Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metodologia i metodyka prawa kanonicznego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WK-N-MiM
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metodologia i metodyka prawa kanonicznego
Jednostka: Wydział Prawa Kanonicznego
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wpisz symbol/symbole efektów kształcenia

Skrócony opis:

Poziom przedmiotu: Podstawowy

Cele przedmiotu:

- zapoznanie studentów z metodami badań naukowych w nauce prawa kanonicznego, ich uwarunkowaniach i wzajemnych zależnościach a także zasadach ich stosowania;

- zaznajomienie studentów ze zbiorem skutecznych środków, rad i norm pisania pracy naukowej z zakresu prawa kanonicznego.

Wymagania wstępne: bez warunków wstępnych

Pełny opis:

Treści merytoryczne koncentrują się wokół następujących zagadnień:

1. Metodologia prawa kanonicznego

- problematyka metodologii prawa kanonicznego;

- zadania kanonisty;

- poznanie prawa kościelnego;

- źródła prawa kościelnego;

- interpretacja prawa kościelnego;

- stosowanie prawa kościelnego;

- metody badania prawa kościelnego.

2. Metodyka prawa kanonicznego

- pojęcie metodyki

- charakterystyka działania naukowego

- warsztat naukowy

- cytowanie i sporządzanie przypisów

- redagowanie pracy naukowej

Metody oceny:

studenci w celu uzyskania zaliczenia z wykładów i ćwiczeń z zakresu metodologii i metodyki prawa kanonicznego winni wykazać się znajomością omawianego tematu, co sprawdzane jest na podstawie referatów tematycznych oraz końcowego egzaminu ustnego.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. SOBAŃSKI R., Metodologia prawa kanonicznego, Katowice 2009.

2. GRACZYK K., Metodologia i metodyka prawa kanonicznego, Lublin 1999.

3. SEWERYNIAK H., Metodyka pisania prac magisterskich i dyplomowych z teologii, Płock 1997.

4. BOĆ J., Jak pisać pracę magisterską, Wrocław 1997.

Literatura uzupełniająca:

1. GEROSA L., Prawo Kościoła, Poznań 1999.

2. GHIRLANDA G., Wprowadzenie do prawa kościelnego, Kraków 1996.

3. HEMPEREK P., GÓRALSKI W., Historia źródeł i nauki prawa kanonicznego, w: Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r., t. 1, cz. I, Lublin 1998.

4. SOBAŃSKI R., Kryzys czy odrodzenie nauki prawa kościelnego, Prawo Kanoniczne 24 (1981), n. 1-2, s. 23-36.

5. SUBERA J., Metodologia historyczno – prawna, Warszawa 1972. SUCH J., Wstęp do ogólnej metodologii nauk, Poznań 1973.

6. ŻYCIŃSKI J., Język i metoda, Kraków 1982.

7. Zasady pisowni słownictwa religijnego, (red.) R. Przybylska, W. Przyczyna, Tarnów 2005.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza:

EK 1 - student zna podstawową terminologię z zakresu metodologii i metodyki prawa kanonicznego

EK 2 - student ma uporządkowaną znajomość podstawowych zagadnień metodologii metodyki prawa kanonicznego

EK 3 - student posiada wiedzę na temat najważniejszych dyskusji prowadzonych na gruncie metodologii i metodyki prawa kanonicznego

Umiejętności:

EK 4 - student potrafi analizować, streszczać i prezentować tekst z zakresu metodologii i metodyki prawa kanonicznego

EK 5 - student formułuje w mowie i na piśmie zagadnienia z zakresu metodologii i metodyki prawa kanonicznego oraz potrafi odpowiednio rekonstruować i uzasadniać poszczególne stanowiska metodologiczne

EK 6 - student znajduje i wykorzystuje rzetelne źródła informacji z zakresu metodologii i metodyki prawa kanonicznego

Kompetencje:

EK 7 - student potrafi zaplanować i zorganizować indywidualną pracę mającą na celu zrealizowanie zadania badawczego i przyswojenie treści z zakresu metodologii i metodyki prawa kanonicznego

EK 8 - student aktywnie angażuje się w przebieg prowadzonych zajęć biorąc udział w dyskusjach, formułując własne wypowiedzi oraz konstruktywne uwagi krytyczne

