Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

Penal canon law

General data

Course ID: WK-N-KPK
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: Penal canon law
Name in Polish: Kanoniczne prawo karne
Organizational unit: Faculty of Canon Law
Course groups:
ECTS credit allocation (and other scores): 0 OR 5.00 (depends on study program) Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.

view allocation of credits
Language: Polish
Subject level:

elementary

Learning outcome code/codes:

enter learning outcome code/codes

Short description: (in Polish)

Treść programowa zająć łączy się ściśle ze strukturą Księgi VI Kodeksu Prawa Kanonicznego, która jest podzielona na dwie części, w pierwszej jest mowa o przestępstwach i karach w ogólności, w drugiej natomiast o karach za poszczególne przestępstwa. Znajomość reguł kanonicznego prawa karnego materialnego zawartego w Księdze VI jest fundamentalna dla zrozumienia istoty kościelnej władzy karania oraz zasadności wymiaru kar w Kościele.

Full description: (in Polish)

1. Wykład obejmuje następujące zagadnienia:

- Kościelna władza karania – zagadnienia ogólne

- Podmioty aktywne kościelnej władzy karania

- Podmioty pasywne kościelnej władzy karania

- Kary i środki karne

- Wymierzanie kar

- Ustanie kar

2. Ćwiczenia obejmują następujące zagadnienia:

- Przestępstwa przeciwko religii i jedności Kościoła

- Przestępstwa przeciwko władzy Kościelnej i wolności Kościoła

- Uzurpacja kościelnych zadań oraz przestępstwa w ich wykonywaniu

- Przestępstwo fałszu

- Przestępstwa przeciwko specjalnym obowiązkom

- Przestępstwa przeciwko życiu i wolności człowieka

Bibliography: (in Polish)

I. LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

1. SYRYJCZYK J., Kanoniczne prawo karne. Część szczególna, Warszawa 2003.

2. SYRYJCZYK J., Sankcje w Kościele. Część ogólna, komentarz, Warszawa 2008.

II. LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

1. LEMPA F., KRUKOWSKI J., WÓJCIK W., Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r., t. 4, Lublin 1987.

2. LESZCZYŃSKI G., Pojęcie poczytalności w prawie karnym Kościoła, „Prawo Kanoniczne” 47 (2004) nr 1-2, s. 93-110.

3. MIZIŃSKI A. G., Poczytalność elementem subiektywnym przestępstwa, „Roczniki Nauk Prawnych” tom XV, nr 1 – 2005, s. 417-435.

4. PAWLUK T., Prawo kanoniczne według Kodeksu Jana Pawła II. Tom IV: dobra doczesne Kościoła, sankcje w Kościele, procesy, Olsztyn 1990.

5. SYRYJCZYK J., Niektóre gwarancje sprawiedliwego wymiaru kar w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 r., „Prawo Kanoniczne” 34 (1991) nr 3-4, s. 147 163.

6. SYRYJCZYK J., Pojęcie przestępstwa w świetle kodeksu prawa kanonicznego Jana Pawła II, „Prawo Kanoniczne” 28 (1985) nr 1-2, s. 85 96.

7. SYRYJCZYK J., Powrót do przestępstwa w ujęciu prawa kanonicznego, „Prawo Kanoniczne” 48 (2005), nr 3-4, s.151.

8. SZTAFROWSKI E., Księga VI: Sankcje w Kościele, w: Podręcznik prawa kanonicznego, Warszawa 1986 vol. 4, s. 305 366.

Efekty kształcenia i opis ECTS: (in Polish)

W zakresie wiedzy:

EK 1: student zna podstawowe pojęcia z zakresu kanonicznego prawa karnego

EK 2: student ma uporządkowaną znajomość podstawowych zagadnień kanonicznego prawa karnego

EK 3: student posiada wiedzę na temat poszczególnych przestępstw i kar kościelnych

W zakresie umiejętności:

EK 4: student potrafi samodzielnie analizować normy prawne z zakresu kanonicznego prawa karnego

EK 5: student potrafi formułować, tak w mowie jak i na piśmie, zagadnienia z kanonicznego prawa karnego; potrafi także odróżniać przestępstwa od grzechów

EK 6: student potrafi znaleźć i poprawnie wykorzystać źródła informacji z zakresu kanonicznego prawa karnego

W zakresie kompetencji:

EK 7: student potrafi zaplanować i zorganizować indywidualną pracę mającą na celu przyswojenie treści z zakresu kanonicznego prawa karnego

EK 8: student aktywnie angażuje się w przebieg prowadzonych zajęć biorąc udział w dyskusjach, formułując wypowiedzi oraz konstruktywne uwagi krytyczne

ECTS [1 ECTS = 30(25) godz.]

