Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Normy ogólne prawa kanonicznego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WK-N-N2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Normy ogólne prawa kanonicznego
Jednostka: Wydział Prawa Kanonicznego
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.50 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

K_W 01

K_U 04

K_K 02

Skrócony opis:

Poziom przedmiotu: podstaowy

Cele przedmiotu: wiedza, rozumienie, zastosowanie

Wymagania wstępne: bez warunkow wstepnych

Pełny opis:

Treści merytoryczne:

1. Teoria aktu prawnego

2. Władza rządzenia

3. Urzędy kościelne

4. Przedawnienie

Metody oceny:

Egzamin ustny

Literatura:

J. Krukowski, R. Sobański, Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego, Normy Ogólne, t. 1., Poznań 2003.

T. Pawluk, Prawo kanoniczne wedlug Kodeksu Jana Pawła II, Olsztyn 1984.

E. Sztafrowki, Podręcxznik prawa kanonicznego, t. 1., Warszawa 1985.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza:

Ek. - 1. Student zna podstawową terminologię kanonistyczną z obszaru I Księgi Kodeksu.Prawa Kanonicznego

Ek 2. Student posiada uporządkowaną znajomość podstawowych zagadnień związanych z I Księgą Kodeksu Prawa Kanonicznego.

Ek 3. Student posiada podstawową wiedzę na temat dyskusji doktrynalnych dotyczącą kan. 124 - 203 KPK.

Umiejętności:

Ek 4. Student potrafi interpretować dyspozycje ujęte w kan. 124 - 203 KPK.

EK. 5. Student formułuje w mowie i na piśmie zagadnienia dotyczące kan. 124 - 203 KPK.

EK. 6. Student wykorzystuje źródła informacji dotyczące kan. 124 - 203 KPK.

Kompetencje:

EK 7. Student potrafi zaplanować i zorganizować indywidualną pracę badawczą nad kan. 124 - 203 KPK.

EK.8. Student aktywnie angażuje się w przebieg prowadzonych zajęć, poprzez udział w dyskusjach,

Punkty ECTS: 5

Udział w wykładzie 9 godz.

Udział w ćwiczeniach 5 godz.

Przygotowanie do ćwiczeń 30 godz.

Konsultacje 45 godz.

zbieranie materiału do referatu 30 godz.

przygotowanie referatu 30 godz.

Metody i kryteria oceniania:

Wykład konwencjonalny

Metody oceny:Egzamin ustny

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-01 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 5 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ginter Dzierżon
Prowadzący grup: Ginter Dzierżon
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Wykład w II semestrze będzie związany z interpretacją treści zawartych w kan. 96 - 203 KPK.

Pełny opis:

Wykład będący komentarzem do kan. 124-203 dotyczy następujących wątków tematycznych:

1. Pozycja osoby fizycznej w kanonicznym porządku prawnym

2. Osoby prawne

3. Teoria aktu prawnego;

4. Władza rządzenia;

5. Urzędy kościelne;

6. Przedawnienie.

Literatura:

J. Krukowski, R. Sobański, Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego, Normy Ogólne, t. 1., Poznań 2003.

T. Pawluk, Prawo kanoniczne wedlug Kodeksu Jana Pawła II, Olsztyn 1984.

E. Sztafrowki, Podręcznik prawa kanonicznego, t. 1., Warszawa 1985.

G Dzierżon. Powierzenie urzędu kościelnego poprze wybór, Kraków 2012.

Wymagania wstępne:

Ukończony I semestr

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 5 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ginter Dzierżon
Prowadzący grup: Ginter Dzierżon
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aFqT01-pvMha8IoBdRsYnRy8Wtf_w8EQqi0WTrV8fzR41%40thread.tacv2/conversations?groupId=2b5dc4a9-5f68-4b36-a33a-952943f0a472&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Wykład w II semestrze będzie związany z interpretacją treści zawartych w kan. 96 - 203 KPK.

Pełny opis:

Wykład będący komentarzem do kan. 124-203 dotyczy następujących wątków tematycznych:

1. Pozycja osoby fizycznej w kanonicznym porządku prawnym

2. Osoby prawne

3. Teoria aktu prawnego;

4. Władza rządzenia;

5. Urzędy kościelne;

6. Przedawnienie.

Literatura:

J. Krukowski, R. Sobański, Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego, Normy Ogólne, t. 1., Poznań 2003.

T. Pawluk, Prawo kanoniczne wedlug Kodeksu Jana Pawła II, Olsztyn 1984.

E. Sztafrowki, Podręcznik prawa kanonicznego, t. 1., Warszawa 1985.

G Dzierżon. Powierzenie urzędu kościelnego poprze wybór, Kraków 2012.

Wymagania wstępne:

Wyklad będzie prowadzony w systemie hybrydowym; zdalnie na platformie MSTeams.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)