Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Kanoniczne prawo karne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WK-N-KPK
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Kanoniczne prawo karne
Jednostka: Wydział Prawa Kanonicznego
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 5.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wpisz symbol/symbole efektów kształcenia

Skrócony opis:

Treść programowa zająć łączy się ściśle ze strukturą Księgi VI Kodeksu Prawa Kanonicznego, która jest podzielona na dwie części, w pierwszej jest mowa o przestępstwach i karach w ogólności, w drugiej natomiast o karach za poszczególne przestępstwa. Znajomość reguł kanonicznego prawa karnego materialnego zawartego w Księdze VI jest fundamentalna dla zrozumienia istoty kościelnej władzy karania oraz zasadności wymiaru kar w Kościele.

Pełny opis:

1. Wykład obejmuje następujące zagadnienia:

- Kościelna władza karania – zagadnienia ogólne

- Podmioty aktywne kościelnej władzy karania

- Podmioty pasywne kościelnej władzy karania

- Kary i środki karne

- Wymierzanie kar

- Ustanie kar

2. Ćwiczenia obejmują następujące zagadnienia:

- Przestępstwa przeciwko religii i jedności Kościoła

- Przestępstwa przeciwko władzy Kościelnej i wolności Kościoła

- Uzurpacja kościelnych zadań oraz przestępstwa w ich wykonywaniu

- Przestępstwo fałszu

- Przestępstwa przeciwko specjalnym obowiązkom

- Przestępstwa przeciwko życiu i wolności człowieka

Literatura:

I. LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

1. SYRYJCZYK J., Kanoniczne prawo karne. Część szczególna, Warszawa 2003.

2. SYRYJCZYK J., Sankcje w Kościele. Część ogólna, komentarz, Warszawa 2008.

II. LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

1. LEMPA F., KRUKOWSKI J., WÓJCIK W., Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r., t. 4, Lublin 1987.

2. LESZCZYŃSKI G., Pojęcie poczytalności w prawie karnym Kościoła, „Prawo Kanoniczne” 47 (2004) nr 1-2, s. 93-110.

3. MIZIŃSKI A. G., Poczytalność elementem subiektywnym przestępstwa, „Roczniki Nauk Prawnych” tom XV, nr 1 – 2005, s. 417-435.

4. PAWLUK T., Prawo kanoniczne według Kodeksu Jana Pawła II. Tom IV: dobra doczesne Kościoła, sankcje w Kościele, procesy, Olsztyn 1990.

5. SYRYJCZYK J., Niektóre gwarancje sprawiedliwego wymiaru kar w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 r., „Prawo Kanoniczne” 34 (1991) nr 3-4, s. 147 163.

6. SYRYJCZYK J., Pojęcie przestępstwa w świetle kodeksu prawa kanonicznego Jana Pawła II, „Prawo Kanoniczne” 28 (1985) nr 1-2, s. 85 96.

7. SYRYJCZYK J., Powrót do przestępstwa w ujęciu prawa kanonicznego, „Prawo Kanoniczne” 48 (2005), nr 3-4, s.151.

8. SZTAFROWSKI E., Księga VI: Sankcje w Kościele, w: Podręcznik prawa kanonicznego, Warszawa 1986 vol. 4, s. 305 366.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

W zakresie wiedzy:

EK 1: student zna podstawowe pojęcia z zakresu kanonicznego prawa karnego

EK 2: student ma uporządkowaną znajomość podstawowych zagadnień kanonicznego prawa karnego

EK 3: student posiada wiedzę na temat poszczególnych przestępstw i kar kościelnych

W zakresie umiejętności:

EK 4: student potrafi samodzielnie analizować normy prawne z zakresu kanonicznego prawa karnego

EK 5: student potrafi formułować, tak w mowie jak i na piśmie, zagadnienia z kanonicznego prawa karnego; potrafi także odróżniać przestępstwa od grzechów

EK 6: student potrafi znaleźć i poprawnie wykorzystać źródła informacji z zakresu kanonicznego prawa karnego

W zakresie kompetencji:

EK 7: student potrafi zaplanować i zorganizować indywidualną pracę mającą na celu przyswojenie treści z zakresu kanonicznego prawa karnego

EK 8: student aktywnie angażuje się w przebieg prowadzonych zajęć biorąc udział w dyskusjach, formułując wypowiedzi oraz konstruktywne uwagi krytyczne

ECTS [1 ECTS = 30(25) godz.]

