Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Kuria rzymska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WK-N-KRZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Kuria rzymska
Jednostka: Wydział Prawa Kanonicznego
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PK_W08,PK_W11,

PK_U04, PK_U05,

PK_K02, PK_K07

Wymagania wstępne:

Student powinien mieć zaliczony przedmiot z Powszechnego Ustroju Kościoła bądź być w trakcie jego prowadzenia.

Skrócony opis:

1. Zagadnienia wstępne, pojęcie.

2. Historia Kurii Rzymskiej Kodeksu z 1917 r.

3. Kuria Rzymska w okresie od Kodeksu z 1917 r. do Soboru Watykańskiego II.

4. Posoborowa reforma Kurii Rzymskiej i dalsze zmiany w strukturze

5. Reforma Jana Pawła II.

5.1. Sekretariat Stanu, Kongregacje

5.2. Trybunały Stolicy Apostolskiej

5.3. Papieskie Rady

5.4. Urzędy i inne instytucje związane z Kurią Rzymską

6. Reforma papieża Franciszka

Pełny opis:

1. Zagadnienia wstępne, pojęcie Kurii Rzymskiej.

2. Historia Kurii Rzymskiej do Kodeksu z 1917 r. Reforma Piusa X.

3. Kuria Rzymska w okresie od Kodeksu z 1917 r. do Soboru Watykańskiego II.

4. Posoborowa reforma Kurii Rzymskiej Pawła VI i dalsze zmiany w strukturze

5. Reforma Jana Pawła II.

5.1. Cele i założenia reformy

5.2. Sekretariat Stanu, Kongregacje

5.3. Trybunały Stolicy Apostolskiej

5.4. Papieskie Rady

5.5. Urzędy i inne instytucje związane z Kurią Rzymską

6. Reforma papieża Franciszka.

Literatura:

Literatura podstawowa

1. Kodeks Prawa Kanonicznego, 25.01.1983, Poznań 1984.

2. Jan Paweł II, Konstytucja apostolska Pastor bonus, AAS 80(1988)841-912.

3. Franciszek, Konstytucja Apostolska Predicate Evangelium o Kurii rzymskiej o jej służbie Kościołowi w świecie, w: https://www.vatican.va/content/francesco/pl/apost_constitutions/documents/20220319-costituzione-ap-praedicate-evangelium.html

4. T. Pawluk, Prawo kanoniczne według Kodeksu Jana Pawła II, t. II, Olsztyn 1986.

5. E. Sztafrowski, Podręcznik prawa kanonicznego, t. II, Warszawa 1985.

6. E. Sztafrowski, Kuria Rzymska Jana Pawła II, Prawo Kanoniczne 33(1990) nr 1-2, s. 21-81.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

W zakresie wiedzy:

EK 1: student zna podstawowe pojęcia i terminologię z zakresu przedmiotu

EK 2: student ma uporządkowaną znajomość podstawowych zagadnień z ustroju Kościoła powszechnego

EK 3: student posiada wiedzę na temat materialnego prawa konstytucyjnego Kościoła i systemu sprawowania władzy oraz funkcjonowania poszczególnych podmiotów prawa

W zakresie umiejętności:

EK 4: student samodzielnie potrafi analizować normy kodeksu i dokumenty dotyczące Kurii Rzymskiej

EK 5: student potrafi formułować, zarówno w mowie jak i na piśmie, zagadnienia prawne; potrafi także odróżniać instytucje kościelne od państwowych

EK 6: student potrafi znaleźć źródła informacji i poprawnie wykorzystać funkcjonowanie instytucji istniejących w Kościele zarówno z prawa Bożego, jak i ludzkiego

W zakresie kompetencji:

EK 7: student potrafi zorganizować indywidualną pracę w celu przyswojenia treści z zakresu historii Kurii Rzymskiej

EK 8: student aktywnie angażuje się w prowadzone zajęcia, w dyskusję, stawia konstruktywne uwagi krytyczne, jest zdolny stosować wiedzę w kategoriach odpowiedzialności

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceny: Udział w wykładach, zaliczenie kolokwium, aktywność podczas zajęć, zdanie egzaminu.

Egzamin ustny w sesji zerowej i ustny w określonym terminie sesji egzaminacyjnej.

Wiedza pozytywna, aktywność.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Józef Wroceński
Prowadzący grup: Józef Wroceński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

1. Zagadnienia wstępne, pojęcie.

2. Historia Kurii Rzymskiej Kodeksu z 1917 r.

3. Kuria Rzymska w okresie od Kodeksu z 1917 r. do Soboru Watykańskiego II.

4. Posoborowa reforma Kurii Rzymskiej i dalsze zmiany w strukturze

5. Reforma Jana Pawła II.

5.1. Sekretariat Stanu, Kongregacje

5.2. Trybunały Stolicy Apostolskiej

5.3. Papieskie Rady

5.4. Urzędy i inne instytucje związane z Kurią Rzymską

Pełny opis:

1. Zagadnienia wstępne, pojęcie Kurii Rzymskiej.

2. Historia Kurii Rzymskiej do Kodeksu z 1917 r. Reforma Piusa X.

3. Kuria Rzymska w okresie od Kodeksu z 1917 r. do Soboru Watykańskiego II.

4. Posoborowa reforma Kurii Rzymskiej Pawła VI i dalsze zmiany w strukturze

5. Reforma Jana Pawła II.

5.1. Cele i założenia reformy

5.2. Sekretariat Stanu, Kongregacje

5.3. Trybunały Stolicy Apostolskiej

5.4. Papieskie Rady

5.5. Urzędy i inne instytucje związane z Kurią Rzymską

Literatura:

Literatura podstawowa

1. Kodeks Prawa Kanonicznego, 25.01.1983, Poznań 1984.

2. Jan Paweł II, Konstytucja apostolska Pastor bonus, AAS 80(1988)841-912.

3. T. Pawluk, Prawo kanoniczne według Kodeksu Jana Pawła II, t. II, Olsztyn 1986.

4. E. Sztafrowski, Podręcznik prawa kanonicznego, t. II, Warszawa 1985.

5. E. Sztafrowski, Kuria Rzymska Jana Pawła II, Prawo Kanoniczne 33(1990) nr 1-2, s. 21-81.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Stokłosa
Prowadzący grup: Marek Stokłosa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

ECTS [1 ECTS = 30(25) godz.]

WYKŁADY: 4 ECTS

Udział w wykładach: 10 godz.

Przygotowanie do kolokwium: 20

Indywidualne studium: 40 godz.

Konsultacje: 10

Przygotowanie do egzaminu: 40 godz

Suma godzin: 120 [120/30(25)=7]

Liczba ECTS: 4

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

j.w

Pełny opis:

j.w

Literatura:

j.w.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)