Udział w wykładach: godz.

Udział w ćwiczeniach: godz.

Przygotowanie do ćwiczeń: 30 godz.

Przygotowanie referatu: 15 godz.

Przygotowanie do testu i egzaminu: 35 godz.

Konsultacje: godz.

Suma godzin: []

Liczba ECTS:

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Wiedza (EK 1-3)

ocena 2 (ndst): student nie zna podstawowych pojęć z zakresu kanonicznego prawa karnego; nie posiada wiedzy na temat poszczególnych przestępstw i kar kościelnych

ocena 3 (dst): student zna w ograniczonym stopniu podstawowe pojęcia z zakresu kanonicznego prawa karnego; posiada znacznie ograniczoną wiedzę na temat poszczególnych przestępstw i kar kościelnych

ocena 4 (db): student dobrze zna podstawowe pojęcia z zakresu kanonicznego prawa karnego; posiada częściową wiedzę na temat poszczególnych przestępstw i kar kościelnych

ocena 5 (bdb): student bardzo dobrze zna podstawowe pojęcia z zakresu kanonicznego prawa karnego; posiada kompletną wiedzę na temat poszczególnych przestępstw i kar kościelnych

Umiejętności (EK 4-6)

ocena 2 (ndst): student nie potrafi samodzielnie analizować normy prawne z zakresu kanonicznego prawa karnego; nie potrafi formułować, tak w mowie jak i na piśmie, zagadnień z kanonicznego prawa karnego; nie potrafi znaleźć i poprawnie wykorzystać źródła informacji z zakresu kanonicznego prawa karnego

ocena 3 (dst): student potrafi w ograniczonym stopniu analizować normy prawne z zakresu kanonicznego prawa karnego; jedynie częściowo potrafi formułować, tak w mowie jak i na piśmie, zagadnienia z kanonicznego prawa karnego; z trudnością potrafi znaleźć i poprawnie wykorzystać źródła informacji z zakresu kanonicznego prawa karnego

ocena 4 (db): student potrafi właściwie analizować normy prawne z zakresu kanonicznego prawa karnego; potrafi zadowalająco formułować, tak w mowie jak i na piśmie, zagadnienia z kanonicznego prawa karnego; w przeważającej liczbie przypadków potrafi znaleźć i poprawnie wykorzystać źródła informacji z zakresu kanonicznego prawa karnego

ocena 5 (bdb): student potrafi bezbłędnie analizować normy prawne z zakresu kanonicznego prawa karnego; potrafi doskonale formułować, tak w mowie jak i na piśmie, zagadnień z kanonicznego prawa karnego; celująco znajduje i wykorzystuje źródła informacji z zakresu kanonicznego prawa karnego

Kompetencje (EK 7-8)

ocena 2 (ndst): student nie potrafi zaplanować i zorganizować indywidualnej pracy mającej na celu przyswojenie treści z zakresu kanonicznego prawa karnego; zupełnie nie angażuje się w przebieg prowadzonych zajęć biorąc udział w dyskusjach, formułując wypowiedzi oraz konstruktywne uwagi krytyczne

ocena 3 (dst): student potrafi w ograniczonym stopniu zaplanować i zorganizować indywidualną pracę mającą na celu przyswojenie treści z zakresu kanonicznego prawa karnego; okazjonalnie angażuje się w przebieg prowadzonych zajęć biorąc udział w dyskusjach, formułując wypowiedzi oraz konstruktywne uwagi krytyczne

ocena 4 (db): student potrafi właściwie zaplanować i zorganizować indywidualną pracę mającą na celu przyswojenie treści z zakresu kanonicznego prawa karnego; aktywnie angażuje się w przebieg prowadzonych zajęć biorąc udział w dyskusjach, formułując wypowiedzi oraz konstruktywne uwagi krytyczne

ocena 5 (bdb): student potrafi prawidłowo i kompleksowo zaplanować i zorganizować indywidualną pracę mającą na celu przyswojenie treści z zakresu kanonicznego prawa karnego; bardzo często aktywnie angażuje się w przebieg prowadzonych zajęć biorąc udział w dyskusjach, formułując wypowiedzi oraz konstruktywne uwagi krytyczne

