. Rekurs do II Sekcji Sygnatury Apostolskiej.

Metody oceny:Egzamin ustny.

Literatura:

G. Leszczyński, Kościelna procedura administracyjna w Kodeksie Prawa Kanonicznego Jana Pawła II, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2008.

J. Krukowski, Administracja w Kościele, Wydawnictwo KUL, Lublin 1985.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza:

EK 1 - student ma pogłębioną wiedzę o źródłach powstawania prawa kanonicznego i jego interpretacji, podmiocie prawa i czynnościach prawnych, władzy rządzenia i urzędzie kościelnym

EK 2 - student ma pogłębioną wiedzę o wiernych chrześcijanach, hierarchicznej strukturze Kościoła;

EK 3 - student ma pogłębioną wiedzę o specyfice przedmiotowej i metodologicznej kościelnej procedury administracyjnej, którą jest w stanie twórczo rozwijać i stosować w działalności sądowej i administracyjnej; ma pogłębioną, prowadzącą do specjalizacji wiedzę prawie procesowym i administracyjnym;

EK 4 - student ma pogłębioną wiedzę w zakresie obowiązującego prawa pozakodeksowego (CIC 1983);

EK 5 - student ma rozszerzoną wiedzę o sposobach rozwiązania praktycznych kwestii prawnych na podstawie obowiązujących norm prawnych;

Umiejętności:

EK 6 - student potrafi prawidłowo i sprawnie posługiwać się przepisami prawa kanonicznego w celu rozwiazywania konkretnych problemów;

EK 7 - student ma rozszerzona umiejętność właściwego posługiwania się normami z wybranych zagadnień prawa kanonicznego;

EK 8 - student potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę do rozstrzygania problemów pojawiających się w administracji w zakresie sporów administracyjnych oraz ocenić skuteczność i przydatność stosowanej wiedzy; potrafi samodzielnie zaproponować rozwiązania konkretnych problemów i wskazać w tym zakresie odpowiednie procedury prowadzące do podjęcia odpowiednich rozstrzygnięć

Kompetencje społeczne:

EK 9 - dostrzega i formułuje nowe problemy w zakresie prawa administracyjnego i kościelnej procedury administracyjnej i potrafi o nich dyskutować oraz samodzielnie formułuje propozycje ich rozwiązania

ECTS:

udział w wykładzie: 12 godz.

udział w ćwiczeniach: 4 godz.

przygotowanie do ćwiczeń: 15 godz.

przygotowanie do egzaminu: 15 godz.

suma godzin: 46

liczba ECTS: 4

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.