ECTS (1 ECTS = 30 godz.)

udział w wykładzie: 10 godz.

udział w ćwiczeniach: 5 godz.

przygotowanie do ćwiczeń: 15 godz.

suma godzin: 30

Liczba ECTS: 1

Metody i kryteria oceniania:

Wiedza (EK 1-3):

ocena 2 (ndst.): student nie zna podstawowej terminologii z zakresu metodologii i metodyki prawa kanonicznego; nie posiada znajomości podstawowych zagadnień metodologii i metodyki prawa kanonicznego; nie ma wiedzy na temat najważniejszych dyskusji prowadzonych na gruncie metodologii i metodyki prawa kanonicznego

ocena 3 (dst.): student zna w ograniczonym stopniu podstawową terminologię z zakresu metodologii i metodyki prawa kanonicznego; ma słabo uporządkowaną znajomość podstawowych zagadnień metodologii i metodyki prawa kanonicznego; posiada znacznie ograniczoną wiedzę na temat najważniejszych dyskusji prowadzonych na gruncie metodologii i metodyki prawa kanonicznego

ocena 4 (db.): student zna podstawową terminologię z zakresu metodologii i metodyki prawa kanonicznego; ma średnio uporządkowaną znajomość podstawowych zagadnień metodologii i metodyki prawa kanonicznego; posiada częściową wiedzę na temat najważniejszych dyskusji prowadzonych na gruncie metodologii i metodyki prawa kanonicznego

ocena 5 (bdb.): student zna w pełni podstawową terminologię z zakresu metodologii i metodyki prawa kanonicznego; ma w pełni uporządkowaną znajomość podstawowych zagadnień metodologii i metodyki prawa kanonicznego posiada kompletną wiedzę na temat najważniejszych dyskusji prowadzonych na gruncie metodologii i metodyki prawa kanonicznego

Umiejętności (EK 4-6):

ocena 2 (ndst.): student nie potrafi analizować, streszczać i prezentować tekstów z zakresu metodologii i metodyki prawa kanonicznego; nie potrafi odpowiednio rekonstruować i uzasadniać poszczególnych stanowisk z zakresu metodologii i metodyki prawa kanonicznego; nie znajduje i nie wykorzystuje rzetelnych źródeł informacji z zakresu metodologii i metodyki prawa kanonicznego

ocena 3 (dst.): student potrafi w ograniczonym stopniu analizować, streszczać i prezentować teksty z zakresu metodologii i metodyki prawa kanonicznego; jedynie częściowo potrafi odpowiednio rekonstruować i uzasadniać poszczególne stanowiska z zakresu metodologii i metodyki prawa kanonicznego; z błędami znajduje i wykorzystuje rzetelne źródła informacji z zakresu metodologii i metodyki prawa kanonicznego

ocena 4 (db.): student potrafi właściwie analizować, streszczać i prezentować teksty z zakresu metodologii i metodyki prawa kanonicznego; potrafi zadowalająco rekonstruować i uzasadniać poszczególne stanowiska z zakresu metodologii i metodyki prawa kanonicznego; w przeważającej liczbie przypadków prawidłowo wykorzystuje rzetelne źródła informacji z zakresu metodologii i metodyki prawa kanonicznego

ocena 5 (bdb.): student potrafi całkowicie poprawnie analizować, streszczać i prezentować teksty z zakresu metodologii i metodyki prawa kanonicznego; potrafi bezbłędnie rekonstruować i uzasadniać poszczególne stanowiska z zakresu metodologii i metodyki prawa kanonicznego; bezbłędnie znajduje i wykorzystuje rzetelne źródła informacji z zakresu metodologii i metodyki prawa kanonicznego