Na ocenę końcową składają się:

1. Obecność na zajęciach - dopuszczalna jest 1 nieusprawiedliwione nieobecności; każda ponad dopuszczalna nieobecność skutkuje obniżeniem oceny końcowej o pół stopnia.

2. Ocena za referat.

3. Wynik egzaminu ustnego.

Classes in period "Winter semester 2021/22" (past)

Time span: 2021-10-01 - 2022-01-31
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Classes, 5 hours more information
Lectures, 15 hours more information
Coordinators: Marek Saj
Group instructors: Marek Saj
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - examination
Classes - graded credit
Lectures - examination
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Classes in period "Winter semester 2023/24" (past)

Time span: 2023-10-01 - 2024-01-31
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Classes, 5 hours more information
Lectures, 15 hours more information
Coordinators: Marek Saj
Group instructors: Marek Saj
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - examination
Classes - graded credit
Lectures - examination
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Short description: (in Polish)

Wykłady z kanonicznego prawa karnego mają za cel ukazanie ogólnych założeń kościelnej dyscypliny karnej, podziału prawa karnego w Kodeksie prawa kanonicznego z 1983 roku, prawa Kościoła do wymierzania sankcji karnych; ustawy karnej i nakazu karnego, definicji przestępstwa, elementów obiektywnych i subiektywnych przestępstwa, okoliczności wyłączających, zmniejszających i zaostrzających poczytalność karną, usiłowania przestępstwa, współudziału w przestępstwie, kar poprawczych i ekspiacyjnych, środków karnych i pokut oraz wymierzania i ustania kar.

Full description: (in Polish)

Wykłady z kanonicznego prawa karnego mają za cel ukazanie ogólnych założeń kościelnej dyscypliny karnej, podziału prawa karnego w Kodeksie prawa kanonicznego z 1983 roku, prawa Kościoła do wymierzania sankcji karnych; ustawy karnej i nakazu karnego, definicji przestępstwa, elementów obiektywnych i subiektywnych przestępstwa, okoliczności wyłączających, zmniejszających i zaostrzających poczytalność karną, usiłowania przestępstwa, współudziału w przestępstwie, kar poprawczych i ekspiacyjnych, środków karnych i pokut oraz wymierzania i ustania kar.

Bibliography: (in Polish)

Literatura podstawowa:

1. Kodeks Prawa Kanonicznego z 1983 roku, kan. 1311-1399.

2. Kodeks Prawa Kanonicznego. Komentarz, red. P. Majer, Kraków 2011, s. 983-1314.

2. Syryjczyk J. Kanoniczne prawo karne. Część ogólna. Komentarz. Warszawa 2008.

3. Syryjczyk J. Kanoniczne prawo karne. Część szczególna. Warszawa 2003.

Literatura pomocnicza:

1. Ciccola G., Poradnik spowiednika. Cenzury, nieregularności i przeszkody w Kodeksie Prawa Kanonicznego, Kraków 1999.

2. Commentz C.E., Kiedy i jak odwoływać się do Penitencjarni Apostolskiej?, Kraków 2012.

3. Gajda P.M., Sankcje karne w Kościele w świetle Kodeksu Prawa Kanonicznego Jana Pawła II oraz późniejszych zmian i uzupełnień. Studium kanoniczno-pastoralne, Tarnów 2008.

4. Krukowski J., Lempa F., Sankcje w Kościele, w: Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego, t. 4, Lublin 1987, s. 113-282.

5. Syryjczyk J. Kara ekskomuniki a pełna wspólnota Kościelna według Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r., w: Prawo Kanoniczne 3-4 (1990), s. 173-196.

6. Syryjczyk J. Niektóre gwarancje sprawiedliwego wymiaru kar w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 r., w: Prawo Kanoniczne 3-4 (1991), s. 147-164.

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)