Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Kanoniczne prawo karne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WK-N-KPK2 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Kanoniczne prawo karne
Jednostka: Wydział Prawa Kanonicznego
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole efektów kształcenia:

Wiedza:


EK 1 - student zna podstawową terminologię metodologiczną z zakresu metodologii prawa kanonicznego


EK 2 - student ma uporządkowaną znajomość podstawowych zagadnień metodologii prawa kanonicznego


EK 3 - student posiada wiedzę na temat najważniejszych dyskusji metodologicznych prowadzonych na guncie metodologii prawa kanonicznegoUmiejetności:


EK 4 - student potrafi analizować, streszczać i prezentować tekst z zakresu metodologii prawa kanonicznego


EK 5 - student formułuje w mowie i na piśmie zagadnienia z zakresu metodologii prawa kanonicznego oraz potrafi odpowiednio rekonstruować i uzasadniać poszczególne stanowiska metodologiczne


EK 6 - student znajduje i wykorzystuje rzetelne źródła informacji z zkaresu metodologii prawa kanonicznegoKompetencje:


EK 7 - student potrafi zaplanować i zorganizować indywidualną pracę mającą na celu zrealizowanie zadania badawczego i przyswojenie treści z zakresu metodologii prawa kanonicznego


EK 8 - student aktywnie angażuje się w przebieg prowadzonych zajęć biorąc udział w dyskusjach, formułując własne wypowiedzi oraz konstruktywne uwagi krytyczne

Skrócony opis:

Treści merytoryczne: Treści merytoryczne zajęć łączą się ściśle ze strukturą Księgi VI Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r., która jest podzielona na dwie części: w pierwszej jest mowa o przestępstwach i karach w ogólności, w drugiej natomiast o karach za poszczególne przestępstwa.

Metody oceny: Egzamin ustny ze znajomości zasad prawa karnego kanonicznego w oparciu o Księgę VI Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku, wskazane dokumenty Kościoła oraz literaturę obowiązkową.

Pełny opis:

Poziom przedmiotu: Podstawowy

Cele przedmiotu: Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z treścią Księgi VI Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r. oraz dokumentów jakie w materii karnej ukazały się po 1983 roku. Zajęcia zmierzają ponadto do utrwalenia zdobytej podczas wykładów i ćwiczeń wiedzy oraz praktycznej umiejętności jej zastosowania; rozumienia wzajemnych związków przyczynowych między przestępstwem a karą kościelną; wieloaspektowego interpretowania zachowań negatywnych w społeczności kościelnej.

Wymagania wstępne: Bez wymogów wstępnych

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA: LEMPA F., KRUKOWSKI J., WÓJCIK W., Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r., t. 4, Lublin 1987. PAWLUK T., Prawo kanoniczne według Kodeksu Jana Pawła II. Tom IV: dobra doczesne Kościoła, sankcje w Kościele, procesy, Olsztyn 1990. SYRYJCZYK J., Sankcje w Kościele. Część ogólna, komentarz, Warszawa 2008. SYRYJCZYK J., Kanoniczne prawo karne, część szczególna, Warszawa 2003. SZTAFROWSKI E., Księga VI: Sankcje w Kościele, w: Podręcznik prawa kanonicznego, Warszawa 1986 vol. 4, s. 305 366.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA: BOREK D., Ordynariusz a zarezerwowane Kongregacji Doktryny Wiary, Prawo Kanoniczne 47 (2004) 3-4, s. 97-146. KRUKOWSKI J., Nowe prawo karne Kościoła Łacińskiego, Ateneum Kapłańskie 102 (1984), s. 267-280. LESZCZYŃSKI G., Pojęcie poczytalności w prawie karnym Kościoła, Prawo Kanoniczne 47 (2004) nr 1-2, s. 93-110. MIZIŃSKI A. G., Poczytalność elementem subiektywnym przestępstwa, Roczniki Nauk Prawnych tom XV, nr 1 – 2005, s. 417-435. SYRYJCZYK J., Niektóre gwarancje sprawiedliwego wymiaru kar w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 r., Prawo Kanoniczne 34 (1991) nr 3-4, s. 147 163. SYRYJCZYK J., Pojęcie przestępstwa w świetle kodeksu prawa kanonicznego Jana Pawła II, Prawo Kanoniczne 28 (1985) nr 1-2, s. 85 96. SYRYJCZYK J., Powrót do przestępstwa w ujęciu prawa kanonicznego, Prawo Kanoniczne 48 (2005), nr 3-4, s.151.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

ECTS (1 ECTS = 30 godz.)

udział w wykładzie: 4 godz.

udział w ćwiczeniach: 4 godz.

przygotowanie do ćwiczeń: 70 godz.

przygotowanie referatu: 22 godz.

przygotowanie do kolokwium i egzaminu: 50 godz.

suma godzin: 150 (150/30=5)

Liczba ECTS: 5

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.