Kompetencje (EK 7-8):

ocena 2 (ndst.): student nie potrafi zaplanować i zorganizować indywidualnej pracy mającej na celu zrealizowanie zadania badawczego i przyswojenie treści z zakresu metodologii i metodyki prawa kanonicznego; zupełnie nie angażuje się w przebieg prowadzonych zajęć nie biorąc udziału w dyskusjach, nie formułując własnych wypowiedzi oraz konstruktywnych wypowiedzi krytycznych

ocena 3 (dst.): student potrafi w ograniczonym stopniu zaplanować i zorganizować indywidualną pracę mającą na celu zrealizowanie zadania badawczego i przyswojenie treści z zakresu metodologii i metodyki prawa kanonicznego; okazjonalnie angażuje się w przebieg prowadzonych zajęć rzadko biorąc udział w dyskusjach formułując własne wypowiedzi oraz konstruktywne wypowiedzi krytyczne

ocena 4 (db.): student potrafi właściwie zaplanować i zorganizować indywidualną pracę mającą na celu zrealizowanie zadania badawczego i przyswojenie treści z zakresu metodologii i metodyki prawa kanonicznego; często aktywnie angażuje się w przebieg prowadzonych zajęć biorąc udział w dyskusjach, formułując własne wypowiedzi oraz konstruktywne wypowiedzi krytyczne

ocena 5 (bdb.): student potrafi prawidłowo i kompleksowo zaplanować i zorganizować indywidualną pracę mającą na celu zrealizowanie zadania badawczego i przyswojenie treści z zakresu metodologii i metodyki prawa kanonicznego; bardzo często aktywnie angażuje się w przebieg prowadzonych zajęć biorąc udział w dyskusjach, formułując własne wypowiedzi oraz konstruktywne wypowiedzi krytyczne

Na ocenę końcową składają się:

1. Obecność na zajęciach - dopuszczalna jest 1 nieusprawiedliwiona nieobecności; każda ponaddopuszczalna nieobecność skutkuje obniżeniem oceny końcowej o pół stopnia

2. Ocena z egzaminu ustnego na koniec roku akademickiego oraz referatów tematycznych.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-01 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 5 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Borek
Prowadzący grup: Dariusz Borek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Cele przedmiotu:

- zapoznanie studentów z metodami badań naukowych w nauce prawa kanonicznego, ich uwarunkowaniach i wzajemnych zależnościach a także zasadach ich stosowania;

- zaznajomienie studentów ze zbiorem skutecznych środków, rad i norm pisania pracy naukowej z zakresu prawa kanonicznego.

Pełny opis:

Treści merytoryczne koncentrują się wokół następujących zagadnień:

1. Metodologia prawa kanonicznego

- problematyka metodologii prawa kanonicznego;

- zadania kanonisty;

- poznanie prawa kościelnego;

- źródła prawa kościelnego;

- interpretacja prawa kościelnego;

- stosowanie prawa kościelnego;

- metody badania prawa kościelnego.

2. Metodyka prawa kanonicznego

- pojęcie metodyki

- charakterystyka działania naukowego

- warsztat naukowy

- cytowanie i sporządzanie przypisów

- redagowanie pracy naukowej

Metody oceny:

studenci w celu uzyskania zaliczenia z wykładów i ćwiczeń z zakresu metodologii i metodyki prawa kanonicznego winni wykazać się znajomością omawianego tematu, co sprawdzane jest na podstawie referatów tematycznych oraz końcowego egzaminu ustnego.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. SOBAŃSKI R., Metodologia prawa kanonicznego, Katowice 2009.

2. SEWERYNIAK H., Metodyka pisania prac magisterskich i dyplomowych z teologii, Płock 1997.

3. BOĆ J., Jak pisać pracę magisterską, Wrocław 1997.

Literatura uzupełniająca:

1. GEROSA L., Prawo Kościoła, Poznań 1999.

2. GHIRLANDA G., Wprowadzenie do prawa kościelnego, Kraków 1996.

3. HEMPEREK P., GÓRALSKI W., Historia źródeł i nauki prawa kanonicznego, w: Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r., t. 1, cz. I, Lublin 1998.

4. SOBAŃSKI R., Kryzys czy odrodzenie nauki prawa kościelnego, Prawo Kanoniczne 24 (1981), n. 1-2, s. 23-36.

5. SUBERA J., Metodologia historyczno – prawna, Warszawa 1972. SUCH J., Wstęp do ogólnej metodologii nauk, Poznań 1973.

6. ŻYCIŃSKI J., Język i metoda, Kraków 1982.

7. Zasady pisowni słownictwa religijnego, (red.) R. Przybylska, W. Przyczyna, Tarnów 2005.

Wymagania wstępne:

Wymagania wstępne: bez warunków wstępnych.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 5 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Helena Pietrzak
Prowadzący grup: Helena Pietrzak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)