Udział w wykładach: godz.

Udział w ćwiczeniach: godz.

Przygotowanie do ćwiczeń: 30 godz.

Przygotowanie referatu: 15 godz.

Przygotowanie do testu i egzaminu: 35 godz.

Konsultacje: godz.

Suma godzin: []

Liczba ECTS:

Metody i kryteria oceniania:

Wiedza (EK 1-3)

ocena 2 (ndst): student nie zna podstawowych pojęć z zakresu kanonicznego prawa karnego; nie posiada wiedzy na temat poszczególnych przestępstw i kar kościelnych

ocena 3 (dst): student zna w ograniczonym stopniu podstawowe pojęcia z zakresu kanonicznego prawa karnego; posiada znacznie ograniczoną wiedzę na temat poszczególnych przestępstw i kar kościelnych

ocena 4 (db): student dobrze zna podstawowe pojęcia z zakresu kanonicznego prawa karnego; posiada częściową wiedzę na temat poszczególnych przestępstw i kar kościelnych

ocena 5 (bdb): student bardzo dobrze zna podstawowe pojęcia z zakresu kanonicznego prawa karnego; posiada kompletną wiedzę na temat poszczególnych przestępstw i kar kościelnych

Umiejętności (EK 4-6)

ocena 2 (ndst): student nie potrafi samodzielnie analizować normy prawne z zakresu kanonicznego prawa karnego; nie potrafi formułować, tak w mowie jak i na piśmie, zagadnień z kanonicznego prawa karnego; nie potrafi znaleźć i poprawnie wykorzystać źródła informacji z zakresu kanonicznego prawa karnego

ocena 3 (dst): student potrafi w ograniczonym stopniu analizować normy prawne z zakresu kanonicznego prawa karnego; jedynie częściowo potrafi formułować, tak w mowie jak i na piśmie, zagadnienia z kanonicznego prawa karnego; z trudnością potrafi znaleźć i poprawnie wykorzystać źródła informacji z zakresu kanonicznego prawa karnego

ocena 4 (db): student potrafi właściwie analizować normy prawne z zakresu kanonicznego prawa karnego; potrafi zadowalająco formułować, tak w mowie jak i na piśmie, zagadnienia z kanonicznego prawa karnego; w przeważającej liczbie przypadków potrafi znaleźć i poprawnie wykorzystać źródła informacji z zakresu kanonicznego prawa karnego

ocena 5 (bdb): student potrafi bezbłędnie analizować normy prawne z zakresu kanonicznego prawa karnego; potrafi doskonale formułować, tak w mowie jak i na piśmie, zagadnień z kanonicznego prawa karnego; celująco znajduje i wykorzystuje źródła informacji z zakresu kanonicznego prawa karnego

Kompetencje (EK 7-8)

ocena 2 (ndst): student nie potrafi zaplanować i zorganizować indywidualnej pracy mającej na celu przyswojenie treści z zakresu kanonicznego prawa karnego; zupełnie nie angażuje się w przebieg prowadzonych zajęć biorąc udział w dyskusjach, formułując wypowiedzi oraz konstruktywne uwagi krytyczne

ocena 3 (dst): student potrafi w ograniczonym stopniu zaplanować i zorganizować indywidualną pracę mającą na celu przyswojenie treści z zakresu kanonicznego prawa karnego; okazjonalnie angażuje się w przebieg prowadzonych zajęć biorąc udział w dyskusjach, formułując wypowiedzi oraz konstruktywne uwagi krytyczne

