Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Logika prawnicza

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WK-N-L
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Logika prawnicza
Jednostka: Wydział Prawa Kanonicznego
Grupy:
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3azrOoryxG3VvskECn8Ea4x90ljidfG8feOyV7jSXgK5s1%40thread.tacv2/conversations?groupId=0af6f033-4eac-4c40-b919-3ceac27af554&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

prawo kanoniczne

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PK_W01 PK_W03 PK_W15 PK_U01 PK_U09 PK_K08

Wymagania wstępne:

Znajomość podstawowych pojęć z zakresu nauk prawnych i prawa kanonicznego.

Skrócony opis:

Cele przedmiotu: Zdobycie wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie logiki prawniczej

Pełny opis:

Przedstawienie w ramach zajęć następujących zagadnień:

Wprowadzenie do logiki

Historia logiki

Funktory

Logika i jej podział

Wieloznaczność w języku

Logiczna teoria zdań

Kategorie syntaktyczne

Logiczna teoria nazw

Stosunki zakresowe

Definicja

Relacja

Podział logiczny

Uzasadnianie twierdzeń

Elementy metodologii nauk

(ćwiczenia)

Zadania tekstowe

Kwadraty logiczne

Sylogizm kategoryczny

Wykładnia norm w praktyce

Literatura:

F. Gołba, P. Piękos, P. Turkowski, Logika dla prawników. Wykłady. Ćwiczenia. Zadania, Warszawa 2012

Logika dla prawników, A. Malinowski (red.), Warszawa 2009

Efekty kształcenia i opis ECTS:

WIEDZA:

student zna terminologię, instytucje związaną z przedmiotem zajęć jak również jego historię,

UMIEJĘTNOŚCi:

student potrafi dokonywać samodzielnej wykładni obowiązujących przepisów przy wykorzystaniu logiki prawniczej,

KOMPETENCJE:

student potrafi podjąć komunikację interpersonalną, wypowiadać się merytorycznie oraz uzasadniać swoje stanowisko

Metody i kryteria oceniania:

WIEDZA:

ocena ndst (2) - student nie zna terminologii, instytucji związanych z przedmiotem zajęć jak również jego historii,

ocena dst (3) - j.w. w stopniu przynajmniej poprawnym.

ocena db (4) - j.w. w stopniu prawidłowym, pozwalającym na zajęcie własnego stanowiska

ocena bdb (5) - j.w. w stopniu wzorowym, pozwalającym na swobodną dyskusję z wykorzystaniem trafnej argumentacji.

UMIEJĘTNOŚCi:

ocena ndst (2) - student nie potrafi dokonywać samodzielnej wykładni obowiązujących przepisów przy wykorzystaniu logiki

prawniczej,

ocena dst (3) - j.w. w stopniu przynajmniej poprawnym.

ocena db (4) - j.w. w stopniu prawidłowym, pozwalającym na zajęcie własnego stanowiska

ocena bdb (5) - j.w. w stopniu wzorowym, pozwalającym na swobodną dyskusję z wykorzystaniem trafnej argumentacji.

KOMPETENCJE:

ocena ndst (2) - student nie potrafi podjąć komunikacji interpersonalnej, wypowiadać się merytorycznie oraz uzasadniać

swojego stanowiska

ocena dst (3) - j.w. w stopniu przynajmniej poprawnym.

ocena db (4) - j.w. w stopniu prawidłowym, pozwalającym na zajęcie własnego stanowiska

ocena bdb (5) - j.w. w stopniu wzorowym, pozwalającym na swobodną dyskusję z wykorzystaniem trafnej argumentacji.

na ocenę końcową składa się ocena z zaliczenia w formie odpowiedzi ustnej (ćwiczenia) oraz egzaminu ustnego (wykład),

podczas których student musi wykazać się odpowiednia znajomością źródeł prawa oraz literatury przedmiotu oraz

osiągnieciem efektów kształcenia w skali ocen od niedostatecznej (2) do bardzo dobrej (5)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-01 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 5 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Poniatowski
Prowadzący grup: Michał Poniatowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Cele przedmiotu: Zdobycie wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie logiki prawniczej

Pełny opis:

Przedstawienie w ramach zajęć następujących zagadnień:

Wprowadzenie do logiki

Historia logiki

Funktory

Logika i jej podział

Historia logiki

Wieloznaczność w języku

Logiczna teoria zdań

Kategorie syntaktyczne

Logiczna teoria nazw

Stosunki zakresowe

Definicja

Relacja

Podział logiczny

Uzasadnianie twierdzeń

Elementy metodologii nauk

(ćwiczenia)

Zadania tekstowe

Kwadraty logiczne

Sylogizm kategoryczny

Wykładnia norm w praktyce

Literatura:

F. Gołba, P. Piękos, P. Turkowski, Logika dla prawników. Wykłady. Ćwiczenia. Zadania, Warszawa 2012

Logika dla prawników, A. Malinowski (red.), Warszawa 2009

Literatura fakultatywna:

Logika w pigułce, red. Aneta Gacka-Asiewicz, Warszawa 2017

Wymagania wstępne:

znajomość podstawowych instytucji prawnych, w tym zagadnień poruszanych we wstępie do prawoznawstwa

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 5 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Poniatowski
Prowadzący grup: Michał Poniatowski
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3azrOoryxG3VvskECn8Ea4x90ljidfG8feOyV7jSXgK5s1%40thread.tacv2/conversations?groupId=0af6f033-4eac-4c40-b919-3ceac27af554&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Cele przedmiotu: Zdobycie wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie logiki prawniczej

Pełny opis:

Przedstawienie w ramach zajęć następujących zagadnień:

Wprowadzenie do logiki

Historia logiki

Funktory

Logika i jej podział

Historia logiki

Wieloznaczność w języku

Logiczna teoria zdań

Kategorie syntaktyczne

Logiczna teoria nazw

Stosunki zakresowe

Definicja

Relacja

Podział logiczny

Uzasadnianie twierdzeń

Elementy metodologii nauk

(ćwiczenia)

Zadania tekstowe

Kwadraty logiczne

Sylogizm kategoryczny

Wykładnia norm w praktyce

Literatura:

F. Gołba, P. Piękos, P. Turkowski, Logika dla prawników. Wykłady. Ćwiczenia. Zadania, Warszawa 2012

Logika dla prawników, A. Malinowski (red.), Warszawa 2009

Literatura fakultatywna:

Logika w pigułce, red. Aneta Gacka-Asiewicz, Warszawa 2017

Wymagania wstępne:

znajomość podstawowych instytucji prawnych, w tym zagadnień poruszanych we wstępie do prawoznawstwa

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)