ocena 4 (db): student potrafi właściwie zaplanować i zorganizować indywidualną pracę mającą na celu przyswojenie treści z zakresu kanonicznego prawa karnego; aktywnie angażuje się w przebieg prowadzonych zajęć biorąc udział w dyskusjach, formułując wypowiedzi oraz konstruktywne uwagi krytyczne

ocena 5 (bdb): student potrafi prawidłowo i kompleksowo zaplanować i zorganizować indywidualną pracę mającą na celu przyswojenie treści z zakresu kanonicznego prawa karnego; bardzo często aktywnie angażuje się w przebieg prowadzonych zajęć biorąc udział w dyskusjach, formułując wypowiedzi oraz konstruktywne uwagi krytyczne

Na ocenę końcową składają się:

1. Obecność na zajęciach - dopuszczalna jest 1 nieusprawiedliwione nieobecności; każda ponad dopuszczalna nieobecność skutkuje obniżeniem oceny końcowej o pół stopnia.

2. Ocena za referat.

3. Wynik egzaminu ustnego.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 5 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Saj
Prowadzący grup: Marek Saj
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 5 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Saj
Prowadzący grup: Marek Saj
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Wykłady z kanonicznego prawa karnego mają za cel ukazanie ogólnych założeń kościelnej dyscypliny karnej, podziału prawa karnego w Kodeksie prawa kanonicznego z 1983 roku, prawa Kościoła do wymierzania sankcji karnych; ustawy karnej i nakazu karnego, definicji przestępstwa, elementów obiektywnych i subiektywnych przestępstwa, okoliczności wyłączających, zmniejszających i zaostrzających poczytalność karną, usiłowania przestępstwa, współudziału w przestępstwie, kar poprawczych i ekspiacyjnych, środków karnych i pokut oraz wymierzania i ustania kar.

Pełny opis:

Wykłady z kanonicznego prawa karnego mają za cel ukazanie ogólnych założeń kościelnej dyscypliny karnej, podziału prawa karnego w Kodeksie prawa kanonicznego z 1983 roku, prawa Kościoła do wymierzania sankcji karnych; ustawy karnej i nakazu karnego, definicji przestępstwa, elementów obiektywnych i subiektywnych przestępstwa, okoliczności wyłączających, zmniejszających i zaostrzających poczytalność karną, usiłowania przestępstwa, współudziału w przestępstwie, kar poprawczych i ekspiacyjnych, środków karnych i pokut oraz wymierzania i ustania kar.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Kodeks Prawa Kanonicznego z 1983 roku, kan. 1311-1399.

2. Kodeks Prawa Kanonicznego. Komentarz, red. P. Majer, Kraków 2011, s. 983-1314.

2. Syryjczyk J. Kanoniczne prawo karne. Część ogólna. Komentarz. Warszawa 2008.

3. Syryjczyk J. Kanoniczne prawo karne. Część szczególna. Warszawa 2003.

Literatura pomocnicza:

1. Ciccola G., Poradnik spowiednika. Cenzury, nieregularności i przeszkody w Kodeksie Prawa Kanonicznego, Kraków 1999.

2. Commentz C.E., Kiedy i jak odwoływać się do Penitencjarni Apostolskiej?, Kraków 2012.

3. Gajda P.M., Sankcje karne w Kościele w świetle Kodeksu Prawa Kanonicznego Jana Pawła II oraz późniejszych zmian i uzupełnień. Studium kanoniczno-pastoralne, Tarnów 2008.

4. Krukowski J., Lempa F., Sankcje w Kościele, w: Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego, t. 4, Lublin 1987, s. 113-282.

5. Syryjczyk J. Kara ekskomuniki a pełna wspólnota Kościelna według Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r., w: Prawo Kanoniczne 3-4 (1990), s. 173-196.

6. Syryjczyk J. Niektóre gwarancje sprawiedliwego wymiaru kar w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 r., w: Prawo Kanoniczne 3-4 (1991), s. 147-164.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)